A jogszabály mai napon ( 2023.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi XLVIII. törvény

a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról * 

1. § (1) Magyarország területén a gyümölcsös ültetvényekre, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területekre és az ilyen ültetvények, valamint területek használóira vonatkozóan a 2007. év folyamán, majd azt követően ötévenként statisztikai összeírást kell végrehajtani.

(2) Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Magyarország területén gyümölcsös ültetvényt, illetve gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területet használ, köteles az összeíráshoz adatot szolgáltatni.

(3) *  Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) hajtja végre.

(4) Az összeírás során statisztikai céllal gyűjtött egyedi adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.

(5) *  Az összeírás végrehajtásának módja reprezentatív felvétel.

(6) *  A mintának a gyümölcsfával betelepített terület legalább 95 százalékát kell képviselnie.

(7) *  Az összeírás mintáját úgy kell meghatározni, hogy a 68 százalékos megbízhatósági szint mellett előforduló mintavételi hiba országosan legfeljebb 3 százalék legyen az egyes gyümölcsfajokkal betelepített terület egészére nézve.

(8) *  Az összeírás alapjául szolgáló gyümölcsös ültetvény, illetve gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő gyümölcsfával betelepített területek adatszolgáltatásra kötelezett használói közül a KSH választja ki és értesíti az összeírásban részt vevő használókat.

(9) *  Az összeírást a tárgyév június 1-jétől november 30-ig kell elvégezni, vonatkozási időszaka az összeírás éve mint tárgyév.

(10) *  Az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. december 13-i 1337/2011/EU rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget a tárgyévet követő év szeptember 30-ig a KSH teljesíti.

2. § E törvény alkalmazásában

a) *  gyümölcsös ültetvény: az 1500 m2 vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsfával (alma, körte, őszibarack, kajszibarack), tiszta vagy vegyes állománnyal összefüggően betelepített terület, amelyben a sor- és tőtávolság meghatározása az adott gyümölcsfajra, fajtára az alkalmazott alany és koronaforma figyelembevételével történt;

b) gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített terület (a továbbiakban: ültetvényméret alatti gyümölcsös terület): az a) pontban meghatározott területnagyságnál kisebb terület, amely az adott gyümölcsfajra jellemző sor- és tőtávolság mellett gyümölcsfával egyenletesen betelepítésre került;

c) használó: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely bármilyen jogcímen gyümölcsös ültetvényt, illetve ültetvényméret alatti gyümölcsös területet művel és szedi annak hasznait.

3. § (1) Az összeírás kiterjed a gyümölcsös ültetvény és az ültetvényméret alatti gyümölcsös terület azonosító adataira (település, helyrajzi szám), illetve ezen területek használójának azonosító adataira (név, lakcím, illetve szervezet megnevezése, székhelye).

(2) A gyümölcsös ültetvényre vonatkozóan az összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. az ültetvény területe,

2. a fák száma,

3. sor- és tőtávolság,

4. a telepítés ideje,

5. fajtamegoszlás,

6. termőképesség,

7. kezeltség.

(3) *  Az ültetvényméret alatti gyümölcsös területre vonatkozóan az összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a terület nagysága,

2. a fák száma,

3. sor- és tőtávolság,

4. faj- és fajtamegoszlás,

5. termőképesség.

3/A. § *  (1) Az összeírás végrehajtása érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt támogatási nyilvántartásból a 2. § a) pontjában megnevezett gyümölcsfajok vonatkozásában

a) az új telepítésű ültetvények esetében:

aa) a telepítési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásának éve;

ab) a telepítésre jogosult természetes vagy jogi személy neve;

ac) a telepítésre jogosult természetes vagy jogi személy lakcíme vagy székhelye (helységnév, közterület, házszám, épület, emelet, ajtó);

ad) a telepítésre jogosult mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott regisztrációs száma;

ae) az ültetvény helye [helységnév, Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) blokkazonosító, parcellaszám, érintett helyrajzi szám és alrészlet betűjele];

af) az ültetvény területnagysága hektárban, két tizedes pontossággal;

ag) a telepített gyümölcsfaj neve;

b) az egységes kérelemben megjelölt ültetvények esetében:

ba) a kérelmező természetes vagy jogi személy neve;

bb) a kérelmező természetes vagy jogi személy lakcíme vagy székhelye (helységnév, közterület, házszám, épület, emelet, ajtó);

bc) a kérelmező mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott regisztrációs száma;

bd) az ültetvény helye (helységnév, MePAR blokkazonosító, parcellaszám, érintett helyrajzi szám és alrészlet betűjele)

adatát egyedi azonosításra alkalmas módon átadja a KSH-nak.

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 2. § a) pontjában megnevezett gyümölcsfajok vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti adatok felhasználásával a KSH részére átadja az új telepítésű, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet szerinti egységes kérelemben bejelentett ültetvények adatait település, helyrajzi szám, alrészlet betűjele szerinti bontásban.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatátadások részletes feltételeit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és a KSH külön megállapodásban határozza meg. A megállapodás megkötésére a jelen törvény hatálybalépést követő 15 napon belül kerül sor.

(4) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv e törvény hatálya alá tartozó adatszolgáltatása során - az (1) bekezdésben előírt egyedi azonosítás biztosítása érdekében - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 23. § (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

3/B. § *  (1) Az összeírás sikeres végrehajtásának biztosítása érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. a KSH részére szolgáltatja a 3/A. § (1) bekezdés ae) és bd) alpontjaiban, valamint a KSH által meghatározott helyrajzi számmal azonosított földrészletek és környezetük digitális ortofotó kivágatait, az ortofotón jelölve a gyümölcsös terület határvonalát, valamint ingatlan-nyilvántartási azonosítóját (helyrajzi szám és alrészlet betűjele), továbbá listán mellékelve az azonosított földrészletek ingatlan-nyilvántartási azonosítóit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadás részletes feltételeit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. és a KSH külön megállapodásban határozza meg. A megállapodás megkötésére a jelen törvény hatálybalépést követő 15 napon belül kerül sor.

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

5. § *  Ez a törvény az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. december 13-i 1337/2011/EU rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 2006. évi XLVIII. törvényhez *