A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed:

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló jogszabály alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezésekre, nyomástartó rendszerekre, létesítményekre és egyszerű nyomástartó edényekre (a továbbiakban: nyomástartó berendezés), amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja,

b) a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackjainak töltésére,

c) az a) és b) pontban meghatározott nyomástartó berendezések, rendszerek és egyszerű nyomástartó edények tulajdonosaira, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.

(2)-(3) * 

2-17. § * 

A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE, ELLENŐRZÉSE

A bírság mértéke és megfizetése * 

17/A. § *  (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti szabálytalan építési tevékenység végzése esetén kiszabott bírság összegének felső határa 3 000 000 Ft.

A bírság mértéke

a) engedély nélküli építés esetében, ha

aa) a nyomástartó berendezés 100 m3 alatti, 500 000 Ft,

ab) a nyomástartó berendezés 100 m3 feletti, 1 000 000 Ft,

b) engedélytől eltérő építés esetében, ha

ba) a nyomástartó berendezés 100 m3 alatti, 250 000 Ft,

bb) a nyomástartó berendezés 100 m3 feletti, 500 000 Ft.

(2) * 

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

18-19. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) *  A rendelet hatálybalépése előtt hatályban lévő szabályozások alapján kiadott használatbavételi engedélyeket jelen rendelet alapján kiadott engedélyeknek kell tekinteni.

(3) *  A használatban lévő nyomástartó berendezésekre a használatbavételi engedély lejártáig az üzemeltetőnek (a biztonsági értékelésre, a vizsgálati tervre, a besorolásra) javaslatot kell készítenie, és nyilvántartásba, illetve tudomásul vétel céljából meg kell küldeni a bányafelügyeletnek. Az engedély lejárta után az új, határozatlan időre szóló engedély kiadásának feltétele az, hogy az engedély lejártának évében az időszakos ellenőrző vizsgálatokat jelen rendelet szerint elvégezzék és a berendezést használatra alkalmasnak minősítsék.

(4) A 8. § (3) bekezdés ab) pontjában és (6) bekezdésében előírt követelmények nem vonatkoznak a 2004. május 1. előtt gyártott, illetve használt berendezések létesítésére.

(5) * 

(6) *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

21. § *  E rendeletnek egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1-4. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez *