A jogszabály mai napon ( 2020.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A vasúti igazgatási szerv a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során a Vtv. 79/F. §-ának (1) bekezdése alapján az ott meghatározott kötelezettség megsértőjével szemben e rendeletben meghatározott mértékű piacfelügyeleti bírságot alkalmazhat.

(2) *  A bírság a Vtv. 79/F. § (1) bekezdésének a), c) és d) pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett is kiszabható.

(3) A vasúti igazgatási szerv a piacfelügyeleti bírság mértékét az arányosság és fokozatosság elvének figyelembevételével állapítja meg, különös tekintettel a következőkre: * 

a) a jogsértés súlya (a vasúti közlekedési piacra gyakorolt hatása, a jogsértéssel érintettek köre, száma);

b) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány, illetőleg érdeksérelem mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagyoni előny mértéke;

c) a jogsértő szervezet piaci helyzete, befolyása;

d) a jogsértő állapot fennállásának időtartama;

e) a magatartás felróhatósága;

f) korábbi jogsértő magatartás;

g) *  a jogsértő állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő magatartás, illetőleg a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a vasúti igazgatási szerv eljárását megelőző, attól független tevékenység;

h) a piacfelügyeleti bírságnak a jogsértést elkövető vagy más szervezet további jogsértéstől való visszatartására való alkalmassága.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában árbevétel alatt a jogsértő szervezetnek a vasúti közlekedési tevékenységből származó előző üzleti évi nettó árbevételét, amennyiben a jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, e szervezetnek a kiszolgáló létesítmény üzemeltetéséből, valamint a kiszolgáló létesítményben nyújtott, a Vtv. 2. melléklet 2-4. pontja szerinti szolgáltatásokból származó árbevételét kell érteni.

2. § (1) *  A piacfelügyeleti bírság összegének felső határa a jogsértő szervezet árbevételének legfeljebb 5%-a.

(2)-(3) * 

(4) *  Ha a jogsértő szervezet az előző évben nem végzett vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végzett vasúti közlekedési tevékenységet, továbbá amennyiben a jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, és amely az előző évben nem végezte vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végezte a kiszolgáló létesítmény üzemeltetését, valamint a kiszolgáló létesítményben a Vtv. 2. melléklet 2-4. pontja szerinti szolgáltatások nyújtását, akkor a jogsértés megállapításától visszafelé számított időszakot, de legfeljebb tizenkét hónapot kell a piacfelügyeleti bírság szempontjából figyelembe venni.

(5) Árbevételi adatok hiányában a piacfelügyeleti bírság összegének alsó határa százezer forint, felső határa tízmillió forint.

(6) *  Amennyiben a Vtv. XII. Fejezetében meghatározott, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre vonatkozó szabályok megsértését a reá irányadó rendelkezések megszegésével a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) követi el, a rá kiszabható piacfelügyeleti bírság százezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.

(7) A piacfelügyeleti bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

3. § (1) A piacfelügyeleti bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

(2) *  Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértő szervezet árbevételének 7%-át, árbevételi adatok hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió forintot.

(3) *  A piacfelügyeleti bírság a vasúti igazgatási szervnek a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül szabható ki. Ha a jogsértés jogellenes állapot előidézésével, fenntartásával vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll vagy amíg a kötelezettség nem teljesül.

(4) *  A piacfelügyeleti bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára történő átutalással kell megfizetni.

Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére