A jogszabály mai napon ( 2021.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (3) bekezdésének a) pontjában és (5) bekezdésében, valamint a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 18. §-ának o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint az egészségügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § Ezt a rendeletet az Amerikai Egyesült Államokból származó következő termékekre kell alkalmazni:

a) 2309 90 20 KN kód alá tartozó, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból előállított kukorica-glutén takarmány,

b) 2303 30 00 KN kód alá tartozó, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból előállított sörtörköly.

2. § Az 1. §-ban meghatározott termékek esetében a takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendeletet (a továbbiakban: R.) az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

Az 1. §-ban meghatározott termékek beléptetése, illetve szabad forgalomba bocsátása

3. § *  Az 1. §-ban meghatározott terméket tartalmazó szállítmány (a továbbiakban: szállítmány) kizárólag akkor léptethető be az Európai Gazdasági Térség vámterületére, illetve bocsátható szabad forgalomba Magyarország területén, ha a termék nem tartalmaz Bt10 kódjelű kukorica vonalat (a továbbiakban: Bt10 kukorica) vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

4-5. § * 

Ellenőrzés

6. § *  (1) *  Az 1. § szerinti terméknek az Európai Gazdasági Térség vámterületére Magyarország államhatárán keresztül történő beléptetésekor a vámterületre való beléptetést végző határállomás helye szerint illetékes hatósági állatorvos, illetve azon a határállomáson, ahol az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) állat-egészségügyi határkirendeltsége van, a határállomási állatorvos az R. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti ellenőrzés keretében szúrópróbaszerűen vizsgálja, hogy a szállítmány tartalmaz-e Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

(2) *  Amennyiben az 1. § szerinti termék nem Magyarország államhatárán keresztül lép be az Európai Gazdasági Térség területére, de a szállítmányt Magyarország területén bocsátják szabad forgalomba, a szabad forgalomba bocsátást végző vámhivatal helye szerint illetékes hatósági állatorvos az R. 9. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenőrzés keretében szúrópróbaszerűen vizsgálja, hogy a szállítmány tartalmaz-e Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

(3) Az állatorvos feladata az általa vett minta azonosságának biztosítása, illetve annak a hatósági laboratóriumba történő eljuttatása.

(4) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során az állatorvos által vett mintát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) akkreditált hatósági laboratóriuma vizsgálja meg. A laboratórium a vizsgálat eredményét tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul megküldi az állatorvosnak. A laboratóriumi vizsgálat eredményének az állatorvoshoz történő megérkezéséig a megmintázott termék nem bocsátható szabad forgalomba. A laboratóriumi vizsgálat eredményéről az állatorvos értesíti a határvámhivatalt, illetve a vámhivatalt.

7. § (1) *  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) a forgalomba hozatal során szúrópróbaszerű ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a szabad forgalomba bocsátott kukoricát tartalmazó vagy abból előállított kukorica-glutén takarmány, valamint sörtörköly tartalmaz-e Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

(2) *  A megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti termékek mintavétele és vizsgálata során a 6. § (3)-(4) bekezdései szerint jár el.

(3) *  Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ellenőrzött termék Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt tartalmaz, a megyei kormányhivatal köteles haladéktalanul intézkedni a termék forgalomból történő kivonásáról.

8. § *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) megállapodást köt az e rendelet szerinti ellenőrzésekkel kapcsolatos együttműködés rendjéről.

Költségek viselése

9. § *  A 6-7. §-okban foglaltak végrehajtása során felmerülő költségeket az Európai Gazdasági Térség területén letelepedett, a szabad forgalomba bocsátásért felelős személy viseli.

Értesítési kötelezettség

10. § *  (1) *  Ha az e rendelet szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az 1. § és a 7. § (1) bekezdése szerinti termék Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt tartalmaz, a hatósági állatorvos, illetve a megyei kormányhivatal haladéktalanul köteles értesíteni a minisztériumot és a NÉBIH-et. A NÉBIH az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. fejezete szerinti gyors vészjelző rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.

(2) *  Az 1. § szerinti termékeken elvégzett ellenőrzések számáról és eredményéről a hatósági állatorvos a megyei kormányhivatalnak, a megyei kormányhivatal pedig a NÉBIH-nek negyedéves gyakorisággal jelentést küld. A NÉBIH a beérkezett adatok alapján elkészített összesített jelentését a minisztériumnak negyedéves rendszerességgel küldi meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § *  Ez a rendelet a kukoricatermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „Bt10” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2005/317/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. március 7-i 2007/157/EK határozatnak való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére