A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet

a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról

A Kormány az Európai Közösségek transzeurópai hálózatok közlekedési projektjeihez (a továbbiakban: TEN-T projektek) juttatott támogatásának leghatékonyabb módon történő felhasználása érdekében, a Tanácsnak a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló, többször módosított 2236/95/EK rendeletével (a továbbiakban: TEN-T rendelet), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Amr.), az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelettel, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának b) pontjában foglaltakkal összhangban az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § *  (1) E rendelet hatálya a TEN-T támogatás felhasználásának tervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében részt vevő, a közlekedési ágazati irányítás alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a TEN-T támogatás felhasználásában érintett szervezetekre terjed ki.

(2) E rendeletet kizárólag az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkében megjelölt finanszírozási határozatok alapján TEN-T támogatással megvalósuló projektekre kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. beszállító: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, amely a megrendelés teljesítéséért felelős;

2. elismerhető költségek: mindazok a projekttel kapcsolatban felmerülő költségek, amelyek nem szerepelnek az Európai Bizottság által megadott, a támogatási kérelem mellékletét képező nem elismerhető költségek jegyzékében;

3. ellenőr: az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék által megbízott természetes vagy jogi személy, valamint a végrehajtó hatóság, illetve az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) által megbízott természetes vagy jogi személy, ezenkívül a TEN-T támogatás felhasználásában közreműködő szervezetek belső ellenőrzési szervezete, aki vagy amely a vonatkozó ellenőrzési jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelel;

4. ellenőrzés tűrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott ellenőrök a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek;

5. hazai társfinanszírozás: a TEN-T pályázatokhoz nyújtott hazai forrás, amely központi költségvetési támogatásból, saját erőből vagy mindkettőből áll;

6. *  kedvezményezett: TEN-T támogatásban részesülő projektet végrehajtó és a projektből fakadó előnyöket élvező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv; ha a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kedvezményezett, az adott projekt tárgyköre szerint illetékes szervezeti egysége (főosztálya) látja el a kedvezményezett feladatait;

7. *  közös érdekű projekt: az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő projekt;

8. *  központi költségvetési támogatás: a minisztérium költségvetési fejezetében biztosított központi költségvetési támogatás;

9. *  lebonyolítási rend: a minisztérium mint végrehajtó hatóság és kedvezményezett között - a projektek megvalósítására vonatkozó - e jogszabály alapján az együttműködés rendjét és a feladatköröket meghatározó feladatmegosztás;

10. „négy szem elve”: minden végrehajtási és pénzügyi tranzakció engedélyezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörűen felülvizsgálja, beleértve az ellenőrzési listák és a kitöltési útmutatók alkalmazását is;

11. saját erő: a kedvezményezett által a projekt végrehajtásához nyújtott pénzügyi hozzájárulás;

12. *  szabálytalanság: a TEN-T projektek végrehajtására nyújtott támogatás felhasználása során a vonatkozó nemzetközi szerződésekben, valamint a hatályos közösségi és hazai jogszabályokban foglalt előírások, illetve a támogatási határozatban, a szerződésekben vállalt kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen az Európai Közösségek vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülhetnek;

13. *  szakmai felelős: a TEN-T támogatásban részesülő kedvezményezettnek államigazgatási szakterületi felügyeletét ellátó szervezet; ha a minisztérium a kedvezményezett, a két feladatkör egybeesik;

14. szerződés: a támogatási határozat és a támogatási szerződés értelmében a kedvezményezettnek - minden fejlesztési feladatra vonatkozóan - a beszállítóval kötött szerződése;

15. támogatási határozat: az Európai Bizottság projektenként - többéves jelzésértékű program esetén - évenként a támogatás nyújtásáról a beküldött támogatási kérelem alapján, illetve a többéves jelzésértékű programban előírt jelzésértékű pénzösszegek keretein belül hozott határozata;

16. támogatási kérelem: a TEN-T támogatás formai és tartalmi követelményeit kielégítő, a projektek kiválasztásának feltételeit figyelembe vevő, pénzügyi támogatás iránti kérelem, amelyet az Európai Bizottság felhívására a tagállam, illetve a tagállam egyetértésével a támogatásban közvetlenül érintett kedvezményezett nyújt be az Európai Bizottsághoz;

17. támogatási szerződés: a végrehajtó hatóság és a kedvezményezett között - a projektek megvalósítására vonatkozó - e jogszabály alapján az együttműködés rendjét és a feladatköröket meghatározó kétoldalú megállapodás, amelynek fő tartalmi elemeit a melléklet tartalmazza;

18. TEN-T: transzeurópai közlekedési hálózat;

19. TEN-T támogatás: a transzeurópai közlekedési hálózatok terén a közös érdekű projektekre, valamint a közös érdekű projektek összefüggő csoportjaira, továbbá azoknak műszakilag és pénzügyileg független projektrészeire (a továbbiakban: projekt) nyújtandó támogatás;

20. *  TEN-T előírás: az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

21. * 

22. *  európai koordinátor: az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke alapján az Európai Bizottság által a tagállamokkal egyetértésben és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően kinevezett személy.

II. Fejezet

A TEN-T TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYEI

Végrehajtó hatóság

2/A. § *  A végrehajtó hatóság feladatait a miniszter látja el.

3. § (1) A végrehajtó hatóság a fő kapcsolattartó a TEN-T támogatással kapcsolatos kérdésekben az Európai Bizottsággal.

(2) * 

4. § A végrehajtó hatóság feladatai a következők:

a) gondoskodás a TEN-T támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló eljárásrend elkészítéséről,

b) a TEN-T támogatás kezelésére vonatkozó szabályok és eljárások betartásának felügyelete,

c) a támogatási kérelmek formai és tartalmi szempontból történő ellenőrzése annak érdekében, hogy azok tartalmazzák a TEN-T rendelet 5., 6., 7. és 9. cikkeiben foglalt információkat,

d) döntés a támogatási kérelmek továbbításáról az Európai Bizottság részére,

e) *  a támogatási kérelmeknek az Európai Bizottság írásbeli felhívására Magyarország mint érintett tagállam képviseletében történő benyújtása az Európai Bizottsághoz; amennyiben a kérelmeket a jövőbeni kedvezményezett közvetlenül nyújtja be, azokat a végrehajtó hatóság jóváhagyásképpen igazoló ellenjegyzéssel látja el,

f) gondoskodás a TEN-T támogatásból finanszírozott projektek éves költségvetési tervezéséről, a szakmai felelőssel való folyamatos tervegyeztetésről, a kedvezményezettől kapott információk és a támogatási határozat alapján,

g) bankszámlanyitás és a hazai társfinanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi műveletek lebonyolítása, a költségvetési támogatások jogszerű nyilvántartása, elszámolása, együttműködés a Magyar Államkincstár szerveivel és a kedvezményezettel,

h) a TEN-T támogatásnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett bankszámlák rendszerén keresztül történő fogadása és továbbítása,

i) gondoskodás a saját erő adott projektre vonatkozó lebonyolítási bankszámlára történő beutalásáról,

j) a támogatás felhasználásáról a végső elszámolás, valamint a végső elszámolást alátámasztó igazolás benyújtása az Európai Bizottság felé,

k) a pénzügyi jelentési rendszer folyamatos és hatékony működésének biztosítása és felügyelete,

l) a TEN-T támogatás euró és a hazai társfinanszírozás forint bankszámláival kapcsolatos Európai Bizottság felé történő egyeztetési, jelentéstételi és elszámolási feladatok ellátása,

m) a végső elszámoláskor a fel nem használt, valamint a végrehajtás során jogosulatlanul vagy szabálytalanul felhasznált TEN-T támogatás Európai Bizottság részére történő visszautalásának kezdeményezése a kedvezményezettől,

n) a jogosulatlanul vagy szabálytalanul igénybe vett összegek visszautalása az Európai Bizottság részére,

o) a monitoring rendszer működtetése,

p) éves pénzügyi jelentések megküldése az Európai Bizottság részére,

q) a Kormány tájékoztatása a TEN-T támogatási igények benyújtását, valamint az Európai Bizottság támogatási határozatának kézhezvételét követően 1 hónapon belül,

r) *  tájékoztatja az európai koordinátort a Magyarország felelősségi körébe tartozó projektek megvalósításában történt előrelépésről, a TEN-T támogatásokat érintő szabályozás változásáról, és egyéb olyan fejleményekről, amelyek befolyásolhatják a projekt megvalósulását,

s) *  az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztése céljából kidolgozott nemzeti tervek és programok összefoglalóit, különösen azokat, amelyek az európai érdekűnek nyilvánított projektekkel kapcsolatosak; elfogadásukat követően a nemzeti terveket és programokat a tagállamok tájékoztatás céljából továbbítják az Európai Bizottságnak.

5. § A végrehajtó hatóság felel a lebonyolításban érintett intézmények felkészültségéért, valamint a kialakított lebonyolítási és ellenőrzési rendszerekről az Európai Bizottságnak történő beszámolásért, továbbá meggyőződik arról, hogy a kedvezményezett működési és szervezeti keretei a közösségi és hazai előírásoknak megfelelnek.

6. § A végrehajtó hatóság az 5. §-ban előírt feladatainak ellátása érdekében:

a) a támogatási kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásával egyidejűleg támogatási szerződést köt a fejlesztési feladatok megvalósítására vonatkozóan a kedvezményezettel a támogatás feltételeiről, a feladatok delegálásáról, a felelősségi és hatáskörök, jelentéstételi kötelezettségek meghatározásáról, valamint a pénzügyi és fizikai mutatók meghatározásáról,

b) tájékoztatja a szakmai felelőst a kedvezményezett által lefolytatandó közbeszerzési eljárásról annak érdekében, hogy az ajánlatok elbírálását végző bíráló bizottságban (a továbbiakban: bíráló bizottság) szavazati joggal részt vehessen,

c) részt vehet szavazati joggal a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottságban,

d) jogosult a szakmai és pénzügyi lebonyolításra, hazai társfinanszírozásra, szabálytalanságokra vonatkozó adatok, dokumentumok és bizonylatok bekérésére, valamint kiegészítő információk kérésére a kedvezményezettől,

e) jogosult a szakmai lebonyolítás és a pénzügyi műveletek, adatok, dokumentumok, valamint bizonylatok ellenőrzésére a kedvezményezettnél,

f) a véglegesítést megelőzően véleményezi a kedvezményezett eljárásrendjét a pénzügyi lebonyolításra és az alkalmazott ellenőrzési és irányítási rendszerekre vonatkozóan.

7. § (1) A végrehajtó hatóság át nem ruházható feladatai:

a) a TEN-T támogatásban részesített projektek pénzügyi lebonyolítása,

b) a TEN-T támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok egyéb uniós támogatásokkal való összehangolása és monitoringja,

c) kapcsolattartás az Európai Bizottsággal,

d) a végső elszámolás és a projekt megvalósításáról szóló jelentés továbbítása az Európai Bizottság felé,

e) a delegált feladatok ellátásának ellenőrzése.

(2) A végrehajtó hatóság az át nem ruházható feladatok körén kívül eső feladatait a támogatási szerződésben átruházhatja a kedvezményezettre.

8. § A végrehajtó hatóság a fejlesztési feladatok szakmai és technikai megvalósításával és nyomon követésével kapcsolatos feladatait a szakmai felelőssel egyetértésben és együttműködve látja el.

Kedvezményezett

9. § A kedvezményezett feladata a TEN-T támogatás vonatkozásában az alábbiakra terjed ki:

a) a támogatási kérelmek összeállítása,

b) a támogatási kérelem jóváhagyás céljából való benyújtása a szakmai felelősnek, majd annak írásbeli egyetértését követően a végrehajtó hatóságnak,

c) a támogatási kérelmeknek - a végrehajtó hatóság egyetértését igazoló ellenjegyzését követően a végrehajtó hatóság részéről kibocsátott felhatalmazás alapján - az Európai Bizottság részére történő eljuttatása,

d) a TEN-T támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok hazai társfinanszírozásának éves költségvetési tervezéséhez szükséges adatok végrehajtó hatóság részére történő rendelkezésre bocsátása,

e) saját erő átutalása a projekt lebonyolítási számlára,

f) a projekt szabályszerű lebonyolítása,

g) a projekt végrehajtás nyomon követése és szakmai szempontú ellenőrzése,

h) a fejlesztési feladatok lebonyolítása során olyan irányítási és ellenőrzési rendszerek működtetése, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési eljárások szabályszerűségét és a kifizetési folyamatok megalapozottságát, szabályszerűségét és hatékonyságát,

i) közbeszerzési eljárások lefolytatása a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokkal összhangban,

j) a támogatási szerződés értelmében szerződések megkötése minden fejlesztési feladatra vonatkozóan,

k) a hazai társfinanszírozás saját forrás részének átutalása a támogatási szerződésben megadott számla javára,

l) a TEN-T támogatás jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásából, vagy fel nem használásából eredő összegek visszautalása a végrehajtó hatóság megfelelő bankszámlájára,

m) megfelelő nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetése a szakmai lebonyolítás minden szintjén, valamint az ezekre épülő jelentések és adatszolgáltatás biztosítása a végrehajtó hatóság felé,

n) pénzügyi jelentés készítése a végrehajtó hatóság részére, a támogatási szerződésben megadott gyakorisággal.

10. § *  Ha a minisztérium a kedvezményezett, a végrehajtó hatóság és a kedvezményezett közötti együttműködés rendjét és a feladatköröket a minisztérium szervezeti és működési szabályzata és a belső eljárásrend alapján kialakított feladatmegosztás (lebonyolítási rend) határozza meg. Jelen rendelet támogatási szerződésre vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a lebonyolítási rendre is.

III. Fejezet

A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSE

Projekt-előkészítés

11. § (1) *  A projekt-előkészítés folyamata magában foglalja a program TEN-T előírásnak megfelelő szakmai-műszaki előkészítését, a projektek kiválasztását, a támogatási kérelmek előírásoknak megfelelő formában történő elkészítését, a pályázati anyagok jóváhagyását, határidőre történő benyújtását, a támogatási szerződés elkészítését és a támogatási határozatnak megfelelő kiegészítések elvégzését.

(2) A szakmai felelős felel a projekt-előkészítés során

a) *  a program TEN-T előírásnak megfelelő szakmai-műszaki előkészítéséért,

b) a projektek kiválasztásáért,

c) a támogatási kérelmek előírásoknak megfelelő formában történő elkészítéséért.

(3) A végrehajtó hatóság felelős a szakmai felelős megfelelő tájékoztatásáért, a pályázati anyagok jóváhagyásáért, a határidőre történő benyújtásáért, a támogatási szerződés elkészítéséért és a támogatási határozatnak megfelelő kiegészítések elvégzéséért.

(4) A projekt-előkészítés folyamatában a szakmai felelős és a végrehajtó hatóság együttműködik.

Pénzügyi tervezés

12. § *  A fejlesztési feladatok központi költségvetési támogatásait és bevételeit, illetve saját forrásait (beleértve az előre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az árfolyam-különbözet fedezésére szolgáló összegeket) az Áht. és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, a központi költségvetésről szóló törvény, illetve a tervezési körirat előírásai szerint kell megtervezni.

13. § *  A végrehajtó hatóság finanszírozási terv alapján - az illetékes szakmai felelőssel való egyeztetés után - költségvetési tervében tervezi meg az EU-támogatást és az ahhoz kapcsolódó hazai finanszírozási összegeket. A minisztérium költségvetési fejezetében a fejlesztési feladat hazai társfinanszírozási kötelezettségét prioritásként kezeli.

14. § A végrehajtó hatóság a projekt előkészítése, valamint a végrehajtása folyamán meggyőződik arról, hogy a fejlesztési feladatok finanszírozását szolgáló hazai (költségvetési és saját) források a támogatási határozatban meghatározott időpontokban rendelkezésre fognak állni.

IV. Fejezet

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

15. § A projektvégrehajtás folyamata magában foglalja a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítását, a szerződéskötéseket, a projektmegvalósítási folyamat rendszeres szemléinek elvégzését, az elkészült munkarészek átvételének figyelemmel kísérését, a műszaki-szakmai követelmények teljes körű és előírt minőségben történő megvalósítását a megadott pénzügyi keretek és feltételek megtartásával, a szállító által elvégzett munka kifizetését, továbbá a monitoring tevékenységet és a projekt lezárást.

Pénzügyi lebonyolítás

16. § (1) Az Európai Bizottság által előleg, köztes kifizetés és végső kifizetés formájában átutalt TEN-T támogatás fogadása a végrehajtó hatóság által a Kincstárban nyitott - mindenkori pénzpiaci feltételek mellett - kamatozó, euróban vezetett bankszámlán történik.

(2) A TEN-T támogatáshoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás biztosítása a Kincstárban fejezetenként nyitott - forintban vezetett - feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlára (a továbbiakban: FEFK-számla) történik. A FEFK-számla megnyitásáért a végrehajtó hatóság felelős. Adott fejlesztési feladat hazai társfinanszírozását biztosító feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlán kerül fedezésre, valamint elszámolásra a hazai társfinanszírozás összege.

(3) A végrehajtó hatóság gondoskodik lebonyolítási bankszámlák projektenkénti megnyitásáról a Kincstárban. A lebonyolítási bankszámlák pénzneme a kifizetés pénznemétől és a vonatkozó szerződés rendelkezésétől függően euró vagy forint lehet.

(4) A végrehajtó hatóság a közösségi hozzájárulás átutalását, a központi költségvetési támogatás átutalását, valamint a saját forrás átutalását biztosítja a projektenként nyitott lebonyolítási bankszámlára. A projektenkénti lebonyolítási bankszámláról történik a szállítók részére a kifizetés bonyolítása.

(5) *  Az előre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az Európai Bizottsággal való elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet európai uniós céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a végrehajtó hatóság feladata a TEN-T projektek kedvezményezettjei által benyújtott összesítések alapján, a mindenkori tervezési tájékoztató és a központi költségvetésről szóló törvény előírásaival összhangban.

(6) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(7) A forintlebonyolítási bankszámlákon év végével csak a kifizetésekre átutalt saját erő maradhat, ezért a bankszámla fölött rendelkezőknek legkésőbb a december havi utolsó előtti banki munkanapon gondoskodniuk kell a lebonyolítási bankszámlán rendelkezésre álló támogatásnak a forrásszámlákra történő visszavezetéséről.

(8) A Kincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a bankszámla felett rendelkezőknek a számviteli szoftverben a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül rögzíteni, és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóvá kell hagyni.

(9) A végrehajtó hatóság a kedvezményezett részére eseti elbírálás alapján a támogatás 20%-áig előleg folyósítását engedélyezheti.

17. § A végrehajtó hatóság

a) megnyitja és rendelkezik a TEN-T támogatás kamatozó, euróban vezetett bankszámlája felett,

b) rendelkezik a saját hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok hazai társfinanszírozását biztosító FEFK-számla felett,

c) gondoskodik a saját erő adott projektre vonatkozó lebonyolítási bankszámlára történő beutalásáról,

d) gondoskodik a kedvezményezett nevére kiállított beszállítói számlák kifizetéséről,

e) nyilvántartja a TEN-T támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok teljesített kifizetéseit, beleértve a kapcsolódó hazai társfinanszírozásból származó összegek adatait is,

f) a jogszabályok által előírt gyakorisággal és tartalommal jelentést készít a fejlesztési feladatok pénzügyi helyzetéről az Európai Bizottság részére.

18. § A végrehajtó hatóság - az Ámr. vonatkozó előírásai alapján - felelős a feladatfinanszírozási okmányok időben történő benyújtásáért a Kincstár felé.

Költségigazolási tevékenység

19. § A TEN-T rendeletben előírt ellenőrzési, illetve beszámolási kötelezettség teljesítéséhez a végrehajtó hatóság a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően igazolja a felmerült költségeket.

Monitoring

20. § (1) A TEN-T projektek megvalósítási folyamatában működtetett monitoring rendszer célja olyan nyomon követő, értékelő és javaslattevő tevékenység kifejtése, amely az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatással végrehajtandó projektek eredményes, szabályszerű és hatékony megvalósítását biztosítja a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályoknak megfelelően.

(2) A végrehajtó hatóság és a kedvezményezettek monitoring tevékenységét a támogatási szerződés, illetve a lebonyolítási rend tartalmazza.

V. Fejezet

AZ ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

21. § * 

22. § (1) *  A TEN-T támogatással kapcsolatos, az Európai Bizottság felé történő elszámolást szolgáló beszámolás és adatszolgáltatás a TEN-T rendelet, a TEN-T előírás, a támogatási határozat és a támogatási szerződés alapján történik.

(2) A végrehajtó hatóság az államháztartási pénzügyi információs rendszer működtetéséhez és a zárszámadás összeállításához szükséges adatokat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, illetve a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével biztosítja.

VI. Fejezet

ELLENŐRZÉS

23. § (1) *  Az ellenőrzési tevékenység a végrehajtó hatóság szakmai-pénzügyi ellenőrzési tevékenységére, a kedvezményezett ellenőrzési feladataira, továbbá a minisztériumon belüli független belső ellenőrzési tevékenységre terjed ki.

(2) A szakmai irányítás és ellenőrzés alapját a TEN-T rendeletben, a támogatási kérelemben, a támogatási határozatban és a támogatási szerződésben foglaltak képezik az e fejezetben foglalt kiegészítésekkel.

(3) * 

Szakmai, valamint pénzügyi irányítás és ellenőrzés

24. § A végrehajtó hatóság és a kedvezményezettek

a) olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert alakítanak ki és működését eljárásrendben szabályozzák, amely biztosítja, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, az információk pontosak, nyilvánosak és a megfelelő időben rendelkezésre állók legyenek, továbbá a támogatás tárgyát képező projekt a támogatási határozatban foglaltaknak megfelelően megvalósuljon,

b) a tervezés, a pénzügyi lebonyolítás és az ellenőrzés feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataikban gondoskodnak,

c) teljes tevékenységükre vonatkozóan biztosítják a „négy szem elvének” érvényesülését,

d) gondoskodnak az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges változások haladéktalan átvezetéséről.

25. § (1) A végrehajtó hatóság ellenőrzési tevékenysége keretében

a) az Európai Bizottsághoz történő benyújtást megelőzően tartalmi és formai szempontból vizsgálja a támogatási kérelmet,

b) ellenőrzi az Európai Bizottság támogatási határozatában foglaltak megvalósulását, azaz a működési célok elérését, amelyhez felhasználja a szakmai felelősnek a támogatási szerződésben vállalt ellenőrzési eredményeit,

c) ellenőrzi a támogatási szerződésben foglaltak megvalósulását,

d) ellenőrzi a kedvezményezett által elkészített pályázati dokumentációt (pályázati felhívás, ajánlatok, egyéb dokumentumok) és a közbeszerzési eljárásnak a versenypolitikai szabályoknak és a támogatási határozatban foglaltaknak való megfelelését,

e) a szerződéseket tartalmi és formai szempontból vizsgálja és egyetértés esetén - a szerződéskötés előtt - jóváhagyja,

f) ellenőrzi a pénzügyi kifizetések teljesítése előtt a kedvezményezettek által kiállított teljesítésigazolások meglétét,

g) a végrehajtás valamennyi fázisában ellenőrzi a kifizethetőséget az elismerhető költségek és formai feltételek tekintetében.

(2) A kedvezményezett ellenőrzési tevékenysége kiterjed:

a) a pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelésére az elismerhető és el nem ismerhető költségek tekintetében,

b) egyes munkafázisok minőségi-mennyiségi megvalósulására, amelyről teljesítésigazolást bocsát ki a végrehajtó hatóság részére.

26. § (1) A TEN-T támogatás felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a program Európai Bizottság által történő végső pénzügyi lezárását követő legalább 5 évig megőrizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok előírásait is, és a dokumentumokat - szükség szerint - a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

(2) A szerződésekben külön pontban szerepeltetni kell a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációs és megőrzési kötelezettségeket, illetve az azok, valamint a szerződés megsértése esetén alkalmazásra kerülő szankciókat.

Belső ellenőrzés

27. § A végrehajtó hatóság és a kedvezményezettek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. A belső ellenőrzési egységek az ellenőrzési jelentéseket kötelesek megküldeni a végrehajtó hatóság vezetőjének is.

Ellenőrzési megállapítások és nyilvántartás

28. § (1) Az ellenőrzési megállapításoknak ki kell terjedni az esetlegesen feltárt problémák rendszerjellegére, ennek okaira, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételének szükségességére.

(2) Az ellenőrzésre jogosult szervek, szervezetek

a) nyomon követik a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett pénzügyi kiigazítások megfelelőségét és az esetleges rendszerjellegű hibák kiküszöbölése érdekében megtett intézkedéseket;

b) gondoskodnak az ellenőrzési jelentések alapján elkészített intézkedési tervek és az azokban megfogalmazott intézkedések megvalósítását tartalmazó nyilvántartások vezetéséről;

c) biztosítják az ellenőrzési dokumentáció teljességét a programnak az Európai Bizottsággal történő végső pénzügyi lezárását követően legalább 5 évig. Amennyiben a számviteli törvény ennél hosszabb időtartamot ír elő, úgy a számviteli törvény előírásait kell alkalmazni.

28/A. § *  A végrehajtó hatóság az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott törzshálózat vagy annak egy szakasza befejezése után öt évvel elvégzi a projekt társadalmi-gazdasági és környezeti hatásának vizsgálatát, beleértve a kereskedelemre, valamint az áruk és személyek tagállamok közötti szabad mozgására, a területi kohézióra és a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásokat is. A miniszter a vizsgálat eredményeiről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

VII. Fejezet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

29. § (1) A szabálytalanságok felfedése, megfelelő kezelése és jelentése érdekében a végrehajtó hatóság, valamint a kedvezményezettek kijelölnek egy szervezeti egységet vagy személyt, amely vagy aki felelős:

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáért,

b) a szabálytalanságok kivizsgálására és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítéséért,

c) a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követéséért,

d) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáért.

(2) A szabálytalansági jelentési rendszer koordinációjáért - amely biztosítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos információáramlást, a szükséges tájékozottságot és a problémák egységes kezelését - a végrehajtó hatóság felelős.

(3) A szabálytalanságokkal kapcsolatos teendőket az egyes szervezetek eljárásrendjük önálló fejezeteként részletesen szabályozzák.

30. § (1) A fejlesztési feladatok lebonyolítása során a kedvezményezettek a tapasztalt szabálytalanságról, valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit hátrányosan érintő egyéb jogellenes tevékenységről, vagy azok alapos gyanújáról haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a végrehajtó hatóság vezetőjét és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása OLAF Koordinációs Irodáját (a továbbiakban: OLAF Koordinációs Iroda), továbbá - a végrehajtó hatóság szabálytalanságról kialakított álláspontjának megfelelően - intézkednek * 

a) a fejlesztési feladatok előírásai szerinti, illetve a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükséges kiigazításokról,

b) a személyi felelősség megállapításáról,

c) a szabálytalansággal érintett összegnek a szabálytalanság felfedezésétől számított két hónapon belüli behajtásáról.

(2) *  A kedvezményezett vezetője a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről azonnal köteles tájékoztatni a végrehajtó hatóság vezetőjét és az OLAF Koordinációs Irodát.

(3) A végrehajtó hatóságnál és a kedvezményezettnél alkalmazásban álló, illetve a pályázatok elbírálásában részt vevő minden személynek pártatlansági nyilatkozatot kell tennie.

(4) A végrehajtó hatóság jogosult bármikor információt kérni a kedvezményezettől a TEN-T támogatás felhasználásával kapcsolatban, aki köteles megadni ezen információt.

(5) A kedvezményezett vezetője a fejlesztési feladatok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről haladéktalanul, illetve amennyiben nem merült fel szabálytalanság vagy visszaélés, akkor ennek tényéről negyedévente jelentés formájában értesíti a végrehajtó hatóság vezetőjét.

(6) A kedvezményezett vezetője negyedévente tájékoztatja a végrehajtó hatóság vezetőjét a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

31. § (1) Szabálytalanság esetén alkalmazható szankciók:

a) a folyósítás felfüggesztése,

b) azonnali beszedési megbízás,

c) a szerződés felmondása és a kifizetett támogatási összeg teljes egészének vagy egy részének visszafizettetése,

d) a szerződéstől való elállás,

e) a kedvezményezett, a vállalkozó vagy a megbízott e rendeletben szabályozott támogatási rendszerből történő kizárása,

f) büntető-, polgári jogi és fegyelmi eljárás kezdeményezése.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt szankciók foganatosításáért a végrehajtó hatóság a felelős.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt szankciókat a végrehajtó hatóság és a kedvezményezettek vezetői kezdeményezik az illetékes hatóságoknál, illetve bíróságokon.

(4) Azonnali beszedési megbízás kibocsátására akkor kerülhet sor, ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a végrehajtó hatóság felszólítására, a felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget.

32. § (1) *  Minden negyedévet követő két hónapon belül a végrehajtó hatóság a fejlesztési feladatok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint a folyó államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről, illetve amennyiben nem merült fel szabálytalanság vagy visszaélés, ennek tényéről köteles jelentést küldeni az OLAF Koordinációs Irodán keresztül az Európai Bizottság és az OLAF (Európai Csaláselleni Hivatal) részére.

(2) A végrehajtó hatóság jelentésének alapját a kedvezményezett szervezetek vezetői által benyújtott negyedéves jelentések adják.

33. § A pályázatokban jelezni kell, és a támogatási, valamint a megvalósításra irányuló szerződésnek tartalmaznia kell felhatalmazást az azonnali beszedési megbízás benyújtására szabálytalanság, illetve eltérés esetére.

34. § A szerződésben meg kell határozni a beszállító anyagi felelősségére vonatkozó szabályokat.

35. § (1) A végrehajtó hatóság kezdeményezésére a kedvezményezettek intézkednek a TEN-T támogatás és a költségvetési támogatás jogosulatlan vagy szabálytalan utalásból, illetve felhasználásból eredő összegének visszautalásáról.

(2) A végrehajtó hatóság intézkedik a visszafizetendő TEN-T támogatás összegének és nettó kamatának (kamatból levonva a bankköltség) az Európai Bizottság felé történő mielőbbi visszautalásáról.

(3) Amennyiben a végrehajtó hatóság kezdeményezésére a visszafizetésre vonatkozó intézkedés eredménytelennek bizonyul, a TEN-T támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok hazai társfinanszírozási részét biztosító fejezet köteles gondoskodni a fejezet költségvetésének terhére a szabálytalanul vagy jogtalanul felhasznált TEN-T támogatás visszautalásáról a támogatási szerződésben megadott számla javára.

36. § (1) A végrehajtó hatóság vezetője köteles tájékoztatni a szabálytalanságból eredő visszafizetési kötelezettségről

a) minden esetben a kedvezményezett vezetőjét a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, továbbá

b) a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a pénzügyminisztert is, amennyiben a visszafizetési felszólításban szereplő összeg meghaladja az 1 000 000 eurót.

(2) Amennyiben a visszafizetési felszólítást az Európai Bizottsággal szemben a végrehajtó hatóság vezetője vitatja, az 1 000 000 eurót meghaladó visszafizetési felszólítások esetén köteles állásfoglalást kérni a pénzügyminisztertől.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell.

38. § *  Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A támogatási szerződések kötelező tartalmi elemei

A TEN-T támogatás felhasználására vonatkozó, a végrehajtó hatóság és a kedvezményezett között a támogatási kérelem benyújtásáig a szakmai felelős tudomásul vételével megkötendő támogatási szerződésnek az alábbi rendelkezéseket kell tartalmaznia:

a) pénzügyi rendelkezések terén:

aa) a támogatás célját, jellegét,

ab) a támogatás összegét, pénznemét,

ac) a beruházás forrásait,

ad) a beruházás többletköltsége esetén a költségviselés meghatározását,

ae) rendelkezésre tartási időszak megjelölését,

af) a támogatás folyósításának ütemezését, a folyósítás feltételeit;

b) a projekt megvalósítása területén:

ba) a támogatási szerződésben szereplő beruházás megvalósításának időbeli ütemezését (a beruházás megvalósításának ütemterve, határidők, a beruházás jóváhagyott tartalma, a beruházás megvalósítása, közbeszerzési kötelezettség, szerződéskötés a beszállítókkal),

bb) a fizikai és pénzügyi mutatókat,

bc) a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat, azok delegálását, a szakmai felelős feladatait a technikai megvalósításban,

bd) a feladatokkal kapcsolatos felelősségi és hatáskörök meghatározását,

be) a felek közbeszerzési eljárásban való részvételét és az eljárással kapcsolatos feladatait,

bf) a szakmai felelős vállalt feladatainak ellátásához szükséges mértékű betekintési jogosultságot a projekt adataiba, dokumentumaiba és a vonatkozó bizonylatokba,

bg) a teljesítésigazolás tartalmi követelményeit;

c) a kötelezettségek területén:

ca) a végrehajtó hatóság kötelezettségeit,

cb) a kedvezményezett kötelezettségeit,

cc) a szakmai felelős kötelezettségvállalásait a szakmai irányításban, az ellenőrzésben és a nyomon követésben,

cd) a felek és a szakmai felelős monitoring eljárással és ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit (ellenőrzés-tűrési kötelezettség, folyamatba épített ellenőrzés, utólagos ellenőrzés, adatszolgáltatási és dokumentáció megőrzési kötelezettség),

ce) a felek jelentéstételi kötelezettségét;

d) a kedvezményezettnek a projekt végrehajtásából származó esetleges visszafizetési, illetve egyéb fizetési kötelezettségei biztosítására kikötött biztosítékok meghatározását;

e) a szerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseket és a szerződés megszűnésének eseteit;

f) a szabálytalansággal és szerződésszegéssel kapcsolatban:

fa) a szabálytalanságok és szerződésszegések lehetséges eseteit,

fb) a szabálytalanságok és szerződésszegések kezelését,

fc) a szabálytalanságok és szerződésszegések jogkövetkezményeit.