A jogszabály mai napon ( 2021.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

270/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Megállapodás az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a Polgári Globális Navigációs Műholdrendszerről (GNSS)

az Európai Közösség, a továbbiakban „a Közösség”,

és

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Német Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

Málta,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerződő felei, a továbbiakban: „a tagállamok”

egyrészről,

és

a Marokkói Királyság, a továbbiakban: „Marokkó”

másrészről,

a továbbiakban: „a felek”,

figyelembe véve a globális navigációs műholdrendszer polgári célokra történő fejlesztésében rejlő közös érdekeket,

felismerve a GALILEO program jelentőségét, mint az európai és marokkói navigációs és információs infrastruktúrához való hozzájárulást,

figyelembe véve a GNSS-alkalmazások fejlesztésének erősödését Marokkóban, Európában és a világ más részein,

azzal az óhajjal, hogy a Marokkó és a Közösség közötti együttműködés erősödjék, valamint figyelembe véve az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2000. március 1-jén hatályba lépett euro-mediterrán megállapodást *  (a továbbiakban: „a 2000. márciusi társulási megállapodás”),

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A megállapodás célja

A megállapodás célja az, hogy a polgári globális navigációs műholdrendszerhez (GNSS) való európai és marokkói hozzájárulások keretében ösztönözze, elősegítse és erősítse a felek közötti együttműködést.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

„kiegészítő rendszer”: regionális vagy helyi mechanizmusok, például az európai geostacionárius navigációs átfedési szolgáltatás (EGNOS). Ezek a mechanizmusok a műholdas navigációs és időjelek felhasználóit a használatban lévő alapkonstellációkból származó információkon túlmenően bemeneti információval, valamint további távolsági/pszeudo-távolsági adatokkal, illetve a létező pszeudo-távolsági adatok korrekciójával vagy megerősítésével látják el. A mechanizmusok a felhasználók számára lehetővé teszik a teljesítmény növekedését, növelik a pontosságot, a rendelkezésre állást, az egységességet és a megbízhatóságot;

„GNSS”: a műholdas navigációhoz és időméréshez felhasznált jeleket biztosító globális navigációs műholdrendszer (Global Navigation Satellite System);

„GALILEO”: a GNSS-szolgáltatások ellátását biztosító önálló, európai polgári globális navigációs és időmeghatározási műholdrendszer, amelyet a Közösség, valamint annak tagállamai terveztek és fejlesztettek ki. A rendszer polgári ellenőrzés alatt áll, és GNSS-szolgáltatások nyújtását célozza. A GALILEO üzemeltetése magánkézbe adható. A GALILEO egy vagy több különböző célú szolgáltatás megvalósítását célozza: nyitott hozzáférésű, kereskedelmi célú, életbiztonsági, kutatási és mentési szolgáltatások, valamint egy korlátozott hozzáférésű, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem előtt tartó kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás megvalósítását;

„GALILEO helyi elemek”: olyan helyi mechanizmusok, amelyek a GALILEO globális navigációs és időmeghatározási műholdrendszer felhasználóit a használatban lévő alapkonstellációból származó bemeneti információn túl további bemeneti információval látják el. A helyi elemeket a teljesítmény fokozása érdekében repülőterek, tengeri kikötők és városi vagy egyéb, földrajzilag kihívást jelentő környezetbe lehet telepíteni. A GALILEO a helyi elemeket általános modellekkel látja el;

„globális navigációs, helyzetmeghatározási és időmeghatározási berendezés”: minden olyan, műholdas navigációs vagy időjelek átvitelére, vételére vagy feldolgozására szolgáló polgári végfelhasználású berendezés, amely szolgáltatást biztosít vagy regionális kiegészítő rendszerrel közösen működik;

„szabályozási intézkedés”: valamely fél által hozott törvény, rendelet, szabály, határozat, illetve általuk alkalmazott eljárás, igazgatási vagy hasonló intézkedés;

„interoperabilitás”: felhasználói szinten jelentkező helyzet, amelyben a duális rendszerű vevőkészülék a legalább két rendszerből érkező jeleket egyidejűleg ugyanolyan vagy jobb teljesítménnyel használja fel, mintha csak az egyik rendszerből érkező jeleket használná;

„szellemi tulajdon”: a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létesítésére Stockholmban, 1967. július 14-én kelt egyezmény 2. cikkében található fogalommeghatározás az irányadó;

„felelősség”: valamely természetes vagy jogi személy meghatározott jogi elvek és szabályok szerinti kártérítési felelőssége valamely más természetes vagy jogi személynek okozott kárért. Ez a kötelezettség származhat megállapodásból (szerződéses felelősség) vagy jogi normából (szerződésen kívüli felelősség);

„költségmegtérülés”: a rendszer befektetési és üzemeltetési költségeinek megtérülését biztosító mechanizmusok;

„minősített információ”: az olyan jogosulatlan közzététellel szemben védelmet igénylő, bármilyen formájú információ, amely közzététel különböző mértékben sértheti a felek, vagy egyes tagállamok alapvető érdekeit, beleértve nemzetbiztonsági érdekeiket is. Az információ minősítési szintje meghatározott jelöléssel azonosítható. Az ilyen információkat a felek a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően minősítik, és védelmet biztosítanak az ilyen információ titkosságának, integritásának és hozzáférhetőségének elvesztésével szemben;

„felek:” egyrészről hatásköreiknek megfelelően a Közösség vagy a tagállamok, vagy a Közösség és tagállamai, másrészről pedig Marokkó;

„joghatóságukhoz tartozó területek”: az Európai Közösség és tagállamai vonatkozásában azok a területek, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az ott meghatározott feltételek szerint.

3. Cikk

Az együttműködés elvei

A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységekre a következő elveket alkalmazzák:

1. a jogok és kötelezettségek - beleértve a hozzájárulásokat és kifizetéseket - általános egyensúlyán alapuló kölcsönös előnyök elve;

2. partnerség a GALILEO-programban a GALILEO igazgatására vonatkozó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően;

3. kölcsönös lehetőségek a polgári felhasználású európai és marokkói GNSS-projekteken belüli együttműködési tevékenységekben való részvételre;

4. az együttműködési tevékenységekre esetlegesen hatást gyakorló információk kellő időben megvalósuló cseréje;

5. a 8. cikk (2) bekezdésében említett, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok megfelelő védelme;

6. a felek területén a műholdas navigációs szolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférés;

7. a GNSS-felszerelések szabad kereskedelme a felek területén.

4. Cikk

Az együttműködési tevékenységek köre

1. A műholdas navigációval és időmeghatározással kapcsolatos együttműködési tevékenységek területei a következők: tudományos kutatás, ipari gyártás, képzés, alkalmazás, szolgáltatás- és piacfejlesztés, kereskedelem, a rádióspektrummal kapcsolatos kérdések, az integritással kapcsolatos kérdések, szabványosítás és hitelesítés, továbbá biztonság. Ezt a listát a felek a 14. cikk alapján létrehozott mechanizmussal összhangban meghozott határozattal módosíthatják.

2. Ez a megállapodás nem terjed ki a felek között a 2.1-2.6. pontban említett területeken folytatott együttműködésre. Amennyiben a felek egyetértenek abban, hogy az együttműködésnek a következő területek valamelyikére való kiterjesztéséből kölcsönös előnyök származnak, ennek érdekében a felek között tárgyalásokat kell folytatni, és meg kell kötni a megfelelő megállapodásokat.

2.1. Az Európai Közösségben és tagállamaiban alkalmazandó exportellenőrzési és az atomsorompóval kapcsolatos szabályozási intézkedések tárgyát képező, a GALILEO-val kapcsolatos érzékeny technológiák és elemek;

2.2. kriptográfia és jelentős információbiztonsági technológiák és elemek (INFOSEC);

2.3. a GALILEO rendszerbiztonsági felépítése (világűrbeli, földi és felhasználói szegmensek);

2.4. a GALILEO globális szegmenseinek biztonsági ellenőrzési sajátosságai;

2.5. kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások azok meghatározási, fejlesztési, végrehajtási, tesztelési és értékelési, illetve működési (üzemeltetési és használati) szakaszában; és

2.6. a műholdas navigációt és a GALILEO-t érintő minősített információk cseréje.

3. Ez a megállapodás nem érinti az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságot és annak intézményi szerkezetét létrehozó európai közösségi jogszabályok alkalmazását. Ez a megállapodás nem érinti továbbá az atomsorompóval kapcsolatos kötelezettségvállalások végrehajtásával és a kettős felhasználású termékek exportellenőrzésével kapcsolatos megfelelő szabályozási intézkedéseket, valamint a technológia immateriális átruházásának biztonságára és ellenőrzésére vonatkozó nemzeti intézkedéseket.

5. Cikk

Az együttműködés formái

1. A felek - a vonatkozó szabályozási intézkedéseikre is figyelemmel - a lehető legteljesebb mértékben előmozdítják az e megállapodás szerinti együttműködési tevékenységeiket abból a célból, hogy hasonló lehetőségeket biztosítsanak a 4. cikkben felsorolt területeken végzett tevékenységeikben való részvételre.

2. A felek megállapodnak abban, hogy a 6-13. cikkben említetteknek megfelelően együttműködési tevékenységeket folytatnak.

6. Cikk

Rádióspektrum

1. A Nemzetközi Távközlési Unió keretében eddig elért sikerekre építve a felek megállapodnak abban, hogy a rádióspektrummal kapcsolatos kérdések terén tovább folytatják az együttműködést és egymás kölcsönös támogatását.

2. Ebben az összefüggésben a felek előmozdítják a megfelelő frekvenciakiosztást a GALILEO részére abból célból, hogy a felhasználók előnyére világszerte - és nevezetesen Marokkóban és a Közösségben - biztosítsák a GALILEO szolgáltatásainak hozzáférhetőségét.

3. A felek felismerik továbbá annak jelentőségét is, hogy a rádiónavigációs spektrum védelmet élvezzen a megszakítással és az interferenciával szemben. E célból a felek meghatározzák az interferencia forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat keresnek az ilyen interferencia megszüntetése érdekében.

4. E megállapodás egyetlen része sem értelmezhető oly módon, hogy az eltéréseket tesz lehetővé a Nemzetközi Távközlési Unió vonatkozó rendelkezéseitől, ideértve az Nemzetközi Távközlési Unió rádiószabályzatát is.

7. Cikk

Tudományos kutatás

A felek a GNSS területén európai és marokkói kutatási programokon - köztük az Európai Közösség Kutatási és Fejlesztési Keretprogramján, valamint az Európai Űrügynökség és a marokkói szervek által kifejlesztett programokon - keresztül előmozdítják a közös kutatási tevékenységeket.

A közös kutatási tevékenységek hozzájárulnak a polgári felhasználású GNSS jövőbeni fejlesztésének tervezéséhez.

A felek megállapodnak abban, hogy meghatározzák a kutatási programokban kialakítandó hatékony kapcsolatok és eredményes együttműködés biztosításához szükséges megfelelő mechanizmusokat.

8. Cikk

Ipari együttműködés

1. A felek - a GALILEO-rendszer létrehozása, valamint a GALILEO-alkalmazások és -szolgáltatások használatának és fejlesztésének előmozdítása céljából - ösztönzik és támogatják a két fél iparai közti együttműködést, különösen közös vállalkozásokon, valamint az európai ipari társulásokban való marokkói, illetve a marokkói ipari társulásokban való európai részvételen keresztül.

2. Az ipari együttműködés megkönnyítése érdekében a felek - a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal, különösen az ilyen előírások végrehajtásának hatékony módszereivel összhangban - a GALILEO/EGNOS fejlesztését és működését érintő területeken és iparágakban megadják és biztosítják a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatos jogok megfelelő és hatékony védelmét.

3. A kifejezetten a GALILEO program keretében kidolgozott és finanszírozott érzékeny termékek Marokkó általi, harmadik országokba való kivitelét előzetesen engedélyeztetni kell a GALILEO megfelelő biztonsági hatóságával, amennyiben ezen hatóság ajánlása szerint ezek a termékek a vonatkozó jogszabályok értelmében kiviteli engedélykötelezettség alá esnek. A 4. cikk 2. bekezdésében említett külön megállapodásokban megfelelő mechanizmust kell kidolgozni annak érdekében, hogy Marokkó javaslatokat tehessen a kiviteli engedélykötelezettség alá eső lehetséges termékek körére.

4. A felek e megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ösztönzik a megfelelő marokkói szervek és az Európai Űrügynökség közötti kapcsolatok megerősítését.

9. Cikk

A kereskedelem és a piac fejlesztése

1. A felek ösztönzik a kereskedelmet és a befektetést az európai és marokkói műholdas navigációs infrastruktúra, brendezések, a GALILEO helyi elemei és alkalmazásai terén.

2. E célból a felek növelik a GALILEO műholdas navigációs tevékenységeinek közismertségét, azonosítják a GNSS-alkalmazások elterjedésének lehetséges akadályait, és megfelelő intézkedéseket tesznek az elterjedés elősegítése érdekében.

3. A felhasználók igényeinek azonosítása és hatékony kielégítése érdekében a Közösség és Marokkó fontolóra veszi egy közös GNSS felhasználói fórum létrehozását.

4. Ez a megállapodás nem érinti a feleknek a Kereskedelmi Világszervezetben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

10. Cikk

Szabványok, hitelesítés és szabályozási intézkedések

1. A felek felismerik annak jelentőségét, hogy a nemzetközi szabványosítási és hitelesítési fórumokon a globális műholdas navigációs szolgáltatásokra vonatkozó megközelítéseiket összehangolják. A felek együttesen elősegítik különösen a GALILEO-szabványok fejlesztését, valamint azok világszerte való alkalmazását, hangsúlyt fektetve a rendszer más GNSS-rendszerekkel való interoperabilitására.

Az összehangolás egyik célkitűzése a GALILEO-szolgáltatások széles körű és újszerű használatának előmozdítása a navigációs és az időjelek globális szabványának több célból történő elfogadása útján: nyílt szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások és életbiztonsági szolgáltatások. A felek megállapodnak abban, hogy előnyös feltételeket teremtenek a GALILEO-alkalmazások fejlesztéséhez.

2. Következésképpen e megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása és végrehajtása érdekében a felek szükség szerint együttműködnek a GNSS-t érintő, nevezetesen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és a Nemzetközi Távközlési Unióban felmerülő kérdésekben.

3. A kétoldalú kapcsolatok terén a felek biztosítják, hogy a GNSS-t érintő technikai szabványokra, hitelesítésre, engedélyezési követelményekre és eljárásokra vonatkozó intézkedéseik nem korlátozzák szükségtelenül a kereskedelmet. Ezeknek a követelményeknek objektív, diszkriminációmentes, előre megállapított és átlátható feltételeken kell alapulniuk.

4. A felek a joghatóságukhoz tartozó területeken elfogadják azokat a szabályozási intézkedéseket, amelyek szükségesek a GALILEO teljes kihasználhatósága, különösen a vevőkészülékek, a földi és a világűrbe telepített elemek kihasználhatósága biztosításához.

11. Cikk

A globális és regionális GNSS földi kiegészítő rendszerek fejlesztése

1. A felek együttműködnek a GALILEO-rendszer optimális integritását és a GALILEO-szolgáltatások folytonosságát biztosító földi rendszer felépítésének meghatározása és kivitelezése során.

2. E célból a felek regionális szinten együttműködnek egy, az EGNOS-rendszerre épülő földi regionális kiegészítő rendszer Marokkóban megvalósuló kivitelezésében és felépítésében. Ez a regionális rendszer a GALILEO-rendszer által globálisan biztosított szolgáltatásokon túlmenően regionális integritási szolgáltatásokat biztosít.

3. Helyi szinten a felek elősegítik a GALILEO helyi elemeinek fejlesztését.

12. Cikk

Biztonság

1. A felek hangsúlyozzák, hogy a globális navigációs műholdas rendszereket meg kell védeni a nem rendeltetésszerű felhasználással, az interferenciával, a megszakítással és az ellenséges cselekményekkel szemben.

2. A felek felismerik, hogy a GALILEO-rendszer és a GALILEO-szolgáltatások biztonságáról való gondoskodásra irányuló együttműködés fontos célkitűzés. A felek ezért kijelölik a GNSS biztonságával kapcsolatos kérdések kezeléséért, többek között a konzultációs csatornákért felelős hatóságot. Ez a keret a GNSS-szolgáltatások folytonosságának védelmére szolgál.

3. A felek a joghatóságukhoz tartozó területeken minden lehetséges lépést megtesznek a műholdas navigációs rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának és biztonságának biztosítása érdekében. A felek nem fedik át a GALILEO jeleit a többi fél előzetes engedélye nélkül.

4. A 4. cikk 2. bekezdésének 2.6. pontjában említett minősített információcsere a felek közötti biztonsági megállapodás létrejöttének feltétele. Az elveket, az eljárásokat és az alkalmazhatóságot a felek illetékes biztonsági hatóságai határozzák meg.

13. Cikk

Felelősség és költségmegtérülés

A felek megfelelően együttműködnek, hogy a polgári GNSS-szolgáltatások biztosításának elősegítése érdekében felelősségi rendszereket és költségmegtérülési szabályokat határozzanak meg és hajtsanak végre.

14. Cikk

Együttműködési mechanizmus

1. Az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységek összehangolását és elősegítését Marokkó részéről a Marokkói Királyság kormánya, a Közösség és annak tagállamai részéről pedig a Bizottság végzi.

2. Az 1. cikkben meghatározott célkitűzésnek megfelelően a két fél meghatározza az e megállapodás kezelésére szolgáló, a 2000. márciusi társulási megállapodásban megállapított együttműködési mechanizmusokat.

3. A felek megállapodnak Marokkó lehetséges, a vonatkozó jogokkal és eljárásokkal összhangban lévő részvételéről az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság tevékenységeiben.

15. Cikk

Finanszírozás

1. Az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságon keresztül a GALILEO-programra befizetendő marokkói hozzájárulás összegét és szabályait az Európai Közösség vonatkozó jogszabályainak intézményi előírásaival összhangban külön megállapodásban kell meghatározni.

2. A 2000. márciusi társulási megállapodásnak megfelelően biztosítani kell a felek ezen megállapodás szerinti együttműködési rendszereihez kapcsolódó áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad mozgását.

3. A 2. bekezdés sérelme nélkül amennyiben az egyik fél meghatározott együttműködési programja a másik fél résztvevőinek finanszírozásáról rendelkezik, és a finanszírozás berendezések vásárlását teszi lehetővé, a felek biztosítják, hogy - a területükön alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban - az ilyen berendezések átruházását az egyik féltől a másik fél résztvevői számára nem terheli adó és vám.

16. Cikk

Információcsere

1. A felek e megállapodás rendelkezéseinek hatékony végrehajtása érdekében igazgatási szabályokat dolgoznak ki, és konzultációs kapcsolattartókat jelölnek ki.

2. A felek ösztönzik a műholdas navigációval kapcsolatos további információcserét a két oldal intézményei és vállalatai között.

17. Cikk

Konzultáció és vitarendezés

1. Bármelyik fél kérelmére a felek azonnali konzultációt folytatnak az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről. A felek megállapodnak, hogy e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között baráti konzultációk útján rendezik.

2. Ha a felek nem találnak megoldást, igénybe veszik a 2000. márciusi társulási megállapodás 86. cikkében előírt vitarendezési mechanizmust.

3. Az 1. és a 2. bekezdésben foglalt rendelkezések nem sértik a felek jogát arra, hogy a viták rendezéséhez igénybe vegyék a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás vitarendezési rendszerét.

18. Cikk

Hatálybalépés és megszűnés

1. Ez a megállapodás az azon időpontot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárásaik befejezéséről. Az értesítést az Európai Unió Tanácsának kell megküldeni, amely e megállapodás letéteményese.

2. Ez a megállapodás egy éves felmondási idővel, írásos felmondással bármikor megszüntethető.

3. Ellenkező rendelkezés hiányában e megállapodás megszűnése nem befolyásolja a megállapodás szerint létrehozott szabályok vagy meghatározott jogok és kötelezettségek érvényességét vagy időtartamát.

4. Ez a megállapodás a felek kölcsönös, írásos megállapodásával módosítható. A módosítások az azon időpontot követő hónap első napján lépnek hatályba, amikor a felek diplomáciai jegyzékváltás útján kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

5. Ez a megállapodás a hatálybalépését követő öt évig hatályos. Ezt követően a megállapodás hatálya minden alkalommal automatikusan további öt évvel hosszabbodik meg, kivéve, ha valamelyik fél a folyamatban lévő ötéves időszak lejártát legalább három hónappal megelőzően írásban tájékoztatja a másik felet arról, hogy a megállapodás hatályát nem kívánja meghosszabbítani.

Ez a megállapodás egy-egy eredeti példányban, angol, arab, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven készült; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-ai a Megállapodás 18. cikkében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére