A jogszabály mai napon ( 2023.09.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi XXXIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2002. január 23. napján megtörtént. Az Egyezmény nemzetközi jogi hatálybalépésének napja - a 14. Cikke (2) bekezdésének értelmében - 2002. február 22.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek)

kifejezve azon kívánságukat, hogy fejlesszék a Szerződő Felek közötti együttműködést és biztosítsák a hatályos jogszabályaik, valamint a nemzetközi jogok és garanciák figyelembevételével történő személyforgalommal kapcsolatos rendelkezések betartását,

attól a szándéktól vezérelve, hogy a nemzetközi együttműködés szellemében megkönnyítsék a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását,

a kölcsönösség figyelembevételével

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy azokat a személyeket, akik a megkereső Szerződő Fél államának területén tartózkodnak és a beutazásra, illetve a tartózkodásra vonatkozó belső jogi feltételeknek nem vagy már nem felelnek meg, a másik Szerződő Fél megkeresésére a jelen Egyezményben foglalt formaságok teljesítésével visszafogadják, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy ezen személyek a megkeresett Szerződő Fél állampolgárai.

(2) A megkereső Szerződő Fél ugyanilyen feltételekkel visszafogadja az érintett személyt, ha a visszafogadást követő ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával, amikor elhagyta a megkereső Szerződő Fél államának területét.

2. Cikk

(1) A visszafogadásra jelölt személy állampolgársága a jelen Egyezmény szerint bizonyítottnak tekinthető, ha rendelkezik az alábbi, érvényes okmányok valamelyikével:

a) magyar állampolgárok esetében:

- személyazonosító igazolvány;

- ideiglenes személyazonosító igazolvány;

- útlevél;

- egy évnél nem régebben kiállított, az állampolgárságot igazoló bizonyítvány;

b) portugál állampolgárok esetében:

- személyazonossági igazolvány;

- útlevél vagy egyéb, útlevelet helyettesítő fényképes úti okmány;

- anyakönyvi kivonat.

(2) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről hitelt érdemlően nem bizonyítható vagy megalapozottan nem vélelmezhető, úgy megkeresésre a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete haladéktalanul, de legkésőbb 4 munkanapon belül tisztázza, hogy az érintett személy rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a mérvadó.

II. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak visszafogadása

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek, visszafogadási kérelem alapján, a jelen Egyezményben foglalt formaságok teljesítésével visszafogadják a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt (a továbbiakban: harmadik ország állampolgára), amennyiben bizonyítható, hogy ezen személy a megkeresett Szerződő Fél államának területéről, jogellenesen lépett be a megkereső Szerződő Fél államának területére és a megkereső Szerződő Fél hatóságától a belépést követően sem kapott tartózkodási engedélyt.

(2) A Szerződő Felek, visszafogadási kérelem alapján, a jelen Egyezményben foglalt formaságok teljesítésével visszafogadják a harmadik ország olyan állampolgárát, aki a belépésre és tartózkodásra vonatkozó feltételeknek nem felel meg, kivéve, ha az illető rendelkezik a megkereső állam vízumával, lakhatási vagy tartózkodási engedélyével.

(3) A lakhatási engedély fogalmába nem értendő bele a menekültügyi és lakhatási kérelmek elbírálásának idejére kiadott ideiglenes tartózkodási engedély, illetve a tranzitvízum.

4. Cikk

A visszafogadási kötelezettség nem áll fenn:

a) olyan harmadik ország állampolgárai esetében, mely országnak közös határa van a megkereső Szerződő Féllel;

b) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akik a megkeresett Szerződő Fél államának területét elhagyva és a megkereső Szerződő Fél államának területére belépve az utóbbi Szerződő Féltől vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaptak, illetve, ha a megkereső Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk engedélyezett;

c) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akiknek visszafogadását a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságai a belépést követő 6 hónapon belül nem kérték;

d) harmadik ország azon állampolgárai esetében, akiknek a menekült státuszát a megkereső Szerződő Fél a menekültek helyzetéről szóló, 1951. július hó 28-i Genfi Konvenció, valamint az azt módosító, 1967. január hó 31-i New York-i Jegyzőkönyv alapján elismerte;

e) azon személyek esetében, akik a hontalanok jogállásáról szóló, New York-ban, 1954. szeptember 28-án elfogadott Egyezmény alapján hontalannak minősülnek;

f) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akiket a megkeresett Szerződő Fél származási országukba vagy bármely harmadik országba kiutasított;

g) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akik elhagyták a megkeresett Szerződő Fél államának területét és a megkereső Szerződő Fél államának területére egy olyan másik állam területéről léptek be, amely államtól ezen harmadik ország állampolgárának visszafogadását a megkereső Szerződő Fél nemzetközi szerződés alapján kérheti.

5. Cikk

A megkereső Szerződő Fél haladéktalanul visszafogadja államának területére azt a személyt, akiről a visszafogadástól számított 30 napon belül, az ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy a megkereső Szerződő Fél államának elhagyása pillanatában nem felelt meg a jelen Egyezmény 3. Cikkében meghatározott visszafogadási kötelezettség feltételeinek.

III. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak átszállítása

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek, megkeresés alapján, engedélyezik harmadik ország azon állampolgárainak légi úton történő átszállítását és átutazását, akiket a megkereső Szerződő Fél azzal a céllal vont kiutasítási intézkedés alá, hogy azokat harmadik ország átvegye és akiknek az átvétele a célállamba, illetve átszállítása a további tranzitállamokon keresztül biztosított.

(2) A megkereső Szerződő Fél teljes felelősséget vállal a kiutasított személy továbbutazásáért a célállamba és visszaveszi ezen kiutasítottat, amennyiben bármilyen okból a kiutasítási intézkedést nem lehet végrehajtani.

(3) A megkereső Szerződő Fél biztosítja az átszállításhoz szükséges valamennyi érvényes dokumentumot, az érvényes úti okmányt, egyéb szükséges engedélyeket, valamint az érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek.

(4) A megkereső Szerződő Fél, aki a kiutasítási intézkedést tette, tájékoztatja a megkeresett Szerződő Felet, ha a kiutasított személy átszállításához hatósági kíséret szükséges. A megkeresett Szerződő Fél kérheti, hogy a kiutasított személyt kísérettel lássák el. A kíséretet a megkereső, kiutasítási intézkedést tevő Szerződő Fél biztosítja.

(5) A légi úton történő átszállítás esetén a megkereső Szerződő Fél mentesül a tranzitvízum beszerzése alól. Az átszállításra átvett személyeket a megadott engedély ellenére vissza lehet adni a másik Szerződő Félnek akkor, ha a 7. Cikkben meghatározott tények, amelyek az átszállítást akadályozzák, utólag következnek be vagy válnak ismertté, illetve, ha a továbbutazás vagy a célállam által történő átvétel már nincs biztosítva.

7. Cikk

A kiutasítással kapcsolatos átszállítás elutasítható, ha várható, hogy

a) az érintett személy átszállítása veszélyezteti a megkeresett Szerződő Fél közrendjét, nemzetbiztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait;

b) az érintett személyt a célállamban vagy az esetleges tranzitállamokban kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, illetve, ha faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve; továbbá

c) az érintett személy ellen a Szerződő Fél államában vagy a célállamban büntetőeljárást kellene indítani, illetve az esetleges tranzitállamok valamelyikében őt büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

IV. Fejezet

Határidők

8. Cikk

(1) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül válaszol a hozzá intézett visszafogadási, illetve átszállítási megkeresésekre.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében szereplő határidők érvényesek a kiegészítő információk cseréjére is.

(3) A jelen Egyezmény 1. Cikkében szereplő személyeket a megkeresett Szerződő Fél késedelem nélkül, a 3. és 5. Cikkben szereplő személyeket 30 napon belül, de a kérelem elfogadását követően legkésőbb 3 hónapon belül köteles átvenni. E határidők a megkereső Szerződő Fél kérésére az átvétellel kapcsolatos jogi és ténybeli akadályok esetén, kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

(4) Tranzitállási kérdésekben a fenti határidő 48 óra a kérelem benyújtásától számítva.

V. Fejezet

Költségviselés

9. Cikk

(1) Visszafogadás esetén a visszafogadott személy szállításával kapcsolatos minden költséget a megkereső Szerződő Fél viseli, beleértve az esetleges visszaszállítás költségeit is.

(2) Kiutasításból eredő átszállítás esetén a megkereső Szerződő Fél viseli a kiutasított személy utazásával kapcsolatos minden költséget, beleértve a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig kísérettel történő szállítás, valamint az esetleges visszaszállítás költségeit is.

VI. Fejezet

Személyes adatok védelme

10. Cikk

A személyes adatok védelmére mindkét Szerződő Fél hatályos belső jogszabályi előírásainak figyelembevételével a következő feltételeket kell betartani:

a) a Szerződő Felek, írásbeli kérelemre, a jelen Egyezményben foglaltak teljesítése céljából személyes adatokat adhatnak át egymásnak. A kérelemben meg kell jelölni a kért adatok körét, felhasználásuk célját és jogalapját;

b) az átadó Szerződő Fél kérésére az átvevő Szerződő Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról;

c) a személyes adatok csak az Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet;

d) az átadott adatok helyességéért és pontosságáért az átadó Szerződő Fél tartozik felelősséggel. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről az átvevő Szerződő Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről;

e) az adat átadásával érintett személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról, valamint arról, hogy adatait kinek és milyen célból továbbították. A tájékoztatási kötelezettség csak akkor tagadható meg, ha ezt az átadó ország joga lehetővé teszi;

f) a Szerződő Felek biztosítják, hogy az érintettek, adatvédelemmel kapcsolatos jogaik megsértése esetén az adatkezeléssel érintett Szerződő Fél joga szerinti független bírósághoz fordulhassanak, valamint kártérítési igénnyel élhessenek;

g) az átadó Szerződő Fél az átadáskor közli a saját államának jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megvalósult, az adatkezelést lehetővé tevő, az átadó Szerződő Fél joga szerinti határidő lejárt vagy az adattörlést az átadó Szerződő Fél kéri;

h) a Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az átadó, illetőleg átvevő szerv és személy nevét, az átadás (átvétel) és az adattörlés tényét, idejét;

i) a Szerződő Felek kötelesek megtenni a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket a személyes adatok hatékony védelmének biztosítása, az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés és nyilvánosságra hozatal ellen.

VII. Fejezet

Az Egyezmény végrehajtása

11. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtását a Magyar Köztársaság belügyminisztere és a Portugál Köztársaság külügyminisztere Jegyzőkönyvben szabályozza. Ebben különösen az alábbiakat határozzák meg:

a) a visszafogadási ügyekben eljáró szerveket és a kölcsönös tájékoztatás módját;

b) az állampolgárság vélelmezésére szolgáló okmányokat, iratokat, valamint azon tények felsorolását, amelyek sértik a megkereső Szerződő Fél államának területére történő belépés, illetve az ott tartózkodás feltételeit;

c) a végrehajtás során követendő eljárást, valamint a visszafogadáshoz és az átszállításhoz szükséges adatok feltüntetésére szolgáló nyomtatványok mintáit;

d) a személyek visszafogadására és átszállítására kijelölt határátkelőhelyeket;

e) a jogellenes határátlépés bizonyításának módját;

f) a költségtérítés módját, rendjét.

12. Cikk

(1) A Szerződő Felek által kijelölt illetékes hatóságoknak átadandó, igazoló dokumentumokkal ellátott visszafogadási kérelmeknek a következőket kell tartalmaznia:

a) a visszafogadásra jelölt személy és a vele együtt utazó kiskorú családtagok adatai (név, születési hely és idő, legutolsó foglalkozás, legutolsó lakcím a Szerződő Felek területén és egyéb információ, ami az azonosítást elősegítheti) és az általa beszélt nyelv;

b) a visszafogadásra jelölt személy állampolgárságát igazoló, illetve vélelmezésére szolgáló iratok leírása, valamint azon tények felsorolása, amelyek sértik a megkereső Szerződő Fél államának területére történő belépés, illetve az ott tartózkodás feltételeit.

(2) A Szerződő Felek által kijelölt illetékes hatóságokat értesíteni kell a kiutasított személy harmadik országba történő átszállításának kérelméről. Ennek tartalmaznia kell a külföldi személy azonosítására és állampolgárságára vonatkozó adatokat, az utazás időpontját, a tranzit-országba érkezés idejét és helyét, az onnan való továbbutazás idejét és helyét a célállamba, az úti okmányok adatait, valamint a kiutasítás jellemzőit, adott esetben a szükséges óvintézkedéseket a külföldi személyt kísérő tisztviselők számára.

VIII. Fejezet

Érintetlenségi záradék

13. Cikk

(1) A jelen Egyezmény előírásai - a 14. Cikk (1) bekezdés kivételével - nem érintik a Szerződő Feleknek a személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról és átszállításáról szóló egyéb nemzetközi szerződésekben elfogadott kötelezettségeit.

(2) A jelen Egyezmény előírásai nem érintik a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i Genfi Konvenció rendelkezéseit, valamint ezeknek az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvben elfogadott módosításait.

(3) A jelen Egyezmény előírásai nem érintik a Szerződő Felek által megkötött egyéb, az emberi jogok védelméről szóló egyezmények rendelkezéseit.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

14. Cikk

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1992. szeptember 2. napján létrejött Megállapodás 6. pontja hatályát veszti.

(2) A jelen Egyezmény az azt követő 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, jegyzékváltással kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével módosítható.

(4) A jelen Egyezmény alkalmazását - az 1. Cikkben foglaltak kivételével - bármelyik Szerződő Fél nemzetbiztonsági, közbiztonsági, közrendi, közegészségügyi okból, valamint ha nemzetközi kapcsolatai ezt megkövetelik egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztésről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása az arról szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon veszi kezdetét.

(5) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton jegyzékváltással felmondhatja. Jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 90. napon veszti hatályát.

Kelt Lisszabonban, 2000. év január 27. napján, két eredeti példányban, magyar és portugál nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § * 

4. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.