A jogszabály mai napon ( 2023.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÉKM) és a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak a kérelemre indult vasúti hatósági eljárásokért a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során több építmény, berendezés vagy jármű engedélyezése tárgyában dönt, a díjakat a 2. melléklet szerint, építményenként, berendezésenként, illetve járművenként kell megállapítani.

2. § (1) *  Az (1a) bekezdésben felsorolt díjak kivételével, a 2. mellékletben meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–06020015 számú számlájára befizetni.

(1a) *  A 2. melléklet 16. pont b)–e) alpontjában meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286325-00000017 számú számlájára befizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a közlekedési hatóság a kérelem megérkezésétől számított három napon belül felhívja az ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő díjat. A kérelmező ügyfelet a közlekedési hatóság egyidejűleg tájékoztatja a fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint arról, hogy ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlekedési hatóság az eljárást megszüntetheti.

(3) *  A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) *  Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az ÉKM 2. § (1) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolást.

(5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

(6) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-a (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) *  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat,

c) a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ban foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

(7) * 

2/A. § *  A 2. melléklet 3. pont f) alpontjában meghatározott díj 20%-a a közlekedési hatóságot, 80%-a a tevékenységet végző szervezetet illeti meg.

3. § *  Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban előírt hatósági eljárást műszaki vagy közlekedésbiztonsági okból kizárólag csak külföldön folytathatja le, a külföldi vizsgálattal kapcsolatos díjat – az eljárás lefolytatását követően, a tényleges költségek alapján – számla ellenében 15 napon belül kell a közlekedési hatóság részére megfizetni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokra kell alkalmazni.

(2) *  Az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, illetve módosított 1. § (1) bekezdését, 2. § (1)–(1a) bekezdését, 2. § (4) bekezdését, 2/A. §-át, 3. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez * 

2. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Ft/db
1. *  A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak
a) Vasúti pályák, iparvágányok
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása
5 kilométer pályahosszig 444 000
további megkezdett kilométerenként 74 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 147 000
b) Hidak, aluljárók, védőhidak
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély 552 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 293 000
c) Alagutak
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 1 010 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 240 000
d) Oldal-, homlok- és magasrakodók
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
gépészeti berendezéssel 381 000
gépészeti berendezés nélkül 297 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 202 000
e) Függőpályák, siklók
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 513 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 234 000
f) Sífelvonók
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
magas kötélvezetésű sífelvonóknál 513 000
alacsony kötélvezetésű sífelvonóknál 256 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 234 000
g) Keskeny nyomközű vasutak esetében a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni
2. *  A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggő díjak
a) Vasúti biztosítóberendezés
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély állomásonként, állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként és feltétfüzet jóváhagyása
587 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 201 000
b) Villamos felsővezeték
– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet jóváhagyása
5 vágánykilométerig 347 000
további megkezdett vágánykilométerenként 58 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 133 000
c) Térvilágítási berendezés
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 286 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 92 000
d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 469 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 235 000
e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, járműmérleg, rakodóberendezés, tartálykocsi töltő- és lefejtőberendezés
– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 248 000
– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 179 000
3. *  Járművek engedélyezésével összefüggő díjak
a) elvi előzetes típusengedély 180 000
b) előzetes típusengedély, átalakítási engedély 291 000
c) egyszerűsített típusengedély, honosítási engedély, típusengedély megújítása 346 000
d) típusengedély 1 037 000
e) üzembe helyezési engedély
ea) 10 t sajáttömeg alatti járműveknél 153 000
eb) 10–30 t közötti sajáttömegű járműveknél 200 000
ec) 30 t sajáttömeg feletti járműveknél 291 000
f) *  a rendkívüli járművizsgálat díja megegyezik az e) pont alatti üzembehelyezési eljárás díjával
g) * 
h) üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt 96 000
i) vasúti jármű hatósági jelzésének meghatározása pályaszámonként/ jármű nyilvántartásban történő rögzítése és a jármű adataiban történő változás átvezetése a nyilvántartásban
3 000
4. *  Vasúti járművekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények
a) gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja 118 000
b) gyártását és javítását végző vállalkozások engedélyezésének díja 958 000
5. *  Az 1–4. pontban nem említett további vasúti építmények, járművek és berendezések hatósági engedélyezésével kapcsolatban
a) létesítési, átalakítási, felmentési és használatbavételi engedély 300 000
b) megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 198 000
c) vasúti jármű elvi előzetes, illetve előzetes típusengedély és átalakítási engedély érvényességi ideje meghosszabbítása
103 000
6. *  Engedélytől való eltérés engedélyezésének díja
a) Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
(az érvényességi idő meghosszabbítása kivételével) 255 000
b) járműtípus-engedély 273 000
7. *  Létesítési, átalakítási és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának díja 89 000
8. *  A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával
a) *  Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás díjának összegével
b) Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával megegyezik
c) Az ideiglenes használatbavételi engedélyezési eljárás díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával
d) Keskeny nyomközű és kétéltű – kivétel a trolibusz – vasúti járművek esetében, a 3. pont e) alpontja kivételével, a 3. és 4. pontban meghatározott díjtételek 30%-át kell alkalmazni
e) Különleges menet engedélyezésének díja a 3. pont e) alpontjában a 10 t sajáttömeg alatti járműveknél meghatározott díj 70%-a
9. *  Vasúti építményekre kiadott engedély átruházás díja 147 000
10. *  A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabályzat (utasítás)
hatósági jóváhagyása alapdíj 10 oldalig 167 000
további oldalanként 9 000
11. Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai
a) *  Pályahálózat-működtető, illetve integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége részére:
– 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig 2 018 000
– 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál 3 662 000
b) *  Vállalkozó vasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egysége részére vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön:
– 1–50 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság 1 033 000
– 51–100 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság 1 553 000
– 100 db feletti vasúti járművel rendelkező vasúti társaság 2 032 000
c) *  Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély külön-külön 724 000
d) * 
e) Bejelentés vagy megtörtént esemény alapján a vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély ügyében indított vagy hatósági eljárás díja megegyezik az a)–c) pontok alatt felsorolt díjakkal
f) A kiegészítő biztonsági tanúsítvány díja megegyezik a b) pont alatt felsorolt díjakkal
g) *  Keskeny nyomközű vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély az a)–f) pont alatti díjak 30%-a
h) *  A kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemeltető vasúti társaságok számára a vasútbiztonsági tanúsítvány díja a b)–g) pontban meghatározott díjtételek 30%-a
12. a) * 
b) * 
13. *  Vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését és vizsgálatát végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése
a) időszakos és rendkívüli járművizsgálat végzése 1 661 000
b) járműjavítás, -karbantartás, -felújítás, -korszerűsítés 1 246 000
c) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek javítása, karbantartása, felújítása, korszerűsítése 830 000
d) kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton és múzeumvasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket javító műhelyek esetén a díj az a)–c) alpontokban meghatározott díjtételek 10%-a,
e) engedély módosítása esetén a díj az a)–d) alpontokban meghatározott díjtételek 40%-a
14. *  Vasúti járműre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy szakértőként történő elismerése, OTIF felé történő bejelentése 49 000
15. *  Szabályzati előírástól való eltérés engedélyezésének hatósági díja 170 000
16. *  Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai
a) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat hatósági minősítésének díja vasúti járművezetői munkakörökben: 11 000
b) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja pszichológiai vizsgálatra nem kötelezett munkakörökben 20 300
c) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja pszichológiai vizsgálatra kötelezett, nem vasúti járművezetői munkakörökben 32 800
d) Vasúti egészségügyi alkalmasság időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat hatósági minősítésének díja 12 800
e) Vasúti járművezetői munkakörökben végzett előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat során tanúsítvány kiadásának díja 40 800
17. *  Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók, valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások
a) engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja 614 000
b) *  engedélyének, illetve a regisztrációjának módosítása 26 000
18. *  Kockázatelemzés jóváhagyása
a) vasúti rendszerelemekkel kapcsolatban 215 000
b) vasúti alrendszerek üzembe helyezésével, módosításával kapcsolatban 902 000
c) vasúti járművekkel kapcsolatban 641 000
d) vasútvállalatok átszervezésével, az infrastruktúra,
illetve a kiszolgálás változásával kapcsolatban 1 718 000
19. * 
20. * 
21. *  A vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével, időszakos oktatásával, alap-, és időszakos vizsgáival kapcsolatos nyilvántartási, igazolás-kiállítási hatósági díj 6 000
22. *  Vasúti járművezetői engedély kiállításának és cseréjének díja 13 125
23. *  Külföldön szerzett képesítés honosítása 14 400
24. *  Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyása motorcsaládonként 176 000
25. *  Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyás alóli felmentési eljárása 121 000
26. *  Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok esetében a rugalmas végrehajtás engedélyezése iránti kérelemre végzett hatósági eljárás 121 000
27. *  Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyási bizonyítványa módosítása, kiterjesztése 121 000
28. *  Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok regisztrációja
a) 1–10 motor esetében motoronként 26 000
b) 10–100 motor esetében motoronként 14 000
c) 100-nál több motor esetében motoronként 4 000
29. *  A vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát, valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek működési engedélye 1 248 000
30. *  Vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítása, engedélyezése 1 248 000
31. *  Pályázati díj
a) e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok akkreditálása esetén, tananyagonként 500 000 Ft
b) tantárgy témakörök ismeretanyagok akkreditálása 50 000 Ft