Hatály: közlönyállapot (2006.V.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A cég bejegyzésére irányuló kérelmet - a kérelem papír alapú benyújtása esetén - számítógéppel (írógéppel) kitöltött nyomtatványon kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelemhez a mellékletek egy-egy példányát eredetiben kell csatolni. Az aláírási címpéldányokat mindig eredetiben kell benyújtani. A cég bejegyzésére irányuló kérelem elektronikus úton történő benyújtásának szabályait külön rendelet állapítja meg.

(2) A nyomtatványok mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám jelöli.

2. § (1) A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány első - általános - részében a Ctv. 24-25. §-ában, valamint 30-31. §-ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült.

(2) A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérőnek a választott cégformától függő adatokat kell a megfelelő rovatokban feltüntetnie (Ctv. 27-29. §),

(3) Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következő alszámmal megjelölve a kiegészítő lapon kell folytatólagosan feltüntetni.

(4) A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.

3. § A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselőjére [Ctv. 25. § k) pont], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [Ctv. 25. § l) pont] vonatkozó adatokat a nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.

4. § (1) A cég jogi képviselőjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített rész tartalmazza.

(2) A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével Összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül.

5. § (1) A cég jegyzett tőkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.

(2) A cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH által kiadott hatályos nómenklatúra szerint kell felsorolni, a TEÁOR szám után feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérő a nyomtatványon több tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a cég főtevékenységének [Ctv. 24. § (1) bekezdés e) pont] kell szerepelnie.

6. § (1) A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv. 24. § (5) bekezdés] azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelően igazolta.

(2) A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.

7. § A Ctv. 25. §-ának j) pontjával összefüggésben a nyomtatványon az illetékes kamara megnevezését, valamint a bejegyzést kérő kamarai azonosító számát kell feltüntetni.

8. § (1) A korlátolt felelősségű társaság, a közhasznú társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés bc) pont, (7) bekezdés a) pont, Ctv. 28. § (2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, (cégnevét) lakóhelyét (székhelyét) és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.

(2) Közhasznú társaság esetén a közhasznúsági fokozattal, illetve a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének időpontjával [Ctv. 27. § (7) bekezdés e)-f) pont] a cégbíróság egészíti ki a cégjegyzéket. A cégbíróság a közhasznú társaság közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a közhasznú társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelményeket teljesíti, és a létesítő okirata megfelel a törvény 26. §-ának c) pontjában meghatározott közhasznúsági tevékenységi csoportoknak.

(3) Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját is.

(4) Ha vállalat cégbejegyzését kérik, az adott cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a vállalat irányítási formáját.

(5) Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv. 29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítő okirat keltét a 8. rovatban, a telephely főtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint feltüntetendő rövidített elnevezését és idegen nyelvű elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját a telephely külön adatlapján kell bejelenteni.

9. § (1) A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyű. Az első két szám a cégbíróság helyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Ha a Ctv. 44. §-ának (1) bekezdésében meghatározott azonosító számok kiadására azért nem kerülhet sor, mivel a bejegyzést kérő a szükséges adatokat nem a törvényi előírásoknak megfelelően adta meg, az azonosító számokat hiánypótlási eljárás keretében a bejegyzést kérőnek kell beszereznie az illetékes szervezeteknél.

(3) Ha a cégbíróság a Ctv. 44. §-ának (4) bekezdése alapján a cégiratokat elektronikus okirattá köteles átalakítani, az átalakítás lapolvasó berendezés (szkenner) útján történik. Az átalakítás érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemnek és mellékleteinek egy példányát összetűzés (összekapcsolás) nélkül kell benyújtani. A cégbíróság az elektronikus úton feldolgozott cégiratokat az elektronikus irattárba fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva helyezi el.

10. § (1) Ha e rendelet eltérő szabályozást nem állapít meg, a cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása esetén is.

(2) A változásbejegyzési kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon fel kell tüntetni, ha a cég a létesítő okiratának módosítása során a szerződésminta alkalmazására tér át vagy a létesítő okirata módosításával a szerződésmintát a továbbiakban mellőzi (Ctv. 52. §).

(3) A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.

(4) Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelentésére kiegészítő lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (alszámával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg kell jelölni.

(5) A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett az okirat aláírásának időpontját is feltünteti.

(6) Ha a változás cégjegyzékbe történő bejegyzésére elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság - a 6. §-ban foglalt eset kivételével - a cégbizonyítvány megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének tényéről.

11. § (1) A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a végrehajtást elrendelő bíróságot, a bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint a bírósági végrehajtás elrendelésének időpontját.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is, ha az a Vht. 202. §-a szerinti bűnügyi zárlat. Bűnügyi zárlat elrendelése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a büntetőeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni, amelyben a bíróság a zárlatot jogerősen elrendelte.

(3) Ha a cég ellen az ügyész vagy a nyomozó hatóság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 160. §-a szerinti biztosítási intézkedést alkalmazott, a cégjegyzékben a biztosítási intézkedést alkalmazó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a biztosítási intézkedésről szóló határozat keltét kell feltüntetni [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont].

(4) Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek el, a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv megnevezését, a végrehajtást elrendelő határozat számát és a végrehajtás elrendelésének időpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.

(5) Ha a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történő lefoglalására kerül sor [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra (részvényesre) vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját.

(6) Ha a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárás során biztosítási intézkedést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont], a (2)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

12. § A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén (Ctv. 54. §) az új székhely bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot, amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelőzően nyilvántartotta.

13. § (1) A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszűnésével fejeződött be.

(2) Ha a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [Ctv. 114. § (3)-(5) bekezdés] az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel kell tüntetni.

(3) Ha a cég az átalakulása során az átalakulás időpontját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az időpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás időpontjaként szerepel.

(4) Ha az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakul át, a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését követően erről - a szükséges intézkedések megtétele céljából - elektronikus levélben értesíti az egyéni vállalkozás nyilvántartását vezető hatóságot.

14. § (1) A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkező változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. § (1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni.

(2) Ha a cégbíróság a közjegyzői irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékből törölte, erről elektronikus úton értesíti a közjegyzői kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a kamarai nyilvántartásból való törlés céljából.

15. § (1) A névfoglalás iránti kérelem (Ctv. 6. §) esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának (3) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Ha a kérelmet elektronikus úton terjesztik elő, az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név (rövidített név) tüntethető fel. A cégbíróság ezek közül azt a nevet foglalja le, amelyik a kérelmező által felállított sorrendben elsőként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelménynek.

(3) A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben szereplő székhelytől eltérő székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül el a cégnyilvántartási rendszertől, ezért a lefoglalt cégnév bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév mellett feltünteti a névfoglalás tényét.

(5) A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről hozott jogerős határozatával egyidejűleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellől törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén - a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a lefoglalt cégnév törlésére is sor kerül.

(6) A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétől számított 60 napon belül nem történt meg.

16. § (1) A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)-h) pont] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.

(2) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.

17. § Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv. VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre indult. A kérelmező felmerült költségeinek viseléséről a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelő határozatában dönt.

18. § A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:

a) a kezdő irat megnevezését, érkezésének időpontját,

b) az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját,

c) az a) és b) pontban szereplő iratokkal kapcsolatban hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve a határozat jogerőre emelkedésének időpontját, utalva arra az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghozatalára sor került,

d) az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok (beadványok, határozatok) megnevezését.

19. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet rendelkezései irányadók. Folyamatban lévő ügynek kell tekinteni azt a változásbejegyzési (átalakulás esetén bejegyzési) kérelem alapján indult eljárást is, amely esetében a kérelmet megalapozó döntés meghozatalától a kérelem benyújtására nyitva álló határidő a rendelet hatálybalépéséig még nem telt el, és a kérelem benyújtására a rendelet hatálybalépése után kerül sor.

20. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően bejegyzett, illetve a rendelet hatálybalépésének időpontjában bejegyzés alatt álló gazdasági társaságok azon - az adott cégformától függő - adatainak törlésére, amelyeket a cégjegyzék a Ctv. alapján már nem tart nyilván, társasági szerződésüknek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 336. §-a szerinti módosítására vonatkozó cégbírósági bejelentést követően kerül sor elektronikus úton.

(2) A szerződésmódosítás megtörténtéig a gazdasági társaságok változásbejegyzési eljárásában a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény mellékletében meghatározott okiratokat kell benyújtani és a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a társasági szerződés a 2006. évi IV. törvény 336. §-a szerinti módosítására még nem került sor.

21. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet, valamint az ezt módosító 31/2004. (IX. 24.) IM rendelet, a 10/2001. (VII. 27.) IM rendelet, a 22/2001. (XII. 13.) IM rendelet, a 23/2002. (XII. 13.) IM rendelet, 38/2003. (XII. 18.) IM rendelet, valamint a 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 1-7. §-ai és melléklete hatályát veszti.

1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

Cégbejegyzési kérelem
Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: - -
A cég egyszerűsített cégeljárás lefolytatását kéri1
A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült2
A cég elnevezése:
A cég székhelye: város,
község
kerü-
let
közte-
rület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épü-
let

lépcső-
ház

emelet

ajtó
A cég főtevékenysége:
Hatósági engedély Száma: _______________________________
Érvényesség kezdete: Érvényesség vége:
év nap év nap
azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.
A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése
elektronikus úton történt:3
A befizetett költségtérítés: Ft
Az illeték összege: Ft
Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.
1 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felelősségű társaság a 2006. évi V. törvény 49. §-a alapján egyszerűsített cégeljárás lefolytatását kéri.
2 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felelősségű társaság létesítő okirata a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján szerződésminta alapján készült..
3 Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt.
Cégbejegyzési kérelem
A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1
A mellékletek száma összesen: db
A melléklet megnevezése darabszám nyelv
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
folytatás2:
Dátum: .................................................. ..................................................
jogi képviselő aláírása
1 Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni - vesszővel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
Cégbejegyzési kérelem
1. számú melléklet
Nyilatkozat az APEH számára
a) Az általános forgalmi adónak az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa tv.)
4. §-a szerint nem alanya (jelölje 1-gyel), az áfa tv. 4/A. §-a szerint nem alanya (jelölje 2-vel)
b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget1
- az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1)
- a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján állapítjuk meg. (2)
- a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával állapítjuk meg. (5)
- a különbözet szerinti adózás alkalmazása során az áfa tv. 7. számú mellékletében rögzített számítási módszerrel
állapítjuk meg. (6)
- a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfafizetési szabályok szerint állapítjuk meg. (7)
- az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó önálló pozíciószámonként számított különleges adózási szabályok
alapján állapítjuk meg. (8)
- az idegenforgalmi tevékenységre adómegállapítási időszak szerinti árrésadózás alapján állapítjuk meg. (4)
- az áfa tv. 2. számú melléklet 10. pontja szerinti tevékenység folytatása esetén a tárgyi adómentesség helyett
az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettséget választjuk. (9)
- az áfa tv. 66/E. §-a alapján állapítjuk meg. (0)
c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:2
- kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatunk. (1)
- alanyi adómentességet választunk. (2)
- mezőgazdasági tevékenységet folytatunk és termékértékesítés során a kompenzációsfelár-
érvényesítési jogunkkal élünk. (3)
- mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett alanyi adómentességet választunk. (5)
d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában)
az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:3
1 Az áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van (áfakód = 2), e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell! A rovat (7) vagy (9) pontjának jelölése esetén a rovat (1) pontját is meg kell jelölje. A szöveg utáni számot kérjük a kódkockába beírni.
2 Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét.
3 Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfafizetési kötelezettségét majd értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az EK más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.
Cégbejegyzési kérelem
e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:1
- az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján
(kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal), (1)
- az Art. 22. § (8) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt), (2)
- az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz értékesítése miatt), (4)
- az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag tárgyi adómentes értékesítést végző adóalany közösségi
termékértékesítése), (5)
- az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben jelzett
értékhatárt vélhetőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfafizetési kötelezettséget választ). (9)
f) A 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság nyilvántartásához szükséges további adatok elektronikus úton történő továbbítását kérjük.2
Dátum: ...................................
..................................................
képviselő aláírása
1 Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni.
2 Ezt a pontot csak az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során lehet kitölteni.
Cégbejegyzési kérelem
2. számú melléklet
Jogi képviselő adatai:
Neve:
Irodájának címe: város,
község
út
utca
házszám,
hrsz.
E-mail:1 Telefon:1
Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja:
Kamarai nyilvántartási száma:
Dátum: ...................................
..................................................
jogi képviselő aláírása
1 Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képviselő ilyen adatokkal rendelkezik.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
1/1. A választott cégforma:
O 01 Vállalat O 14 Közhasznú társaság
O 02 Szövetkezet O 15 Erdőbirtokossági társulat
O 03 Közkereseti társaság O 16 Vízgazdálkodási társulat
O 06 Betéti társaság O 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
O 07 Egyesülés O 18 Végrehajtói iroda
O 09 Korlátolt felelősségű társaság O 19 Európai gazdasági egyesülés
O 10 Részvénytársaság O 20 Európai részvénytársaság
O 11 Egyéni cég O 21 Közjegyzői iroda
O 12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete O 22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
O 23 Európai szövetkezet
A megfelelő cégformát x-szel jelölje.
2/1. A cég elnevezése:
3/1. A cég rövidített elnevezése:
4/1. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i):


folytatás:1
5/1. A cég székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
6/1. A cég telephelye(i): város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó


folytatás:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
7/1. A cég fióktelepe(i): - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
folytatás1:
8/1. A létesítő okirat kelte:
év nap
A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén
szerepel a cégnyilvántartásban:
folytatás:
9/1. A cég tevékenysége2: ______________________________________


Közhasznú:3
Hatósági engedély Száma: _______________________________
Érvényesség kezdete: Érvényesség vége:
év nap év nap
folytatás:
10/1. A meghatározott időtartamra
alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napja: év nap
11/1. A cég jegyzett tőkéje: Összeg Pénznem4
azaz
folytatás:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2 Csak az a tevékenységi kör tüntethető fel, ami a cég létesítő okiratában is szerepel.
3 Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követően a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
4 A jegyzett tőkét -a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével - forintban kell meghatározni.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja: önálló együttes
Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy2:
Tisztség:
üzletvezetésre jogosult tag ügyvezető vezérigazgató
vezető tisztségviselő3 igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb
cégvezető tag végelszámoló egyéb
más munkavállaló felügyelőbiztos felszámoló
A képviseletre jogosult(ak) adatai:4 E-mail: _________________________
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:
A rovat a
következő lapon Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:6
folytatódik! év nap év nap
1 Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró.
2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget.
3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elnevezést is jelölje be.
4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében.
5 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
13/1. A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
(folytatás)
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
folytatás2:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai1:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A könyvvizsgáló(k):
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége3:
év nap év nap
folytatás:4
1 Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat első felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 Csak határozott időre szóló megbízás esetén kell kitölteni.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
15/1. A felügyelőbizottsági tagok adatai:
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége2:
év nap év nap
folytatás3:
16/1. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
Az átalakult cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
folytatás:
18/1. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja:
A cég kamarai azonosítószáma:
44/1. A közhasznúsági fokozat adatai4:
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja:
év nap
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4 Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint 2007. július 1-jétől a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok
45/1. A cég elektronikus elérhetősége:
A cég honlapja:
A cég e-mail címe:
46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
A cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag)
A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
folytatás1:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
01 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A vállalat adatai
1/1. A vállalat típusa:
2/1. A vállalat irányítási formája:
03 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A közkereseti társaság adatai
1/1. A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
folytatás:2
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
06 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A betéti társaság adatai
1/1. A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
folytatás:2
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
06 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A betéti társaság adatai
2/1. A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
folytatás3:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
07 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az egyesülés adatai
1/1. A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adata: 1
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
folytatás2:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
09 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A korlátolt felelősségű társaság adatai
1/1. A tag(ok) adatai:
A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
A szavazati jog mértéke minősített többségű
befolyást biztosít1
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
folytatás4:
1 A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Ny Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A nyilvánosan működő részvénytársaság adatai
6/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:1
7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:
8/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:
folytatás:
9/1. Az ügyvezetés típusa:
igazgatóság igazgatótanács
10/1. A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
folytatás:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Z Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A zártkörűen működő részvénytársaság adatai
1/1. A részvényes adatai:
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
A szavazati jog mértéke minősített többségű
befolyást biztosít1
A részvényes szavazati jogának A részvényes egyedüli részvényes
mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás4:
3/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:
1 A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Z Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A zártkörűen működő részvénytársaság adatai
6/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás1:
7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:
9/1. Az ügyvezetés típusa:
igazgatóság egyszemélyes igazgatóság
10/1. A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
folytatás:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
11 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az egyéni cég adatai
1/1. A cégtulajdonos adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
12 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
1/1. A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
12 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:
év nap év nap
folytatás:1

1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

14 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A közhasznú társaság adatai
1/1. A közhasznúsági fokozat:1
A közhasznúsági fokozat: közhasznú: kiemelten közhasznú:
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja:
év nap
2/1. A tag(ok) adatai:
A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
folytatás:4
1 Közhasznú társaság 2007. július 1-je után nem alapítható.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
14 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A közhasznú társaság adatai
3/1. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerződést kötött:
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
16 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A vízgazdálkodási társulat adatai
1/1. A társulat típusa:
Vízitársulat: Víziközmű-társulat:
2/1. Az ellenőrző bizottsági tag(ok) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:
év nap év nap
folytatás:2
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
17 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
1/1. A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
17 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:
év nap év nap
folytatás:1
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
18 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A végrehajtói iroda adatai
1/1. A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai:2
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás:3
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
18 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A végrehajtói iroda adatai
2/1. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:
Önálló bírósági végrehajtó adatai:
Szavazati jog terjedelme: , %
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelzőszáma:
Bíróság neve:
Hivatali cím: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Illetékességi területének kiterjesztése:
folytatás:1
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
19 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az európai gazdasági egyesülés adatai
1/1. A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás:2
2/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
20 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az európai részvénytársaság adatai
1/1. A részvényes adatai:
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít1
A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás:4
1 A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
20 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az európai részvénytársaság adatai
3/1. A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
folytatás:1
4/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:
5/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
folytatás:
6/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:
folytatás:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
20 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az európai részvénytársaság adatai
7/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhelye szerinti adatok:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
8/1. Az ügyvezetés típusa:
igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács
10/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:
21 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A közjegyzői iroda adatai
1/1. A közjegyzői iroda adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A közjegyzői iroda közjegyző tagjainak adatai:
Szavazati jog terjedelme: , %
Hivatali cím: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.).
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
folytatás:2
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
22 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai
1/1. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai:
Elnevezés:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni.
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi telephelye” toldattal.
A telephelyet létesítő okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a főtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.
22 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai
2/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Külföldi lakóhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:
év nap év nap
folytatás1:
1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
23 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok)
Az európai szövetkezet adatai
1/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok:
Székhely: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
2/1. Az ügyvezetés típusa:
igazgatóság igazgatótanács ügyvezető elnök
__ Cégbejegyzési kérelem
Pótlap
__/__ Kézbesítési megbízott adatai1:
Természetes személy adatai:
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:
Elnevezése:
Székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
__/__ Kiskorú törvényes képviselőjének adatai2:
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
1 Az első oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kézbesítési megbízott adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek a kézbesítési megbízottja.
2 Az első oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képviselőjének adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek a törvényes képviselője.
I+ Változásbejegyzési kérelem
A cég cégjegyzékszáma: - -
A cég módosított, egységes szerkezetű létesítő okirata - a korábban nem használt - szerződésminta alapján készült1
A cég korábban szerződésminta alapján készítette a létesítő okiratát, de a módosítás során szerződésmintát már nem alkalmaz2
A cég elnevezése:
A cég székhelye: város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni szíveskedjék.
A változásbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése elektronikus úton történt3
A befizetett költségtérítés: Ft
Az illeték összege: Ft
Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.
1 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felelősségű társaság módosított, egységes szerkezetű létesítő okirata a 2006. évi V. törvény 52. § (2) bekezdése alapján szerződésminta alapján készült.
2 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felelősségű társaság létesítő okirata módosítása során a 2006. évi V. törvény 52. § (3) bekezdése alapján már nem alkalmaz szerződésmintát.
3 Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt.
I+ Változásbejegyzési kérelem
A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1
A mellékletek száma összesen db
A melléklet megnevezése darabszám nyelv
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
folytatás2:
Dátum:
jogi képviselő aláírása
1 Sorolja fel a változásbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni - vesszővel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
2/__ A cég elnevezése:
A változás időpontja:1
év nap
törölve2:
/__
A változás időpontja:
év nap
3/__ A cég rövidített elnevezése:
A változás időpontja1:
év nap
törölve:
/__
A változás időpontja:
év nap
4/__ A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i):
A változás időpontja1:
év nap
törölve:
/__
A változás időpontja:
év nap
törölve:
folytatás3:
1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
5/__ A cég székhelye: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja1:
év nap
törölve2:
/__ A cég székhelye: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja:
év nap
6/__ A cég telephelye(i): város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja:
év nap
törölve:
/__ város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja:
év nap
törölve:
folytatás3:
1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
7/__ A cég fióktelepe(i): - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja1:
év nap
törölve2:
/__ - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja:
év nap
törölve:
/__ - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A változás időpontja:
év nap
törölve:
folytatás3:
8/__ A létesítő okirat kelte:
év nap
A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén
szerepel a cégnyilvántartásban
módosítva:
/__
év nap
A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén
szerepel a cégnyilvántartásban:
módosítva:
folytatás:
1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
9/__ A cég tevékenysége:
Főtevékenység1: Közhasznú2:
Hatósági engedély Száma:
Érvényesség kezdete: Érvényesség vége:
év nap év nap
A változás időpontja3:
év nap
törölve4:
/__
Főtevékenység: Közhasznú:
Hatósági engedély Száma:
Érvényesség kezdete: Érvényesség vége:
év nap év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:
/__
Főtevékenység: Közhasznú:
Hatósági engedély Száma:
Érvényesség kezdete: Érvényesség vége:
év nap év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:
folytatás5:
1 A főtevékenységet x-szel jelölje.
2 A közhasznú tevékenységet x-szel jelölje.
3 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
4 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
10/__ A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a
meghatározott idő lejártának napja: év nap
törölve1:
/__
év nap
11/__ A cég jegyzett tőkéje:
Összeg: Pénznem:
azaz
A változás időpontja2:
év nap
törölve:
/__ Összeg: Pénznem:
azaz
A változás időpontja2:
év nap
törölve:
folytatás3:
1 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett. Csak a pénznem változása esetén kell kitölteni.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
13/__ A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja: 秮önálló 秮együttes
Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy2:
Tisztség:
üzletvezetésre jogosult tag ügyvezető vezérigazgató
vezető tisztségviselő3 igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb
cégvezető tag végelszámoló egyéb
más munkavállaló felügyelőbiztos felszámoló
A képviseletre jogosult(ak) adatai:4 E-mail:_______________________
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége6:
év nap év nap
A változás időpontja:
A rovat
a következő
lapon
folytatódik!
év nap
1 Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró.
2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget.
3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elnevezést is jelölje be.
4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében.
5 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
13/__ A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
(folytatás) Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület,
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
törölve2:
folytatás3:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
14/__ A könyvvizsgáló(k) adatai1:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Székhelye: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A könyvvizsgáló(k):
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége3:
év nap év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve4:
folytatás5:
1 Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat első felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
4 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
15/__ A felügyelőbizottsági tagok adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
Jogviszony kezdete: Jogviszony vége2:
év nap év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve3:
folytatás4:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
16/__ Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
Az átalakult cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
törölve1:
/__ Az átalakult cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
törölve:
/__ Az átalakult cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
törölve:
folytatás2:
18/__ Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja:
A cég kamarai azonosítószáma:
törölve:
/__
A cég kamarai azonosítószáma:
1 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
22/__ Átalakulás folytán megszűnt cég esetében a jogutód cég(ek) adatai:
Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Az átalakulás cég által meghatározott időpontja1:
év nap
törölve2:
/__ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Az átalakulás cég által meghatározott időpontja:
év nap
törölve:
/__ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Az átalakulás cég által meghatározott időpontja:
év nap
törölve:
folytatás3:
25/__ A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának időpontja:
A megszűnés elhatározásának dátuma:
év nap
törölve:
/__ A megszűnés elhatározásának dátuma:
év nap
1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
26/__ A végelszámolás kezdete és befejezése:
A végelszámolás kezdetének időpontja:
év nap
A végelszámolás befejezésének időpontja:
év nap
törölve1:
/__ A végelszámolás kezdetének időpontja:
év nap
A végelszámolás befejezésének időpontja:
év nap
A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerűsített végelszámolás
szabályai szerint folytatódik2:
Az egyszerűsített végelszámolás során végelszámoló a végelszámolásról
már közzétett hirdetményt a Cégközlönyben3:
A végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor:
44/__ A közhasznúsági fokozat4:
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja:
év nap
A közhasznúsági fokozat módosításának időpontja:
év nap
A közhasznúsági fokozat törlésének időpontja:
év nap
törölve:
/__ A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja:
év nap
1 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2 Ezt a mezőt csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
3 Ezt a mezőt csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerűsített végelszámolás szabályai szerint folytatódik.
4 Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint 2007. július 1-jétől a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
Cég- és változásbejegyzési kérelem
I+. Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
45/__ A cég elektronikus elérhetősége:
A cég honlapja:
A cég e-mail címe:
törölve:
/__ A cég honlapja:
A cég e-mail címe:
46/__ Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
秮 cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag)
秮 cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
törölve1:
/__ 秮 cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag)
秮 cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
47/__ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
törölve:
/__ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
törölve:
folytatás2:
1 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
01+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A vállalat adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
1/ A vállalat típusa:
törölve:1
/___
2/ A vállalat irányítási formája:
törölve:
/___
1 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
03+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A közkereseti társaság adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
1/__ A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
Tagsági jogviszony vége:
év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:2
folytatás:3
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A betéti társaság adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
1/__ A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
Tagsági jogviszony vége:
év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:2
folytatás:3
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A betéti társaság adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
2/__ A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
Tagsági jogviszony vége:
év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:3
folytatás:4
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
3 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
07+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az egyesülés adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
1/__ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja:
év nap
A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
Tagsági jogviszony vége:
év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:2
folytatás:3
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
08+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A közös vállalat adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
1/__ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja:
év nap
A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása:
Természetes személy(ek) adatai:
Neve:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
út,
utca
házszám,
hrsz.
Külföldi lakóhely: - város,
község
út,
utca
házszám,
hrsz.
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
út,
utca
házszám,
hrsz.
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A változás időpontja:
év nap
törölve2:
folytatás3:
1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
09+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A korlátolt felelősségű társaság adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
1/__ A tag(ok) adatai:
A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást
biztosít1
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhely: város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi lakóhely: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám: - -
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község
kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám
épület lépcsőház emelet ajtó
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év nap
Tagsági jogviszony vége:
év nap
A változás időpontja:
év nap
törölve:4
folytatás:5
1 A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül.
2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni.
4 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A nyilvánosan működő részvénytársaság adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
4/__ Bemutatóra szóló részvények1:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve:2
/__ Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve:
folytatás:3
5/__ Névre szóló részvények1:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve:
/__ Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám Névérték Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve:
folytatás:
1 A rovatban a 2006. július 1-je előtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevű rovatban kell megadni.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
A nyilvánosan működő részvénytársaság adatai
Kiegészítő és változásbejegyzési lap
6/__ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: