A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

208/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a védelmi együttműködésről szóló, Budapesten, 2004. május 28-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a védelmi együttműködésről szóló, Budapesten, 2004. május 28-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti. (A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2005. március 9-én megtörtént, és a Megállapodás 2005. március 9-én hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a védelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya, (a továbbiakban: együttesen Felek, külön-külön hivatkozva: Fél),

elismerve a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában rejlő közös érdekeket,

attól az óhajtól vezérelve, hogy a két állam közötti kétoldalú kapcsolatok tovább erősödjenek,

törekedve arra, hogy a kölcsönös előnyükre előmozdítsák a Felek közötti védelmi együttműködést,

tekintetbe véve a Felek között a katonai minősített adatok védelme tárgyában, Budapesten, 1995. október 13-án aláírt Egyezményt,

tekintetbe véve a Felek között a JAS 39 Gripen típusú repülőgépek bérletével kapcsolatban megvalósuló együttműködés tárgyában, Stockholmban, 2001. november 23-án aláírt Egyetértési Nyilatkozatot,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Alapelvek

1.1. A Felek katonai együttműködése jelen Megállapodás keretein belül az egyenjogúság és kölcsönös előnyök alapján valósul meg.

1.2. A Felek jelen Megállapodásban foglaltakat a belső jogszabályaikkal és a nemzetközi jog szabályaival összhangban alkalmazzák.

1.3. Jelen Megállapodás nem érinti hátrányosan a Felek más nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségeit, és nem sértheti más államok érdekeit, biztonságát és területi integritását.

1.4. Jelen Megállapodás végrehajtásáért a Felek védelmi minisztériumai felelősek.

2. Cikk

Az együttműködés területei

2.1. A Felek ezennel megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással - összhangban nemzeti törvényeikkel, rendelkezéseikkel, valamint mindkét Fél által aláírt nemzetközi megállapodásokkal - a következő területeken:

2.1.1. közös tanácskozások szervezése védelmi és biztonságpolitikai kérdésekben;

2.1.2. védelmi doktrínák és a biztonságpolitika katonai aspektusairól folytatott információcsere;

2.1.3. együttműködés előmozdítása a védelmi tudományok és technológia területén információcsere, képzés és közös projektek útján (ideértve többek között a következő területeket: informatika, híradás megszervezésének elvei, híradástechnikai eszközök alkalmazása, térképészet, geodézia és meteorológia, haditechnikai kutatás és gyártás, gazdasági és pénzügyi kérdések, humánpolitikai kérdések, környezetvédelem a katonai alakulatok tevékenységéből származó szennyeződésekkel szemben);

2.1.4. együttműködés a katonai oktatásban és kiképzésben;

2.1.5. katonai tudományok és kutatások, hadtörténeti témák, kiadói tevékenység;

2.1.6. védelmi vonatkozású jogszabályok kölcsönös megismerése és egyéb jogi kérdések;

2.1.7. információ- és dokumentumvédelem, valamint információbiztonság, az információtovábbítási csatornák megállapítása;

2.1.8. a fegyveres erők anyagi-technikai biztosítása és a katonai felszerelések terén szerzett tapasztalatok cseréje:

2.1.9. kulturális- és sportrendezvények;

2.1.10. a kölcsönös előnyök előmozdítása érdekében minden olyan védelmi területen történő együttműködés, amely tekintetében a Felek kölcsönösen megállapodnak.

2.2. A felsorolt területeken folytatandó együttműködés végrehajtásának részleteit, valamint a katonai együttműködés további területeit és ezek végrehajtásának részleteit a Felek a megfelelően felhatalmazott képviselőik által aláírt végrehajtási megállapodásokban rögzítik.

3. Cikk

Az együttműködés formái

3.1. A Felek katonai együttműködésüket az alábbiakban felsorolt formákban valósítják meg:

3.1.1. hivatalos látogatások és munkatalálkozók minden vezetési és irányítási szinten;

3.1.2. konferenciák, értekezletek, szemináriumok, tapasztalatcserék, konzultációk;

3.1.3. konkrét megállapodások szerinti információ- és dokumentációcsere;

3.1.4. közös katonai gyakorlatok;

3.1.5. katonai oktatási intézményben folyó képzés és szakmai továbbképzés, oktatók cseréje;

3.1.6. kulturális és sportrendezvények.

3.2. A katonai együttműködés további formái a Felek kölcsönös írásbeli egyeztetését követően kerülhetnek meghatározásra.

3.3. Az egyetértés és bizalom erősítése érdekében a Felek rendszeres időközönként megszervezik képviselőik kölcsönös látogatását a védelmi minisztériumok, a vezérkarok, a parancsnokságok, a haderőnemi parancsnokságok, a fegyvernemek, a szakterületek szintjén, valamint más vezetési szinteken.

4. Cikk

Védelmi ipari együttműködés

4.1. A Felek a védelmi ipari együttműködés körében:

4.1.1. elősegítik az államaikban lévő, védelmi szektor mellett elkötelezett vállalatok és hivatalok valamint a védelmi ipari szövetségek közötti kapcsolattartást;

4.1.2. előmozdítják egymás kutatóintézetei közötti párbeszédet;

4.1.3. kölcsönös megállapodás alapján támogatják a közös projektek kidolgozását.

4.2. A kölcsönös állománycserére és közös projektre is kiterjedő kétoldalú védelmi ipari együttműködés területeit a Felek külön megállapodásban határozzák meg.

5. Cikk

Minősített adatok védelme

A védelmi együttműködés során a minősített információk kezelése a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a katonai minősített adatok védelme tárgyában, Budapesten, 1995. október 13-án aláírt Egyezmény alapján történik.

6. Cikk

Felülvizsgálat és tervezés

6.1. Jelen Megállapodás célkitűzései és rendelkezései végrehajtásának elősegítése céljából a Felek a tárgyév utolsó negyedévében áttekintik az együttműködés eredményeit, valamint egyeztetik a kétoldalú együttműködés következő évi programját.

6.2. Az éves programok egyeztetését a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi Minisztériuma nemzetközi együttműködését koordináló illetékes szervei - szükség szerint szakértők bevonásával - végzik.

6.3. Az egyeztetések váltakozva a Magyar Köztársaság és a Svéd Királyság területén kerülnek megtartásra.

6.4. Viszonossági alapon a fogadó Fél fedezi az egyeztetés szervezésével és megrendezésével kapcsolatos költségeket, kivéve a nemzetközi közlekedés és a napidíjak költségeit.

6.5. Az együttműködési programokról a Felek katonadiplomáciai úton is megállapodhatnak.

7. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

7.1. Az együttműködés pénzügyi biztosítása kölcsönösségen és jelen Megállapodás alapelveinek tiszteletben tartásán alapul.

7.2. A küldő Fél fedezi a nemzetközi utazások, a szállás, a baleset- és betegbiztosítás költségeit.

7.3. A fogadó Fél fedezi a védelmi együttműködési program szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos, valamint az országon belüli közlekedés költségeit.

7.4. A sport, kulturális és oktatási rendezvényekkel kapcsolatos delegációk látogatásainak költségeit esetenként külön kell szabályozni.

7.5. Jelen Megállapodás végrehajtásához kapcsolódó minden egyéb kiadást a Felek kölcsönös megállapodása alapján kell rendezni.

8. Cikk

Viták rendezése

Jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták a Felek közötti konzultációk útján, harmadik fél vagy bíróság bevonása nélkül kerülnek rendezésre.

9. Cikk

Végrehajtási megállapodások

Jelen Megállapodás hatékony végrehajtása érdekében, annak rendelkezéseivel összhangban, a Felek további általános vagy speciális megállapodásokat köthetnek.

10. Cikk

Záró rendelkezések

10.1. A Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről. A hatálybalépés napjának megállapítása szempontjából a későbbi értesítés kézhezvételének napja az irányadó.

10.2. A Megállapodás határozatlan időtartamra kerül megkötésre, de bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja. A Megállapodás a felmondási értesítés kézhezvételét követő 6 hónap elteltével veszti hatályát. Felmondás esetén is azonban mindaddig hatályban maradnak jelen Megállapodás rendelkezései, amíg a folyamatban lévő tevékenységek le nem zárulnak, illetve jelen Megállapodás alapján végrehajtásra kerülő tevékenység kapcsán felmerülő valamennyi kérdés nem rendeződik.

10.3. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös beleegyezésével írásban bármikor módosítható. A módosítások e cikk 1. pontjában meghatározottak szerint lépnek hatályba.

10.4. Jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a védelmi ipari együttműködésről és egyes katonai kérdésekben folytatott véleménycseréről szóló, Stockholmban, 1995. december 18-án aláírt Egyetértési Nyilatkozat hatályát veszti.

Ennek hiteléül, a Felek kormányai által felhatalmazott személyek aláírták és megpecsételték jelen Megállapodás két példányban készült, magyar, svéd és angol nyelvű szövegét, amelyek mindegyike egyaránt hiteles. A fordításból vagy értelmezésből eredő ellentmondás esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Készült Budapesten, 2004. május 28-án.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2005. március 9. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére