A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2006. (V. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Indonesia on Economic Co-operation

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as „Contracting Parties”),

desiring to enhance the economic co-operation based on the long-standing bilateral relations between Contracting Parties,

wishing to continue and reinforce their existing traditional economic co-operation, with a view to developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on long-term and mutual beneficial basis,

convinced of the necessity of deepening the bilateral legal framework establishing favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

pursuant to the laws and regulations in their respective Countries and in full conformity with their international obligations,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective laws and regulations, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspective of economic co-operation, shall promote favourable conditions for long-term undertakings, inter alia, in the following areas:

a) Energy,

b) Information technology and communications,

c) Transportation,

d) Vehicle industry and auto components,

e) Electronic and electro-technical industry,

f) Electrical equipment and appliances,

g) Agriculture and food processing industry,

h) Water management, natural resources and environmental issues,

i) Industrial machinery and machine tools,

j) Packaging,

k) Chemical and petrochemical industry,

l) Healthcare, medical technology, medical and pharmaceutical industry,

m) Exploration, production, preparation, treatment and further marketing of mineral raw materials and mining products,

n) Human resource development,

o) Vocational training,

p) Small and medium-sized enterprises,

q) Bio-technology,

r) Tourism.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

a) Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

b) Exchange of information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

c) Encouraging establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

d) Exchange of business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

e) Promotion of the participation of small- and medium-size private sector enterprises in the bilateral economic co-operation undertakings,

f) Encouragement of co-operation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

g) Promotion of co-operation between the financial institutions and banking sectors,

h) Promotion of investment co-operation, the establishment of joint ventures and company representation offices,

i) Promotion of co-operation between corporations of the two Countries in the inter-regional as well as in international cooperative projects.

Article 4

(1) Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of either Contracting Party regularly and alternately in Hungary and Indonesia.

(2) The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

a) Discussion of the development of bilateral economic co-operations,

b) Identifying new possibilities for the further development of future economic co-operation,

c) Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,

d) Making proposals for the application of this Agreement.

Article 5

Co-operation pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Parties and the observance of generally recognized norms and principles of international law and without prejudice to the fulfillment of the obligation by the Contracting Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements in which they are party to.

Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect those obligations, including the obligations of the Republic of Hungary deriving from the Treaty on European Union.

Article 6

This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Contracting Parties in writing. The amendment or modification shall comply with the existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties.

Article 7

Any disputes arising from the interpretation and/or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Contracting Parties within the framework of the Joint Commission.

Article 8

(1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification, by which the Contracting Parties inform each other through diplomatic channels, that constitutional requirements in the respective countries for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

(2) This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years thereafter. Either Party may at any time notify in writing of its intention to terminate this Agreement. This Agreement shall cease to be in force after 90 (ninety) days from the date of receipt of this denunciation note.

(3) The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of arrangements and/or programmes made under this Agreement until its completion.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Signed in Jakarta, on 25th July 2005, in 2 (two) originals in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the
Republic of Hungary
For the Government of the
Republic of Indonesia

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: szerződő felek),

azzal az óhajjal, hogy fokozzák a szerződő felek között régóta fennálló kétoldalú együttműködésen alapuló gazdasági együttműködést,

azzal a kívánsággal, hogy gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésük hosszú távú és kölcsönösen előnyt jelentő alapon történő fejlesztése és élénkítése érdekében folytassák és megerősítsék a meglévő hagyományos gazdasági együttműködést,

meggyőződve a további együttműködés kedvező feltételeit és megfelelő alapját létrehozó kétoldalú jogi keret elmélyítésének szükségességéről,

országaik törvényei és rendelkezései alapján, nemzetközi kötelezettségeikkel maradéktalanul összhangban,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A szerződő felek saját törvényeiknek és rendelkezéseiknek megfelelően támogatják a kölcsönös előnyöket jelentő gazdasági együttműködés bővítését és változatossá tételét mindazokon a területeken, melyek a gazdasági fejlődésben szerepet játszanak.

2. Cikk

Gazdasági együttműködésük jelenlegi helyzetét és kilátásait szemügyre véve, a szerződő felek elősegítik a hosszú távú vállalkozások számára kedvező feltételek kialakítását többek között a következő területeken:

a) energetika,

b) informatika és hírközlés,

c) közlekedés,

d) járműipar és autóalkatrészek,

e) elektronikai és elektrotechnikai ipar,

f) villamos berendezések és készülékek,

g) mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar,

h) vízgazdálkodás, természeti erőforrások és környezetvédelmi kérdések,

i) ipari gépek és szerszámgépek,

j) csomagolás,

k) vegyipar és petrolkémiai ipar,

l) egészségügy, orvosi technológiák, orvosi és gyógyszeripar,

m) ásványi nyersanyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, előkészítése, kezelése és további forgalomba hozatala,

n) humán erőforrás fejlesztés,

o) szakképzés,

p) kis- és középvállalkozások,

q) biotechnológia,

r) idegenforgalom.

3. Cikk

A szerződő felek törekednek arra, hogy együttműködésüket kiterjesszék és élénkítsék a megfelelő eszközökkel, úgymint:

a) a gazdaságpolitikusok, kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kereskedelmi és ipari kamarák, regionális és helyi szereplők közötti kapcsolatok előmozdítása és erősítése, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjének, valamint képviselőik és egyéb gazdasági és szakmai delegációk látogatásainak ösztönzése;

b) a fejlesztési prioritásokra vonatkozó információk cseréje, és az üzleti szereplők fejlesztési projektekben való részvételének elősegítése;

c) új kapcsolatok kialakításának ösztönzése a két ország üzleti körei között és a meglévők bővítése látogatások, találkozók és a magánszemélyek és vállalkozások közötti egyéb interakciók révén;

d) üzleti információcsere, a vásárokon és kiállításokon való részvétel ösztönzése, üzleti rendezvények, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése;

e) a magánszektorba tartozó kis- és középvállalkozások kétoldalú gazdasági együttműködésekben való részvételének támogatása;

f) a konzultációs, marketing, tanácsadó és szakértői szolgáltatásokban való együttműködés ösztönzése a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

g) a pénzügyi intézmények közötti és a bankszektorbeli együttműködés támogatása;

h) a befektetési együttműködés, a közös vállalkozások és a vállalati képviseleti irodák létrehozásának a támogatása;

i) a két ország vállalatainak régiók közötti, valamint nemzetközi együttműködési projektekben való együttműködésének támogatása.

4. Cikk

(1) E Megállapodás megkötését követően létrejön egy „Vegyes Bizottság”, mely a felek bármelyikének kérésére ül össze rendszeresen, váltakozva Magyarországon és Indonéziában.

(2) A Vegyes Bizottság feladatai közé tartoznak különösen a következők:

a) a kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztésének a megvitatása,

b) a jövőbeli gazdasági együttműködés továbbfejlesztése, új lehetőségeinek meghatározása,

c) a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételei javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása,

d) javaslattétel e Megállapodás alkalmazására vonatkozóan.

5. Cikk

Az e Megállapodás szerinti együttműködés a szerződő felek nemzeti törvényei és rendelkezései szerint, a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak és elveinek betartása mellett, valamint a szerződő felek kétoldalú, regionális vagy többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségei teljesítésének sérelme nélkül folyik.

Következésképpen e Megállapodás rendelkezéseire nem lehet úgy hivatkozni, illetve azok nem értelmezhetők oly módon, mely ezeket a kötelezettségeket érvénytelenítené vagy egyéb módon befolyásolná, a Magyar Köztársaság Európai Unióról szóló szerződésből eredő kötelezettségeit is ideértve.

6. Cikk

Ez a Megállapodás a szerződő felek kölcsönös megegyezésével, írásban módosítható. A módosításokat a szerződő felek törvényhozása által létrehozott meglévő jogi eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

7. Cikk

A Megállapodás értelmezéséből, illetve alkalmazásából eredő jogvitákat a felek békés úton, egyeztetéssel vagy tárgyalással rendezik, a Vegyes Bizottság keretein belül.

8. Cikk

(1) Ez a Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a felek mindegyike kézhez vette az értesítést, melyben a szerződő felek diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatják egymást az országaikban alkalmazandó, a Megállapodás hatálybaléptetéséhez szükséges alkotmányos követelmények teljesüléséről.

(2) Ez a Megállapodás 5 (öt) évig marad érvényben, és időbeli hatálya azt követően automatikusan további 5 (öt) évre meghosszabbodik. A Megállapodás megszüntetésére vonatkozó szándékát a felek bármelyike bármely időpontban közölheti írásban. A Megállapodás hatálya 90 (kilencven) nappal a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napját követően szűnik meg.

(3) A Megállapodás megszüntetése nem érinti az e Megállapodás keretében született, még nem teljesített megegyezések, illetve programok érvényességét és időtartamát.

A fentiek hiteléül az alulírottak, akik kormányaik erre vonatkozó szabályszerű meghatalmazását bírják, a Megállapodást aláírták.

Kelt Jakartában, 2005. július 25-én, 2 (két) angol nyelvű eredeti példányban, melyek mindegyikének szövege egyenlő mértékben hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Az Indonéz Köztársaság
Kormánya részéről”

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a a Megállapodás 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 1-2. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére