Hatály: 2017.VII.1. - 2017.VII.18. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (a továbbiakban: nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

(2) A nyomtatványok mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám jelöli.

1/A. § *  (1) *  A létesítő okirat a 4–12. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető

a) a közkereseti társaság,

b) a betéti társaság,

c) a korlátolt felelősségű társaság,

d) a zártkörűen működő részvénytársaság,

e) az egyéni cég,

f) a végrehajtói iroda

alapítása során.

(2) A kitöltés során a szerződésmintából rendelkezéseket, szerződéses pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a cég esetén nem szükséges.

(3) A szerződésminta csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a szerződésminta kifejezetten lehetővé tesz. A szerződésminta egyebekben nem bővíthető.

2. § (1) *  A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány első – általános – részében a Ctv. 24–25. §-ában, valamint 30–31. §-ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A bejegyzési nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült.

(2) A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérőnek a választott cégformától függő adatokat kell a megfelelő rovatokban feltüntetnie (Ctv. 27–29. §),

(3) *  Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következő alszámmal megjelölve a kiegészítő lapon kell folytatólagosan feltüntetni. Amennyiben a cégbejegyzési kérelem kitöltését segítő számítógépes program ezt lehetővé teszi, a rovat kiegészítése – a bejegyzést kérő választása szerint – kiegészítő lapon vagy a rovat további alszámmal történő megnyitásával történhet.

(4) A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.

(5) *  Székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely megjelölése esetén utca, illetve házszám hiányában a nyomtatványon a házszám helyén a helyrajzi számot kell feltüntetni.

(6) *  Magyarországi székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely esetén a közterület elnevezését rövidítés használata nélkül, a közterület jellegét a lakcímnyilvántartás szerint kell megjelölni, rövidítés használata nélkül. Helyrajzi számot tartalmazó címet a „hrsz.” megjelölés valamint ezt követően a helyrajzi szám alfanumerikus feltüntetésével kell megadni.

(7) *  A nyomtatványban a céginformációs szolgálat honlapján közzétett karakterkészlet használható.

3. § A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselőjére [Ctv. 25. § k) pont], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [Ctv. 25. § l) pont] vonatkozó adatokat a nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.

4. § (1) A cég jogi képviselőjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített rész tartalmazza.

(2) *  A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül, az a céginformációs szolgálat honlapján kerül közzétételre.

5. § (1) A cég jegyzett tőkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.

(2) *  A Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH által kiadott mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell felsorolni, a szám után feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérő a nyomtatványon több tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.

(3) *  Ha a cég képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő vagy a cég cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagja külföldi személy vagy külföldi szervezet, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetnie. Az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, erre a kérelemben utalni kell.

(3a) *  Amennyiben a cég tagja, tulajdonosa a Magyar Állam, a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tag adóazonosító száma helyett a tulajdonosi joggyakorló adóazonosító számát kell feltüntetni.

6. § (1) *  A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalmi rendelkezéseknek megfelelően igazolta.

(2) A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.

7. § *  A Ctv. 25. §-ának j) pontjával összefüggésben a nyomtatványon az illetékes kamara (kar) megnevezését, valamint a bejegyzést kérő kamarai (kari) azonosító számát kell feltüntetni.

7/A. § *  (1) A cég az elektronikus kézbesítési címét [Ctv. 24. § (1) bekezdés m) pont] a cég elektronikus elérhetőségére vonatkozó rovatban adja meg, jelölve egyben azt a tényt, hogy a megadott e-mail címen biztosítja az elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét.

(2) A cég az elektronikus kézbesítési címén túl egy további e-mail címet [Ctv. 25. § (1) bekezdés e) pont] is megadhat.

8. § (1) *  A korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés bc) pont, 28. § (2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.

(1a) *  Ha a korlátolt felelősségű társaság törzsbetétének több tulajdonosa van [Ctv. 27. § (3) bekezdés e) pont], a közös tulajdonú üzletrész esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a tulajdonosokat közös képviselő képviseli. A tulajdonosok adatait külön rovatban kell kitölteni.

(2) *  A cégbíróság a cég közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a cég a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit szabályozó jogszabályban foglalt követelményeket teljesíti.

(3) Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját is.

(4) *  Ha vállalat adatai változásának bejegyzését kérik, az adott cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a vállalat irányítási formáját.

(5) Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv. 29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítő okirat keltét a 8. rovatban, a telephely főtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint feltüntetendő rövidített elnevezését és idegen nyelvű elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját a telephely külön adatlapján kell bejelenteni.

(6) *  Ha az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a vállalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működés tényét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött cég) cégjegyzékébe.

8/A. § *  Amennyiben a cégbejegyzési kérelemhez csatolják a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a melléklet elnevezése „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta” lehet azzal, hogy a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.

9. § (1) A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyű. Az első két szám a cégbíróság helyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A cég európai egyedi azonosítója (EUID) az alábbi, egymást követő elemekből áll:

a) rövidített országkód (HU);

b) a cégnyilvántartás azonosítója (OCCSZ);

c) a cég cégjegyzékszáma.

(3) *  A cég cégjegyzékszámának változása nem jár az EIUD változásával.

(4) *  Ha a nyomtatványon a magyar cég adatai közül a cég EUID-ja nem vagy hibásan kerül feltüntetésre, a cégbíróság a kérelem adatainak a cégjegyzékben történő rögzítésekor – külön felhívás nélkül – a hibát vagy hiányosságot hivatalból javítja, illetve pótolja.

10. § (1) Ha e rendelet eltérő szabályozást nem állapít meg, a cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása esetén is.

(2) *  A változásbejegyzési kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon nem tüntethető fel az a tény, hogy a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a szerződésminta alkalmazása ebben az esetben eljárási jogkövetkezménnyel nem bír.

(2a) *  A szerződésminta szövege változásbejegyzési eljárásban is használható a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítése során. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratra vonatkozó szabályoknak megfelelően a létesítő okirat tartalmában történt változást ebben az esetben is egyértelmű módon kell jelölni, akkor is, ha az e rendelet szerinti szerződésminta szövegének cégjegyzékadatot nem érintő részére vonatkozik.

(3) A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.

(4) Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelentésére kiegészítő lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (alszámával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg kell jelölni.

(5) *  A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helyét is. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől. Minden esetben ilyen szerkesztési módnak minősül a szövegkiemelő szövegszerkesztő eszközök, illetve lábjegyzet alkalmazása.

(6) Ha a változás cégjegyzékbe történő bejegyzésére elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság – a 6. §-ban foglalt eset kivételével – a cégbizonyítvány megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének tényéről.

(7) *  A cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásakor az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján a cégjegyzékben – a változás időpontjaként – feltüntetésre kerül a tevékenység megkezdésének, illetve a tevékenység végzése megszűnésének időpontja is.

11. § (1) A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a végrehajtást elrendelő bíróságot, a bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint a bírósági végrehajtás elrendelésének időpontját.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is, ha az a Vht. 202. §-a szerinti bűnügyi zárlat. Bűnügyi zárlat elrendelése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a büntetőeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni, amelyben a bíróság a zárlatot jogerősen elrendelte.

(3) Ha a cég ellen az ügyész vagy a nyomozó hatóság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 160. §-a szerinti biztosítási intézkedést alkalmazott, a cégjegyzékben a biztosítási intézkedést alkalmazó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a biztosítási intézkedésről szóló határozat keltét kell feltüntetni [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont].

(4) Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek el, a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv megnevezését, a végrehajtást elrendelő határozat számát és a végrehajtás elrendelésének időpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.

(5) *  Ha a cég tagja vagyoni részesedésének bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történő lefoglalására kerül sor [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját.

(6) *  Ha a cég tagja vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárás során biztosítási intézkedést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont], a (2)–(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

12. § A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén (Ctv. 54. §) az új székhely bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot, amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelőzően nyilvántartotta.

13. § (1) A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszűnésével fejeződött be.

(2) Ha a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [Ctv. 114. § (3)–(5) bekezdés] az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel kell tüntetni.

(3) Ha a cég az átalakulása során az átalakulás időpontját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az időpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás időpontjaként szerepel.

(4) * 

14. § (1) A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkező változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. § (1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni.

(2) *  Ha a cégbíróság a közjegyzői irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékből törölte, erről elektronikus úton értesíti a közjegyzői kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart a kamarai, illetve kari nyilvántartásból való törlés céljából.

14/A. § *  (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben – az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg – az alábbi adatok ellenőrzését végzi el:

a) székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),

b) a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,

c) a tagok cégjegyzékbe bejegyzendő adatai, továbbá adóazonosító száma,

d) főtevékenység és további tevékenységi kör(ök), valamint

e) *  az áfa-alanyiságra, illetve az áfa-adózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.

(2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja

a) a bejegyzési és változásbejegyzési kérelemben (a továbbiakban: kérelem) az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi kötelezően kitöltendő adat hiánytalan kitöltését,

b) a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi székhely és a kérelemben feltüntetésre kerülő magyarországi lakcím 2. § (6) bekezdésben, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő kitöltését,

c) a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló 2006. december 13-i 1833/2006/EK rendelet szerinti országkódok feltüntetését,

d) a képviseletre jogosult és a cégjegyzékbe bejegyzendő tagok tekintetében az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,

e) *  a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő megjelölését,

f) *  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a szerinti bejelentés kitöltésének konzisztenciáját, valamint a kisadózóként bejelentett személy adatai és a cég tagja adatainak egyezőségét,

g) *  a kérelemben feltüntetett jegyzett tőke pénznemének az ISO 4217 szabványnak való megfelelőségét,

h) *  a kérelemben megjelölt EUID-nak az ISO 6523 szabványnak, illetve a Bizottságnak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló 2015. június 8-i (EU) 2015/884 Végrehajtási rendeletének való megfelelőségét.

(3) Amennyiben a kérelem nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat az iratokat a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek.

(4) A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.

15. § (1) *  A névfoglalás iránti elektronikus kérelem (Ctv. 6. §) esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának (3b) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név (rövidített név) tüntethető fel. A cégbíróság ezek közül azt a nevet foglalja le, amelyik a kérelmező által felállított sorrendben elsőként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelménynek.

(3) A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben szereplő székhelytől eltérő székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül el a cégnyilvántartási rendszertől, ezért a lefoglalt cégnév bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév mellett feltünteti a névfoglalás tényét.

(5) A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről hozott jogerős határozatával egyidejűleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellől törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén – a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel – a lefoglalt cégnév törlésére is sor kerül.

(6) A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétől számított 60 napon belül nem történt meg.

(7) *  A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatározott 60 napos határidő lejárt, a bejegyzési kérelmet elutasították, de a bejegyzést kérő a bejegyzés iránti kérelmet ismételten benyújtja.

16. § (1) A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)–h) pont] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.

(2) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.

16/A. § *  A Ctv. 9/D. § (4) bekezdés szerinti automatikus végzést a cégbíróság az érintett cég elektronikus kézbesítési címére kézbesíti.

17. § *  Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv. VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre indult. A kérelmező felmerült költségeinek viseléséről a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelő határozatában dönt.

17/A. § *  (1) A cégbíróság a kérelem érkeztetésekor – az informatikai rendszer útján, automatikusan – megvizsgálja a kérelemben feltüntetett természetes személyek és szervezetek tekintetében azt, hogy szerepelnek-e az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozataiban.

(2) A cégbíróság informatikai rendszere az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot az ENSZ és az Európai Unió honlapján közzétett adatok alapján folytatja le.

(3) Amennyiben a kérelemben olyan természetes személy vagy szervezet került feltüntetésre, akinek adatai vagy legalább két közzétett azonosító adata megegyezik a (2) bekezdés szerint közzétett személyek (szervezetek) adataival, a cégbíróság eleget tesz a Ctv. 85. §-ában, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó külön törvényekben előírt kötelezettségeknek.

(4) A cégbíróság – informatikai rendszere útján – a (2) bekezdés szerint közzétett adatok változása esetén az új személyek (természetes személy vagy szervezet) adatait a változásról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül összeveti a cégjegyzék hatályos adataival, és szükség szerint a (3) bekezdés szerint jár el.

18. § A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:

a) a kezdő irat megnevezését, érkezésének időpontját,

b) az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját,

c) az a) és b) pontban szereplő iratokkal kapcsolatban hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve a határozat jogerőre emelkedésének időpontját, utalva arra az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghozatalára sor került,

d) az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok (beadványok, határozatok) megnevezését.

19. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet 16/A. §-a alkalmazásában ameddig a cég a Ctv. 131/E. § (2) bekezdésére figyelemmel még elektronikus kézbesítési címet nem jelentett be, a végzéseket a cégbíróság postai úton küldi meg.

(3) *  A cégbíróság – informatikai rendszere útján – első ízben 2017. július 3-án veti össze az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatai alapján 2017. július 1. napján közzétett adatokat a cégjegyzék hatályos adataival. Adategyezőség esetén a 17/A. § (3) bekezdés szerint jár el.

(4) *  A cégbíróság a magyar cégek EUID-jának bejegyzéséről az állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt összesített formában értesíti.

20. § *  A cégjegyzék a 10. § (7) bekezdés szerinti adatokat az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet hatálybalépését követően a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körök esetében tartalmazza.

21. § *  Ez a rendelet a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez * 

Cégbejegyzési kérelem
Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát:
A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri:1
Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát:2
Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni:3
A 2007. évi CXL. törvény 13/A–13/D. § szerinti határokon átnyúló egyesülésben átvevő társaságként való részvétel céljára alapított társaság bejegyzését kéri:
A cég elnevezése:
A cég székhelye: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.
A befizetett költségtérítés: Ft
Az illeték összege: Ft
1 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság a zártkörűen működő részvénytársaság vagy az egyéni cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült és a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszerűsített cégeljárás lefolytatását kéri.
2 Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követően ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt elő.
3 Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16. rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.
Cégbejegyzési kérelem
A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1
A mellékletek száma összesen: db
A melléklet megnevezése nyelv
folytatás:2
A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
1 Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszővel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
1. számú melléklet
Cégbejegyzési kérelem
2. számú melléklet
Jogi képviselő adatai:
Neve:
Irodájának címe: város,
község
út
utca
ház-
szám,
hrsz.
E-mail: Telefon:
Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja:
Kamarai nyilvántartási száma:
Dátum: ...................................
..................................................
jogi képviselő
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
1/1. A választott cégforma:
○ 01 Vállalat ○ 15 Erdőbirtokossági társulat
○ 02 Szövetkezet ○ 16 Vízgazdálkodási társulat
○ 03 Közkereseti társaság ○ 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
○ 06 Betéti társaság ○ 18 Végrehajtói iroda
○ 07 Egyesülés ○ 19 Európai gazdasági egyesülés
○ 09 Korlátolt felelősségű társaság ○ 20 Európai részvénytársaság
○ 10 Részvénytársaság ○ 21 Közjegyzői iroda
○ 11 Egyéni cég ○ 22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
○ 12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete ○ 23 Európai szövetkezet
A megfelelő cégformát x-szel jelölje.
2/1. A cég elnevezése:
3/1. A cég rövidített elnevezése:
4/1. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i):


folytatás:1
5/1. A cég székhelye: város,
község

kerület
köz-
terület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
6/1. A cég telephelye(i): város,
község

kerület
köz-
terület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó


folytatás:1
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
7/1. A cég fióktelepe(i): város,
község

kerület
köz-
terület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
folytatás:1
8/1. A létesítő okirat kelte:
év nap
folytatás:1
9/1. A cég tevékenysége1: ______________________________________


főtevékenység:2
folytatás:3
10/1. A meghatározott időtartamra
alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napja: év nap
11/1. A cég jegyzett tőkéje: Összeg Pénznem5
azaz
1 A főtevékenység, valamint a további tevékenységi körök feltüntetése szükséges a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint.
2 Ha több tevékenységi kört is feltüntet, első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja: ○ önálló ○ együttes
Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: 2
Tisztség:
intézőbizottsági tag ügyvezető vezérigazgató
vezető igazgatósági tag igazgatótanácsi egyéb
tisztségviselő3 tag
igazgató elnök
cégvezető tag végelszámoló egyéb
más munkavállaló felügyelőbiztos felszámoló
A képviseletre jogosult(ak) adatai:4
Neve:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jel:5
Külföldi közteherviselési azonosító:6 Ország:
A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
A rovat a következő lapon
folytatódik!
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Aláíró tanúsítvány:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:7
A képviseletre jogosult hiteles cégaláírás nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintája csatolva8
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:9
év nap év nap
1 Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró.
2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget.
3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elnevezést is jelölje be.
4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében.
5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
6 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
8 A cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elnevezése kizárólag „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „hiteles cégaláírási nyilatkozat” lehet ezen felül a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.
9 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
13/1. A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
(folytatás)
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: _________________________ A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:1
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:1
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:
A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4
folytatás:5
1 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
2 Kizárólag az állami adhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
3 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: - -
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
A könyvvizsgáló(k):
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:4
év nap év nap
folytatás:5
1 Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat első felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4 Csak határozott időre szóló megbízás esetén kell kitölteni.
5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
15/1. A felügyelőbizottsági tagok adatai:
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:2
év nap év nap
folytatás:3
16/1. Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: - -
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Elnevezése:
Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja:4
év nap
folytatás:3
18/1. Annak a kamarának (karnak) a megnevezése, melynek a cég tagja:
A cég kamarai (kari) azonosítószáma:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
45/1. A cég elektronikus elérhetősége:
A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:5
A cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail):6
A cég e-mail címe7:
5 Akkor tölthető ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.
6 Kitöltése kötelező! A cég elektronikus kézbesítési címe, amelyen a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét biztosítja.
7 A cég az elektronikus kézbesítési cím mellett egy további e-mail címet adhat meg [Ctv. 25. § (1) bek. e) pont].
46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég - -
cégjegyzékszáma:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
folytatás:3
48/1. A közhasznú jogállás adatai:
A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:
év nap
50/1. A cég központi ügyintézésének helye:5
város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
1 Akkor tölthető ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.
2 Kitöltése kötelező szerződésmintát alkalmazó cégek esetében.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
5 Kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyétől.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
51/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat:
52/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: - -
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
folytatás:1
53/1. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:2
nap
54/1. Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcső-
ház

emelet

ajtó
56/1. A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel
a cégnyilvántartásban:
folytatás:1
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2 Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől.
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége1:
A cég
hivatalos elektronikus elérhetősége:
1 A cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetősége
01 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A vállalat adatai
1/1. A vállalat típusa:
2/1. A vállalat irányítási formája:
03 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A közkereseti társaság adatai
1/1. A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jele:3
Külföldi közteherviselési azonosító4: Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:5
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:7
Külföldi közteherviselési azonosító:4 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
3 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
4 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
5 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
06 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A betéti társaság adatai
1/1. A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcső-
ház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:5
Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.
folytatás:6
1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
06 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A betéti társaság adatai
2/1. A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:4
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:6
Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.
folytatás:7
1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
07 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az egyesülés adatai
1/1. A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:5
Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik.
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.
folytatás:6
1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
09 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A korlátolt felelősségű társaság adatai
1/1. A tag(ok) adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít1
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jele:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:5
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:7
Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.
folytatás:8
1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.
2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
3 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
09 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A korlátolt felelősségű társaság adatai
2/1. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai:
(folytatás a Név:
következő Anyja neve:
oldalon) Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2
A nem természetes személy zálogkötelezett adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám: _________________________
EUID:_____________________ A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
2/1. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
A zálogjogosult adatai:
(folytatás az Név:
előző Anyja neve:
oldalról) Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A nem természetes személy zálogjogosult adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID:_______________________ A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
2/1. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
A zálogjogosulti bizományos adatai:
(folytatás az Név:
előző Anyja neve:
oldalról) Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A nem természetes személy zálogjogosulti bizományos adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID:______________________ A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
09 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A korlátolt felelősségű társaság adatai
3/1. Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai:1
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Tulajdonosi jogviszony kezdete:
év nap
A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.
folytatás:3
1 A kézbesítési megbízott adatait és a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Z Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A zártkörűen működő részvénytársaság adatai
1/1. A részvényes adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít1
A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jele:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:
A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai:5
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Adószáma:7
Külföldi közteherviselési azonosító:3 Ország:
A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.
folytatás:8
1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.
2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
3 Külföldi illetőségű részvényes esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Z Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A zártkörűen működő részvénytársaság adatai
3/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:
6/1. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:1
7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:1
9/1. Az ügyvezetés típusa:
o igazgatóság o egyszemélyes igazgatóság
10/1. A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
folytatás:1
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
11 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az egyéni cég adatai
1/1. Az egyéni cég tagjának adatai:
Név:
Születési ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2 ____________________________________ Ország:
A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely:
város, község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos3 Az egyéni cég tagja törvényes
képviselője a cégtulajdonosnak4
1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is.
4 Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 32. §-ának (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik.
12 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
1/1. A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely: város,
község

közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
EUID:______________ A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi közteherviselési azonosító1: Ország:
A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik.
2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:
Székhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
12 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület

közterület
neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:8
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:
év nap év nap
folytatás:5
8 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
16 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A vízgazdálkodási társulat adatai
1/1. A társulat típusa:
Vízitársulat: Víziközmű-társulat:
2/1. Az ellenőrző bizottsági/felügyelő bizottsági tagok adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:
év nap év nap
folytatás:2
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
17 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
1/1. A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám


épület


lépcsőház


emelet


ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
EUID:______________ A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi közteherviselési azonosító1: Ország:
A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
1 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
1 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése: