Hatály: 2016.VII.1. - 2019.III.14. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi LXIV. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti Agglomeráció) terjed ki. A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell a Budapesti Agglomeráció területén alkalmazni.

1/A. § *  (1) E törvény alkalmazásában

1. humán infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési térség területén a népesség alapellátását szolgáló nevelési, oktatási, egészségügyi és igazgatási intézményi ellátás biztosítása,

2. jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely: olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi átszálló utasforgalom számolható,

3. különleges rendeltetésű térség: olyan térség, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági területek, valamint - a különleges beépítésre nem szánt területek köréből - az egészségügyi, sportolási, valamint megújuló energiaforrás hasznosítási területek tartoznak,

4. magas zöldfelületi arányú települési térség: olyan térség, amelybe összességében 15%-nál alacsonyabb beépítettségű területek tartoznak,

5. műszaki infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési térség területén a szükséges közúti közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás biztosítása,

6. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség: 5 hektárnál nagyobb kiterjedésű térség, amelybe megkülönböztetett védelmet és szabályozást igénylő olyan összefüggő települési zöldfelületek tartoznak, amelyek a települések szerkezetének meghatározó jelentőségű elemei,

7. történelmi sportterület: 1914. előtt sportolási célra használt terület.

(2) Az e törvényben szereplő - az (1) bekezdésben nem említett - fogalmakra az OTrT 2. §-ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.

2. § *  A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve

a) a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét (a továbbiakban: Szerkezeti Terv), valamint

b) a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervét (a továbbiakban: Övezeti Terv) tartalmazza.

II. Fejezet

Szerkezeti Terv

3. § (1) *  A Szerkezeti Terv a településrendszert és a térségi területfelhasználásnak és a műszaki infrastruktúra-hálózatnak a térbeli rendjét határozza meg, M = 1:50 000 méretarányban.

(2) A Szerkezeti Tervet a 2. számú (térképi) melléklet *  tartalmazza.

4. § *  A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következők:

a) legalább 5 hektár területű térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség,

ac) magas zöldfelületi arányú települési térség,

b) legalább 10 hektár területű térségek:

ba) mezőgazdasági térség,

bb) különleges rendeltetésű térség,

c) területi korlát nélküli térség:

ca) városias települési térség,

cb) hagyományosan vidéki települési térség,

cc) építmények által igénybe vett térség,

cd) vízgazdálkodási térség.

5. § *  (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség.

(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.

(3) *  Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.

(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni.

(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t.

(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni.

(7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki.

(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek

a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület,

b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület

alakítható ki.

(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva.

6. § *  (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.

(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet.

7. § *  (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.

(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait.

(3) *  A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági térség javára - csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

8. § *  (1) A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység jelölhető ki.

(2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

9. § *  (1) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.

10. § *  A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit.

III. Fejezet

Övezeti Terv

11. § (1) Az Övezeti Terv a Budapesti Agglomerációban érvényesítendő sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt kiemelt térségi övezeteket M = 1:50 000 méretarányban határozza meg.

(2) *  Az Övezeti Tervet a 3. számú (térképi) melléklet tartalmazza, amely 3/1-22. jelű övezeti tervlapokból áll.

12. § *  A térségi övezetek a következők:

a) magterület övezete,

b) ökológiai folyosó övezete,

c) puffer terület övezete,

d) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,

e) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,

f) erdőtelepítésre alkalmas terület övezete,

g) országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

h) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

i) országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,

j) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,

k) világörökség és világörökség-várományos terület övezete,

l) történeti települési terület övezete,

m) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete,

n) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete,

o) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,

p) rendszeresen belvízjárta terület övezete,

q) nagyvízi meder övezete,

r) földtani veszélyforrás területének övezete,

s) vízeróziónak kitett terület övezete,

t) széleróziónak kitett terület övezete,

u) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete,

v) honvédelmi terület övezete.

13. § *  (1) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

14. § *  A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti tervének készítése és módosítása során a térségi összefüggéseket, környezetvédelmi és tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni.

15. § *  Az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket szolgáló területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületeket.

16. § *  (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy

b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és

c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet.

17-20. § * 

IV. Fejezet

Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

21. § (1) *  Ez a törvény 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésétől az 1027/1986. (V. 22.) MT határozattal jóváhagyott Budapesti Agglomeráció regionális rendezési tervét nem lehet alkalmazni.

(3)-(5) * 

(6) * 

(7) E törvény végrehajtására a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt eljárási szabályok irányadóak.

(8) E törvény alkalmazásában - a főváros esetében - település alatt a főváros közigazgatási területe értendő.

(9)-(10) * 

(11) * 

22. § *  (1) E törvénynek a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: BATrTMód.) megállapított 1/A. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 4-10. §-ában, 12-15. §-ában, 1/2. számú mellékletében, 1/3. számú mellékletében, 2. számú mellékletében, valamint 3. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit a BATrTMód. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) *  A BATrTMód. hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a főváros és az e törvény hatálya alá tartozó egyéb települések esetében 2015. december 31-ig összhangba kell hozni e törvénnyel.

(3) *  Az olyan beépítésre szánt területet, amelyet az elfogadott településrendezési eszköz a BATrTMód. hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve ha ez a terület az OTrT 2. mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv és az OTrT 1/1-11. melléklete által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy e törvény 2. számú (térképi) mellékletében meghatározott Szerkezeti Terv szerinti térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik.

1/1. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez

A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések

Budapest

Alsónémedi

Biatorbágy

Budajenő

Budakalász

Budakeszi

Budaörs

Csobánka

Csomád

Csömör

Csörög

Délegyháza

Diósd

Dunabogdány

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunavarsány

Ecser

Erdőkertes

Érd

Felsőpakony

Fót

Göd

Gödöllő

Gyál

Gyömrő

Halásztelek

Herceghalom

Isaszeg

Kerepes

Kistarcsa

Kisoroszi

Leányfalu

Majosháza

Maglód

Mogyoród

Nagykovácsi

Nagytarcsa

Ócsa

Őrbottyán

Páty

Perbál

Pécel

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pilisvörösvár

Pomáz

Pócsmegyer

Pusztazámor

Remeteszőlős

Solymár

Sóskút

Szada

Százhalombatta

Szentendre

Szigethalom

Szigetmonostor

Szigetszentmiklós

Sződ

Sződliget

Tahitótfalu

Taksony

Tárnok

Telki

Tinnye

Tök

Tököl

Törökbálint

Üllő

Üröm

Vác

Vácrátót

Vecsés

Veresegyház

Visegrád

Zsámbék

1/2. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez * 

Országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

1. Közlekedési hálózatok és egyedi építmények

1.1. Gyorsforgalmi utak

A B
1. M0 OTrT szerint
2. M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai
3. M1 OTrT szerint
4. M10 Solymár - Pilisvörösvár - Pilisszántó - OTrT szerint
5. M11 Százhalombatta térsége - Zsámbék - Tinnye - OTrT szerint
6. M2 OTrT szerint
7. M3 OTrT szerint
8. M31 OTrT szerint
9. M4 Vecsés és Ecser - Maglód és Üllő - OTrT szerint
10. M5 OTrT szerint
11. M6 OTrT szerint
12. M7 OTrT szerint

1.2. Főutak

1.2.1. A főúthálózat elemei

A B
1. 1. sz. főút OTrT szerint
2. 2. sz. főút OTrT szerint
3. 3. sz. főút OTrT szerint
4. 4. sz. főút OTrT szerint
5. 5. sz. főút OTrT szerint
6. 6. sz. főút OTrT szerint
7. 7. sz. főút OTrT szerint
8. 10. sz. főút OTrT szerint
9. 11. sz. főút OTrT szerint
10. 31. sz. főút OTrT szerint
11. 51. sz. főút OTrT szerint
12. M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai
13. Budapest egyéb főútjai

1.2.2. Új főúti kapcsolatok

1.2.2.1. Budapest M0 - Ecser - Gyömrő - Maglód - OTrT szerint
1.2.2.2. Gödöllő 3. sz. főút - Szada - Mogyoród - Veresegyház - Csornád - Őrbottyán - Vácrátót - Sződ - Sződliget - Vác - Duna-híd - Tahitótfalu - Kis-Duna-híd - 11. sz. főút
1.2.2.3. (Szabadegyháza 62. sz. főút - Adony - Ráckeve) - Délegyháza - (Dabas - Újhartyán)

1.2.3. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai

A B
1. 3. sz. főút Gödöllő
2. 5. sz. főút Alsónémedi

1.3. Térségi mellékutak

1.3.1 Tárnok 7. sz. főút - Herceghalom 1. sz. főút
1.3.2 Csepel szigeti gerincút: Szigetszentmiklós - Szigethalom - Tököl
1.3.3 Dunakeszi - Csornád új főút
1.3.4 Pilisvörösvár nyugati elkerülő (M10 és 10. sz. főút között)
1.3.5 Kistarcsa 3. sz. főút - Pécel - Vecsés - Alsónémedi - Dunaharaszti 51. sz. főút
1.3.6 Százhalombatta M11 - Duna-híd - Majosháza 51. sz. főút - Délegyháza új főút
1.3.7 Üröm M0 - Budakalász - Pomáz - Pilisszentkereszt - (Esztergom)
1.3.8 Pomáz - Szentendre - Pilisszentlászló - (Esztergom)

1.4. Hidak

1.4.1. Főúton tervezett Duna-hidak

A B C
1. Közúti hidak Vác új főút
2. Budapest Albertfalvai híd
3. Aquincumi híd
4. Galvani úti híd

1.4.2. Térségi mellékúton lévő Duna-hidak

1.4.2.1. Százhalombatta
1.4.2.2. Szentendre - Szigetmonostor

1.5. Vasútvonalak

1.5.1. Az országos vasúti törzshálózat elemei

A B
1. Tervezett nagysebességű vasútvonalak (OTrT szerint) - Biatorbágy - Törökbálint - Budaörs - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő - Gyömrő - (OTrT szerint)
2. (OTrT szerint) - Tárnok - Érd - Diósd - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő - Gyömrő - (OTrT szerint)
3. A transzeurópai vasúti áruszállítási Budapest - (Hegyeshalom - Ausztria)
4. hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak Budapest - (Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - Horvátország)
5. Budapest - (Pécs)
6. Budapest - (Szob - Szlovákia)
7. Budapest - (Hatvan - Miskolc - Mezőzombor)
8. Budapest - (Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony - Ukrajna)
9. Budapest - (Szolnok - Békéscsaba - Lökösháza - Románia)
10. Budapest - (Kelebia - Szerbia)
11. Egyéb országos törzshálózati Budapest - (Esztergom)
12. vasútvonalak Budapest - Vácrátót - Vác
13. (Galgamácsa) - Vácrátót
14. Budapest - (Lajosmizse - Kecskemét)
15. Budapesti körvasutak

1.5.1.1. Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei

1. A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan A Budapestet délről elkerülő vasútvonal: (OTrT szerint) - Délegyháza - (Bugyi - OTrT szerint)

1.5.2. Vasúti mellékvonal

A B
1. vasúti mellékvonal Vác - Balassagyarmat

1.6. A repülőterek besorolása

A B
1. Országos jelentőségű polgári repülőtér Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]
2. Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér Budaörs
3. Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér Tököl, Budakeszi-Farkashegy

