A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi CXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló – módosított – 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 33/2004. (IV. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 46/2004. (V. 18.) OGY határozatban, a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításának támogatásáról szóló 62/2004. (VI. 14.) OGY határozatban és az országos népszavazás elrendeléséről szóló 82/2004. (IX. 15.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 5 333 097,5 millió forint, azaz ötmillió-háromszázharmincháromezer-kilencvenhét egész öttized millió forint bevétellel,

b) 6 237 618,4 millió forint, azaz hatmillió-kétszázharminchétezer-hatszáztizennyolc egész négytized millió forint kiadással, és

c) 904 520,9 millió forint, azaz kilencszáznégyezer-ötszázhúsz egész kilenctized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2004-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 71 223,8 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

b) 57 286,2 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 82 004,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

d) 124 117,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

e) 740 983,0 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 2154,7 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 127 014,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2004-ben

a) 770 782,1 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített,

b) 87 630,8 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 124. §-ának (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2004-ben

a) 15 262,5 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől,

b) 16 364,4 millió forint összegben devizahiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2004-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 391 291,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 813 492,9 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 353 044,7 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 18 943,5 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) *  A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az adópolitikáért és az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok – a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – év közben együttesen 6982,1 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 595,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá megállapítja, hogy intézményátvétel miatt 0,9 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 4025,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2010,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2004. év után előírt tartozása 2015,1 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 101,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően, az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének szerinti elszámolás alapján – a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 8255,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1423,5 millió forint.

(6) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 1325,5 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 52,2 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1147,2 millió forint,

d) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 209,6 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(7) *  Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 563,2 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 877,7 millió forint, melyből 792,3 millió forint a jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás, * 

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 34,7 millió forint,

d) színházi támogatások jogcímen 1,7 millió forint,

e) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 15,1 millió forint,

f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó szja kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 25,2 millió forint, valamint

g) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 42,8 millió forint.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

a) a visszafizetési kötelezettség 891,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 18,9 millió forint,

amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(9) Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás-mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 2172 ezer forint állami támogatás visszafizetése, illetve a még jogszerűen járó 221 544 ezer forint elszámolásának az Állami Számvevőszék által megállapított részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(10) A 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról szóló 63/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 4,8 millió forint előirányzat visszavonásáról a belügyminiszter rendelkezik.

(11) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2005. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2005. március 26. napjától keletkezik.

(12) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap.

(13) Amennyiben a (11)–(12) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(14) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja, és az (5) bekezdés b) pontja, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Kormány 3508,4 millió forint átutalásáról rendelkezett.

(15) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. sz. mellékletének III./2.4. pont első mondatában rögzített elszámolási kötelezettség alapján 5868,6 millió forint visszatérítés illeti meg.

(16) Az (5) bekezdés a)–b) pontjának – a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerinti – egyenlegéből a kiegészítéssel érintett önkormányzatoknak előlegként 3972,7 millió forint került átutalásra. A különbözetből a beszámítással érintett önkormányzatok visszakapják az Áht. 64. § (7) bekezdésének megfelelő elszámolás során keletkezett – beszámítást növelő – visszafizetési kötelezettség Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III/5. pontja alapján maximálisan visszaigényelhető összeggel csökkentett részét. Az ezután fennmaradó összeget – a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerint – a kiegészítésben részesülő önkormányzatok kapják. Az önkormányzatokat megillető forrásokat a PM–BM. R. részletezi. * 

(17) Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a központi költségvetés által 2005. év végéig az önkormányzatokhoz út- és szennyvízcsatorna-építés címén átutalt közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, különös tekintettel az ÖKOTÁM és hasonló rendszerben megvalósuló beruházásokra.

(18) A 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője nyilatkozik arról, hogy e támogatás ténylegesen a jogosult magánszemélynek kerül kifizetésre.

(19) A Kincstár – az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett – a 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési támogatás önkormányzatnak való átutalását követő egy hónapon belül szabályszerűségi felülvizsgálat keretében – szükség szerint helyszínen – ellenőrzi a támogatás magánszemélyek részére történő kifizetését. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül a határozat jogerőre emelkedését követő hónap nettó finanszírozása során.

(20)–(21) * 

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2004. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 46 493,9 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 7276,0 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 3403,2 millió forint.

9. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 67. §-ának (2) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére 41 754,2 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre. A Költségvetési Törvény 67. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Munkaerőpiaci Alapot 34 914,5 millió forint terheli. A Munkaerőpiaci Alap 35 282,5 millió forint központi költségvetési befizetését tekintve 368,0 millió forint különbözet keletkezett, amely a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Munkaerőpiaci Alap 5430,4 millió forintot adott át a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára.

10. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait, tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 15. számú melléklet szerint.

(2) Az ÁPV Rt. 2004-ben a Költségvetési Törvény 9. §-ának (1) bekezdése alapján 166 537,2 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 912,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2005 decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának emelésével 2005. évben 127,1 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Címzetes Államtitkársága gondoskodik.

12. § Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Európai Bizottság által 2004-ben elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keretösszegeit a 17. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

16. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, valamint állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2004. december 31-én 7835,4 millió forint, amelyből 663,5 millió forint a kölcsön típusú, 7171,9 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 14. §-ának (1) bekezdése szerint 2003. december 31-én ilyen címen fennállt 11 129,5 millió forint összegű követelésállomány 2004. év során a következők szerint változott:

a) a 2004. évben befolyt törlesztések 1753,2 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 1,8 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1751,4 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek 1540,9 millió forinttal csökkentették az állományt.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2004. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 35,9 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2005. december 31-éig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 44,6 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,

bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 52,0 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára

térítsen meg.

18. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak az e törvény 21. § c) pontjában megállapított 80 249,7 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak az e törvény 23. § c) pontjában megállapított 343 652,7 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2005. december 31-éig elengedi.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005. december 31-ig

a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 802,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a régi korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2004. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 4,9 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2004. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2004. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 726 928,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázhuszonhatezer-kilencszázhuszonnyolc egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 150 830,7 millió forint, azaz hárommillió-százötvenezer-nyolcszázharminc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 423 902,4 millió forint, azaz négyszázhuszonháromezer-kilencszázkettő egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2004. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 626 788,1 millió forint, azaz egymillió-hatszázhuszonhatezer-hétszáznyolcvannyolc egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 707 037,8 millió forint, azaz egymillió-hétszázhétezer-harminchét egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 80 249,7 millió forint, azaz nyolcvanezer-kettőszáznegyvenkilenc egész héttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 2167,1 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1956,0 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 100 140,2 millió forint, azaz egymillió-egyszázezer-egyszáznegyven egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 443 792,9 millió forint, azaz egymillió-négyszáznegyvenháromezer-hétszázkilencvenkettő egész kilenctized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 343 652,7 millió forint, azaz háromszáznegyvenháromezer-hatszázötvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

24. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1515,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 169,6 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1892,0 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

25. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Költségvetési Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 117,8 millió forint felhasználását.

26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 72. §-a (3) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 554,0 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 801,3 millió forint,

b) 72. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 398,8 millió forint,

c) 72. §-ának (5) bekezdése, illetve 78. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 191,7 millió forint, nyugdíjemelésre 696,0 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 16,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,4 millió forint, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4677,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 907,0 millió forint,

d) 72. §-ának (6) bekezdése szerint és figyelemmel a 71. § c) pontjára a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak részbeni, illetve teljes fedezetére

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 344,6 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 356,9 millió forint,

e) 79. §-a alapján a világbanki informatikai fejlesztés bankgarancia lehívásával összefüggő kötelezettségre a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatnál 749,3 millió forint,

f) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint

felhasználása történt meg.

27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

28. § Az Országgyűlés elrendeli az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiben szereplő régi korengedményes nyugdíjtartozás fejében átvett vagyonelemek kivezetését és egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (a továbbiakban: KVI) történő állományba vételét 2005. december 31-i határidővel. A KVI e vagyonelemekből származó bevételeket és kiadásokat 2006. január 1-jétől a központi költségvetéssel számolja el.

29. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

30. § * 

NEGYEDIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXXXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

31. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

(21) * 

(22) * 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § Ez a törvény – a 36. §-ban meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

33. § (1) * 

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (16) bekezdése, és az annak szövegét megállapító, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30. §-ának (6) bekezdése,

b) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 3. sz. melléklete 23. Kollégiumok közoktatási feladatai jogcímű normatív hozzájárulás aa) pontjának második mondata.

34. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

35. § (1) A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott, majd kárenyhítésként újjáépítésre, megvásárlásra és nagy értékben helyreállításra került lakóépületek elidegenítése esetére a károsodást megelőző érték és a helyreállított építmény értékének különbözetére kikötött megtérítési kötelezettségről és az erről szóló szerződések biztosítékaként a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond.

(2) E törvény hatálybalépését követő 30 napon belül az érintett közigazgatási hivatalok értesítik a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalt, amely hivatalból – az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül – intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

(3) A jelzálogjogok, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének napja az e törvény hatálybalépését követő 45. nap.

(4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a Magyar Állam lemond.

(5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járuléktartozás fejében átvett, e törvény 18. számú mellékletében meghatározott ingatlanokról, illetve az azokból származó bevételről Ózd Város Önkormányzata javára.

36. § (1) E törvény 34. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 193/V. §-ának, az 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-ának, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-ának, az 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.) 48. §-ának, 81/J. §-ának, valamint 90/K. §-ának, az 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-ának, az 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 116–117. §-ának és a 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – az Mt. 193/V. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Ktv. 49. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Kjt. 68. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Üszt. 48. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Hszt. 109. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Iasz. 116. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, továbbá a Hjt. 119. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése kivételével – a 2005. év tekintetében is alkalmazni kell.

(2) 2005. január 1-jére visszamenőleges hatállyal hatályát veszti az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének „ , amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll” szövegrészei, valamint 48. § (2) bekezdésének e)–g) pontjai, továbbá az Iasz. 116. §-ának „ , amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll” szövegrésze, 117. § e)–g) pontjai és a Hjt. 119. §-ának „ , amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve, ha – 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, – gyermekgondozási segélyben, illetve – gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze.

37. § Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2005. évi bírságból származó bevételei mentesülnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása alól, amelyeket a 2005. évre vonatkozó kötelezettségvállalásai teljesítéséhez használhat fel.

38. § (1) Azon személyek részére, akiknek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, a Hszt. és a Hjt. szerinti szolgálati viszonya, igazságügyi szolgálati, az Üszt. szerinti ügyészségi szolgálati viszonya, illetve az Mt. 193/V. § szerinti munkaviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszonya) 2005. január 1-jét követően keletkezett, és egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszony 2005. január 1-jei fennállásának hiányában 2005. január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi külön juttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt.

(2) Azon személyek részére, akiknek egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi külön juttatás kifizetésére 2005. január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes), gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: gyed) részesült, a munkáltató – a 36. §-ban meghatározott kifizetéstől függetlenül – 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában irányadó munkabérrel, illetve illetménnyel. A (2) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a gyes, illetve a gyed folyósításának megkezdését, illetve a fizetés nélküli szabadságot megelőző utolsó munkában töltött teljes naptári hónapra kifizetett illetménnyel. Ha az érintett a 2005. év folyamán a fizetés nélküli szabadságról, gyesről, illetve gyedről visszatért, a (2) bekezdés szerinti juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik.

(4) Azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004. február 1-je és 2004. december 31-e között szűnt meg, a 34. § által megállapított törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával – e törvényi rendelkezés alapján – egyhavi illetmény, munkabér vagy távolléti díj (a továbbiakban együtt: illetmény), illetve annak időarányos része illeti meg, amelynek kifizetése iránt a munkáltató – az érintett személynek legkésőbb 2006. március 31. napjáig a munkáltatóhoz írásban benyújtott kérelme alapján – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb harminc napon belül, de legkorábban 2006. január 16-án köteles intézkedni. A kifizetés alapja az illetménynek a jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó összege.

(5) A (4) bekezdés alapján nem illeti meg az érintett személyt a külön juttatás, ha 2005. január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban állt, vagy részére a 2004. évben jogviszonyban töltött időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegű külön juttatást kifizettek vagy kifizetnek. Az érintett személy a munkáltatóhoz címzett, a (4) bekezdésben meghatározott kérelmében nyilatkozik arról, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a (4)–(5) bekezdés a juttatásra való jogosultsággal kapcsolatban meghatároz.

39. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 45. §-ában hivatkozott vagyonkezelőt elővásárlási jog illeti meg a vagyonkezelésében lévő, az Lt. 36/A. § hatálya alá nem tartozó és ingatlannak nem minősülő kincstári vagyonra.

40. § Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2005 novemberében esedékes 109 960 561 forintos kölcsöntartozás 50%-át, továbbá a 2006 májusában esedékes 113 446 817 forintos kölcsöntartozás 50%-át. Az elengedett összegek 2005 novemberében: Várpalota: 29 551 784 forint, Berhida: 4 210 397 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 618 186 forint, Ősi: 4 177 387 forint, Tés: 1 340 889 forint, Balatonalmádi: 7 905 016 forint, illetve 2006 májusában: Várpalota: 30 586 096 forint, Berhida: 4 357 761 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 709 822 forint, Ősi: 4 323 596 forint, Tés: 1 387 820 forint, Balatonalmádi: 8 181 692 forint.

41. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság (TIG Kht.) készletében lévő 8 810 020 ezer forint értékű vegyvédelmi készletből (védőruha, gázálarc, tartalékszűrő) 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Honvédelmi Minisztérium részére, valamint 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Belügyminisztérium részére – a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság felhatalmazása alapján – térítésmentesen átadásra került, és elengedi az ellenérték nélkül átadással összefüggő általános forgalmi adó kötelezettséget.

1. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 13 254,0 13 712,0
1 Működési költségvetés 250,0 759,4
1 Személyi juttatások 7 260,9 7 285,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 820,8 1 819,3
3 Dologi kiadások 2 699,0 2 849,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4
2 Felhalmozási költségvetés 37,3
1 Intézményi beruházási kiadások 451,5 405,6
2 Felújítás 1 271,8 1 677,3
3 Kölcsönök 17,2 17,2
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 702,8 703,3
1 Működési költségvetés 3,0 2,5
1 Személyi juttatások 285,3 289,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,1 91,5
3 Dologi kiadások 118,4 118,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 178,0 175,3
2 Felújítás 25,0 14,1
3 Kölcsönök 4,0 4,3 6,3
1–2. cím összesen: 14 209,8 253,0 13 956,8 14 761,2 823,5 14 415,3
5 Közbeszerzések Tanácsa 208,5 208,8
1 Működési költségvetés 730,9 1 098,3
1 Személyi juttatások 351,8 399,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 115,8 129,5
3 Dologi kiadások 431,0 699,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 41,8
2 Felújítás 10,8 17,0
3 Kölcsönök 23,8 3,8
5. cím összesen: 939,4 730,9 208,5 1 311,0 1 103,2 208,8
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2
2 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 817,4 817,4
3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0
4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 284,1
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 39,8 39,8
3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0
7 Centrum Párt 69,4 69,4
8 Pártalapítványok támogatása 1 017,2
1 Táncsics Mihály Alapítvány 418,9
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 390,6
3 Antall József Alapítvány 107,9
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 99,8
6–8. cím összesen: 3 676,1 3 676,1
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 586,4 4 340,5
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 265,7 6 349,8
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 279,0 1 278,0
13 Média közalapítványok támogatása
1 Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására 10 000,0 6 800,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 607,2 2 227,2
15 Üzemben tartási díj pótlása 21 520,0 21 520,0
10–15. cím összesen: 46 918,3 43 175,5
Összesen: 65 743,6 983,9 14 165,3 62 923,8 1 926,7 14 624,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 789,1 964,7
1 Működési költségvetés 0,8
1 Személyi juttatások 295,9 497,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,9 95,8
3 Dologi kiadások 275,0 300,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 117,3 80,6
2 Felújítás 2,0 3,7
3 Kölcsönök 4,0 3,0 3,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 144,0 41,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102,0
3 Dologi kiadások 42,0
Összesen: 933,1 933,1 980,5 5,7 1 006,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 286,6 1 287,3
1 Működési költségvetés 7,9
1 Személyi juttatások 718,4 718,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 234,4 239,6
3 Dologi kiadások 273,8 267,8
2 Felhalmozási költségvetés 6,4
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 43,6
2 Felújítás 20,0 29,2
3 Kölcsönök 0,6 0,6
Összesen: 1 286,6 1 286,6 1 299,1 14,9 1 287, 3

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 154,0 1 234,8
1 Működési költségvetés 2,2
1 Személyi juttatások 641,6 693,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 207,1 221,9
3 Dologi kiadások 285,6 294,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,7 64,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6
3 Kölcsönök 1,5 1,5
Összesen: 1 154,0 1 154,0 1 278,2 3,7 1 234,8

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 263,5 7 416,5
1 Működési költségvetés 19,0 18,5
1 Személyi juttatások 4 063,2 4 083,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 278,2 1 220,5
3 Dologi kiadások 1 269,4 1 273,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 8,7
1 Intézményi beruházási kiadások 293,8 453,5
2 Felújítás 378,9 324,8
3 Kölcsönök 4,5 4,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 73,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 33,3 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 2,2
3 Előző évi maradványelszámolás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 26,8
Összesen: 7 329,5 20,0 7 309,5 7 391,8 31,7 7 490,3

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 58 577,5 60 535,8
1 Működési költségvetés 4 294,1 4 492,9
1 Személyi juttatások 40 716,2 39 886,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 519,9 12 500,0
3 Dologi kiadások 8 163,2 8 706,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 7,0
2 Felhalmozási költségvetés 6,6 2 344,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 194,8 1 929,6
2 Felújítás 283,1 323,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,1
4 Kormányzati beruházás 3 590,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 4 620,0 3 985,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 100,1
4 Kormányzati beruházás 4 620,0
2 PTK alapján történő kártérítés 10,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0 3,7
3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 PHARE program
1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02)
1 Működési költségvetés 100,0 126,8
3 Dologi kiadások 100,0 126,8
2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007–02)
2 Felhalmozási költségvetés 144,0 22,8
1 Intézményi beruházási kiadások 144,0 60,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,8
4 Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 18,9
6 A Pp. módosításából eredő többletek
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 177,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8
8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai
1 Működési költségvetés 14,8
3 Dologi kiadások 3,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,1
2 Felhalmozási költségvetés 39,9
1 Intézményi beruházási kiadások 66,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,8
10 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás
1 Működési költségvetés 10,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,4
11 Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 538,8 25,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 203,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 69,5
3 Dologi kiadások 58,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 207,0
12 Üvegzseb törvény végrehajtása 180,0 25,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 75,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,3
3 Dologi kiadások 80,0
13 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása 670,0 25,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 280,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,7
3 Dologi kiadások 300,0
14 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8
Összesen: 69 141,0 4 544,7 64 596,3 69 678,0 7 052,3 64 596,3

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 26 625,1 27 228,1
1 Működési költségvetés 58,1 111,2
1 Személyi juttatások 16 501,5 16 205,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 054,8 5 018,3
3 Dologi kiadások 4 320,8 2 438,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 5,7
2 Felhalmozási költségvetés 742,8
1 Intézményi beruházási kiadások 616,1 2 109,6
2 Felújítás 150,0 145,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 16,2
4 Kormányzati beruházás 1 332,1
3 Kölcsönök 30,0 20,0 23,0 23,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 670,0 67,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 729,1
4 Kormányzati beruházás 670,0
2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
2 HU–0502–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 252,4 319,2
1 Intézményi beruházási kiadások 252,4 319,2
3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
1 Tagállamként való működés programja 23,7 23,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11,9 7,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 1,1
3 Dologi kiadások 9,9 7,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,9
Összesen: 27 649,3 330,5 27 318,8 28 364,7 1 196,2 27 318,8

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Fejezet 2004. évi
törvényi módosított előirányzat
2004. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 343,6 5 919,5
1 Működési költségvetés 3,6 278,7
1 Személyi juttatások 3 226,1 3 675,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 000,9 1 116,5
3 Dologi kiadások 1 113,7 2 087,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2 33,4
3 Kölcsönök 5,0 3,7 5,0 3,3
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 5 077,1 4 879,2
1 Működési költségvetés 1 140,5 2 250,6
1 Személyi juttatások 1 007,2 1 059,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,5 346,6
3 Dologi kiadások 2 598,9 3 788,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,7 1 483,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 787,3
1 Intézményi beruházási kiadások 870,2 1 850,8
2 Felújítás 162,5 222,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,9
4 Kormányzati beruházás 542,2
3 Kölcsönök 3,6 3,4 1,0
4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,5
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 203,0 136,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 275,9
4 Kormányzati beruházás 203,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 124,4 90,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 184,8
4 Kormányzati beruházás 124,4
4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 72,5
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 175,8
1 Működési költségvetés 56,0
3 Dologi kiadások 131,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,7
3 Kölcsönök 14,9 14,9
2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0
3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 195,1 76,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,1
3 Dologi kiadások 156,0 51,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0
4 Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása 100,0 34,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 60,4 20,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,9
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 375,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 375,0
6 EU-csatlakozás eseményei 400,0 367,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0
3 Dologi kiadások 360,0 348,5
1 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira
1 Működési költségvetés 3,3
3 Dologi kiadások 2,1
7 Ünnepi rendezvények támogatása 1 065,0 1 189,1
1 Működési költségvetés 104,0
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 1 039,0 762,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 534,6
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 836,2 501,4
1 Működési költségvetés 329,5
1 Személyi juttatások 28,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,2
3 Dologi kiadások 800,0 660,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 251,5
9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 100,0 69,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 60,4 8,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3
10 Állami vezetők egészségügyi ellátása 42,3 42,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 42,3 42,3
11 EU-s és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek támogatása 92,5 30,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,7
3 Dologi kiadások 60,8 36,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8
12 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 27,3 27,3
1 Működési költségvetés 2,8
1 Személyi juttatások 2,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 23,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,1 28,4
13 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása 390,0 382,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 390,0 194,3
1 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 16,8
14 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 254,0 223,2
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 43,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 65,0 209,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 130,0
15 Kormányzati Informatika támogatása 4 490,1 2 436,5
1 Működési költségvetés 24,1
3 Dologi kiadások 2 780,0 2 440,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,5
2 Felhalmozási költségvetés 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 710,1 123,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 494,0
1 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 68,2
20 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 440,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 166,0
21 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 55,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,5
22 Kisebbségekért Díj 5,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,9
23 Határon túli magyarok koordinációs kerete 324,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,0
24 A szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 150,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0
25 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása 1 700,0 5 220,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 700,0 5 220,2
26 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 894,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2
3 Dologi kiadások 33,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 835,0
27 Magyarság Hírnevéért Díj 5,4 5,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,4 7,0
28 Délvidéki Alap 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0
29 Kárpátaljai Alap 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
30 Ady ösztöndíj 90,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0
61 EU kommunikációs kormányzati feladatok 412,0 383,4
1 Működési költségvetés 239,8
3 Dologi kiadások 201,0 277,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,0 235,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 66,2
97 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2
98 Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,0
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 391,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 391,0
2 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2 838,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2 838,6
3 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 560,7 426,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,7 426,1
4 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 60,0 45,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 45,5
5 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 11,3 11,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 11,3
6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 20,0 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0
7 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 19,4 19,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,4 19,4
8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 50,0 95,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 45,0
9 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
10 Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása 104,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,5
11 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 50,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0
12 ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány 15,0 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
4 Egyházak támogatása
1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 792,6 792,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 792,6 792,6
2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 600,0 600,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 917,4
3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0 62,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 62,0
4 Hittanoktatás támogatása 3 601,5 3 601,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 601,5 3 601,5
5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 11 462,4 11 462,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 462,4 11 459,9
6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 400,3 7 400,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 400,3 7 394,6
7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 38,0
8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 495,2 1 495,2
1 Működési költségvetés 1,0
3 Dologi kiadások 8,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 495,2 1 494,6
9 Egyházi Kulturális Alap 600,0 600,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 1 274,7
5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 34,3 34,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3 34,3
2 Görög Országos Önkormányzat 33,3 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 84,4 84,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4 84,4
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 165,6 165,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,6 165,6
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 48,3 48,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 48,3
6 Országos Cigány Önkormányzat 214,9 214,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,9 214,9
7 Lengyel Országos Önkormányzat 33,3 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3
8 Örmény Országos Önkormányzat 33,3 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3
9 Szlovák Országos Önkormányzat 85,1 85,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,1 85,1
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 38,0 38,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 38,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 45,3 45,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3 45,3
12 Ruszin Országos Önkormányzat 27,2 27,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2
13 Ukrán Országos Önkormányzat 27,2 27,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2
6 Fejezeti tartalék 274,6 84,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,6
7 Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt
1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 158,9
2 Cigány tanulók ösztöndíj támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9
3 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása
1 Működési költségvetés 1,0
3 Dologi kiadások 19,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 188,0
5 Esélyegyenlőségi szakmai feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 41,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,2
6 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 27,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,7
7 Kistérségi megbízott hálózat működtetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 13,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 176,1
8 Kistérségi támogatási alap
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 900,0
9 Konfliktuskezelési és jogvédő alap
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8
10 Mo-i Cigányokért Közalapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0
11 Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár bel.szak.rend.
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,0
12 Roma koordinációs és intervenciós keret
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,5
13 Roma kulturális alap
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2
14 Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 153,6
15 Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 14,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,6
16 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 005,3
17 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,2
19 Területrendezési célfeladat
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,9
20 Vállalkozási övezetek támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 877,3
21 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4
22 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,6
23 B.-A.-Z. megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
24 PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0
25 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,8
26 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,2
27 Diszkrimináció ellenes program
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,3
28 PHARE roma társadalmi integrációs program
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
29 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 083,7
30 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,5
31 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,5
32 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 477,2
33 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 427,1
34 Határon átnyúló CBC programok (HU 01XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 976,0
35 Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,5
36 Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,0
37 INTERREG III HU 02XX
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,7
38 INTERREG III HU 03XX
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,0
39 Projekt Generation Facility
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 382,6
40 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 342,6
41 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 112,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 304,2
42 Nemek közötti esélyegyenlőség
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0
43 Uniós projektek előkészítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,8
44 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 336,1
45 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,7
49 PHARE ACCESS 2002. HU 0210
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,5
1–7. cím összesen: 55 231,1 1 147,8 54 083,3 96 789,0 5 101,6 51 119,8
8 EU integráció
1 Nemzeti Fejlesztési Hivatal 1 560,6 2 008,2
1 Működési költségvetés 0,2 64,2
1 Személyi juttatások 678,9 812,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 208,2 247,8
3 Dologi kiadások 524,3 552,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 12,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 146,3 110,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
3 Kölcsönök 2,8 0,8 0,1
2 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 1 972,6 2 522,8
1 Működési költségvetés 0,5 15,5
1 Személyi juttatások 895,3 1 196,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 285,8 335,4
3 Dologi kiadások 657,0 584,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,4
1 Intézményi beruházási kiadások 132,8 197,3
3 Kölcsönök 1,4 0,3
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Regionális Operatív Program
2 Települési infrastruktúra fejlesztése – Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése 75,0 72,4
1 Működési költségvetés 69,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,3
2 Felhalmozási költségvetés 231,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 288,7
3 Települési infrastruktúra fejlesztése – Településrehabilitációs akciók 87,5 84,5
1 Működési költségvetés 116,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 143,4
2 Felhalmozási költségvetés 258,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 319,2
5 A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 101,8 98,3
1 Működési költségvetés 61,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,5
2 Felhalmozási költségvetés 244,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 325,8
6 A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 100,0 96,6
1 Működési költségvetés 90,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
2 Felhalmozási költségvetés 210,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 280,0
7 A régiók humánerőforrásának tervezése – Régióspecifikus szakmai képzések 44,0 42,5
1 Működési költségvetés 46,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,6
2 Felhalmozási költségvetés 85,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 114,4
8 Turisztikai előirányzat 202,5 195,6
2 Felhalmozási költségvetés 637,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 840,0
9 Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 773,6 447,2
1 Működési költségvetés 255,2
1 Személyi juttatások 48,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,9
3 Dologi kiadások 154,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 123,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 065,5
2 Felújítás 550,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 203,1
10 A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel 111,1 107,3
1 Működési költségvetés 233,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,1
2 Felhalmozási költségvetés 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,3
11 Technikai segítségnyújtás 609,9 589,1
1 Működési költségvetés 2 050,1
1 Személyi juttatások 93,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,4
3 Dologi kiadások 1 875,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 562,5 437,5
2 Felhalmozási költségvetés 389,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 486,7 7,1
20 Céltartalék 30,7 27,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,7
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2 211,2 2 135,7
2 Felhalmozási költségvetés 6 042,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 253,6
2 Élelmiszer-gazdaság modernizálása 507,5 490,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 386,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 894,3
3 Vidéki térségek fejlesztése 906,2 875,3
2 Felhalmozási költségvetés 2 476,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 382,6
4 Technikai segítségnyújtás 223,1 215,5
1 Működési költségvetés 468,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 624,7
2 Felhalmozási költségvetés 200,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 267,8
5 Céltartalék 137,0 132,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,0
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
1 Beruházásösztönzési előirányzat 768,0 741,8
1 Működési költségvetés 85,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 121,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 112,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 844,0
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat 1 978,5 1 910,9
1 Működési költségvetés 1 187,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 978,6
2 Felhalmozási költségvetés 1 781,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 968,1 118,5
3 Kutatás-fejlesztés, innováció 2 035,4 1 965,9
1 Működési költségvetés 1 897,9
1 Személyi juttatások 444,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 132,7
3 Dologi kiadások 679,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 775,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 353,3
1 Intézményi beruházási kiadások 1 523,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 732,3
4 Információs társadalom-előirányzat 1 125,6 1 087,2
1 Működési költségvetés 3 376,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 502,3
5 Technikai segítségnyújtás 105,9 102,3
1 Működési költségvetés 318,0
3 Dologi kiadások 423,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0
6 Céltartalék 112,6 108,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 112,6
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
1 Energiagazdálkodási előirányzat 145,7 140,6
1 Működési költségvetés 54,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,7
2 Felhalmozási költségvetés 218,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 335,2
2 Közlekedési előirányzat 1 850,7 1 787,5
1 Működési költségvetés 694,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 064,1
2 Felhalmozási költségvetés 2 776,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 256,6
3 Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat 1 527,0 1 474,9
2 Felhalmozási költségvetés 2 242,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 769,0
4 Technikai segítségnyújtás 80,2 77,5
1 Működési költségvetés 240,5 23,4
3 Dologi kiadások 320,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,3
5 Céltartalék 138,4 133,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 138,4
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben 452,7 1 137,2
1 Működési költségvetés 1 358,1 525,0
1 Személyi juttatások 105,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5
3 Dologi kiadások 180,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 495,0 700,0
2 Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben 1 192,3 1 151,6
1 Működési költségvetés 3 252,7
1 Személyi juttatások 924,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 268,0
3 Dologi kiadások 628,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 515,7
2 Felhalmozási költségvetés 324,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 432,3
3 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész
1 Működési költségvetés 1 906,5
1 Személyi juttatások 591,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 171,4
3 Dologi kiadások 1 143,9
4 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás 140,4 135,6
1 Működési költségvetés 495,1 495,1
1 Személyi juttatások 197,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,1
3 Dologi kiadások 381,3
5 A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése 298,1 287,9
1 Működési költségvetés 849,5
1 Személyi juttatások 647,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,7
3 Dologi kiadások 298,0
2 Felhalmozási költségvetés 44,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,6
6 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1 102,4 364,8
1 Működési költségvetés 237,5
1 Személyi juttatások 44,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0
3 Dologi kiadások 144,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,2
2 Felhalmozási költségvetés 3 069,7
2 Felújítás 512,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 579,9
7 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 491,2 474,4
2 Felhalmozási költségvetés 1 473,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 964,9
8 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1 058,9 1 022,7
2 Felhalmozási költségvetés 5 169,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 228,8
9 A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása 245,4 237,0
1 Működési költségvetés 736,2
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 915,6
10