A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  Az időskorúak járadékával, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, a gyermekek otthongondozási díjával, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére folyósító szervenként két elkülönített számlát vezet. Az egyik elkülönített számla a gyermekek otthongondozási díjával, az ápolási díjjal és az időskorúak járadékával kapcsolatos, a másik a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos folyósítási feladatok ellátására szolgál.

(2) *  A fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 39/C. § (2) bekezdése szerinti szakértői díj, valamint az ápolási díj és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 41. § (5) bekezdése szerinti, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés a szociálpolitikáért felelős miniszter által e célból rendszeresített, a Kincstár számára megküldött adatlap felhasználásával történik.

(3) *  A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni.

(4) *  A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1) bekezdés szerinti elkülönített számláin rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat - elektronikus úton, vármegyei és járási bontásban - megküldi a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

2. § *  (1) *  A gyermekek otthongondozási díjához kapcsolódó szakértői díjak, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjak kifizetésének forrása a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díj kifizetésére szolgáló előirányzat.

(2)-(4) * 

3-4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

8/A. § * 

8/B-8/C. § * 

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

11-14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez *