A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet

a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 93. § (2) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános és nem nyilvános könyvtárak (a továbbiakban: könyvtár) muzeális könyvtári dokumentumaira (a továbbiakban: muzeális dokumentum) terjed ki.

(2) Muzeális dokumentum az alábbi könyvtári dokumentum:

a) középkori kódex vagy nyelvemlék,

b) középkori, koraújkori kézirat,

c) 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum,

d) 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum,

e) 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum, továbbá

f) amely jogszabály vagy a könyvtár gyűjtőköri szabályzata szerint végleges megőrzési (archiválási) kötelezettséggel található a könyvtár gyűjteményében.

(3) Muzeális dokumentum lehet az a könyvtári dokumentum is, amely

a) tartalmi vagy alaki szempontból jelentős történeti értékű,

b) olyan kézirat, illetve kéziratos hagyaték, személyi irattár, gyűjtemény vagy egyéb dokumentum, amelynek írója (alkotója) a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális vagy tudományos életben jelentős szerepet töltött be,

c) előállítása körülményeire, technikájára (kiállítása, írásanyaga, írásformája, illusztrációi, könyvdíszei, kötése stb.), illetve tulajdonosára tekintettel tudományos értékű,

d) megjelenése helyétől, időpontjától függetlenül különlegességnek vagy ritkaságnak számít.

(4) Muzeális dokumentum lehet az a könyvtárban őrzött hang-, kép-, film- és videodokumentum, továbbá elektronikus dokumentum is, amely a (3) bekezdés a)–d) pontjaiban felsoroltak közül valamelyik feltételnek megfelel.

(5) A (3), illetve a (4) bekezdés szerinti könyvtári dokumentum muzeálissá minősítéséről a könyvtár – szükség esetén szakértő bevonásával – dönt.

2. § (1) A könyvtár a muzeális könyvtári dokumentumokról külön nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza – az egyedi nyilvántartású dokumentumokra vonatkozó adatokon felül – az egyes példányokra vonatkozó részletes leírást, valamint a dokumentum muzeális jellemzőit.

(3) A könyvtár 1. § (2) bekezdés a)–e) pontjaiban megjelölt muzeális dokumentumok nyilvántartott adatait, valamint a könyvtár nevét, címét és fenntartójának nevét, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat bejelenti az Országos Széchényi Könyvtárnak.

(4) Az Országos Széchényi Könyvtár a bejelentett dokumentumokról és lelőhelyükről nyilvántartást vezet.

3. § (1) A könyvtár a muzeális dokumentumokat köteles épségben megőrizni, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni.

(2) A könyvtár a muzeális dokumentumok szakszerű kezelésére vonatkozó szabályokat Szabályzatban rögzíti.

4. § (1) A könyvtár úgy köteles a muzeális dokumentum használatát lehetővé tenni, hogy a dokumentum állagának megóvása biztosított legyen.

(2) A muzeális dokumentumot a könyvtár eredetiben csak helyben használatra bocsáthatja a könyvtárhasználók rendelkezésére. Amennyiben a muzeális dokumentum állagát a helyben használat is veszélyezteti, a könyvtár másolat formájában biztosítja a használatot.

(3) A muzeális dokumentum másolása, többszörözése csak a könyvtár hozzájárulásával, a könyvtár által meghatározott – a dokumentum védelmét legkevésbé veszélyeztető – módon és a szerzői jogi szabályok figyelembevételével végezhető el.

5. § (1) A muzeális dokumentumokat, illetőleg muzeális gyűjteményeket – az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kötelespéldányok kivételével –

a) az 1000-nél kevesebb muzeális könyvtári dokumentummal rendelkező könyvtárak 2 évenként,

b) az 1001–10 000 muzeális könyvtári dokumentummal rendelkező könyvtárak 3 évenként,

c) a 10 001–30 000 muzeális könyvtári dokumentummal rendelkező könyvtárak 5 évenként,

d) a 30 001–50 000 muzeális könyvtári dokumentummal rendelkező könyvtárak 8 évenként,

e) az 50 000-nél több muzeális könyvtári dokumentummal rendelkező könyvtárak 10 évenként

kötelesek leltározni.

(2) A leltározásnak a könyvtár teljes muzeális állományára ki kell terjednie.

6. § (1) Muzeális dokumentumot az állomány-nyilvántartásból akkor lehet törölni, ha

a) közgyűjteménybe kerül, vagy

b) megsemmisült.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a törléshez a könyvtár fenntartójának egyetértése szükséges. Az erre vonatkozó nyilatkozat megadása előtt a fenntartó a kár értéke és a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot folytat, amelynek eredményéről és a megtett intézkedésekről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet csatolni kell a muzeális dokumentumok nyilvántartásához.

7. § (1) A muzeális dokumentumok megőrzését és hozzáférhetőségét szolgáló könyvtári feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a könyvtár fenntartója biztosítja.

(2) A muzeális dokumentumok megőrzését és hozzáférhetőségét szolgáló könyvtári feladatok ellátását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – szakmai kuratórium javaslata alapján – az éves támogatási keret terhére támogatja.

(3) Az e rendeletben előírt feladatok teljesítését a nemzeti kulturális örökség minisztere ellenőrzi.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)–(4) *