A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi XLVII. törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról * 

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásának lezárása érdekében, a kárpótlás határidejének ismételt megnyitására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) *  E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai, illetve a 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján egyébként erre jogosult lett volna, továbbá akinek a Kpt. módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján benyújtott kérelmét a kárpótlási hatóság azért utasította el, mert nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.

(2) *  Az a jogosult, aki a Tv. alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidők elmulasztása miatt véglegesen vagy jogerősen elutasították, a 2. § (2) bekezdésben meghatározott időn belül új kérelmet nyújthat be.

2. § (1) Az e törvény alapján lefolytatásra kerülő eljárásra a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 10–12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) *  Az 1. §-ban meghatározott jogosult 2006. december 31-ig a kárpótlási hatósághoz nyújthatja be kérelmét. A kérelmet a kárpótlási hatóság bírálja el. A jogosult a kárpótlás iránti kérelmét, sérelmet szenvedett személyenként külön-külön, e törvény végrehajtási rendeletének mellékletét képező adatlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

(4) * 

(5) *  A kárpótlási hatóság által hozott jogerős és végrehajtható határozat alapján a kárpótlási összeg kifizetését a Hadigondozottak Közalapítványa végzi.

(6) * 

2/A. § *  (1) *  Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2) * 

3. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján indult kárpótlási eljárások végrehajtási szabályait rendeletben megállapítsa. * 

5. § *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kárpótlási hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki. * 

6. § *  Ha a kárpótlási hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.