1.7. Kerékpárút hálózat

1.7.1. Országos kerékpárút törzshálózat elemei

A B
1. 1. Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo) 1.A: (Szlovákia és Ausztria - Rajka - OTrT szerint) - Visegrád - Dunabogdány - Tahitótfalu - Leányfalu - Szentendre - Budapest
2. 1.C: (Pilismarót - Szob - Nagymaros - Verőce) - Vác - Göd - Dunakeszi - Budapest
3. 3. Kelet-magyarországi kerékpárút 3.A: Budapest - Fót - Mogyoród - Szada - Gödöllő - (Zagyvaszántó - OTrT szerint)
4. 6. Alsó-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo) 6.A. Budapest - Dunaharaszti - Taksony - Dunavarsány - Majosháza - (OTrT szerint)
5. 6.B. Budapest - Érd - Százhalombatta - Tököl - Szigethalom - Dunavarsány
6. 7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút 7.A: Budapest - Biatorbágy - (Etyek - OTrT szerint)

1.7.2. Térségi kerékpárút-hálózat elemei

1.7.2.1. Budapest - Solymár - Pilisszentiván - Pilisjászfalu - (Dorog)
1.7.2.2. Tahitótfalu - Sződliget - Szada
1.7.2.3. Gödöllő - Pécel - Maglód
1.7.2.4. Budapest - Maglód - Gyömrő - (Sülysáp)
1.7.2.5. Maglód - Vecsés - Gyál - Alsónémedi - Dunaharaszti
1.7.2.6. Budapest - Gyál - (Újlengyel)
1.7.2.7. Érd - Törökbálint - Budaörs
1.7.2.8. Biatorbágy - Telki - Perbál - Piliscsaba

1.8. Kikötők

1.8.1. Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők

1.8.1.1. Dunán Budapest [Csepel]

1.8.2. Határkikötő

1.8.2.1. Dunán Budapest [Nemzetközi Hajóállomás]

1.8.3. Térségi közforgalmú kikötő

1.8.3.1. Dunán Budapest [Újpest Északi Öböl]
1.8.3.2. Budapest
1.8.3.3. Budapest [Nagytétény]

1.8.4. Személyforgalmi kikötő

1.8.4.1. Dunán Budapest [Lágymányosi-híd és Északi Összekötő vasúti híd között]

1.9. Kompátkelőhely

1.9.1. Tököl

1.10. Térségi jelentőségű P+R parkolók

1.10.1. Budaörs
1.10.2. Budapest [III. kerület]
1.10.3. Budapest [XI. kerület]
1.10.4. Budapest [XII. kerület]
1.10.5. Budapest [XIV. kerület]
1.10.6. Budapest [XV. kerület]
1.10.7. Budapest [XIX. kerület]
1.10.8. Budapest [XXI. kerület]
1.10.9. Budapest [XXII. kerület]
1.10.10. Budapest [XXIII. kerület]
1.10.11. Erdőkertes
1.10.12. Érd
1.10.13. Gödöllő
1.10.14. Herceghalom
1.10.15. Pilisvörösvár
1.10.16. Solymár
1.10.17. Szentendre
1.10.18. Tárnok
1.10.19. Veresegyház
1.10.20. Vác

1.11. Logisztikai központok

1.11.1. Budapest [Budapesti Intermodális Logisztikai Központ]
1.11.2. Budapest [Csepel]
1.11.3. Budapest [Nagytétény]
1.11.4. Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] térsége

2. Energiaellátást biztosító hálózatok

2.1. Egyéb erőművek és kiserőművek

2.1.1. Egyéb erőművek

2.1.1.1. Budapest [IV. ker.]
2.1.1.2. Budapest [XI. ker.]
2.1.1.3. Budapest [XVIII. ker.]
2.1.1.4. Budapest [XXI. ker.]
2.1.1.5. Százhalombatta térsége

2.1.2. Kiserőművek

2.1.2.1. Budapest [III. ker.]
2.1.2.2. Budapest [XI. ker.]
2.1.2.3. Budapest [XIV. ker.]
2.1.2.4. Budapest [XV. ker.]
2.1.2.5. Budapest [XVII. ker.]
2.1.2.6. Budapest [XV. ker.]
2.1.2.7. Gödöllő

2.2. A villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat távvezeték elemei

2.2.1. 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei

2.2.1.1. (Albertirsa) - Göd
2.2.1.2. (Albertirsa) - Martonvásár
2.2.1.3. (Bicske) - Pomáz - Göd
2.2.1.4. Göd - (országhatár - Szlovákia)
2.2.1.5. Göd - (Sajószöged)
2.2.1.6. Gödöllő - (Albertirsa) - Göd távvezeték felhasítási pontja
2.2.1.7. (Martonvásár) - (Győr)

2.2.2. 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei

2.2.2.1. Budapest - (Detk)
2.2.2.2. Göd - Budapest
2.2.2.3. Ócsa - Budapest
2.2.2.4. (Oroszlány) - Százhalombatta
2.2.2.5. Százhalombatta - Budapest
2.2.2.6. Százhalombatta - (Dunaújváros)
2.2.2.7. Százhalombatta - (Martonvásár)
2.2.2.8. Százhalombatta - Ócsa

2.2.3. Az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat

2.2.3.1. Budapest [Kelenföldi Erőmű] - Százhalombatta
2.2.3.2. Budapest [Kispesti Erőmű] - Budapest [Kőbánya] - Budapest [Pestlőrinc]
2.2.3.3. Budapest [Kőbánya] - Budapest [Zugló]
2.2.3.4. Budapest [Népliget] - Budapest [Albertfalva]
2.2.3.5. Budapest [Népliget] - Budapest [Kőbánya]
2.2.3.6. Budapest [Soroksár] - Dunaújváros
2.2.3.7. Budapest [Soroksár] - Százhalombatta
2.2.3.8. Budapest [Népliget] - Budapest [Kispesti Erőmű]
2.2.3.9. Ócsa - Budapest [Csepeli Erőmű] - Budapest [Csepel Gyártelep]

2.2.4. Térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat

2.2.4.1. (Albertirsa) - Budapest [Soroksár]
2.2.4.2. Budaörs - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja
2.2.4.3. Budapest [Angyalföld] - Budapest [Zugló]
2.2.4.4. Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske)
2.2.4.5. Budapest [Pesthidegkút] - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja
2.2.4.6. Budapest [Pestlőrinc] - Budapest [Soroksár]
2.2.4.7. Budapest [Virányos] - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja
2.2.4.8. Budapest [É-Budai Erőmű] - Budapest [Újpesti Erőmű]
2.2.4.9. Budapest [É-Budai Erőmű] - Göd
2.2.4.10. Budapest [Kőbánya] - Gödöllő
2.2.4.11. Budapest [Soroksár] - Budapest [Kőbánya]
2.2.4.12. Budapest [Újpesti Erőmű] - Budapest [Angyalföldi alállomás]
2.2.4.13. Budapest [Újpesti Erőmű] - Göd
2.2.4.14. Budapest [Békásmegyer] - Budapest [É-Budai Erőmű] - Göd felhasítási pontja
2.2.4.15. Budapest [Kelenföld] - Budapest [Lágymányos]
2.2.4.16. Budapest [Kelenföld erőmű] - Budapest [Albertfalva]
2.2.4.17. Budapest [Csepel] - Budapest [Népliget] - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
2.2.4.18. Budapest [Zugló] - Budapest [Újpalota]
2.2.4.19. Szigetszentmiklós - Budapest [Soroksár] - Százhalombatta felhasítási pontja
2.2.4.20. Fót - Göd
2.2.4.21. Göd - Vác
2.2.4.22. Göd - (Rétság)
2.2.4.23. Vác - Göd - (Rétság) felhasítási pontja
2.2.4.24. Gödöllő - (Lőrinci)
2.2.4.25. Budapest [XXII. ker.] - Százhalombatta - Budapest felhasítási pontja
2.2.4.26. Érd - Százhalombatta - Budapest felhasítási pontja
2.2.4.27. Üllő - (Albertirsa) - Budapest [Soroksár] felhasítási pontja

2.3. Szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.1. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.1.1. (Ausztria - országhatár - Győr) - Pilisvörösvár - Dunakeszi - (Zsámbok)
2.3.1.2. (Battonya - Algyő - Városföld) - Százhalombatta
2.3.1.3. (Kápolnásnyék) - Vecsés
2.3.1.4. Százhalombatta - Budapest
2.3.1.5. Százhalombatta - (Hetes - Berzence - országhatár - Horvátország)
2.3.1.6. Százhalombatta - (Kápolnásnyék)
2.3.1.7. Százhalombatta - Rajka - országhatár - (Szlovákia)
2.3.1.8. (Szlovákia - országhatár) - Vecsés - Százhalombatta
2.3.1.9. (Tiszaújváros) - Százhalombatta
2.3.1.10. (Ukrajna - országhatár - Fényeslitke - Tiszaújváros) - Százhalombatta
2.3.1.11. (Ukrajna - országhatár - Vásárosnamény - Tiszaújváros - Füzesabony - Szolnok) - Százhalombatta
2.3.1.12. (Ukrajna - országhatár - Vásárosnamény - Tiszaújváros - Zsámbok) - Vecsés - Százhalombatta
2.3.1.13. (Városföld) - Százhalombatta - Pilisvörösvár - (Győr)
2.3.1.14. (Városföld - Adony) - Százhalombatta

2.3.2. Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek

2.3.2.1. (Algyő) - Vecsés
2.3.2.2. Budapest [Albertfalva] - Budapest [Gazdagrét]
2.3.2.3. Érd - Százhalombatta - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
2.3.2.4. Gödöllő - Vecsés - Vác felhasítási pontja
2.3.2.5. Kisoroszi - (Ausztria - országhatár - Győr) - Pilisvörösvár - Dunakeszi - (Zsámbok) felhasítási pontja
2.3.2.6. Pilisvörösvár - Budapest [II. ker.]
2.3.2.7. Pilisvörösvár - Pilisszentkereszt
2.3.2.8. (Rétság) - Vácrátót - Vecsés - Vác felhasítási pontja
2.3.2.9. Százhalombatta - (Kápolnásnyék)
2.3.2.10. Százhalombatta - Vecsés
2.3.2.11. Százhalombatta - Vecsés - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]
2.3.2.12. Tököl - Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel] felhasítási pontja
2.3.2.13. (Városföld) - Százhalombatta
2.3.2.14. Vecsés - (Balassagyarmat)
2.3.2.15. Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel]
2.3.2.16. Vecsés - Gyömrő - (Monor)
2.3.2.17. Vecsés - (Hajdúszoboszló)
2.3.2.18. Vecsés - Üllő - (Újhartyán)
2.3.2.19. Vecsés - Vác
2.3.2.20. Veresegyház - Vecsés - Vác felhasítási pontja
2.3.2.21. Zsámbék - Százhalombatta - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
2.3.2.22. Zsámbék - Tinnye

1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez * 

Területi mérleg

Település Térségi területfelhasználási kategóriák Térségi területfelhasználási kategória területe
(hektár)
Település közigazgatási területéhez viszonyított arány
(%)
1. Budapest városias települési térség 35841,42 68,25
2. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 1446,30 2,75
3. erdőgazdálkodási térség 10238,93 19,50
4. mezőgazdasági térség 2054,92 3,91
5. építmények által igénybe vett térség 1311,70 2,50
6. vízgazdálkodási térség 1620,28 3,09
7. Alsónémedi városias települési térség 1220,75 24,88
8. erdőgazdálkodási térség 281,13 5,73
9. mezőgazdasági térség 3383,93 68,96
10. építmények által igénybe vett térség 20,97 0,43
11. Biatorbágy városias települési térség 1328,05 30,11
12. erdőgazdálkodási térség 1131,35 25,65
13. mezőgazdasági térség 1707,25 38,71
14. építmények által igénybe vett térség 17,65 0,40
15. vízgazdálkodási térség 226,19 5,13
16. Budajenő hagyományosan vidéki települési térség 232,50 18,72
17. magas zöldfelületi arányú települési térség 6,04 0,49
18. erdőgazdálkodási térség 605,03 48,72
19. mezőgazdasági térség 397,19 31,98
20. építmények által igénybe vett térség 1,04 0,08
21. Budakalász városias települési térség 679,87 44,83
22. erdőgazdálkodási térség 423,18 27,90
23. mezőgazdasági térség 316,41 20,86
24. építmények által igénybe vett térség 4,07 0,27
25. vízgazdálkodási térség 93,15 6,14
26. Budakeszi városias települési térség 915,42 24,67
27. erdőgazdálkodási térség 2183,53 58,84
28. mezőgazdasági térség 572,42 15,42
29. építmények által igénybe vett térség 39,90 1,08
30. Budaörs városias települési térség 1493,72 63,34
31. erdőgazdálkodási térség 718,25 30,46
32. mezőgazdasági térség 146,25 6,20
33. Csobánka városias települési térség 229,43 10,08
34. magas zöldfelületi arányú települési térség 2,84 0,12
35. erdőgazdálkodási térség 1325,70 58,25
36. mezőgazdasági térség 384,65 16,90
37. építmények által igénybe vett térség 314,83 13,83
38. vízgazdálkodási térség 18,36 0,81
39. Csornád városias települési térség 133,40 10,78
40. erdőgazdálkodási térség 736,49 59,53
41. mezőgazdasági térség 343,34 27,75
42. építmények által igénybe vett térség 23,98 1,94
43. Csömör városias települési térség 690,18 30,41
44. erdőgazdálkodási térség 1015,44 44,74
45. mezőgazdasági térség 485,95 21,41
46. építmények által igénybe vett térség 12,30 0,54
47. vízgazdálkodási térség 66,03 2,91
48. Csörög városias települési térség 148,98 29,56
49. magas zöldfelületi arányú települési térség 18,69 3,71
50. erdőgazdálkodási térség 104,82 20,80
51. mezőgazdasági térség 231,54 45,94
52. Délegyháza városias települési térség 449,43 17,71
53. magas zöldfelületi arányú települési térség 22,85 0,90
54. erdőgazdálkodási térség 186,61 7,35
55. mezőgazdasági térség 1604,97 63,24
56. vízgazdálkodási térség 273,95 10,79
57. Diósd városias települési térség 531,58 92,50
58. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 16,52 2,87
59. magas zöldfelületi arányú települési térség 5,16 0,90
60. erdőgazdálkodási térség 12,36 2,15
61. mezőgazdasági térség 8,84 1,54
62. építmények által igénybe vett térség 0,24 0,04
63. Dunabogdány városias települési térség 286,24 11,23
64. magas zöldfelületi arányú települési térség 0,71 0,03
65. erdőgazdálkodási térség 1280,10 50,20
66. mezőgazdasági térség 834,39 32,72
67. vízgazdálkodási térség 148,36 5,82
68. Dunaharaszti városias települési térség 1243,60 42,64
69. magas zöldfelületi arányú települési térség 243,63 8,35
70. erdőgazdálkodási térség 306,39 10,50
71. mezőgazdasági térség 966,67 33,14
72. különleges rendeltetésű térség 110,54 3,79
73. építmények által igénybe vett térség 13,38 0,46
74. vízgazdálkodási térség 32,45 1,11
75. Dunakeszi városias települési térség 1444,92 46,50
76. magas zöldfelületi arányú települési térség 76,16 2,45
77. erdőgazdálkodási térség 563,36 18,13
78. mezőgazdasági térség 576,97 18,57
79. különleges rendeltetésű térség 184,03 5,92
80. építmények által igénybe vett térség 41,38 1,33
81. vízgazdálkodási térség 220,51 7,10
82. Dunavarsány városias települési térség 881,72 39,18
83. magas zöldfelületi arányú települési térség 120,68 5,36
84. erdőgazdálkodási térség 420,87 18,70
85. mezőgazdasági térség 390,11 17,33
86. különleges rendeltetésű térség 59,94 2,66
87. építmények által igénybe vett térség 42,11 1,87
88. vízgazdálkodási térség 335,30 14,90
89. Ecser városias települési térség 907,86 69,25
90. erdőgazdálkodási térség 113,88 8,69
91. mezőgazdasági térség 216,14 16,49
92. építmények által igénybe vett térség 73,07 5,57
93. Erdőkertes városias települési térség 516,52 89,80
94. erdőgazdálkodási térség 19,62 3,41
95. mezőgazdasági térség 39,05 6,79
96. Érd városias települési térség 3683,42 60,84
97. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 22,48 0,37
98. magas zöldfelületi arányú települési térség 31,38 0,52
99. erdőgazdálkodási térség 383,43 6,33
100. mezőgazdasági térség 1808,98 29,88
101. építmények által igénybe vett térség 6,52 0,11
102. vízgazdálkodási térség 117,83 1,95
103. Felsőpakony városias települési térség 299,47 19,55
104. erdőgazdálkodási térség 694,76 45,35
105. mezőgazdasági térség 537,68 35,10
106. Fót városias települési térség 1281,37 34,26
107. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 6,76 0,18
108. magas zöldfelületi arányú települési térség 45,15 1,21
109. erdőgazdálkodási térség 1183,04 31,63
110. mezőgazdasági térség 1222,42 32,68
111. vízgazdálkodási térség 1,84 0,05
112. Göd városias települési térség 998,00 44,90
113. magas zöldfelületi arányú települési térség 7,86 0,35
114. erdőgazdálkodási térség 633,24 28,49
115. mezőgazdasági térség 395,87 17,81
116. különleges rendeltetésű térség 70,03 3,15
117. vízgazdálkodási térség 117,95 5,31
118. Gödöllő városias települési térség 1915,27 30,94
119. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 52,02 0,84
120. magas zöldfelületi arányú települési térség 125,84 2,03
121. erdőgazdálkodási térség 2951,18 47,67
122. mezőgazdasági térség 973,65 15,73
123. különleges rendeltetésű térség 13,32 0,22
124. építmények által igénybe vett térség 61,67 1,00
125. vízgazdálkodási térség 98,18 1,59
126. Gyál városias települési térség 1444,12 57,90
127. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 7,74 0,31
128. magas zöldfelületi arányú települési térség 156,02 6,25
129. erdőgazdálkodási térség 412,46 16,54
130. mezőgazdasági térség 409,47 16,42
131. építmények által igénybe vett térség 41,69 1,67
132. vízgazdálkodási térség 22,86 0,92
133. Gyömrő városias települési térség 845,78 31,91
134. magas zöldfelületi arányú települési térség 38,85 1,47
135. erdőgazdálkodási térség 321,35 12,13
136. mezőgazdasági térség 1364,98 51,51
137. különleges rendeltetésű térség 70,13 2,65
138. építmények által igénybe vett térség 9,04 0,34
139. Halásztelek városias települési térség 524,05 60,56
140. erdőgazdálkodási térség 75,21 8,69
141. mezőgazdasági térség 150,04 17,34
142. vízgazdálkodási térség 116,01 13,41
143. Herceghalom városias települési térség 334,65 45,63
144. magas zöldfelületi arányú települési térség 63,68 8,68
145. erdőgazdálkodási térség 105,26 14,35
146. mezőgazdasági térség 224,52 30,62
147. vízgazdálkodási térség 5,22 0,71
148. Isaszeg városias települési térség 849,10 15,48
149. magas zöldfelületi arányú települési térség 10,45 0,19
150. erdőgazdálkodási térség 3621,89 66,04
151. mezőgazdasági térség 839,24 15,30
152. építmények által igénybe vett térség 34,80 0,63
153. vízgazdálkodási térség 128,74 2,35
154. Kerepes városias települési térség 742,86 30,85
155. magas zöldfelületi arányú települési térség 11,18 0,46
156. erdőgazdálkodási térség 745,18 30,95
157. mezőgazdasági térség 858,42 35,65
158. építmények által igénybe vett térség 49,96 2,08
159. Kisoroszi hagyományosan vidéki települési térség 141,91 12,98
160. erdőgazdálkodási térség 244,51 22,37
161. mezőgazdasági térség 425,99 38,97
162. különleges rendeltetésű térség 73,76 6,75
163. vízgazdálkodási térség 207,04 18,94
164. Kistarcsa városias települési térség 525,05 47,69
165. erdőgazdálkodási térség 59,78 5,43
166. mezőgazdasági térség 516,05 46,88
167. Leányfalu városias települési térség 332,75 21,67
168. erdőgazdálkodási térség 1100,35 71,67
169. mezőgazdasági térség 40,93 2,67
170. vízgazdálkodási térség 61,32 3,99
171. Maglód városias települési térség 900,08 40,26
172. magas zöldfelületi arányú települési térség 36,16 1,62
173. erdőgazdálkodási térség 340,49 15,23
174. mezőgazdasági térség 958,72 42,89
175. Majosháza városias települési térség 305,37 26,75
176. erdőgazdálkodási térség 130,99 11,47
177. mezőgazdasági térség 669,88 58,67
178. vízgazdálkodási térség 35,51 3,11
179. Mogyoród városias települési térség 815,91 23,66
180. erdőgazdálkodási térség 1246,07 36,14
181. mezőgazdasági térség 936,24 27,15
182. különleges rendeltetésű térség 222,70 6,46
183. építmények által igénybe vett térség 227,03 6,58
184. Nagykovácsi városias települési térség 460,54 16,67
185. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 6,03 0,22
186. erdőgazdálkodási térség 1994,06 72,17
187. mezőgazdasági térség 295,16 10,68
188. vízgazdálkodási térség 7,22 0,26
189. Nagytarcsa városias települési térség 389,67 32,10
190. erdőgazdálkodási térség 100,78 8,30
191. mezőgazdasági térség 646,24 53,24
192. építmények által igénybe vett térség 58,82 4,85
193. vízgazdálkodási térség 18,40 1,52
194. Ócsa városias települési térség 1573,91 19,28
195. erdőgazdálkodási térség 2530,89 31,00
196. mezőgazdasági térség 3645,75 44,66
197. építmények által igénybe vett térség 413,32 5,06
198. Őrbottyán városias települési térség 791,57 28,95
199. magas zöldfelületi arányú települési térség 4,70 0,17
200. erdőgazdálkodási térség 853,98 31,23
201. mezőgazdasági térség 1067,72 39,04
202. vízgazdálkodási térség 16,73 0,61
203. Páty városias települési térség 813,19 20,70
204. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 8,74 0,22
205. magas zöldfelületi arányú települési térség 114,83 2,92
206. erdőgazdálkodási térség 1317,68 33,53
207. mezőgazdasági térség 1669,93 42,50
208. vízgazdálkodási térség 4,96 0,13
209. Pécel városias települési térség 1016,15 23,29
210. magas zöldfelületi arányú települési térség 16,30 0,37
211. erdőgazdálkodási térség 858,87 19,68
212. mezőgazdasági térség 2438,67 55,89
213. építmények által igénybe vett térség 33,29 0,76
214. Perbál városias települési térség 1,78 0,07
215. hagyományosan vidéki települési térség 344,30 13,42
216. erdőgazdálkodási térség 871,61 33,97
217. mezőgazdasági térség 956,09 37,27
218. különleges rendeltetésű térség 391,83 15,27
219. Pilisborosjenő városias települési térség 307,50 33,23
220. erdőgazdálkodási térség 408,03 44,10
221. mezőgazdasági térség 208,97 22,59
222. építmények által igénybe vett térség 0,75 0,08
223. Piliscsaba városias települési térség 628,70 24,61
224. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 12,23 0,48
225. erdőgazdálkodási térség 1577,90 61,75
226. mezőgazdasági térség 336,31 13,16
227. Pilisjászfalu városias települési térség 182,01 26,15
228. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 7,91 1,14
229. magas zöldfelületi arányú települési térség 16,14 2,32
230. erdőgazdálkodási térség 322,74 46,37
231. mezőgazdasági térség 167,23 24,03
232. Pilisszántó városias települési térség 115,56 7,25
233. magas zöldfelületi arányú települési térség 2,04 0,13
234. erdőgazdálkodási térség 944,35 59,24
235. mezőgazdasági térség 531,88 33,37
236. építmények által igénybe vett térség 0,23 0,01
237. Pilisszentiván városias települési térség 176,87 21,79
238. magas zöldfelületi arányú települési térség 8,09 1,00
239. erdőgazdálkodási térség 510,02 62,84
240. mezőgazdasági térség 116,67 14,37
241. Pilisszentkereszt hagyományosan vidéki települési térség 252,05 14,66
242. erdőgazdálkodási térség 1281,90 74,54
243. mezőgazdasági térség 185,71 10,80
244. Pilisszentlászló hagyományosan vidéki települési térség 91,06 5,13
245. erdőgazdálkodási térség 1491,46 84,01
246. mezőgazdasági térség 192,81 10,86
247. Pilisvörösvár városias települési térség 700,27 28,84
248. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 28,69 1,18
249. magas zöldfelületi arányú települési térség 44,30 1,82
250. erdőgazdálkodási térség 591,32 24,35
251. mezőgazdasági térség 1034,90 42,62
252. építmények által igénybe vett térség 2,27 0,09
253. vízgazdálkodási térség 26,69 1,10
254. Pomáz városias települési térség 986,65 20,11
255. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 26,05 0,53
256. magas zöldfelületi arányú települési térség 22,64 0,46
257. erdőgazdálkodási térség 2419,21 49,32
258. mezőgazdasági térség 1450,34 29,56
259. építmények által igénybe vett térség 0,74 0,02
260. Pócsmegyer hagyományosan vidéki települési térség 308,82 23,66
261. erdőgazdálkodási térség 359,62 27,55
262. mezőgazdasági térség 427,52 32,75
263. vízgazdálkodási térség 209,26 16,03
264. Pusztazámor hagyományosan vidéki települési térség 197,71 21,30
265. magas zöldfelületi arányú települési térség 61,98 6,68
266. erdőgazdálkodási térség 102,06 10,99
267. mezőgazdasági térség 474,12 51,07
268. építmények által igénybe vett térség 92,52 9,97
269. Remeteszőlős hagyományosan vidéki települési térség 84,09 28,75
270. erdőgazdálkodási térség 176,66 60,39
271. mezőgazdasági térség 31,76 10,86
272. Solymár városias települési térség 699,42 39,17
273. erdőgazdálkodási térség 547,97 30,69
274. mezőgazdasági térség 534,12 29,91
275. építmények által igénybe vett térség 3,95 0,22
276. Sóskút városias települési térség 450,34 16,27
277. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 37,42 1,35
278. magas zöldfelületi arányú települési térség 59,91 2,16
279. erdőgazdálkodási térség 483,19 17,46
280. mezőgazdasági térség 1558,25 56,29
281. építmények által igénybe vett térség 125,41 4,53
282. vízgazdálkodási térség 53,55 1,93
283. Szada városias települési térség 869,67 52,14
284. erdőgazdálkodási térség 316,55 18,98
285. mezőgazdasági térség 404,98 24,28
286. különleges rendeltetésű térség 72,21 4,33
287. vízgazdálkodási térség 4,38 0,26
288. Százhalombatta városias települési térség 1415,24 50,43
289. magas zöldfelületi arányú települési térség 46,38 1,65
290. erdőgazdálkodási térség 303,10 10,80
291. mezőgazdasági térség 722,04 25,73
292. építmények által igénybe vett térség 39,99 1,43
293. vízgazdálkodási térség 279,49 9,96
294. Szentendre városias települési térség 1537,56 35,09
295. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 17,90 0,41
296. magas zöldfelületi arányú települési térség 105,69 2,41
297. erdőgazdálkodási térség 1680,27 38,35
298. mezőgazdasági térség 583,72 13,32
299. különleges rendeltetésű térség 13,80 0,31
300. építmények által igénybe vett térség 234,25 5,35
301. vízgazdálkodási térség 208,26 4,75
302. Szigethalom városias települési térség 660,63 72,72
303. erdőgazdálkodási térség 180,71 19,89
304. mezőgazdasági térség 35,92 3,95
305. vízgazdálkodási térség 31,25 3,44
306. Szigetmonostor hagyományosan vidéki települési térség 325,22 13,83
307. erdőgazdálkodási térség 1044,09 44,42
308. mezőgazdasági térség 522,75 22,24
309. vízgazdálkodási térség 458,67 19,51
310. Szigetszentmiklós városias települési térség 2526,53 55,27
311. erdőgazdálkodási térség 130,88 2,86
312. mezőgazdasági térség 1526,15 33,38
313. építmények által igénybe vett térség 36,31 0,79
314. vízgazdálkodási térség 351,61 7,69
315. Sződ városias települési térség 474,00 30,08
316. magas zöldfelületi arányú települési térség 26,66 1,69
317. erdőgazdálkodási térség 608,22 38,60
318. mezőgazdasági térség 466,88 29,63
319. Sződliget városias települési térség 252,09 34,46
320. magas zöldfelületi arányú települési térség 16,97 2,32
321. erdőgazdálkodási térség 250,06 34,18
322. mezőgazdasági térség 156,17 21,35
323. építmények által igénybe vett térség 2,25 0,31
324. vízgazdálkodási térség 54,00 7,38
325. Tahitótfalu városias települési térség 320,88 8,19
326. hagyományosan vidéki települési térség 157,99 4,03
327. magas zöldfelületi arányú települési térség 51,65 1,32
328. erdőgazdálkodási térség 1523,88 38,87
329. mezőgazdasági térség 1480,66 37,77
330. vízgazdálkodási térség 385,26 9,83
331. Taksony városias települési térség 619,96 29,79
332. erdőgazdálkodási térség 378,59 18,19
333. mezőgazdasági térség 760,02 36,52
334. különleges rendeltetésű térség 226,36 10,88
335. vízgazdálkodási térség 96,30 4,63
336. Tárnok városias települési térség 778,03 32,96
337. magas zöldfelületi arányú települési térség 11,61 0,49
338. erdőgazdálkodási térség 92,33 3,91
339. mezőgazdasági térség 1464,10 62,03
340. építmények által igénybe vett térség 14,37 0,61
341. Telki hagyományosan vidéki települési térség 254,96 24,35
342. magas zöldfelületi arányú települési térség 49,83 4,76
343. erdőgazdálkodási térség 493,99 47,19
344. mezőgazdasági térség 248,08 23,70
345. Tinnye hagyományosan vidéki települési térség 413,19 25,66
346. erdőgazdálkodási térség 166,48 10,34
347. mezőgazdasági térség 819,79 50,91
348. különleges rendeltetésű térség 206,36 12,82
349. vízgazdálkodási térség 4,41 0,27
350. Tök városias települési térség 369,74 14,95
351. erdőgazdálkodási térség 242,32 9,80
352. mezőgazdasági térség 1859,06 75,18
353. építmények által igénybe vett térség 1,83 0,07
354. Tököl városias települési térség 837,54 21,77
355. erdőgazdálkodási térség 452,06 11,75
356. mezőgazdasági térség 1982,69 51,53
357. építmények által igénybe vett térség 241,04 6,26
358. vízgazdálkodási térség 334,56 8,69
359. Törökbálint városias települési térség 1458,20 49,60
360. erdőgazdálkodási térség 379,09 12,89
361. mezőgazdasági térség 993,53 33,79
362. építmények által igénybe vett térség 74,26 2,53
363. vízgazdálkodási térség 35,08 1,19
364. Üllő városias települési térség 1457,31 30,28
365. magas zöldfelületi arányú települési térség 117,78 2,45
366. erdőgazdálkodási térség 1274,86 26,49
367. mezőgazdasági térség 1772,66 36,83
368. különleges rendeltetésű térség 190,12 3,95
369. Üröm városias települési térség 302,67 45,50
370. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 9,24 1,39
371. erdőgazdálkodási térség 78,79 11,85
372. mezőgazdasági térség 274,47 41,26
373. Vác városias települési térség 1713,54 27,83
374. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 36,90 0,60
375. magas zöldfelületi arányú települési térség 127,85 2,08
376. erdőgazdálkodási térség 2004,89 32,56
377. mezőgazdasági térség 1967,49 31,95
378. építmények által igénybe vett térség 14,75 0,24
379. vízgazdálkodási térség 292,53 4,75
380. Vácrátót városias települési térség 279,73 15,55
381. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 27,71 1,54
382. erdőgazdálkodási térség 977,02 54,30
383. mezőgazdasági térség 514,98 28,62
384. Vecsés városias települési térség 1712,98 47,36
385. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 7,76 0,21
386. magas zöldfelületi arányú települési térség 61,82 1,71
387. erdőgazdálkodási térség 583,68 16,14
388. mezőgazdasági térség 736,34 20,36
389. építmények által igénybe vett térség 514,63 14,23
390. Veresegyház városias települési térség 1275,05 44,60
391. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 10,18 0,36
392. magas zöldfelületi arányú települési térség 41,26 1,44
393. erdőgazdálkodási térség 1168,19 40,86
394. mezőgazdasági térség 301,17 10,54
395. építmények által igénybe vett térség 3,97 0,14
396. vízgazdálkodási térség 58,81 2,06
397. Visegrád városias települési térség 153,23 4,61
398. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 72,52 2,18
399. erdőgazdálkodási térség 2778,63 83,55
400. mezőgazdasági térség 56,89 1,71
401. vízgazdálkodási térség 264,48 7,95
402. Zsámbék városias települési térség 735,25 21,84
403. magas zöldfelületi arányú települési térség 601,94 17,88
404. erdőgazdálkodási térség 265,54 7,89
405. mezőgazdasági térség 1764,03 52,40

2. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez * 

3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére