A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2006. (II. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló igazgatási megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi XVII. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt igazgatási megállapodást (a továbbiakban: igazgatási megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az igazgatási megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Igazgatási megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között létrejött szociális biztonsági megállapodás végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma

és

Québec Foglalkoztatási, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztériuma, valamint Québec Költségvetési Minisztériuma

figyelembe véve a szociális biztonság tárgyában a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között létrejött megállapodás 17. cikkét,

az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen igazgatási megállapodás alkalmazásában

a) a „Megállapodás” a szociális biztonság tárgyában a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között létrejött megállapodást jelenti;

b) minden más használt fogalom a Megállapodás 1. cikkelyében meghatározott értelemben értendő.

2. Cikk

Összekötő szervek

A Megállapodás 17. cikke 2. bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, az egyes Szerződő Felek által kijelölt összekötő szervek az alábbiak:

a) a Magyar Köztársaság részéről: a nyugdíjak vonatkozásában az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, járulékok vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vagy bármely egyéb szerv, amelyet a Magyar Köztársaság illetékes hatósága a későbbiekben kijelöl;

b) Québec részéről: a québeci Nyugdíjügyi Főigazgatóság Szociális Biztonsági Egyezmények Hivatala vagy bármely egyéb szerv, amelyet Québec illetékes hatósága a későbbiekben kijelöl.

3. Cikk

A hatály alá tartozásról szóló igazolás

(1) A Megállapodás 7-11. cikkeinek alkalmazásához, amennyiben egy személy az egyik Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alatt marad, miközben a másik Szerződő Fél területén dolgozik, hatály alá tartozásról szóló igazolást állít ki:

a) a Magyar Köztársaság összekötő szerve, amennyiben a személy a Magyar Köztársaság jogszabályainak hatálya alatt marad,

b) Québec összekötő szerve, amennyiben a személy Québec jogszabályainak hatálya alatt marad.

(2) A hatály alá tartozási igazolást kiállító összekötő szerv ezen igazolás egy példányát eljuttatja az (1) bekezdésben említett másik összekötő szervnek, az érintett személynek, és a személy munkáltatójának.

4. Cikk

Nyugdíj-, rokkantsági és hátramaradotti ellátások

(1) A Megállapodás III. címének alkalmazásához, a Megállapodás szerinti ellátás iránti kérelmet bármely Szerződő Fél összekötő szervéhez be lehet nyújtani, vagy annak a Szerződő Félnek az illetékes intézményéhez, amelynek a jogszabályai alkalmazandók.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ellátás iránti kérelmet valamelyik összekötő szervhez nyújtják be, ez a kérelmet eljuttatja azon Szerződő Fél illetékes intézményéhez, amelynek a jogszabályai alkalmazandók, mellékelve a szükséges igazoló iratokat.

(3) Azon Szerződő Fél illetékes intézménye, amely a Megállapodás 18. cikkelye (2) bekezdése szerinti ellátás iránti kérelmet átveszi, eljuttatja azt ugyanazon Szerződő Fél összekötő szervének. Az összekötő szerv eljuttatja ezt a kérelmet a másik Szerződő Fél illetékes intézményéhez vagy összekötő szervéhez, mellékelve a szükséges igazoló iratokat.

(4) A kérvény-nyomtatványon szereplő személyes adatokat az az összekötő szerv igazolja, amely a kérelmet átadja, ami mentesíti az igazoló iratok eljuttatásának kötelezettségétől.

(5) Az eredeti dokumentumokat vagy azok egy másolatát az az összekötő szerv őrzi, amelynek eredetileg benyújtották, és egy példányt, kérésre, a másik Szerződő Fél illetékes intézményének rendelkezésére kell bocsátani.

(6) Az e cikkben előírt kérelemhez és az igazoló okiratokhoz egy kapcsolattartó nyomtatványt kell csatolni.

(7) Amennyiben az egyik Szerződő Fél illetékes intézménye vagy összekötő szerve kéri, a másik Szerződő Fél összekötő szerve vagy illetékes intézménye kapcsolattartó nyomtatványon jelzi az általa alkalmazott jogszabályok értelmében elismert biztosítási időszakokat.

(8) Az illetékes intézmény, mihelyt döntést hozott az általa alkalmazott jogszabályok értelmében, erről értesíti a kérelmezőt, tájékoztatva őt az ezen jogszabály által biztosított jogorvoslati utakról és határidőkről; ugyancsak értesíti a másik Szerződő Fél összekötő szervét a kapcsolattartó nyomtatvány alkalmazásával.

5. Cikk

Intézmények közötti költségtérítés

A Megállapodás 25. cikkének alkalmazásához, minden naptári év végén, amennyiben bármely Szerződő Fél illetékes intézménye ellátást folyósított vagy szakvéleményeket készíttetett a másik Szerződő Fél illetékes intézményének részére vagy költségére, az első Szerződő Fél összekötő szerve kimutatást juttat el a másik Szerződő Fél összekötő szervéhez az érintett időszakban nyújtott ellátásokról vagy az elkészített szakvéleményekért járó tiszteletdíjakról, amelyek a beszámolási időszakban felmerültek, feltüntetve az esedékes összeget. Ehhez a kimutatáshoz csatolni kell az igazoló iratokat.

6. Cikk

Nyomtatványok

Az Igazgatási megállapodás szerinti eljárások végrehajtásához szükséges minden nyomtatványt vagy egyéb okiratot az egyes Szerződő Feleknek a Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes intézményei és felelős szervezetei közös egyetértéssel határozzák meg.

7. Cikk

Statisztikai adatok

A Szerződő Felek összekötő szervei minden naptári év végén a megállapodott formában kicserélik a Megállapodás értelmében a kedvezményezettek számára eszközölt kifizetésekre vonatkozó statisztikai adatokat. Ezen adatok között szerepel a kedvezményezettek száma és az ellátások végösszege, ellátási kategória szerinti bontásban.

8. Cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az Igazgatási Megállapodás a Megállapodással azonos napján lép hatályba és ugyanaddig hatályos.

Készült Ottawában, 2004. május hó 20. napján, két példányban, magyar és francia nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles.

A Magyar Köztársaság Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma nevében Québec Foglalkoztatási, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztériuma, valamint Québec Költségvetési Minisztériuma nevében”

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a az igazgatási megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az igazgatási megállapodás, illetve e rendelet 1-2. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 


  Vissza az oldal tetejére