A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2006. (V. 17.) TNM-GKM-FMM-FVM-KvVM-TNM együttes rendelet

az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási döntéshozatalában részt vevők, valamint a támogatások felhasználásával való elszámolást végző személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lebonyolításának részletes rendjéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) azon személyekre, akik az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási döntéshozatalában vagy a támogatások felhasználásával való elszámolást végző eljárásban vesznek részt;

b) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet szerinti operatív program irányító hatóságokra és a Kohéziós Alap irányító hatóságra (a továbbiakban: irányító hatóság), illetve a strukturális alap közreműködő szervezetekre és a Kohéziós Alap közreműködő szervezetekre (a továbbiakban: közreműködő szervezet; az irányító hatóság és a közreműködő szervezet a továbbiakban együtt: Szervezet).

(2) Az irányító hatóság vezetője a helyszíni ellenőrzést végző személy számára vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget írhat elő.

Értelmező rendelkezések

2. § A jelen rendelet alkalmazásában

a) támogatási döntéshozatal: a strukturális alapok és a Kohéziós Alap általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott, valamint a 19. § (1) és (3) bekezdésében szabályozott bizottságban kifejtett tevékenység;

b) elszámolást végző eljárás: a strukturális alapok és a Kohéziós Alap általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 33. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenység.

A nyilatkozattételi eljárás

3. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó eljárás lefolytatása a Szervezet vezetőjének feladata, aki e feladatkörét - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem ruházhatja át.

(2) Amennyiben a Szervezet közigazgatási szerv keretében működik, a Szervezet vezetője az eljárás lebonyolítását a szervezeti és működési szabályzat által e feladatkör ellátására rendelt szervezeti egységre ruházhatja. Ebben az esetben a Szervezet vezetőjének feladata a támogatási döntéshozatalban vagy az elszámolást végző eljárásban közreműködő személyek névsorának a szervezeti egység részére történő átadása.

4. § A támogatási döntéshozatalban vagy az elszámolást végző eljárásban közreműködő személy részére az e tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létesítő okiratban elő kell írni

a) az Áht. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

b) hogy mely személyekre vonatkozóan áll fenn a hozzátartozói vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;

c) a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét.

5. § (1) A kötelezett által kitöltött vagyonnyilatkozatot, az Áht. 11/A. § (3) bekezdésében meghatározott, személyes és vagyoni adatok kezelésére történő felhatalmazással együtt annak a Szervezetnek a vezetőjéhez kell benyújtani, aki a tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létesítő okiratot aláírta.

(2) A Szervezet vezetője a hozzá benyújtott vagyonnyilatkozat kezelésére és további feldolgozására vonatkozóan - az Áht. 11/A. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Szervezet felügyeletét ellátó közigazgatási szervben megállapított szabályok szerint köteles eljárni.

6. § (1) Az Áht. 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott harmincnapos nyilatkozattételi határidő elmulasztása esetén a Szervezet vezetője a kötelezettség teljesítésére történő, az Áht. 11/A. § (4) bekezdés szerinti, írásbeli felszólítást köteles a mulasztónak megküldeni azzal a figyelmeztetéssel, hogy kötelezettsége teljesítéséig nem vehet részt a támogatási döntéshozatalban vagy az elszámolást végző eljárásban. A póthatáridő a felszólítás kézhezvételét követő napon kezdődik.

(2) A kötelezettség teljesítésére történő felszólításban megállapított harmincnapos póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a tevékenységek végzésére irányuló jogviszonyt létesítő okiratában meghatározott jogkör egyoldalú visszavonásáról a jogviszonyt létrehozó dokumentum aláírója értesíti a mulasztót.

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) A jelen rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A folyamatban lévő ügyekben a nyilatkozat tételére nyitva álló határidőt a rendelet hatálybalépésének napjától kell számítani.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó, de vagyonnyilatkozatot még nem tett személyeket a Szervezet vezetője köteles a vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos nyomtatványokkal ellátni.

(4) * 

(5) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A-22/B. §-ában foglalt rendelkezések, a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.


  Vissza az oldal tetejére