A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2006. (III. 23.) PM rendelet

a Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 51. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra - a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport előirányzat terhére történő fejezetek közötti évközi átcsoportosítás rendjére, a következőket rendelem el: * 

Kezdeményezés

1. § (1) *  A Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport előirányzatból (a továbbiakban: előirányzat) jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásához kapcsolódó beruházása megvalósításához átcsoportosítást költségvetési szerv, helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyház, egyéb egyházi jogi személy, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett szervezet (a továbbiakban: kezdeményező) kezdeményezhet írásban, legkésőbb az adott költségvetési év november 1. napjáig a pénzügyminiszternél.

(2) *  Egy kezdeményezésben egy - a kezdeményező gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenységéhez kötődő - beruházás és az ahhoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítási igény terjeszthető elő.

(3) A kezdeményezésben meg kell jelölni:

a) az előirányzat terhére történő átcsoportosítás iránti igényt, az átcsoportosítás iránti igény megalapozottságát alátámasztó tényeket, körülményeket, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra,

b) *  a kezdeményező azonosító adatait, így különösen nevét, székhelyét, elérhetőségeit, tevékenységét, képviselőjének nevét és tisztségét, továbbá a kezdeményezésben megjelölt beruházáshoz kapcsolódóan ellátott közfeladatot,

c) a kezdeményezővel közös beruházás megvalósításában közreműködő személy azonosító adatait, így különösen nevét, székhelyét, az együttműködés formáját,

d) a beruházás adatait, így különösen tárgyát, helyét, idejét, célját, indokoltságát és tartalmát,

e) újonnan induló beruházás esetén annak költség- és forrásszerkezetét, folyamatban lévő beruházás esetén annak költség- és forrásszerkezetét az előirányzat-átcsoportosítás iránti igény keletkezése előtt, illetve azt követően. A költség- és forrásszerkezet körében be kell mutatni különösen a beruházás előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét, az igényelt előirányzat-átcsoportosítási igény előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót is tartalmazó összegét, a kezdeményező saját forrását, továbbá az igényelt és a kapott állami, nemzetközi és egyéb támogatások összegét és formáját.

(4) *  A kezdeményezőnek a beruházás jellegéből következően a beruházási költségek, illetve az átcsoportosítási igény meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumot is csatolnia kell, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kezdeményezésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Döntés-előkészítés, döntés

2. § (1) Az előirányzat-átcsoportosításról szóló döntés előkészítését javaslattevő joggal rendelkező, 3 főből álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi. A bizottság tagjait a pénzügyminiszter jelöli ki.

(2) *  A bizottság titkársági feladatait a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt szervezeti egysége (a továbbiakban: titkárság) látja el.

3. § (1) A beérkezett kezdeményezést a titkárság nyilvántartásba veszi.

(2) *  A titkárság a kezdeményezés beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek. A kezdeményezés hiányos benyújtása esetén, vagy ha az 1. § (1) bekezdése alapján a kezdeményező kezdeményezési jogosultsága a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem állapítható meg, a titkárság a kezdeményezőt 8 napon belül, írásban, egyszeri alkalommal - a hiányokra és a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett - a felszólítás kézhezvételétől számított megfelelő, de legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel.

(3) *  Ha a kezdeményező a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, továbbá ha az állapítható meg, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezési jogosultsággal nem rendelkezik, a titkárság a kezdeményezést - a kezdeményező egyidejű tájékoztatása mellett - törli a nyilvántartásból.

4. § (1) *  Ha a kezdeményező nem fejezetet irányító szerv, a titkárság a hiánytalan kezdeményezés beérkezését követő 8 napon belül felhívja a kezdeményezésben megjelölt beruházáshoz kapcsolódó közfeladatért felelős fejezetet irányító szervet szakmai álláspontjának kialakítására. A fejezetet irányító szerv az előirányzat-átcsoportosításra irányuló kezdeményezés megalapozottságára vonatkozó - a (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével kialakított - szakmai álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a titkárságot.

(2) *  A kezdeményezésben megjelölt beruházással kapcsolatban a fejezetet irányító szerv szakmai álláspontja kialakításakor megvizsgálja

a) az előirányzat-átcsoportosítás kezdeményezőjének e rendelet szerinti kezdeményezésre való jogosultságát,

b) a beruházás összhangját a kormányprogrammal, illetve az ágazati szakmai programokkal,

c) a beruházás ágazati szakmai programokon belüli prioritását,

d) *  a beruházás fejezeten belüli finanszírozásának lehetőségét,

e) a beruházás tartalma, költség- és forrásszerkezete megalapozottságát, megvalósítása indokoltságát, továbbá

f) az előirányzat-átcsoportosítási igény indokoltságát.

(3) *  A fejezetet irányító szerv támogató jellegű szakmai álláspontjában megjelöli az átcsoportosítás fejezeten belüli címrendi helyét is.

(4) *  Ha az előirányzat-átcsoportosítást a fejezetet irányító szerv kezdeményezi, köteles a kezdeményezésben a (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak való megfelelést bemutatni, valamint az előirányzat-átcsoportosítás fejezeten belüli címrendi helyét megjelölni.

5. § (1) A bizottság az előirányzat-átcsoportosításra javaslatot tesz a pénzügyminiszternek.

(2) A bizottság az előirányzat terhére történő átcsoportosítási igényt javaslatában akkor támogatja, ha folyamatban lévő beruházás, illetve sürgős, újonnan induló beruházás megvalósításához a finanszírozási igény előre nem tervezhető, váratlan esemény, illetve helyzet miatt következett be és forrás biztosítása * 

a) életveszély-elhárítás, vagy

b) épített, illetve természetes környezeti kárelhárítás, vagy

c) kármentesítés, vagy

d) *  az állampolgárok szélesebb körét érintő, állami vagy önkormányzati feladatkörbe tartozó, más módon nem megoldható feladat ellátása, vagy

e) *  a kulturális - kivéve a hitéleti célokat szolgáló -, az örökségvédelmi, a nevelési-oktatási, a sport-, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelmi, illetve az egészségügyi vagyon megőrzése

érdekében halaszthatatlanul szükséges.

6. § (1) *  A bizottság az előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatát a fejezetet irányító szerv szakmai álláspontjával együtt félévente legalább egy alkalommal terjeszti a pénzügyminiszter elé. Az első félévi utolsó javaslattétel kizárólag az adott költségvetési év május 31. napjáig hiánytalanul és a fejezetet irányító szerv szakmai álláspontjával együtt beérkezett kezdeményezéseket érintheti, ideértve a (2) és (3) bekezdésben foglalt eseteket is.

(2) *  Rendkívül sürgős esetben, ha a kezdeményező fejezetet irányító szerv, a bizottság az előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatát a hiánytalan kezdeményezés beérkezését követően haladéktalanul terjeszti a pénzügyminiszter elé.

(3) *  Rendkívül sürgős esetben, ha a kezdeményező nem fejezetet irányító szerv, a titkárság a hiánytalan kezdeményezés beérkezését követően haladéktalanul felhívja a fejezetet irányító szervet szakmai álláspontjának kialakítására. A fejezetet irányító szerv a szakmai álláspontját a 4. § (2) bekezdésben meghatározott szempontokra figyelemmel alakítja ki, és arról, valamint támogató jellegű szakmai álláspontja esetén a 4. § (3) bekezdésében foglaltakról 3 munkanapon belül tájékoztatja a titkárságot. A bizottság ezt követően haladéktalanul terjeszti a pénzügyminiszter elé az előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatát a fejezetet irányító szerv szakmai álláspontjával együtt.

(4) *  A bizottság az előirányzat terhére történő átcsoportosítási igényt javaslatában különösen akkor nem támogatja, ha

a) az nem felel meg az 1. § szerinti követelményeknek, vagy

b) *  a fejezetet irányító szerv azt szakmai álláspontjában nem tartja indokoltnak.

(5) A bizottság az éves előirányzat 60%-a terhére tehet javaslatot az első félévben.

7. § (1) *  A bizottság javaslata alapján a pénzügyminiszter dönt az előirányzat-átcsoportosításról és annak összegéről.

(2) *  Az 5-6. § szerinti bizottsági javaslattételben nem vehet részt az, aki

a) a kezdeményezővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a kezdeményező képviselője, tagja, tisztségviselője,

c) az a)-b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].

Átcsoportosítás végrehajtása

8. § (1) *  A pénzügyminiszter a döntéséről 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a fejezetet irányító szervet és a kezdeményezőt. Ezzel egyidejűleg az előirányzat-átcsoportosításról a titkárság az e rendelet mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével a Magyar Államkincstár útján gondoskodik.

(2) *  A kezdeményezés - a 3. § (3) bekezdése kivételével - a tárgyévi előirányzat teljes mértékű átcsoportosításáig, de legfeljebb az adott költségvetési év december 31. napjáig szerepel a nyilvántartásban. A tárgyévi előirányzat teljes átcsoportosítása esetén a kezdeményezés nyilvántartásból való törléséről a titkárság 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kezdeményezőt.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) *  Ez a bekezdés, valamint e rendelet 10. §-a e rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(3)-(4) * 

(5) Az előirányzat átcsoportosításakor és felhasználása során az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § * 

Melléklet a 9/2006. (III. 23.) PM rendelethez

XXII. Pénzügyminisztérium Költségvetési és Pénzügypolitikai Főcsoport
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a pénzügyminiszter hatáskörében

Költségvetési év: 20...

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azono-
sító
Feje-
zet-
szám
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Feje-
zet-
név
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név


Kiemelt előirányzat neve
Módo-
sítás
(+/-)
A módo-
sítás
követ-
kező évre
áthú-
zódó
hatása
A mó-
dosí-
tást
elren-
delő
döntés
száma/
dátuma
XXII. Pénzügyminisztérium
17 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
243034 13 Rendkívüli beruházási tartalék
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő évi költségvetésbe beépülő c) rendes d) rendkívüli
TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azono-
sító
Feje-
zet-
szám
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Feje-
zet-
név
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név


Kiemelt előirányzat neve
Módo-
sítás
(+/-)
A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
A mó-
dosí-
tást
elren-
delő
döntés
száma/
dátuma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő évi költségvetésbe beépülő c) rendes d) rendkívüli

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/-)

Összesen
I.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Fejezet 1 példány
Állami Számvevőszék 1 példány időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos
Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal

  Vissza az oldal tetejére