A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

40/2006. (XII. 25.) PM rendelet

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 100. §-ának a), b) és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az állami adóhatóság az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelése, valamint az illetékek kiszabása és könyvelése során az e rendeletben foglaltakat köteles figyelembe venni.

2. § *  (1) *  Az 1. §-ban foglalt feladatok végrehajtása során a nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból kitűnjön valamennyi illetékügyben az illeték fajtája, vagyonszerzési illeték esetében a megszerzett vagyontárgy(ak) jellege, valamint a központi költségvetést megillető illetékbevétel.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) *  illetékfajta: öröklési illeték (gépjármű nélkül), ajándékozási illeték (gépjármű nélkül), gépjármű öröklési és ajándékozási illeték, visszterhes vagyonszerzési illeték (gépjármű nélkül), visszterhes gépjármű-átruházási illeték, közigazgatási hatósági eljárási illeték, bírósági eljárási illeték, felügyeleti illeték,

b) *  vagyontárgy jellege: ingatlan (tanya, családi ház, ikerház, láncház, sorház, lakás, garázs, üdülő, étterem, szálloda, iroda, irodaház, üzlet, raktár, ipari létesítmény, mezőgazdasági épület, sportcélú létesítmény, bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium, színház, mozi, orvosi rendelő, gyógyszertár, telek, termőföld, egyéb nem lakás célú ingatlan), ingóság (gépjármű, értékpapír, vagyoni betét, egyéb ingó vagyontárgy),

c) *  központi költségvetés illetékbevétele: a tárgyhónapban az egyes illetékfajtákra teljesített (vagy átvezetett) és követeléssel szemben jóváírt befizetések összege, növelve a d) pont da)–dc) alpontja szerint elszámolt bevétellel és csökkentve a d) pont dd) alpontja szerint törölt követelés összegével,

d) pénzforgalom nélküli bevételek és a bevételt befolyásoló törlés:

da) függő bevétel elszámolása követeléssel szemben,

db) túlfizetés elszámolása követeléssel szemben,

dc) követelés törlése miatt elszámolhatóvá vált befizetés elszámolása más követeléssel szemben,

dd) a korábban megfizetett követelés törlése,

e) *  követelés: véglegessé vált határozattal megállapított előírás, ide nem értve a lakóház felépítésére alkalmas telekszerzés után megállapított, de a fizetés tekintetében felfüggesztett tételeket,

f) hátralék: végrehajtás alá vont vagy vonható követelés.

(3) A (2) bekezdés d) pont dd) alpontjának alkalmazásában a már megfizetett követelés törlésével egy tekintet alá esik, ha

a) *  cégbíróságnál vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kezdeményezett eljárásokhoz kapcsolódó illetékbeszedési számlákra befizetett összeget,

b) hatóságtól vagy bíróságtól érkezett megkeresés alapján visszatérítendő illetéket,

c) a fel nem használt illetékbélyeg megtérítésére irányuló kérelem alapján történő jóváírást

az adóhatóság követeléssel szemben elszámolta, az ügyfél adószámláján más adónemre átvezette, társhatóságnak átutalta vagy az ügyfél részére visszatérítette. * 

(4) *  A központi költségvetést megillető illetékbevételt csökkenteni kell a tárgyhónapban a (3) bekezdés szerint követeléssel szemben elszámolt, az ügyfél adószámláján más adónemre átvezetett, társhatóságnak utalt, visszatérített összeggel.

3. § *  (1) Az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges összehasonlító értékadatok gyűjtésére külön nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) az ingatlan címét, helyrajzi számát,

b) az ingatlan jellegét,

c) az illeték fizetésére kötelezett fél nyilatkozata szerinti értéket és az állami adóhatóság által megállapított forgalmi értéket,

d) az illetékkötelezettség keletkezésének időpontját,

e) az illetékkiszabásra való bejelentés időpontját,

f) a vagyonszerzési ügy állami adóhatósághoz való érkezésének napját,

g) helyszíni szemlével történő forgalmi érték megállapítása esetén az értékelés napját,

h) ha rendelkezésre állnak, akkor az 1. melléklet szerinti adatokat,

i) közös tulajdon esetében – amennyiben az a szerződésből megállapítható – a felépítményhez tartozó közös tulajdoni illetőséget.

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7–8/A. § * 

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3) * 

10–11. § * 

1. melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez * 

I. Ingatlan adatai

1. Vagyonszerzés jellege:

1.1. öröklés;

1.2. ajándékozás;

1.3. visszterhes vagyonátruházás.

2. Okirat (nyilatkozat) szerinti érték: ...................................................................... Ft

3. Forgalmi érték: ..................................................................................................... Ft

4. Ingatlan elhelyezkedése:

4.1. Település: ...............................................................................................................

4.2. Közterület: ..............................................................................................................

4.3. Házszám: ................................................................................................................

4.4. Helyrajzi szám: .........................../......................../......................../........................

4.5. Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezése: ........................................................

5. Megközelíthetőség (közútkapcsolat):

5.1. aszfaltút;

5.2. beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út;

5.3. földút.

6. Földútkapcsolat esetében: aszfalt- vagy szilárdburkolatú úttól való távolság ..................................... m.

7. Övezet jellege:

7.1. családiházas;

7.2. városias beépítésű;

7.3. lakótelep;

7.4. lakópark;

7.5. villanegyed;

7.6. szociális szempontból nem megfelelő övezet;

7.7. üdülőterület;

7.8. magányos beépítésű külterület;

7.9. csoportos beépítésű külterület;

7.10. mezőgazdasági terület;

7.11. ipari, gazdasági, kereskedelmi terület;

7.12. intézményi terület.

8. Fekvés:

8.1. belterület;

8.2. külterület.

9. Településen belüli elhelyezkedés:

9.1. központi;

9.2. átlagos;

9.3. periférikus.

10. Külterületi ingatlan esetében település belterületétől való távolság: ................................................. m.

11. Közművesítettség (utcán/telken/épületben):

11.1. ivóvíz; □/□/□

11.2. szennyvízcsatorna; □/□/□

11.3. csapadékelvezető csatorna; □/□/□

11.4. lakossági áram; □/□/□

11.5. ipari áram; □/□/□

11.6. földgáz; □/□/□

11.7. távhő; □/□/□

11.8. kábeltévé; □/□/□

11.9. internet; □/□/□

11.10. vezetékes telefon. □/□/□

12. Közműhelyettesítő/kiegészítő megoldások:

12.1. egyedi gáztartály;

12.2. házi derítő (szikkasztó);

12.3. napelem;

12.4. napkollektor.

13. Egyéb építmények, műtárgyak:

13.1. gépkocsibeálló;

13.2. kültéri medence;

13.3. fúrt kút;

13.4. tűzivíztározó;

13.5. egyéb.

14. Extrák:

14.1. panorámás;

14.2. vízparti;

14.3. locsolóberendezés;

14.4. jakuzzi;

14.5. szauna;

14.6. térfigyelő rendszer (kamera);

14.7. térvilágítás;

14.8. térburkolat;

14.9. kiépített riasztórendszer;

14.10. elektromos kapu;

14.11. okos otthon;

14.12. passzív ház;

14.13. önfenntartó ház;

14.14. egyéb.

15. Lakottság mértéke: ..............................................%

II. Földterület, telek adatai

1. Helyrajzi szám: ......................./..................../..................../.....................

2. Alapterülete: ....................................................................................... m2

3. Okirat (nyilatkozat) szerinti érték: ...................................................... Ft

4. Forgalmi érték: ..................................................................................... Ft

5. Beépítettség:

5.1. beépítetlen (beépíthető, nem beépíthető);

5.2. beépített: ........................................................................................... m2.

6. Felszíne:

6.1. sík;

6.2. egyenetlen;

6.3. lejtős;

6.4. enyhén lejtős;

6.5. meredek;

6.6. teraszos;

6.7. mély fekvésű;

6.8. egyéb.

7. Állapota:

7.1. rendszeresen művelt;

7.2. gondozott;

7.3. parkosított;

7.4. átlagos;

7.5. elhanyagolt (hány éve).

8. Talaja:

8.1. száraz;

8.2. nedves;

8.3. egyéb.

9. Bekerített:

9.1. igen;

9.2. részben (bekerítettség %-a);

9.3. nem.

10. Kerítés:

10.1. drótháló;

10.2. fa;

10.3. tégla;

10.4. egyéb.

11. Külterület esetén

11.1. művelés:

11.1.1. művelés alól kivett;

11.1.2. szántó;

11.1.3. rét;

11.1.4. legelő;

11.1.5. szőlő;

11.1.6. kert;

11.1.7. gyümölcsös;

11.1.8. nádas;

11.1.9. erdő;

11.1.10. fásított terület;

11.1.11. tó;

11.1.12. halastó;

11.1.13. egyéb mezőgazdasági művelésű terület;

11.2. minőségi osztály (kataszteri tiszta jövedelem): ................................................................. aranykorona.

III. Felépítmény adatai

1. Helyrajzi szám: ......................./..................../..................../....................

2. Okirat (nyilatkozat) szerinti érték: .................................................... Ft

3. Forgalmi érték: ................................................................................... Ft

4. Építési éve: ..............................................................................................

5. Bővítés, felújítás éve: ..............................................................................

6. Felújítás típusa (teljes/részleges):

6.1. ablakcsere; □/□

6.2. homlokzati hőszigetelés; □/□

6.3. homlokzati színezés; □/□

6.4. tetőhéjazat-csere; □/□

6.5. lépcsőház-felújítás; □/□

6.6. festés-tapétázás; □/□

6.7. burkolás; □/□

6.8. vízvezetékcsere; □/□

6.9. szaniterek cseréje; □/□

6.10. villamoshálózat-csere; □/□

6.11. bejáratiajtó-csere; □/□

6.12. konyhaszekrénycsere; □/□

6.13. kazán cseréje; □/□

6.14. konvektorok cseréje; □/□

6.15. radiátorok cseréje; □/□

6.16. egyéb. □/□

7. Műszaki állapot (külső/belső):

7.1. új; □/□

7.2. újszerű; □/□

7.3. jó; □/□

7.4. felújított; □/□

7.5. közepes; □/□

7.6. részben felújítandó; □/□

7.7. felújítandó; □/□

7.8. romos; □/□

7.9. bontandó; □/□

7.10. építés alatt/befejezetlen □/□ (készültségi fok: ..............................................%).

8. Épületszerkezet állapota:

8.1. stabil;

8.2. enyhén instabil;

8.3. nagymértékben instabil.

9. Hasznos alapterület: .................................................................................. m2, ebből

9.1. pince: ................................................................................................................ m2;

9.2. földszint, emelet, tetőtér (1,90 m felett): ......................................................... m2.

10. Redukált alapterület: .......................................................................................... m2.

11. Belmagasság: ....................................................................................................... m.

12. Terasz (erkély, balkon) területe: ........................................................................ m2.

13. Lakóépülethez, lakáshoz tartozó, attól elválaszthatatlan padlástér, pince, kazánház, mosókonyha, egyéb tároló, szauna, medence, uszoda, edzőterem redukált alapterülete: ................................................................. m2.

14. Szobák száma: .........................................................................................................

15. Félszobák száma: .....................................................................................................

16. Fürdőszobák száma: .................................................................................................

17. Külön bejáratú WC-k száma: ...................................................................................

18. Konyhák száma: ........................................................................................................

19. Közlekedők száma: ...................................................................................................

20. Lépcsőházak száma: ..............................

21. Épület típusa

21.1. lakóépület, lakás esetén:

21.1.1. tanya;

21.1.2. családi ház;

21.1.3. ikerház;

21.1.4. láncház, sorház;

21.1.5. többlakásos épület;

21.1.6. lakótelepi épület;

21.1.7. lakóparki épület;

21.1.8. egyéb;

21.2. nem lakáscélú épület esetén:

21.2.1. komfortnövelő épület(rész) (medence, szauna, jakuzzi, konditerem stb.);

21.2.2. étterem (bisztró, büfé, cukrászda, csárda, diszkó, fogadó, kávézó, kocsma, söröző, vendéglő stb.);

21.2.3. egészségügyi (orvosi rendelő, gyógyszertár, szociális épület, bölcsőde stb.);

21.2.4. oktatási (óvoda, iskola, kollégium stb.);

21.2.5. kulturális (színház, mozi, múzeum, műterem stb.);

21.2.6. sportcélú (sporttelep, sportpálya, uszoda, stadion, jégpálya, jégcsarnok, tornaterem, tornaszoba, vízi sporttelep stb.);

21.2.7. garázs (teremgarázs, sorgarázs, egyedi garázs, nem mezőgazdasági kocsiszín stb.);

21.2.8. iroda;

21.2.9. irodaház;

21.2.10. mezőgazdasági épület (aszaló, hodály, magtár, ól, siló, szín stb.);

21.2.11. raktár (kamra, padlás, pince, tároló stb.);

21.2.12. szálloda (apartman, hotel, motel, panzió, szálló stb.);

21.2.13. üdülő (bungaló, hétvégi ház, horgásztanya stb.);

21.2.14. üzem, telephely (gyár, műhely, iparcsarnok stb.);

21.2.15. üzlet (abc, áruház, bolt, bevásárlóközpont, üzletház, vásárcsarnok stb.);

21.2.16. gazdasági épület, építmény (benzinkút, napelempark, szélerőmű, szennyvízkezelő, termálkút, víztározó, hővezeték, torony, trafóház, zagytér stb.);

21.2.17. egyéb.

22. Kihasználtsága:

22.1. hasznosított;

22.2. hasznosítatlan.

23. Épület kialakítása:

23.1. földszintes;

23.2. tetőtér-beépítéses;

23.3. többszintes (szintek száma);

23.4. alápincézett (részben/egészben).

24. Épület homlokzata:

24.1. vakolatlan;

24.2. vakolt (meszelt, festett, kőpor, nemesvakolat, egyéb).

25. Alapozás:

25.1. nincs;

25.2. van (fajtája: sáv, pont, gerenda és gerendarács, lemez, kút, cölöp, résfalas).

26. Lábazat borítása:

26.1. nincs;

26.2. van (betonos, kő, műkő, klinker, burkolólap, műgyanta, egyéb).

27. Homlokzati hőszigetelés:

27.1. nincs;

27.2. van ............................ cm.

28. Talajnedvesség elleni szigetelés:

28.1. nincs;

28.2. van.

29. Energetikai besorolás:

29.1. AA++;

29.2. AA+;

29.3. AA;

29.4. BB;

29.5. CC;

29.6. DD;

29.7. EE;

29.8. FF;

29.9. GG;

29.10. HH;

29.11. II;

29.12. JJ;

29.13. nem készült energetikai tanúsítvány.

30. Komfortfokozata:

30.1. luxus;

30.2. duplakomfortos;

30.3. összkomfortos;

30.4. komfortos;

30.5. félkomfortos;

30.6. komfort nélküli.

31. Fűtés:

31.1. távfűtés;

31.2. hagyományos (szén, fa, olaj);

31.3. egyedi központi (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán);

31.4. gáz (konvektor);

31.5. gáz (HÉRA);

31.6. gáz (cirkó);

31.7. elektromos;

31.8. napelem;

31.9. napkollektor;

31.10. hőszivattyú;

31.11. geotermikus;

31.12. passzív ház;

31.13. egyéb alternatív;

31.14. fűtetlen.

32. Többlakásos és lakótelepi épület esetében az épület lakásainak száma: .......................................

33. Falazat:

33.1. tégla;

33.2. kő;

33.3. zsalukő;

33.4. vázkerámia;

33.5. monolit vasbeton;

33.6. öntött beton;

33.7. mészhomok;

33.8. házgyári panel;

33.9. egyéb panel;

33.10. pórusbeton (ytong);

33.11. egyéb könnyűbeton;

33.12. könnyűszerkezet (fa, fém);

33.13. fa;

33.14. vályog;

33.15. vegyes falazat;

33.16. egyéb.

34. Födém anyaga:

34.1. fa;

34.2. vasbeton;

34.3. acélgerenda;

34.4. kerámia.

35. Tetőszerkezet anyaga:

35.1. fa;

35.2. fém;

35.3. beton;

35.4. egyéb.

36. Tetőszerkezet típusa:

36.1. magas;

36.2. lapos.

37. Tetőszerkezet borítása:

37.1. cserép;

37.2. síkpala;

37.3. hullámpala;

37.4. lemez;

37.5. zsindely;

37.6. bitumenes zsindely;

37.7. kátránypapír;

37.8. nád, zsúp;

37.9. zöldtető;

37.10. alumínium;

37.11. egyéb.

38. Ereszcsatorna:

38.1. nincs;

38.2. van (állapota).

39. Többlakásos épületben elhelyezkedő lakás

39.1. megközelíthetősége:

39.1.1. lépcső; □

39.1.2. lift; □

39.1.3. egyéb. □

39.2. elhelyezkedése:

39.2.1. alagsor;

39.2.2. pince;

39.2.3. földszint;

39.2.4. magasföldszint;

39.2.5. emelet: ............................................;

39.2.6. tetőtér.

39.3. lakószobáinak tájolása:

39.3.1. utcára néz;

39.3.2. belső udvarra néz;

39.3.3. panorámás kilátás;

39.3.4. egyéb.

40. Külső nyílászárók

40.1. anyaga:

40.1.1. fa;

40.1.2. műanyag;

40.1.3. fém.

40.2. állapota:

40.2.1. új;

40.2.2. újszerű;

40.2.3. átlagos;

40.2.4. elhasznált;

40.2.5. vetemedett.

40.3. szigetelése:

40.3.1. hőszigetelt;

40.3.2. nem hőszigetelt.

41. Bejárati ajtó állapota:

41.1. igényes;

41.2. jó;

41.3. átlagos;

41.4. elhasznált.

42. Belső ajtók állapota:

42.1. igényes;

42.2. jó;

42.3. átlagos;

42.4. elhasznált.

43. Ablakok árnyékolása:

43.1. redőny;

43.2. reluxa;

43.3. szalagfüggöny;

43.4. zsalugáter;

43.5. egyéb.

44. Padlóburkolat:

44.1. faparketta;

44.2. szalagparketta;

44.3. laminált padló;

44.4. hajópadló;

44.5. parafa;

44.6. vinyl padló;

44.7. PVC padló;

44.8. gumiszőnyeg;

44.9. linóleum;

44.10. padlószőnyeg;

44.11. járólap;

44.12. kő;

44.13. márvány;

44.14. gránit;

44.15. mozaik;

44.16. tégla;

44.17. beton;

44.18. egyéb.

45. Kényelmi felszereltség:

45.1. személyfelvonó;

45.2. klimatizálás;

45.3. központi porszívó;

45.4. jakuzzi;

45.5. medence;

45.6. szaunamedence;

45.7. szauna;

45.8. szellőztető rendszer;

45.9. házimozi-rendszer;

45.10. beépített, gépesített konyhabútor;

45.11. egyéb.

46. Irodaház kategóriai besorolása:

46.1. A+;

46.2. A;

46.3. B;

46.4. C.

47. Irodaház minősítése:

47.1. BREEAM;

47.2. LEED;

47.3. DGNB;

47.4. WELL.

2. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez * 

3–8. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez *