A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

137/2006. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) közötti együttműködési megállapodás módosításának kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) közötti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosítása kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodás módosítását e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Amendment
to the Cooperating State Agreement between the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) and the Government of Hungary
 * 

The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, established by the Convention opened for signature in Geneva on 24 May 1983 and entered into force on 19 June 1986, as amended by the Amending Protocol attached to Council Resolution EUM/C/Res. XXXVI, which entered into force on. 19 November 2000 (hereinafter referred to as „EUMETSAT”), and the Government of Hungary (hereinafter referred to as „Hungary”),

recalling the Cooperating State Agreement between EUMETSAT and Hungary, signed on 7 July 1999 (hereinafter referred to as „the Agreement”),

recalling that Article 7 of the Agreement established that the Agreement shall remain in force for a period of 5 years and that it requires, during the fifth year following the entry into force of the Agreement, a formai review of the cooperation in view of a possible accession by Hungary to EUMETSAT as a full Member State,

recalling that Article 7 of the Agreement was formally amended on 29 July 2004 to extend the duration until 31 December 2005,

taking into account the very fruitful cooperation between Hungary and EUMETSAT during the period covered by the Agreement,

bearing in mind that the required steps for the accession of Hungary to EUMETSAT as a full Member State are being followed and that the process is expected to be finalised by 1 January 2009,

recalling that the Agreement, as amended on 29 July 2004, will expire on 31 December 2005,

wishing to provide for coverage of the period between expiry of the Agreement and the full accession of Hungary as a EUMETSAT Member State,

have agreed to amend the Agreement as follows:

Article 7, paragraph 1 shall read as follows: * 

„1 This Agreement shall enter into force upon signature of both Parties and shall remain in force until 31 December 2008.” * 

The Republic of Hungray shall notify the European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites in writing through diplomatic channels that it has fulfilled the internal legal prescriptions necessary for the coming into force od the present Agreement. The present Agreement sall come into force of the day of receipt of such a note.

All other provisions of the Agreement remain valid and in force.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised, have signed this amendment to the Agreement.

Done in two originals in the English language.

In Darmstadt In Budapest
On 29 May 2006 On 6 June 2006
for EUMETSAT for the Government of Hungary
Dr. Lars Prahm
Director-General
Dr. Zoltán Dunkel
President
of the National Meteorological Service of Hungary

Módosítás
a Meteorológiai Műholdakat Üzemeltető Európai Szervezet (EUMETSAT) és Magyarország Kormánya között létrejött Együttműködési Megállapodásához
 * 

A Meteorológiai Műholdakat Üzemeltető Európai Szervezet, melyet az 1983. május 24-én aláírásra megnyitott és 1986. június 19-ével hatályba lépett Egyezmény, melyet a 2000. november 19-én hatályba lépett, az EUM/C/Res. XXXVI Tanácshatározat mellékleteként kiadott Módosító Protokoll alapított (a továbbiakban: EUMETSAT) és Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Magyarország)

felidézve az EUMETSAT és Magyarország között 1999. július 7-én aláírt Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás),

felidézve, hogy a Megállapodás 7. paragrafusa meghatározza, hogy a Megállapodás 5 évig marad hatályban, és kiköti, hogy a Megállapodás hatálybalépését követő 5. évben az együttműködést hivatalosan felülvizsgálják Magyarország esetleges teljes jogú tagként való EUMETSAT csatlakozása tekintetében,

felidézve, hogy a Megállapodás 7. §-a 2004. július 29-én módosítva lett, miszerint a Megállapodás hatálya 2005. december 31-ig meghosszabbításra került, * 

figyelembe véve a nagyon eredményes együttműködést Magyarország és az EUMETSAT között a Megállapodás által lefedett időszakban,

gondolva arra, hogy a Magyarország teljes jogú tagként való EUMETSAT csatlakozásához szükséges lépések megtörténtek, és az eljárás várhatóan 2009. január 1-jén fejeződik be,

felidézve, hogy a Megállapodás hatálya a 2004. július 29-i módosítás szerint 2005. december 31-én lejár,

azzal a szándékkal, hogy rendelkezzen a Megállapodás lejárta és Magyarország teljes jogú tagként való csatlakozása közötti időszakról,

megállapodtak abban, hogy a Megállapodást az alábbiakban módosítják:

A 7. § 1. pontja a következőképpen alakul: * 

„1. Ezen Megállapodás a két fél által történt aláírásakor lép hatályba, és 2008. december 31-ig hatályban marad.” * 

A Magyar Köztársaság diplomáciai úton, írásban tájékoztatja a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetét arról, hogy eleget tett a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak. Jelen Megállapodás az erről szóló jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

A Megállapodás minden egyéb rendelkezése érvényes és hatályban marad.

Annak bizonyságául, hogy az aláírók, megfelelő felhatalmazással bírva, aláírták a Megállapodás ezen módosítását.

Készült két eredeti angol nyelvű példányban.

EUMETSAT
részéről
Magyarország
Kormánya részéről
Dr. Lars Prahm s. k.,
vezérigazgató
Dr. Dunkel Zoltán s. k.,
elnök a Magyar Köztársaság Meteorológiai Szolgálata”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.

(4) Felhatalmazást kap a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, hogy a 2-3. §-ok hatálybalépését követően a megállapodás jelen módosításával egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegét, és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.


  Vissza az oldal tetejére