A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 90. §-a (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: felhasználó) és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetője (a továbbiakban: szolgáltató) által kötött szolgáltatási szerződésekre terjed ki.

2. § (1) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(2) *  A szerződésnek tartalmaznia kell az ingatlanügyi hatóság által az Inytv. 75. § (1) bekezdése alapján hozott, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételét engedélyező határozat számát.

(3) *  A szolgáltató köteles megkötni a szerződést azokkal a felhasználókkal, akik részére az ingatlanügyi hatóság hozzáférési jogosultságot engedélyezett, és elfogadják az általános szerződési feltételeket.

3. § A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szolgáltató megnevezését, székhelyét,

b) a szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálati iroda címét, elektronikus elérhetőségét,

c) *  a felhasználó természetes személyazonosító adatait, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében annak megnevezését és székhelyét,

d) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez hozzáférést biztosító hozzáférési jogosultságok számát,

e) a szerződés tárgyát, a szolgáltatás vállalt tartalmát, terjedelmét és a szolgáltatási színvonalat,

f) a felhasználó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit,

g) a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szolgáltatás kezdő napját, a szerződés időtartamát,

i) a jogviták rendezésére vonatkozó szabályokat.

4. § A szolgáltatási szerződésben rögzíteni kell, hogy a felhasználó az egyes szolgáltatásokra igazgatási szolgáltatási díj ellenében vagy díjmentesen jogosult. Díjfizetésre kötelezett felhasználó esetében a szolgáltatási szerződésnek a díjfizetés módjára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell.

5. § (1) A szolgáltatási szerződés részét képezik az általános szerződési feltételek, amelyben rendelkezni kell:

a) a szolgáltatási szerződés megkötésének feltételeiről,

b) a szerződéskötés rendjéről,

c) a hozzáférési jogosultság biztosításának módjáról, költségeiről,

d) a szolgáltatási szerződés felmondásáról és megszűnéséről,

e) a szerződésszegés következményeiről,

f) a szerződő felek felelősségéről,

g) a díjfizetésről és a számlázásról,

h) a szolgáltatás minőségéről, igénybevételéhez szükséges műszaki, informatikai feltételekről, biztonsági előírásokról, valamint

i) a kapcsolódó szoftverek átadásáról, megismertetéséről, a hibabejelentés módjáról.

(2) Az általános szerződési feltételeket a szolgáltató köteles a honlapján közzétenni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A szolgáltató az e rendelet hatálybalépésekor alkalmazott általános szerződési feltételeknél a jövőre nézve a felhasználók számára hátrányosabb feltételeket csak jogszabály rendelkezése alapján állapíthat meg azon szolgáltatások tekintetében, amelyet jogszabály előírása alapján nyújt.