A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 78. §-ának a)–e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–4. § * 

5. § (1) A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésének, az igazolvány kiállításának, a határozat kiadásának igazgatási szolgáltatási díja:

a) *  az SzVMt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) és az SzVMt. 67. §-ának (1) bekezdése szerinti határozat kiadása vagy pótlása iránti kérelem esetén tevékenységfajtánként 23 000 Ft;

b) a működési engedély, illetve a határozat adattartalmában (névváltozás, székhely, telephely, fióktelep stb.) történő változások esetén a határozat kicserélése 7600 Ft;

c) a működési engedély mellékletének cseréje az ott felsorolt foglalkoztatottak személyében történő változás miatt 2300 Ft;

d) *  az SzVMt. 5. § (1) bekezdés a) pontja vagy az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) és az SzVMt. 70. §-ának (1) bekezdése szerinti határozat kiadása vagy pótlása iránti kérelem esetén igazolványfajtánként 6900 Ft;

e) az igazolvány (határozat) adattartalmában történő változások esetén annak kicserélése igazolványfajtánként 2300 Ft.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott díjat az ügyben eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Fellebbezés esetén az Itv. 29. § (2) bekezdése szerinti mértékű illetéket kell leróni, a jogorvoslati eljárásban a megfizetett illeték visszatérítésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben nem szabályozott eljárási cselekményekre az Itv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) * 

6. § *  Az SzVMt. alapján kiállított igazolvány típusait a 2. és 3. melléklet határozza meg.

7. § (1) *  A működési engedély iránti kérelemhez mellékelt felelősségbiztosítási szerződés akkor felel meg az SzVMt. 5. § (1) bekezdés b) pontjának, az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint az SzVMt. 21. § (1) bekezdésének, ha tartalmazza

a) a vállalkozó SzVMt. szerinti tevékenységét,

b) a szerződést kötő felek adatait, különösen a biztosító és a vállalkozó nevét, székhelyét, lakóhelyét,

c) amennyiben a felelősségbiztosítási szerződés az SzVMt. 18. § (1) bekezdése szerinti fővállalkozó által megbízott vállalkozóra is kiterjed, a vállalkozó b) pont szerinti adatait,

d) a biztosítási szolgáltatás korlátozásának eseteit, az alkalmazott kizárásokat, valamint

e) a biztosítási időszak kezdetét és időtartamát.

(2) A felelősségbiztosítási szerződés megkötését a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap tanúsítja. A biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását a biztosító által kiállított igazolás tanúsítja.

8. § * 

9. § *  A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentési kötelezettség alapján működő vállalkozó a tevékenységét csak az SzVMt. 8. § (5) bekezdésében meghatározott napló általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi hitelesítését követően kezdheti meg. Ha a napló betelik, eltűnik, megsemmisül vagy ellopják, a vállalkozás – nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségének folyamatos teljesítése mellett – köteles új napló hitelesíttetéséről gondoskodni. A betelt naplót az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi záradékkal történő ellátást követő öt évig – állaga megóvásával – a vállalkozó köteles megőrizni.

10. § (1) Az SzVMt. 31. §-a alapján, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítéséről és megismeréséről készített jegyzőkönyv tartalmazza: * 

a) *  a rögzített felvétel megismerésére jogosult személy nevét, a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolványa típusát és számát, a vállalkozás nevét és működési engedélye számát;

b) az adatkezelésnek, az adat megismerésének helyét és idejét (kezdő és záró időpontját);

c) az adatkezelésnek, az adat megismerésének okát, célját;

d) az adathordozó megjelölését.

(2) *  A jegyzőkönyvet az adatkezelés helyén kell tárolni, és felhasználás hiányában a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

10/A. § *  (1) *  Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,

2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy rendészeti vezető szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,

3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,

4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakán szerzett szakképzettség,

5. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,

6. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,

7. a jogász szakképzettség,

8. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán szerzett államtudományi szakképzettség,

9. a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,

10. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,

11. az OKJ szerinti Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,

12. az OKJ szerinti Személy- és vagyonőr szakképesítés,

13. az OKJ szerinti Közterület-felügyelő szakképesítés,

14. az OKJ szerinti Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,

15. az OKJ szerinti Biztonságszervező szakképesítés,

16. az OKJ szerinti Magánnyomozó szakképesítés,

17. az OKJ szerinti Rendészeti őr szakképesítés,

18. az OKJ szerinti Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,

19. az OKJ szerinti a Rendészeti ügyintéző szakképesítés,

20. az 5 1032 18 03 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakma valamennyi szakmairánya,

21. az 5 0413 18 01 azonosító számú Közszolgálati technikus szakma mindkét szakmairánya,

22. a 4 1032 18 02 azonosító számú Rendészeti őr szakma,

23. a 10323009 sorszámú Személy- és vagyonőr szakképesítés,

24. a 10324002 sorszámú Közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés,

25. a 10324003 sorszámú Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,

26. a 10323010 sorszámú Kutyavezető vagyonőr szakképesítés,

27. a 10324021 sorszámú Önkormányzati természetvédelmi őr szakképesítés,

28. a 10324022 sorszámú Fegyveres biztonsági őr szakképesítés,

29. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,

30. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,

31. az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés,

32. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés, valamint a Magyar Néphadsereg oktatási intézményeiben szerzett szakképesítés,

33. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőri, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésről szóló 12/1995. (VIII. 18.) BM rendelet alapján szerzett személy- és vagyonőr szakképesítés.

(2) Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít * 

1. biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, elektrotechnikai, mechanikai, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki karon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,

2. *  az OKJ szerinti Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés,

3. *  az OKJ szerinti Mechanikus vagyonvédelmi szerelő szakképesítés,

4. * 

5. *  a villamossági vagy elektronikai képzettségek technikusi szintű végzettsége, továbbá emelt szintű szakképesítése,

6. *  a Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképesítés,

7. *  a gépészeti vagy mechanikai képzettségek technikusi szintű végzettsége, továbbá emelt szintű szakképesítése, illetve

8. *  a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés (sorszám: 10324020),

9. *  az OKJ szerinti Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmirendszer-szerelő szakképesítés.

(2a) *  Vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására előírt szakképesítésnek számít a biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai, illetve villamosmérnöki képzettséget adó egyetemi vagy főiskolai végzettség.

(3) Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek számít * 

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,

2. *  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy rendészeti vezető szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,

3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,

4. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,

5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,

6. az egyetemi osztatlan jogász mesterképzésben szerzett szakképzettség,

7. *  a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,

8. *  az OKJ szerinti Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,

9. *  az OKJ szerinti Rendészeti ügyintéző szakképesítés,

10. *  az OKJ szerinti Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,

11. *  az OKJ szerinti Magánnyomozó szakképesítés,

12. * 

13. *  a magánnyomozó szakképesítés (sorszám: 10325019), illetve

14. *  a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya és a Rendészeti őr szakma.

(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán alap- vagy mesterképzésében szerzett szakképzettségnek minősül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem karain és azok jogelődjeinél szerzett szakképzettség.

(5) *  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy rendészeti vezető szakon szakképzettségnek minősül a Rendőrtiszti Főiskola által szak megnevezésével vagy anélkül kiadott oklevélben igazolt szakképzettség.

(6) *  Az (1) bekezdés 10–31. pontja, valamint a (3) bekezdés 7–13. pontja szerinti szakképesítés

1. a rendészeti szakgimnázium és annak jogelődei által kiállított részszakképesítést vagy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal, vagy bizonyítvány hiányában a jogelőd által kiállított, a képzés elvégzését is igazoló tanulmányi értesítővel,

2. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett középfokú vagy felsőfokú szaktanfolyami büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítvánnyal,

3. a zászlósképző iskolán szerzett tiszthelyettesi képzettség megszerzését tanúsító okirattal,

4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a jogelődeinél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítvánnyal, illetve

5. a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett, a szak megnevezését még nem tartalmazó oklevéllel igazolható.

10/B. § * 

11. § (1) *  Ez a rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba.

(2) * 

11/A. § *  A rendeletnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról szóló 55/2011. (XII. 21.) BM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11/B. § *  A 10/A. §-nak a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

12. § *  Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének és 9–11. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 

A B
1. Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási számla száma
2. Országos Rendőr-főkapitányság 10023002–01451715–00000000
3. Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002–01451430–00000000
4. *  Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10024003–01451485–00000000
5. *  Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10025004–01451492–00000000
6. *  Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10026005–01451502–00000000
7. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10027006–01451519–00000000
8. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10028007–01451526–00000000
9. *  Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10029008–01451533–00000000
10. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10033001–01451540–00000000
11. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10034002–01451557–00000000
12. *  Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10035003–01451564–00000000
13. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10045002–01451612–00000000
14. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10036004–01451571–00000000
15. *  Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10037005–01451588–00000000
16. *  Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10023002–01451478–00000000
17. *  Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10039007–01451595–00000000
18. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10044001–01451605–00000000
19. *  Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10046003–01451629–00000000
20. *  Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10047004–01451636–00000000
21. *  Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10048005–01451643–00000000
22. *  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10049006–01451650–00000000

2. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 

A 2012. január 1-jét követően kiállításra kerülő igazolvány tartalmi elemei

Sorszám: SZ1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
személy- és vagyonőr
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MA1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
magánnyomozó
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: VT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: VS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
vagyonvédelmi rendszert szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:

3. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 

A 2012. január 1-jét megelőzően kiállításra került igazolvány tartalmi elemei

Sorszám: SZ1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
személy- és vagyonőr
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MA1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
magánnyomozó
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: BT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
biztonságtechnikai tervező, szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: BS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
biztonságtechnikai szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:

4–7. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez *