A jogszabály mai napon ( 2024.03.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról

A Kormány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 19. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A polgármester közszolgálati járadéka igénylésének és megállapításának szabályai * 

1. § (1)-(6) * 

(7) *  A megállapított közszolgálati járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

A közszolgálati járadék összege és folyósítása

2. § (1) * 

(2) A közszolgálati járadék összegét annak az öregségi nyugdíjnak a Pttv. 13/B. §-ának (2) bekezdése szerinti százalékos mértékében kell meghatározni, amely a polgármestert a jogosultság megnyílása időpontjában az öregségi nyugdíjra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazásával megilletné.

(3) *  A közszolgálati járadék összegét a megállapítás naptári évét követő minden év január l-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-a alapján megvalósult tényleges nyugdíjemelés mértékének összegével együtt kell folyósítani.

3. § (1) *  A nyugdíjfolyósító szerv a közszolgálati járadékot havonta, önállóan, vagy az általa folyósított és a polgármestert megillető egyéb ellátással együtt folyósítja. A közszolgálati járadékot az egyéb ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

(2) * 

(3) *  A közszolgálati járadék folyósításának időtartama alatt a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a nyugdíjfolyósító szervnek bejelenteni.

4. § (1) *  A nyugdíjfolyósító szerv a bejelentést követően a munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő időpontjától a közszolgálati járadék folyósítását megszünteti.

(2) A közszolgálati járadék folyósítása a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjával megszűnik.

(3) *  Ha a közszolgálati járadék folyósítása alatt a polgármester kérelmére öregségi nyugdíjat állapítanak meg, a nyugdíjfolyósító szerv dönt a közszolgálati járadék folyósításának a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a nyugdíj megállapításának időpontjától történő megszüntetéséről.

5. § *  (1) *  Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnését a központi nyugdíjbiztosítási szerv által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon bejelenti a nyugdíjfolyósító szervnek, az dönt a megszüntetett közszolgálati járadék időközi emelésekkel növelt összegének újrafolyósításáról.

(2) A közszolgálati járadék újrafolyósítása iránti kérelem tartalmazza a korábban közszolgálati járadékban részesült személy

a) nevét és születési nevét,

b) születési helyét, idejét és anyja nevét,

c) lakcímét,

d) nyugdíjfolyósítási törzsszámát és Társadalombiztosítási Azonosítási Jelét,

e) *  munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésének évét, hónapját és napját,

f) aláírását és

g) a kérelem kiállításának helyét, évét, hónapját és napját.

A polgármester közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítésének szabályai * 

6. § (1) *  A polgármester közszolgálati járadékának megfelelő összeget a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti. A megtérítésére, elszámolására, folyósítására a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló jogszabálynak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak finanszírozási és elszámolási rendjére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) * 

7. § (1)-(6) * 

(7) * 

Értelmező és záró rendelkezések

8. § E rendelet alkalmazásában

a) * 

b) közszolgálati járadék: a Pttv. 13/B. §-ában szabályozott feltételek esetén megállapított járadék;

c) munkavégzésre irányuló jogviszony: a legalább három hónapot elérő, illetve azt meghaladó, a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott, díjazással (jövedelemmel) járó tevékenység;

d) öregségi nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott nyugdíj;

e) *  polgármester: az a foglalkoztatási jogviszonyban tisztségét ellátó polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, akinek a megbízatása a Pttv. 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja, illetve (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint szűnik meg;

f)-g) * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 2006. évi általános önkormányzati választásokon a mandátumát vesztett polgármester tekintetében kell alkalmazni.

(2) * 

(3) *  Az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester közszolgálati járadéka összegének megállapítására, folyósítására, a jogorvoslatra, a jogalap nélkül felvett közszolgálati járadék visszafizetésére, a követelés érvényesítésére (ideértve a tartozás mérséklését, elengedését, fizetési kedvezmény engedélyezését is), valamint a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségre a Tny. és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet öregségi nyugdíjra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1-4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez *