A jogszabály mai napon ( 2024.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet

a hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben történő katonai szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjéről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 207. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya a hadkötelezettség fennállásának időszakában a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezeteire, a hadkötelesek behívásának előkészítésében részt vevő szervekre és természetes személyekre, valamint a hadkötelesekre terjed ki.

II. Fejezet

A HADKÖTELESEK BEHÍVÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

A behívhatóság elbírálása

2. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követően a hadkiegészítő parancsnokság a Honvédség központi adatfeldolgozó szervének adatszolgáltatása alapján a hadkötelesekre vonatkozó adatokat pontosítja.

(2) A hadkiegészítő parancsnokság e rendelet melléklete szerinti „Adatkérő(-közlő) lapot” a hadkötelesekről kezelhető adatok átvételét követő 10 munkanapon belül megküldi az illetékességi körébe tartozó katonai szolgálatot teljesített hadkötelesek, 30 munkanapon belül pedig a többi hadköteles részére.

(3) A hadköteles az „Adatkérő(-közlő) lapot” köteles a valóságnak megfelelően kitöltve, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a hadkiegészítő parancsnokságnak visszaküldeni a kért okiratok vagy azok másolatával együtt.

(4) Ha az Adatkérő(-közlő) lap” a (3) bekezdésében előírt határidőt követő 8 napon belül nem érkezik meg a hadkiegészítő parancsnokságra, illetőleg valószínűsíthető, hogy „Adatkérő(-közlő) lapot” a valóságnak nem megfelelően töltötték ki, a hadkiegészítő parancsnokság vezetője a hadköteles személyazonosító, lakcím és anyakönyvi adatainak pontosítása céljából a lakóhely szerint illetékes jegyzőt keresi meg.

3. § (1) A hadkötelesek katonai szolgálatra történő behívhatóságát első ízben a hadkiegészítő parancsnokság a katonai nyilvántartás adatai alapján a beérkezett „Adatkérő(-közlő) lap” visszaérkezése után állapítja meg.

(2) Ennek alapján a hadköteleseket a következő kategóriákba sorolja:

a) Behívásra nem tervezhető, aki a Hvt. 13. §-ának (3) bekezdése alapján mentes a sorozás alól.

b) Behívásra ideiglenesen nem tervezhető:

1. aki a katonai szolgálat teljesítését befolyásoló egészségügyi állapotáról orvosi igazolást csatol,

2. aki a Hvt. 22. §-a (4) bekezdésének b)-i) pontjai alapján nem hívható be katonai szolgálatra és az erről szóló igazolást - a Hvt. 22. §-a (4) bekezdésének g)-h) pontjai kivételével - az „Adatkérő(-közlő) lap”-hoz csatolja,

3. akinek előzetes letartóztatását rendelték el,

4. aki szabadságvesztés büntetését tölti,

5. aki katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan,

6. aki külföldön tartózkodik.

c) Aki nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, azt a behívásra tervezhető kategóriába kell sorolni. Ezen belül:

1. szakbeosztásba beosztható hadköteles az, aki katonai szolgálatot teljesített és katonai szakképzettséget szerzett,

2. szakbeosztásba nem beosztható hadköteles az, aki katonai szolgálatot teljesített, de katonai szakképesítése nincs,

3. kiképzetlen hadköteles az, aki katonai szolgálatot nem teljesített.

(3) A sorozást követően, illetőleg a (2) bekezdés b) pontja szerinti akadály megszűnése után a behívhatóság elbírálását ismételten el kell végezni és a hadkötelest újból be kell sorolni azzal, hogy aki „katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítést kapott, az behívásra nem tervezhető.

(4) A behívhatósági elbírálást a hadkiegészítő parancsnokság vezetője által kijelölt 3 fős bizottság végzi.

(5) A behívhatósági elbírálást a katonai szolgálatot teljesítettekkel kell kezdeni. Ezen hadkötelesek adatait a Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a Hvt. alapján szolgáltatott adatokban elkülönítetten kezeli.

A sorozás

4. § A sorozást a HM központi személyügyi szerve által kiadott „Sorozási kivetés” alapján, a katonai szervezetek hadkiegészítési szükségleteinek és sorrendjének figyelembevételével kell végrehajtani. A sorozási kivetés a hadkiegészítésre utalt katonai szervezetek hadi létszámra történő kiegészítéséhez szükséges hadkötelesek sorozási létszámát tartalmazza.

5. § (1) A hadkiegészítő parancsnokság vezetője - amennyiben szükséges - a sorozás megkezdése előtt legalább 15 nappal a területileg illetékes megyei közgyűlés elnökétől, a fővárosban a főpolgármestertől sorozásra alkalmas objektum kijelölését kéri.

(2) A sorozásra kijelölt objektum helyiségeit úgy kell előkészíteni és berendezni, hogy azok lehetővé tegyék

a) a sorozáson megjelent hadkötelesek fogadását, személyazonosságának megállapítását, tájékoztatását, továbbá nyilvántartási adatainak pontosítását,

b) az orvosi, pszichológiai vizsgálat és az elnöki munka elkülönített helyiségekben történő zavartalan végzését.

6. § (1) A hadkiegészítő parancsnokság vezetője az első fokú sorozóbizottságot (sorozóbizottság elnöke, tagjai és kisegítő személyei) a sorozás megkezdése előtt legalább 10 nappal parancsban hozza létre.

(2) Az első fokú sorozóbizottság orvos és pszichológus tagjainak, valamint a hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosának kijelölését a hadkiegészítő parancsnokság vezetője a sorozás megkezdése előtt legalább 15 nappal az orvost, pszichológust foglalkoztató egészségügyi intézet vezetőjétől, illetve a hadkiegészítő parancsnokság székhelye szerinti Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fővárosi intézetének vezetőjétől kéri.

7. § (1) A hadkiegészítő parancsnokság első fokú sorozásra a „Behívásra tervezhető” kategóriába sorolt azon hadköteleseket rendeli, akiknek az egészségi alkalmassága még nem került megállapításra.

(2) Ismételten sorozásra kell rendelni azt a hadkötelest,

a) akinek a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították a szolgálat folytatásának megkezdése előtt,

b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt a katonai szolgálatra való alkalmasságának megállapítását kérte,

c) aki a sorozáson katonai szolgálatra „ideiglenesen alkalmatlan” minősítést kapott,

d) akinek a katonai alkalmassági fokozatát múló jellegű betegsége miatt a sorozáskor nem lehetett megállapítani, felgyógyulása után,

e) *  akit egészségi állapota miatt a bevonulási helyről elbocsátottak.

(3) A sorozásról igazoltan távol maradt hadkötelest a legközelebbi sorozásra kell rendelni.

(4) A hadköteles a sorozásra köteles magával vinni azokat az okiratokat (igazolásokat), amelyeket a felhívás megjelöl.

(5) A hadkiegészítő parancsnokság vezetője szakorvosi igazolás alapján, a sorozó szakfőorvos javaslatára határozatban állapítja meg a Hvt. 13. §-ának (3) bekezdése szerint bekövetkezett sorozás alóli mentességet.

III. Fejezet

A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATRA TÖRTÉNŐ BEHÍVÁSA

A behívás általános szabályai

8. § (1) A katonai szervezetek hadkötelesekkel történő hadkiegészítését a készenléti idők és a hadkötelesek felkészültségének figyelembevételével kell végrehajtani.

(2) A katonai szervezetek kiegészítését a szakbeosztásba beosztható hadkötelesek behívásával kell kezdeni.

9. § (1) A szakbeosztásba beosztható hadköteleseket közvetlenül ahhoz a katonai szervezethez kell bevonultatni, amelynek állományát hadi létszámra kell feltölteni.

(2) A katonai szolgálatot teljesített, de szakbeosztásba nem beosztható hadköteleseket a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt katonai szervezetekhez szakalapozó kiképzésre kell bevonultatni.

(3) A kiképzetlen hadköteleseket a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt kiképző központba kell bevonultatni.

A behívás végrehajtása

10. § A hadkötelesek behívását a hadköteles bejelentett lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság (a továbbiakban: behívó hadkiegészítő parancsnokság), a bevonulási helyen megjelent hadkötelesek katonai szervezet részére történő átadását pedig a katonai szervezet helyőrsége szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság (a továbbiakban: átadó hadkiegészítő parancsnokság) hajtja végre. Az átadó hadkiegészítő parancsnokság személyi megerősítésére a HM központi személyügyi szervének vezetője intézkedik.

11. § A behívó hadkiegészítő parancsnokság

a) ha elegendő idő áll rendelkezésre, a behívás tervezett időpontja előtt 30 nappal írásban tájékoztatja a behívásra kiválasztott hadköteleseket,

b) a behívásra kerülő hadkötelesek nyilvántartási adatait - a Hvt. 9. §-ának (3) bekezdése szerinti büntetettségre vonatkozó adatokat lepecsételt zárt borítékban „PK sk. Felbontásra” jelöléssel - a bevonulást megelőző 3. munkanapig megküldi a hadköteleseket fogadó katonai szervezet parancsnokának.

12. § Az átadó hadkiegészítő parancsnokság

a) a behívás megkezdése előtt legalább 15 nappal a bevonulási helyen közreműködő orvosok kijelölését kéri az orvosokat foglalkoztató egészségügyi intézet vezetőjétől, illetve a székhelye szerinti Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fővárosi intézetének vezetőjétől,

b) tájékoztatja a bevonulás helye szerint illetékes védelmi bizottságot a bevonulás időpontjáról, a bevonulási helyekről és intézkedést kér a bevonulási hely rendőri biztosítására.

13. § Hadköteleseket fogadó katonai szervezet a bevonulás zavartalan végrehajtása érdekében együttműködik az illetékes rendőri szervvel, megszervezi a tömegközlekedéssel érkező hadkötelesek helyőrségen belüli szállítását, a bevonulási hely forgalomszabályozását.

14. § (1) A katonai szervezet állományilletékes parancsnoka a bevonult hadköteleseket - a katonai szervezet részére történő átadásukat követően - katonai igazolvánnyal látja el.

(2) A katonai igazolvány tartalmazza a hadköteles katona

a) nevét, anyja nevét,

b) születési helyét, idejét,

c) rendfokozatát,

d) katonai szervezetét,

e) arcképét,

f) saját kezű aláírását,

g) a katonai igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi idejét,

h) a kiállítás időpontját,

i) a kiállító szervezet megnevezését, bélyegzőlenyomatát és vezetőjének aláírását.

(3) A Honvédség központi adatfeldolgozó szerve e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül - a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján - mint kibocsátó kérelmezi a katonai igazolvány előállításának engedélyezését. A katonai igazolványok előállítására csak a hadkötelezettség bevezetését követően kerül sor.

15. § A bevonulási helyről a behívó hadkiegészítő parancsnokság képviselőjének intézkedésére el kell bocsátani azt a hadkötelest, aki a bemutatott okmányok alapján a Hvt. szerint nem hívható be katonai szolgálatra.

Behívóparancs tartalma, kiadása és visszavonása

16. § (1) A behívóparancsot a behívó hadkiegészítő parancsnokság állítja ki a behívásra tervezett hadköteles részére.

(2) A hadkiegészítő parancsnokság a behívóparancsot a bevonulás időpontja előtt

a) megelőző védelmi helyzetben legalább 20 nappal,

b) rendkívüli állapotban legalább 10 nappal

köteles a hadköteles részére postai úton megküldeni.

17. § A behívóparancs tartalmazza

a) a hadköteles Hvt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyazonosító és lakcím adatait (a továbbiakban: személyazonosító és lakcím adatok),

b) a katonai szolgálatra való bevonulás idejét, helyét,

c) azon okmányok és felszerelési tárgyak megnevezését, amelyeket a behívott köteles magával hozni,

d) a megjelenési kötelezettség elmulasztásának következményeire való figyelmeztetést,

e) a tömegközlekedés használatának szabályairól szóló tájékoztatást,

f) a hadkiegészítő parancsnokság vezetőjének aláírását,

g) a hadkiegészítő parancsnokság bélyegzőlenyomatát.

18. § A kiadott behívóparancsot a behívó hadkiegészítő parancsnokság vezetője határozatban vonja vissza, amennyiben a Hvt. 22. §-ának (4) bekezdésében foglalt körülmények a behívóparancs kiadása után következtek be, illetőleg ha a hadköteles előzetes letartóztatását rendelték el.

IV. Fejezet

A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATÁNAK RENDJE

A szolgálati viszony kezdete és megszűnése, a beosztásba helyezés

19. § (1) A hadköteles katonát az átadását követően az átvevő katonai szervezet parancsnoka állományparancsban beosztásba helyezi. A parancs tartalmazza a hadköteles katona személyazonosító adatait, rendfokozatát, szolgálati viszonyának kezdetét, valamint alegységének és beosztásának megnevezését.

(2) A hadköteles katonát a kiképzettség fokának megfelelően alapkiképzést folytató alegységbe, szakalapozó kiképzést folytató alegységbe vagy szakbeosztásba kell helyezni.

(3) A hadköteles katona beosztása áthelyezéssel és vezényléssel megváltoztatható.

(4) A hadköteles katona személyi okmányait és nyilvántartási adatait az áthelyezéssel egy időben az új szolgálati és beosztási helyére kell átadni.

20. § A hadköteles katona szolgálati viszonya a szolgálat félbeszakításával vagy a leszereléssel szűnik meg. A szolgálati viszony a félbeszakításra vagy leszerelésre vonatkozó parancsban meghatározott napon, abban az időpontban szűnik meg, amikor a hadköteles katona a szolgálati helyét (laktanyát) elhagyja.

A szolgálati hely

21. § (1) A hadköteles katona szolgálati helye az a katonai szervezet, amelynek állományába az arra jogosult elöljáró beosztásba helyezte.

(2) A szolgálati hely áthelyezéssel és vezényléssel megváltoztatható.

22. § (1) A kiképző központba bevonult hadköteles katonát az alap- és szakalapozó kiképzés befejezését követően a haderőnemi parancsnokságok igényei szerint, a HM központi személyügyi szervének intézkedése alapján más katonai szervezethez kell áthelyezni.

(2) Az a hadköteles, aki nem kiképző központba vonult be, a haderőnemi parancsnokok intézkedése alapján szakbeosztásra való felkészítés céljából a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt katonai szervezethez vezényelhető.

A hadköteles katona szolgálatának félbeszakítása

23. § (1) A hadköteles katona szolgálatának félbeszakítására az állományilletékes parancsnok parancsban intézkedik.

(2) Ha a katonai szolgálat félbeszakításának kezdeményezésére - a félbeszakítás okát bizonyító jegyzői igazolás hiányában - a Hvt. 22. §-a (4) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezettség miatt kerül sor, a kérelem előterjesztőjét hiánypótlásra kell felszólítani és a hiánypótlás teljesítését követő 8 napon belül a szolgálatból el kell bocsátani.

(3) A hadköteles katona szolgálatának a Hvt. 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti félbeszakítása során a 30 napon túl gyógyuló betegséget a katonai kórház illetékes felülvizsgáló bizottsága állapítja meg.

24. § A katonai szolgálat félbeszakítása esetén a katonai szervezet a hadköteles nyilvántartási adatait lezárja, a letöltött katonai időt, a kiképzettség fokát, a megszerzett szakképzettséget rögzíti, és 8 napon belül megküldi a behívó hadkiegészítő parancsnokságnak.

25. § A katonai szolgálat félbeszakításának megszüntetéséről a hadkiegészítő parancsnokság vezetője határozatban dönt és a hadköteles behívását a soron következő bevonuláskor tervezi.

A hadköteles katona leszerelése

26. § (1) A katonai szervezet parancsnoka a leszerelő hadkötelesekről a behívó hadkiegészítő parancsnokságokat a leszerelés előtt 10 nappal névjegyzéken értesíti.

(2) A leszerelő hadkötelesek nyilvántartási adatait a leszerelés előtt ellenőrizni és pontosítani kell.

(3) A leszerelésre kerülő hadköteles vezénylésének megszüntetéséről a katonai szervezet parancsnoka intézkedik, vagy erre javaslatot tesz a vezénylést elrendelő elöljárónak.

27. § A katonai szolgálat teljesítéséről a leszerelő hadköteles igazolást kap, amely a személyazonosító adatokon túl tartalmazza a hadköteles elért rendfokozatát, a katonai szolgálat teljesítésének helyét(-it) és idejét, a megszerzett katonai szakképzettséget, katonai szakképzettségének megfelelő beosztásban eltöltött időt, gépjárművön, illetve egyéb technikai eszközön vezetett kilométer vagy üzemóra számát és a technikai eszköz típusát, valamint a kiállítás dátumát, a katonai szervezet bélyegzőlenyomatát és a kiállító aláírását.

28. § A leszerelési parancsot a leszerelés előtti napon a hadkötelesekkel az alegységeknél közölni kell, és egyidejűleg át kell adni részükre a személyi okmányaikat (a személyazonosító igazolvány kivételével), valamint a járandóságaikat.

29. § A leszerelő hadköteleseket úgy kell elbocsátani, hogy a leszerelés napján elsőnek induló tömegközlekedési eszközökkel hazautazhassanak. A személyazonosító igazolványokat a leszerelés napján az alegység elhelyezési körletének elhagyása előtt kell átadni.

30. § A katonai szervezet parancsnoka a leszerelés napjáról, annak zavartalan végrehajtása, illetve biztosítása érdekében a területileg illetékes rendőri szervet a leszerelés előtt 10 nappal tájékoztatja.

31. § A katonai szervezet a leszerelt hadkötelesek nyilvántartási adatait a leszerelést követő 15 napon belül megküldi a behívó hadkiegészítő parancsnokságnak.

32. § A honvédelmi miniszter rendeletében megállapított leszerelési időponttól eltérő időpontban kerülnek leszerelésre azok a hadkötelesek, akiknél a Hvt. 27. §-ának (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak. A leszerelés előkészítésére és végrehajtására a 26-31. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

33. § A hadköteles katona a harmadik gyermeke születését a születési anyakönyvi kivonat állományilletékes parancsnoknak való bemutatásával igazolja.

34. § (1) A katonai szervezet parancsnoka leszereli azt a hadköteles katonát, akit a Honvédség központi egészségügyi szervének illetékes felülvizsgáló bizottsága egészségi okból katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánított.

(2) Szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából a hadköteles katona a büntetés kiszabását elrendelő bírói ítélet alapján szerelhető le.

(3) A hadkötelezettség felső korhatárát elért leszerelésre kerülő hadköteles részére a hadkiegészítő parancsnokság a Hvt. 31. §-ában előírt értesítést és igazolást a leszerelést követő 30 napon belül kiadja.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. hónap 1. napján lép hatályba.

Melléklet a 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

ADATKÉRŐ(-KÖZLŐ) LAP
a katonai nyilvántartás pontosításához

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján a hadköteles az alábbi adatairól köteles tájékoztatást adni, és az adatlapot a kézhezvételtől számított 8 napon belül a csatolt válaszborítékban a hadkiegészítő parancsnokság részére eljuttatni.

1. Születési családi és utóneve(i)
2. Házassági családi és utóneve(i)
3. Születési ideje
4. Születési helye
5. Anyja leánykori családi és utóneve(i)
6. Személyi azonosítója
7. Bejelentett lakóhelye
8. Tartózkodási helye
9. További állampolgársága(i)
10. Családi állapota* Nőtlen* Házas* Özvegy* Élettárs*
11. Katonai alkalmasságát érintő betegsége van-e?* Igen** Megnevezése: ...........................................................
Nincs
Orvosi igazolás csatolandó! Szemüveget használ-e: Igen* Nem*
12. Szomatometriai adatai Testsúly: .....kg. Magasság: .....cm. Mellbőség: ..... cm.
Fejméret: .....cm. Derékbőség: .....cm. Lábméret: .....
13. Jelenleg folyó iskolai tanulmánya(i) Tanintézet: ...........................................................................
Kezdés éve: .........................................................................
Befejezés éve: ......................................................................
14. Befejezett tanulmányai Tanintézet: ...........................................................................
Befejezés éve: ......................................................................
Tanintézet: ...........................................................................
Befejezés éve: ......................................................................
15. Szakképzettsége(i)
16. Foglalkozása Munkaköre: .........................................................................
Munkahelye: ........................................................................
17. Idegen nyelv ismerete és foka* Nyelv: ........................................ Alap* Közép* Felső*
Nyelv: ........................................ Alap* Közép* Felső*
Nyelv: ........................................ Alap* Közép* Felső*
18. Gépjárművezetői engedélye A* B* C* D* E* T* MK* Érvényesség éve: .......................
Vezetett: ..........km. Eszköz típusa: szgk* tgk* egyéb*
19. Saját háztartásban eltartott vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke*** Száma: .................................................................................
Születési idők: 1: .......... 2: .......... 3: .......... 4: ..........
20. Külföldön teljesített katonai szolgálata Ország: ................................................................................
Katonai szakképzettsége: .....................................................
Rendfokozata: .......................................................................
21. Katonai szolgálata alatt kiértesíthető hozzátartozója Neve: .................................................................................... Lakcíme: ..............................................................................
22. Egyéb közlendője, amely a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásolhatja:
- a közös háztartásban élő 18 éven aluli gyermeke, akit egyedül tart el***
- közös háztartásban élő állandó ápolásra, illetőleg gondozásra szoruló egyenes ági rokon vagy házastársa (élettársa), akit egyedül ápol, gondoz***
- közös háztartásban élő - az adatközléskor - katonai szolgálatot teljesítő házastárs (élettárs) megnevezése
- stb.
* A megfelelő válasz aláhúzandó!
** Megfelelő igazolás vagy annak másolata csatolandó!
*** A jegyző igazolását csatolni kell!

Dátum: ..................................................

..................................................
aláírás
(hadköteles vagy törvényes képviselője)

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. §-a alapján az a hadköteles, aki tájékoztatási (adatszolgáltatási) kötelezettségének nem tesz eleget, ........................................ forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.