A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Bizottság 2004. május 1-jei, a HL L 169. számában megjelent közleménye alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadását, amely az intézmények és az Európai Központi Bank csatlakozás előtt elfogadott jogi aktusainak szövegét tartalmazza magyar nyelven, 2004. május 1-jét követően publikálják. Ennek megfelelően - a kötetek megjelenéséig - a szövegek elektronikus változata az EUR-Lex oldalán elérhető és a 2003-as csatlakozási okmány 58. cikke értelmében az Európai Unió Hivatalos Lapjában a történő publikációnak minősül. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának nyomtatott kiadása. © Európai Közösségek, 1998-2009, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2006. május 18-i 765/2006/EK RENDELETE

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP közös álláspontot módosító 2006. május 18-i 2006/362/KKBP *  közös álláspontra,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2006. március 24-én az Európai Tanács sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a fehérorosz hatóságok nem tettek eleget a demokratikus választásokra vonatkozó EBESZ-kötelezettségeknek, és úgy ítélte meg, hogy a 2006. március 19-i elnökválasztást alapvető szabálytalanságok jellemezték, továbbá elítélte a fehérorosz hatóságok aznapi tetteit, amelyek során békés tüntetőket tartóztattak le, akik a szabad gyülekezéshez való törvényes jogukkal élve tiltakoztak az elnökválasztás lebonyolítása miatt. Az Európai Tanács ezért úgy határozott, hogy korlátozó intézkedéseket kell bevezetni a nemzetközi választási normák megsértéséért felelős személyekkel szemben.

(2) A Tanács 2006. április 10-én korlátozó intézkedések elfogadásáról határozott Lukasenko elnökkel, Fehéroroszország vezetőivel, valamint azokkal a tisztviselőkkel szemben, akik felelősek a nemzetközi választási normák és az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jog megsértéséért, valamint a civil társadalmat és a demokratikus ellenzéket sújtó szigorért. Ezekkel a személyekkel szemben vízumtilalmat és esetleges további célirányos intézkedéseket kell bevezetni.

(3) A 2006/362/KKBP közös álláspont úgy rendelkezik, hogy be kell fagyasztani Lukasenko elnök és egyes fehérorosz tisztviselők e célból meghatározott pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

(4) Ezen intézkedések a Szerződés alkalmazási körének hatálya alá tartoznak, és ezért - különösen a tagállamok gazdasági szereplői általi egységes alkalmazásuk céljából - végrehajtásuk érdekében közösségi jogszabályokra van szükség, a Közösség érintettségének megfelelő mértékben. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe magában foglalja a tagállamoknak azokat a területeit, amelyekre a Szerződést alkalmazni kell, a Szerződésben foglalt feltételekkel.

(5) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonysága érdekében a rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

b) pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szerveknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, tartozások és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket és üzletrészeket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket és származtatott ügyleteket;

d) kamat, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett jövedelem, vagy értéktöbblet;

e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

g) pénzeszközökben és pénzügyi forrásokban érdekeltséget igazoló okmányok;

2. „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedés bármilyen módon történő megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

3. „gazdasági erőforrás”: minden olyan tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

4. „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a jelzálogot;

5. *  „a Közösség területe”: azon tagállamok területe, ideértve légterüket is, amelyekre - a Szerződésben megállapított feltételek szerint - a Szerződés alkalmazandó;

6. *  „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

7. *  „belarusz légitársaság”: a belarusz hatóságok által kiállított érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű okmánnyal rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

8. *  „kettős felhasználású termékek és technológiák”: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt termékek;

9. *  „befektetési szolgáltatások”: a következő szolgáltatások és tevékenységek:

i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások felvétele és továbbítása;

ii. megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;

iii. saját számlás kereskedés;

iv. portfóliókezelés;

v. befektetési tanácsadás;

vi. pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök kötelezettségvállalási alapon történő elhelyezése;

vii. pénzügyi eszközök kötelezettségvállalás nélküli elhelyezése;

viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármely szolgáltatás;

10. *  „átruházható értékpapírok”: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái - többek között kriptoeszközök formájában -, a fizetőeszközök kivételével:

i. társaságok részvényei és más - társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű - értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii. kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére, vagy átruházható értékpapírokra történő hivatkozással meghatározott, készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;

11. *  „pénzpiaci eszközök”: az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, így például államkötvények, letéti jegyek és kereskedelmi papírok, a fizetőeszközök kivételével;

12. *  „hitelintézet”: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

13. *  „brókertevékenység”:

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

14. *  „állami vállalat”: olyan, Belaruszban letelepedett, hitelintézettől eltérő vállalkozás, amely 2021. június 1-jén több mint 50%-ban állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

15. *  „igény”: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően, azzal egy időben vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy - akár végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás útján történő - végrehajtása iránti igény;

16. *  „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, függetlenül az alkalmazandó jogtól, valamint attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e fogalommeghatározás alkalmazásában a „szerződés” magában foglalhat bármilyen kötvényt, garanciát vagy kártalanítási kötelezettséget, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi kártalanítási kötelezettséget, bármely jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy ahhoz kapcsolódik;

17. *  „finanszírozás vagy pénzügyi támogatás”: bármely olyan intézkedés, a választott konkrét eszköztől függetlenül, amelynek révén az érintett személy, szervezet vagy szerv feltételesen vagy feltétel nélkül saját pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait rendelkezésre bocsátja, vagy erre kötelezettséget vállal, többek között - de nem kizárólagosan - a következő formákban: vissza nem térítendő támogatások, hitelek, garanciák, kezességvállalási biztosítások, kötvények, akkreditívek, szállítói hitelek, vásárlói hitelek, behozatali vagy kiviteli előlegek, valamint valamennyi típusú biztosítás és viszontbiztosítás, beleértve az exporthitelbiztosítást is; nem minősül finanszírozásnak vagy pénzügyi támogatásnak a valamely termékért vagy szolgáltatásért fizetendő, megállapodás szerinti árnak a szokásos üzleti gyakorlattal összhangban történő kifizetése és a kifizetésre vonatkozó feltételek;

18. *  „partnerország”: az Vb. mellékletben felsorolt olyan ország, amely az e rendeletben meghatározottakkal lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

19. *  „fogyasztói kommunikációs eszközök”: magánszemélyek által használt eszközök, például személyi számítógépek és perifériák (beleértve a merevlemezeket és nyomtatókat is), mobiltelefonok, okostelevíziók, memóriaeszközök (USB-meghajtók) és az ezen eszközökhöz tartozó fogyasztói szoftverek;

20. *  „központi értéktár”: a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott jogi személy;

21. *  „betét”: olyan számlán tartott pénzeszközöknek vagy szokásos banki ügyletekből keletkező átmeneti helyzetnek az egyenlege, amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek mellett vissza kell fizetnie; idetartozik a lekötött betét és a takarékbetét is, de ide nem értve az egyenleget, ha:

i. az egyenleg létezését csak egy, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv *  4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközzel lehet bizonyítani, kivéve, ha olyan megtakarítási termékről van szó, amelyről névre szóló betéti okiratot állítottak ki, és amely 2014. július 2-án a tagállamok valamelyikében már létezett;

ii. az egyenleg tőkeösszegét nem kell névértéken visszafizetni;

iii. az egyenleg tőkeösszegét csak a hitelintézet vagy harmadik fél által nyújtott meghatározott garancia vagy megállapodás keretében kell névértéken visszafizetni;

22. *  „befektetői állampolgársági program” (vagy „aranyútlevelek”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott kifizetésekért és befektetésekért cserébe megszerezzék annak állampolgárságát;

23. *  „befektetői letelepedési program” (vagy „aranyvízumok”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott kifizetésekért és befektetésekért cserébe tartózkodási engedélyt szerezzenek valamely tagállamban;

24. *  „kereskedési helyszín”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer;

25. *  „közúti fuvarozási vállalkozás”: gépjárművek vagy járműszerelvények révén kereskedelmi célú árufuvarozással foglalkozó bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

1a. cikk * 

1. Tilos:

a) a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen fehérorosz személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

2. Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Fehéroroszországba átmenetileg bevitt védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra, amelyek kizárólagosan az Egyesült Nemzetek (ENSZ) személyzete, az Európai Unió vagy tagállamainak személyzete, a média, a humanitárius szervezetek, a fejlesztési segélyek képviselői és a hozzájuk tartozó személyzet személyes használatára szolgálnak.

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, a II. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.”.

4. * 

5. * 

6. * 

1b. cikk * 

1. Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján *  (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen fehéroroszországi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

b) a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen fehéroroszországi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

c) a közös katonai listán vagy a III. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitelbiztosítást - bármely fehéroroszországi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

d) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a)-c) pontban említett tilalmak megkerülése.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ és az Unió intézményépítő programjaihoz vagy az Unió és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomásra használható felszerelések; vagy

b) ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal ellátott nem harci járművek, amelyeket kizárólag az uniós és tagállami személyzet védelmére szánnak Fehéroroszországban, azzal a feltétellel, hogy egy ilyen rendelkezést először a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jóváhagyták.

3. Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Fehéroroszországba átmenetileg bevitt védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra, amelyek kizárólagosan az Egyesült Nemzetek és az Európai Unió vagy tagállamainak személyzete, a média, a humanitárius szervezetek, a fejlesztési segélyek képviselői és a hozzájuk tartozó személyzet személyes használatára szolgálnak.

4. * 

5. * 

6. * 

1ba. cikk * 

(1) Az e rendelet 1a. cikkének sérelme nélkül, tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik, valamint az e rendelet XVI. mellékletében felsorolt tűzfegyverek és egyéb fegyverek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá e termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik; vagy

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani az ilyen termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

1c. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve valamely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy belaruszbeli felhasználás céljából a IV. mellékletben azonosított berendezést, technológiát vagy szoftvert értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni, függetlenül attól, hogy az az Unióból származik-e vagy sem, kivéve, ha a releváns tagállamnak a II. mellékletben felsorolt honlapokon azonosított illetékes hatósága előzetes engedélyt adott.

(2) A tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon azonosított illetékes hatóságai nem adhatnak az (1) bekezdés szerinti engedélyt, ha alapos okuk van annak megállapítására, hogy a szóban forgó berendezést, technológiát vagy szoftvert a belarusz kormány, közjogi szervek, vállalatok vagy ügynökségek vagy bármely, a nevükben vagy az irányításuk szerint eljáró természetes vagy jogi személy vagy szervezet elnyomás céljára használnák.

(3) A IV. melléklet tartalmazza azon felszerelést, technológiát vagy szoftvert, amelyet elsősorban az internetes vagy telefonos kommunikáció monitoringja vagy lehallgatása során történő felhasználásra szántak.

(4) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1d. cikk * 

(1) Kivéve, ha a releváns tagállamnak a II. mellékletben felsorolt honlapokon azonosított illetékes hatósága az 1c. cikk (2) bekezdésével összhangban előzetes engedélyt adott, tilos:

a) a IV. mellékletben azonosított berendezéshez, technológiához és szoftverhez kapcsolódó, vagy a IV. mellékletben azonosított berendezés és technológia telepítéséhez, rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó, vagy a IV. mellékletben azonosított szoftver biztosításához, telepítéséhez, futtatásához és frissítéséhez kapcsolódó technikai segítséget vagy közvetítői szolgáltatásokat belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy belaruszbeli felhasználás céljából közvetlenül vagy közvetetten nyújtani;

b) a IV. mellékletben azonosított berendezéshez, technológiához és szoftverhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy belaruszbeli felhasználás céljából;

c) bármely fajta távközlési vagy internetes monitoring vagy lehallgatási szolgáltatást nyújtani a belarusz kormány, közjogi szervek, vállalatok és ügynökségek vagy bármely, a nevükben vagy az irányításuk szerint eljáró természetes vagy jogi személy vagy szervezet számára, vagy közvetlen vagy közvetett javára.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a „távközlési vagy internetes monitoring vagy lehallgatási szolgáltatások” azon szolgáltatások, amelyek - különösen a IV. mellékletben azonosított felszerelés, technológia vagy szoftver felhasználásával - hozzáférést biztosítanak valamely személy bejövő és kimenő távközlési és hívással kapcsolatos adataihoz, illetve ilyen adatot rendelkezésre bocsátanak, az adat kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése vagy tárolása céljából, valamint bármely egyéb, kapcsolódó tevékenység.

1e. cikk * 

(1) Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz és e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik; vagy

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy exportjához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és exportjára, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; vagy

f) a Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés f) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első export időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás; vagy

h) belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezték.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedélyek az egész Unióban érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdésben említett elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. a végfelhasználó az V. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az e cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás az 1fa. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy export, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen megsemmisítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

1f. cikk * 

(1) Tilos az Va. mellékletben felsorolt olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja belaruszbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazata fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz és e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik; vagy

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy exportjához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és exportjára, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; vagy

f) a Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) pont első albekezdését ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első export időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás; vagy

h) belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(4a) A (4) bekezdés e) pontjának sérelme nélkül, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljára és nem katonai végfelhasználó számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását és exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás olyan, 2023. augusztus 5-én hatályos, illetve folyamatban lévő szerződések és műveletek 2024. február 6-ig történő megszüntetésére szolgálnak, amelyek a belarusz polgári lakosságot célzó polgári távközlési szolgáltatások nyújtásához szükségesek.

(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy a szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(5a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai 2024. február 6-ig engedélyezhetik az Va. mellékletben felsorolt, a 8536 69, 8536 90, 8541 30 és 8541 60 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást és pénzügyi támogatást, amennyiben ez szükséges az említett termékeknek egy olyan közös vállalkozás általi, Belaruszban történő feldolgozásához, amelyben egy, az Unióban székhellyel rendelkező vállalat 2023. augusztus 5-én többségi tulajdonnal rendelkezik, abból a célból, hogy a feldolgozást követően azokat be lehessen hozni az Unióba és azokból az egészségügyi vagy gyógyszeripari ágazatban, vagy a kutatás és fejlesztés területén való használatra szánt árukat lehessen előállítani az Unióban.

(6) Az illetékes hatóság az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adja ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedélyek az egész Unióban érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdésben említett elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. a végfelhasználó az V. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve, hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az e cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás az 1fa. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy export, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen megsemmisítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

1fa. cikk * 

(1) Az V. mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében - az 1e. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint az 1f. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül - az illetékes hatóság csak azt követően engedélyezheti a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az Va. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedély az egész Unióban érvényes.

(3) Az illetékes hatóságok megsemmisíthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen megsemmisítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

1fb. cikk * 

(1) Az 1e. cikk (3) bekezdésében és az 1f. cikk (3) bekezdésében említett értesítést az illetékes hatóság számára lehetőség szerint elektronikus úton kell benyújtani olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább az Vc. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

(2) Az 1e. és 1f. cikkben említett valamennyi engedélyt lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább az Vc. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

1fc. cikk * 

(1) Az illetékes hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal az 1e., 1f. és 1fa. cikk alapján megadott engedélyekről és elutasításokról. Az ilyen információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(2) Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, a (4) bekezdésben említett információcseréket is ideértve. A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét. A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.

(3) Mielőtt egy tagállam az 1e., 1f. vagy 1fa. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott, továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

(4) A Bizottság - a tagállamokkal konzultálva - adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.

1g. cikk * 

(1) Tilos a VI. mellékletben felsorolt áruk értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele függetlenül attól, hogy ezek az ilyen áruk az Unióból származnak-evagy sem, bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Belaruszban történő felhasználásra,

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben meghatározott tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) *  A VI. melléklet tartalmazza a dohánytermékek előállításához vagy gyártásához használt árukat.

(3) * 

1h. cikk * 

(1) *  Tilos:

a) a VII. mellékletben felsorolt kőolajtermékek és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a VII. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó kőolajtermékek és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a VII. mellékletben felsorolt kőolajtermékek és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, beleértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a VII. mellékletben felsorolt olyan kőolajtermékek és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek belaruszbeli vételére, amelyekre annak érdekében van szükség, hogy kielégítsék a belaruszbeli vásárló vagy a belaruszbeli humanitárius projektek alapvető szükségleteit.

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés nem érinti a harmadik országból származó, a VII. mellékletben felsorolt kőolajtermékek és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek Belaruszon keresztüli szabad továbbítását.

1i. cikk * 

(1) Tilos a VIII. mellékletben felsorolt kálium-klorid (hamuzsír) termékeknek Belaruszból történő közvetlen vagy közvetett behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Belaruszból származnak-e vagy sem.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben meghatározott tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) * 

1j. cikk * 

Tilos a 90 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve venni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, vagy azokkal egyéb formában kereskedni, amennyiben azokat 2021. június 29. után a következők bocsátották ki:

a) *  a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b) *  a IX. mellékletben felsorolt olyan, Belaruszban letelepedett, meghatározó hitelintézet, amely 2021. június 1-jén több mint 50%-ban állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

c) *  az Unión kívül letelepedett olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek a tulajdonosi jogai több mint 50%-ban - közvetlenül vagy közvetve - az e cikk a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet tulajdonában vannak; vagy

d) *  olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e cikk a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

1ja. cikk * 

(1) Tilos a Belarusz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve a Belarusz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott ügyleteket.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(3) Az érintett tagállam az (2) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1jb. cikk * 

Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely, Belaruszban letelepedett és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.

1k. cikk * 

(1) Tilos 2021. június 29. után 90 napot meghaladó futamidővel - közvetlenül vagy közvetve - a következők számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, vagy új kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni:

a) *  a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b) *  a IX. mellékletben felsorolt olyan, Belaruszban letelepedett, meghatározó hitelintézet, amely 2021. június 1-jén több mint 50%-ban állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

c) *  az Unión kívül letelepedett olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek a tulajdonosi jogai több mint 50%-ban - közvetlenül vagy közvetve - az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet tulajdonában vannak; vagy

d) *  olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti nem tiltott árubehozatalt vagy -kivitelt és nem pénzügyi szolgáltatásokat szolgáló finanszírozás biztosítása, ideértve egy másik harmadik országból származó árukra vagy szolgáltatásokra irányuló, az export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) Valamely tagállam illetékes hatósága - az általa megfelelőnek ítélt feltételek mellett - engedélyt adhat az (1) bekezdésben említett kölcsönök vagy hitelek nyújtására vagy az azokban való részvételre is, ha megállapította, hogy:

i. az érintett tevékenységek célja, hogy támogatást nyújtsanak a belarusz polgári lakosság számára, így például humanitárius segítséget, környezetvédelmi projekteket és nukleáris biztonságot, vagy a kölcsön vagy a hitel az Unió pénzügyi intézményeinek többségi tulajdonában lévő belaruszbeli pénzügyi szervezetekre vonatkozó fizetőképességi és likviditási kritériumok teljesítése érdekében jogszabályi vagy szabályozási tartalékképzési vagy hasonló követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges; és

ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások közvetlen vagy közvetett rendelkezésre bocsátásához a 2. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv számára vagy javára.

Az i. és ii. alpontban foglalt feltételek alkalmazásakor az illetékes hatóságnak megfelelő tájékoztatást kell előírnia a kiadott engedélyek felhasználását illetően, ideértve az érintett tevékenységek céljára és az azokban részt vevő partnerekre vonatkozó információkat is.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott bármely engedélyről - az engedély kiadását követő két héten belül - tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) * 

1l. cikk * 

(1) Tilos biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatást nyújtani:

i. *  a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei; vagy

ii. az i. pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a belarusz személyek, szervezetek vagy szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosításra, amennyiben a biztosított kockázat az Unióban található, illetve az Unióban működő belarusz diplomáciai vagy konzuli képviseletek számára nyújtott biztosításra.

(3) * 

1m. cikk * 

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása - közvetlenül vagy közvetve - az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

1n. cikk * 

Az 1k. cikkben meghatározott tilalmak mellett az Európai Beruházási Bank (EBB):

a) számára tilos folyósítást vagy kifizetést teljesíteni a Belarusz Köztársaság vagy annak bármely közjogi hatósága és az EBB között létrejött meglévő megállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben; és

b) felfüggeszti az a) pontban említett megállapodások keretében finanszírozott, Belaruszban végrehajtandó, olyan projektekhez kapcsolódó valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szolgáltatási szerződést, amelyek célja, hogy közvetlenül vagy közvetve a Belarusz Köztársaság vagy annak bármely közjogi hatósága javára szolgáljanak.

1o. cikk * 

(1) Tilos:

a) a X. mellékletben felsorolt faipari termékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a X. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó faipari termékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a X. mellékletben felsorolt faipari termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1p. cikk * 

(1) Tilos:

a) a XI. mellékletben felsorolt cementtermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a XI. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó cementtermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XI. mellékletben felsorolt faipari termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1q. cikk * 

(1) Tilos:

a) a XII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a XII. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1r. cikk * 

(1) Tilos:

a) a XIII. mellékletben felsorolt gumitermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a XIII. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó gumitermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XIII. mellékletben felsorolt gumitermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1s. cikk * 

(1) Tilos:

a) a XIV. mellékletben felsorolt gépek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra;

b) az a) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon gépek - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belaruszbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1sa. cikk * 

(1) Tilos a XVII. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra a XVII. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetve vagy közvetlenül bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely a XVII. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik.

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik; vagy

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy exportjához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. augusztus 5. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. szeptember 4-ig történő teljesítésére.

(6) Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes nemzeti hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 2023. augusztus 5. előtt légi járműre megkötött pénzügyi lízingszerződés teljesítését, miután megállapították, hogy:

a) az feltétlenül szükséges a lízing olyan jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amelyet az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá nem tartozó tagállam joga alapján jegyeztek be vagy hoztak létre; valamint

b) nem bocsátanak a belarusz fél rendelkezésére gazdasági erőforrásokat, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(7) Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XVII. mellékletben felsorolt, a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes nemzeti hatóságok nem adhatnak exportengedélyt semmilyen belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(8) Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott bármely engedélyről - az engedély kiadását követő két héten belül - tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(9) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti az 1e. cikk (4) bekezdésének b) pontját és az 1f. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

(10) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem alkalmazandó a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett termékekkel és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

1t. cikk * 

(1) Tilos állami finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani a Belarusszal folytatott kereskedelemhez vagy a Belaruszban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) a 2022. március 10. előtt létrejött kötelező erejű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított állami finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra.

1u. cikk * 

(1) Tilos betétet elfogadni belarusz állampolgároktól vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, illetve Belaruszban letelepedett jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, ha a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t. * 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, valamint azokra a természetes személyekre, akik valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon betétekre, amelyek az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Belarusz közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükségesek.

1v. cikk * 

(1) Az 1u. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása:

a) az 5u. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, ideértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és a gyógykezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadásának alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy

d) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükségesek. * 

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1w. cikk * 

(1) Az 1u. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása:

a) humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe ideértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Belaruszban.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1x. cikk * 

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely belarusz állampolgár vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely, Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

1y. cikk * 

(1) *  Tilos 2022. április 12. után kibocsátott, a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapírok vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely belarusz állampolgár vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

1z. cikk * 

A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a hitelintézetek:

a) legkésőbb 2022. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak a belarusz állampolgárok vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve Belaruszban letelepedett jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000 EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;

b) információt szolgáltatnak a székhelyük szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságának azon 100 000 EUR-t meghaladó összegű betétekről, amelyeket olyan belarusz állampolgárok vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személyek tartanak, akik befektetői állampolgársági program, illetve befektetői letelepedési program keretében megszerezték valamely tagállam állampolgárságát vagy valamely tagállamban tartózkodási jogot szereztek.

1za. cikk * 

(1) Tilos a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Belaruszba, vagy bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Belarusz kormányát és a Belarusz Központi Bankot is - vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) a Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) a Belaruszban található és a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

1zb. cikk * 

(1) Tilos a pénzügyi adatok cseréje céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XV. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a XV. mellékletben említett minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon említett időponttól alkalmazandó bármely olyan, Belaruszban letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XV. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

1zc. cikk * 

(1) Tilos bármely, Belaruszban letelepedett közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a postai küldemények egyetemes szolgáltatásként történő szállítására.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott; vagy

b) a járműnek a Belaruszba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a Belaruszban letelepedett közúti fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen szállítás a következőkhöz szükséges:

a) földgáz, kőolaj, finomított kőolajtermékek, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Unió általi megvásárlása, illetve az Unióba való behozatala és szállítása;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, többek között búza megvásárlása, behozatala vagy szállítása, valamint műtrágyának az e rendelet alapján engedélyezett megvásárlása, behozatala vagy szállítása;

c) humanitárius célok; vagy

d) az Unió és a tagállamok Belaruszban található diplomáciai vagy konzuli képviseleteinek működése, beleértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a Belaruszban működő, nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek működése.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

2. cikk * 

1. Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozik, vagy azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

2. Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

3. Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyek közvetett vagy közvetlen célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek megkerülése.

4. Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, akiknek vagy amelyeknek az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalmat és a demokratikus ellenzéket sújtó elnyomásért való felelősségét a Tanács megállapította a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozat *  4. cikke (1) bekezdése a) pontja alapján, illetve akik vagy amelyek tevékenysége egyéb módon jelentős mértékben aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, vagy bármely, velük kapcsolatban álló természetes és jogi személyt, szervezetet, illetve szervet, csakúgy mint azok tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.

5. Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, akiket vagy amelyeket a 2012/642/KKBP határozat 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a Tanács a Lukasenko-rezsimből hasznot húzó, illetve azt támogató személyekként és szervezetekként azonosított, csakúgy mint az azok tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.

6. *  Az I. melléklet tartalmazza a következők listaját is:

a) azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akiket vagy amelyeket a Tanács - a 2012/642/KKBP határozat 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban - olyanként azonosított, mint akik vagy amelyek szervezik a Lukasenka-rezsim azon tevékenységeit, vagy hozzájárulnak azokhoz, amelyek megkönnyítik:

i. az Unió külső határainak jogellenes átlépését; vagy

ii. tiltott áruk szállítását és korlátozás alá eső áruk - beleértve a veszélyes árukat is - jogellenes szállítását valamely tagállam területére; és

b) azon jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyeket a Tanács - a 2012/642/KKBP határozat 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban - az a) pontban említett személyek, szervezetek, vagy szervek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyekként, szervezetekként vagy szervekként azonosított.

2a. cikk * 

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

2b. cikk * 

(1) *  Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2) *  Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

3. cikk * 

(1) *  A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes tagállami hatóságok - az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel - engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, lakbérre vagy jelzáloghitelre, gyógyszerekre és orvosi kezelésre, adókra, biztosítási díjakra és közüzemi költségekre vonatkozó kifizetéseket;

b) kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgálnak;

d) *  kizárólag a következőkre szolgálnak:

i. humanitárius célok, többek között légi járatok üzemeltetése személyek evakuálása vagy repatriálása céljából, vagy természeti, nukleáris vagy vegyi katasztrófák áldozatainak támogatást biztosító kezdeményezések céljából;

ii. légi járatok üzemeltetése nemzetközi örökbefogadási eljárások keretében;

iii. a belarusz válságra való megoldáskeresést vagy a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseinek előmozdítását célzó találkozókon való részvételhez szükséges légi járatok üzemeltetése; vagy

iv. valamely uniós légi fuvarozó által végzett kényszerleszállás, kényszerhelyzeti felszállás vagy átrepülés;

e) kritikus fontosságú és egyértelműen azonosított légiközlekedés-biztonsági kérdések kezeléséhez szükségesek, az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével folytatott előzetes konzultációt követően.

(2) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy véli, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

(3) A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) vagy a (2) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről.

3a. cikk * 

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítését szolgálja, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni:

a) az adott számla kamatainak vagy egyéb hozamainak a befagyasztott számla egyenlegéhez való hozzáadására; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák e rendelet rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, feltéve hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esnek.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem gátolja a pénzügyi vagy hitelintézményeket abban, hogy a felsorolt személy, szerv vagy szervezet befagyasztott számláin jóváírják a beérkező, harmadik felek által átutalt pénzeszközöket, feltéve, hogy e számlák esetleges ilyen növekményeit szintén befagyasztják. A pénzügyi vagy hitelintézmény haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

4a. cikk * 

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy:

i) a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság úgy határozott, hogy a kifizetés közvetlenül vagy közvetve nem az I., IA. mellékletben vagy az IB. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

ii) az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

4b. cikk * 

A 2. cikktől eltérve a tagállamok - a II. mellékletben felsorolt honlapokon jelzett - hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek.

5. cikk * 

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti ország a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, különösen a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy közvetett módon átadják a Bizottságnak; valamint

b) az ilyen információk ellenőrzése érdekében együttműködnek a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságokkal.

(2) Az e cikkel összhangban átadott és átvett információkat kizárólag azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat átadták vagy átvették.

6. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

7. cikk * 

(1) A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megosztják egymással az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következők tekintetében:

a) az e rendelet alapján megadott engedélyek;

b) az 1z. cikk alapján kapott információk;

c) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel - ideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítását is -, amelyre azt adták vagy kapták.

8. cikk * 

A Bizottság felhatalmazást kap a II. és Vc. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8a. cikk * 

(1) *  Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli döntését - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) *  Az I. mellékletben foglalt jegyzékeket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

8b. cikk * 

(1) A fehérorosz légitársaságok által - akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként - üzemeltett bármely légi jármű számára tilos az Unió területén leszállni, az Unió területéről felszállni, illetve az Unió területe felett átrepülni.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

8c. cikk * 

(1) A 8b. cikktől eltérve a II. mellékletben felsorolt tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a légi járművek számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben a szóban forgó illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy az rendelet célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(2) Az érintett tagállam vagy tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről.

8ca. cikk * 

(1) Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 2. cikkének (2) bekezdése és 8b. cikke végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e határozat rendelkezései megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió vagy Belarusz területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 8b. cikk végrehajtásáról.

8d. cikk * 

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási igényt vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) *  az 1j., 1k., 1l. és 1zb. cikkben említett vagy az V., IX. és XV. mellékletben felsorolt szervezetek;

c) bármely más belarusz személy, szervezet vagy szerv, beleértve a belarusz kormányt;

d) az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Egy igény érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

8e. cikk * 

(1) A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e rendelet alapján rájuk ruházott feladataik elvégzéséhez szükséges személyes adatokat kezelnek. E feladatok közé tartoznak a következők:

a) a Tanács esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása;

c) a Bizottság esetében:

i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, nyilvánosan elérhető összesített elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez;

ii. *  az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke, a betétekre vonatkozó információk és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

(2) A Tanács, a Bizottság és a főképviselő adott esetben - kizárólag az I. melléklet kidolgozásához szükséges mértékig - kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E rendelet alkalmazásában a Tanács, a Bizottság és a főképviselő az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  3. cikkének 8. pontja értelmében kijelölt „adatkezelőnek” tekintendő annak biztosítása érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaikat.

9. cikk

(1) *  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra - többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra - vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.

(2) A tagállamok a rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint minden későbbi módosításukról.

9a. cikk * 

(1) A tagállamok kijelölik a 3. cikkben, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikkben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon.

(2) A tagállamok 2008. július 31-ig illetékes hatóságaikról és azok elérhetőségéről, és bármilyen későbbi módosításról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

9b. cikk * 

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

10. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

- a Közösség területén, annak légterét is ideértve;

- bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

- a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

- bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervre vagy szervezetre;

- a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

Franz MORAK

I. MELLÉKLET * 

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek

Név (A fehérorosz változat angol átírása)
(Az orosz változat angol átírása)
Név
(fehéroroszul)
(oroszul)
Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai A jegyzékbe vétel időpontja
1. Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU
Vladimir Vladimirovich NAUMOV
Уладзiмiр
Уладзiмiравiч
НАВУМАЎ
Владимир
Владимирович
НАУМОВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs); az elnök biztonsági szolgálatának (President’s Security Service) korábbi vezetője
Születési idő: 1956.2.7.
Születési hely: Smolensk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Nem tett lépéseket az 1999-2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs) és az elnök biztonsági szolgálatának (President’s Security Service) korábbi vezetője. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért. Az elnöki igazgatás jóvoltából lakáshoz jutott a drozdi nomenklatúralakónegyedben Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki. 2004.9.24.
2. *  Dzmitry Valerievich PAULICHENKA
Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)
Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА
Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО
Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka
A különleges rendőri alakulat (OMON) egyik egységének parancsnoka
Születési idő: 1966
Születési hely: Vitebsk/Viciebsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belarusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ’Honour’), 111 Mayakovskogo St., 220028 Minsk, Belarus
Nem: férfi
Kulcsfontosságú szerepet játszott Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnésében 1999-2000-ben Belaruszban. A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs, MoIA) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka.
Üzletember, a "Becsület", a Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjai Egyesületének vezetője.
A Belaruszban, a 2020. évi elnökválasztást követően a tüntetőkkel szemben sorra került brutális fellépés során az egyik OMON-egységet vezető parancsnokként azonosították.
2004.9.24.
3. *  Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)
Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)
Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН
Виктор Владимирович ШЕЙМАН
Beosztás(ok): a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetője
Születési idő: 1958.5.26.
Születési hely: Soltanishki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate), 38 Karl Marx St., 220016 Minsk, Belarus
Nem: férfi
A Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetője. Felelősség terheli Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan 1999-2000-es eltűnéséért Belaruszban. A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi titkára. Továbbra is az elnök különleges tanácsadója.
Továbbra is a Lukashenka-rezsim befolyásos és aktív tagja.
2004.9.24.
4. Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)
Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV
Юрый Леанiдавiч
СIВАКАЎ,
СIВАКОЎ
Юрий
Леонидович
СИВАКОВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1946.8.5.
Születési hely: Onor, Sakhalin Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ’Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus
Nem: férfi
Megszervezte Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnését 1999-2000-ben Fehéroroszországban. Korábbi idegenforgalmi és sportügyi miniszter, korábbi belügyminiszter és az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese. 2004.9.24.
5. Yuri Khadzimuratavich KARAEU
Yuri Khadzimuratovich KARAEV
Юрый
Хаджымуратавiч
КАРАЕЎ
Юрий
Хаджимуратович
КАРАЕВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; a milícia altábornagya (rendőri erők); a Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Születési idő: 1966.6.21.
Születési hely: Ordzhonikidze, a korábbi USSR (jelenleg Vladikavkaz, Russian Federation)
Nem: férfi
Belügyminiszterként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben - a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő.
2020.10.2.
6. Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH
Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH
Генадзь
Аркадзьевiч
КАЗАКЕВIЧ
Геннадий
Аркадьевич
КАЗАКЕВИЧ
Beosztás(ok): korábbi első belügyminiszterhelyettes;
Belügyminiszter-helyettes - a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetője, a milícia ezredese (rendőri erők)
Születési idő: 1975.2.14.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Első belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Belügyminiszter-helyettesként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben. Változatlanul ő tölti be a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetőjének tisztségét.
2020.10.2.
7. Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU
Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV
Аляксандр
Пятровiч
БАРСУКОЎ
Александр
Петрович
БАРСУКОВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes; a milícia altábornagya (rendőri erők);
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Születési idő: 1965.4.29.
Születési hely: Vetkovski (Vetka) District, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő.
2020.10.2.
8. *  Siarhei Mikalaevich KHAMENKA
Sergei Nikolaevich KHOMENKO
Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА
Сергей Николаевич ХОМЕНКО
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszterhelyettes, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Igazságügyi miniszter
Születési idő: 1966.9.21.
Születési hely: Yasinovataya, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs, MoIA) miniszterhelyetteseként betöltött korábbi vezető pozíciója miatt felelős volt a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Igazságügyi miniszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
9. Yuri Genadzevich NAZARANKA
Yuri Gennadievich NAZARENKO
Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА
Юрий
Геннадьевич
НАЗАРЕНКО
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes, a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnoka;
Első belügyminiszter-helyettes, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Születési idő: 1976.4.17.
Születési hely: Slonim, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként és a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokaként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Első belügyminiszter-helyettesként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.10.2.
10. *  Khazalbek
Baktibekavich
ATABEKAU
Khazalbek
Bakhtibekovich
ATABEKOV
Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ
Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ
Beosztás(ok): a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnokhelyettese
Születési idő: 1967.3.18.
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) korábbi parancsnokhelyetteseként felelős volt a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Aliaksandr Lukashenka rendeletével 2022 márciusában katonai tartalékállományba helyezték. Jogosult katonai egyenruhát és jelzéseket viselni.
2020.10.2.
11. *  Aliaksandr Valerievich BYKAU
Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV
Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ
Александр Валерьевич БЫКОВ
Beosztás(ok): a belügyi csapatok (Interior Troops) első parancsnokhelyettese, a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka, alezredes
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnokaként betöltött korábbi beosztásánál fogva felelősség terheli a SOBR erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve.
A belügyi csapatok (Interior Troops) első parancsnokhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
12. Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU
Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV
Аляксандр
Святаслававiч
ШЭПЕЛЕЎ
Александр
Святославович
ШЕПЕЛЕВ
Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetője
Születési idő: 1975.10.14.
Születési hely: village of Rublevsk, Kruglyanskiy district, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetőjeként betöltött magas rangú tisztségében közreműködött a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásában és bántalmazásában, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítésében és a velük szemben alkalmazott erőszakban. 2020.10.2.
13. Dzmitry Uladzimiravich BALABA
Dmitry Vladimirovich BALABA
Дзмiтрый
Уладзiмiравiч
БАЛАБА
Дмитрий
Владимирович
БАЛАБА
Beosztás(ok): a Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) irányítása alatt álló OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője
Születési idő: 1972.6.1.
Születési hely: village of Gorodilovo, Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A minszki különleges rendőri alakulat (OMON) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Minszkben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.10.2.
14. Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU
Ivan Vladimirovich KUBRAKOV
Iван
Уладзiмiравiч
КУБРАКОЎ
Иван
Владимирович
КУБРАКОВ
Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) korábbi vezetője;
Belügyminiszter, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Születési idő: 1975.5.5.
Születési hely: village of Malinovka, Mogilev/ Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Belügyminiszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.10.2.
15. Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)
Maxim Alexandrovich GAMOLA
Максiм
Аляксандравiч
ГАМОЛА
Максим
Александрович
ГАМОЛА
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) korábbi vezetője;
Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője
Nem: férfi
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.10.2.
16. *  Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH
Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH
Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ
Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovsky District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) korábbi első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője
A minszki Leninszkij kerület (Leninsky District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetője
Nem: férfi
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksy District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A minszki Leninszkij kerület (Leninsky District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
17. *  Andrei Vasilievich GALENKA
Andrey Vasilievich GALENKA
Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА
Андрей Васильевич ГАЛЕНКА
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője
Nem: férfi
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) korábbi vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) korábbi vezetőjeként felelős volt az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
18. *  Aliaksandr Paulavich VASILIEU
Alexander Pavlovich VASILIEV
Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ
Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi vezetője
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of the Ministry of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1975.3.24.
Születési hely: Mahiliou/Mogilev, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of the Ministry of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
19. *  Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI
Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI
Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI
Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője
A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1977.7.26.
Nem: férfi
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
20. *  Anatol Anatolievich VASILIEU
Anatoli Anatolievich VASILIEV
Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ
Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője
korábban a gomeli/homeli régió végrehajtó
bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője, a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke
Születési idő: 1972.1.26.
Születési hely: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) korábbi vezetőjeként felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottságának (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
21. *  Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA
Alexander Viacheslavovich ASTREIKO
Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА
Александр Вячеславович АСТРЕЙКО
Beosztás(ok): a breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
A minszki régió végrehajtó bizottsága (Minsk Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1971.12.22.
Születési hely: Kapyl, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként és a milícia vezérőrnagyaként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A minszki régió végrehajtó bizottsága (Minsk Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
22. *  Leanid ZHURAUSKI Leonid ZHURAVSKI Леанiд ЖУРАЎСКI Леонид ЖУРАВСКИЙ Beosztás(ok): az OMON (különleges rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) korábbi vezetője Vitebskben/Viciebskben
Születési idő: 1975.9.20.
Nem: férfi
Az OMON vityebszki/vicebszki (Vitebsk/Viciebsk) erőinek korábbi parancsnokaként felelős volt az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Vityebszkben/Vicebszkben (Vitebsk/Viciebsk) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 2020.10.2.
23. Mikhail DAMARNACKI Mikhail DOMARNATSKY Мiхаiл ДАМАРНАЦКI
Михаил ДОМАР-НАЦКИЙ
Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Gomelben/Homyelben
Nem: férfi
Az OMON gomeli/homeli(Gomel/Homyel) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Gomelben/Homelben (Gomel/Homyel) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 2020.10.2.
24. Maxim MIKHOVICH Maxim MIKHOVICH Максiм МIХОВIЧ
Максим МИХОВИЧ
Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Brestben, alezredes
Nem: férfi
Az OMON breszti (Brest) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Bresztben (Brest) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 2020.10.2.
25. Aleh Uladzimiravich MATKIN
Oleg Vladimirovitch MATKIN
Алег
Уладзiмiравiч
МАТКIН
Олег
Владимирович
МАТКИН
Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. 2020.10.2.
26. Ivan Yurievich SAKALOUSKI
Ivan Yurievich SOKOLOVSKI
Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI
Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatója
Nem: férfi
A minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatójaként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az Akrestina büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. 2020.10.2.
27. Valeri Paulavich VAKULCHYK
Valery Pavlovich VAKULCHIK
Валерый Паўлавiч
ВАКУЛЬЧЫК
Валерий
Павлович
ВАКУЛЬЧИК
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnöke;
A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára;
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Születési idő: 1964.6.19.
Születési hely: Radostovo, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.
Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben - a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő.
2020.10.2.
28. Siarhei Yaugenavich TSERABAU
Sergey Evgenievich TEREBOV
Сяргей Яугенавiч ЦЕРАБАЎ
Сергей
Евгеньевич
ТЕРЕБОВ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyettese
Születési idő: 1972
Születési hely: Borisov/Barisaw, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is. 2020.10.2.
29. Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI
Dmitry Vasilievich REUTSKY
Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI
Дмитрий
Васильевич
РЕУЦКИЙ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is. 2020.10.2.
30. *  Uladzimir Viktaravich KALACH
Vladimir Viktorovich KALACH
Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ
Владимир Викторович КАЛАЧ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnökhelyettese
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Nem: férfi
Rang: vezérezredes
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a KGB-nek a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen pedig békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadójaként - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelőként - továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
31. *  Alieg Anatolevich CHARNYSHOU
Oleg Anatolievich CHERNYSHEV
Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ
Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnökhelyettese
A Nemzeti Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences) elnökségének elnökhelyettese
Nem: férfi
Rang: vezérezredes
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a KGB-nek a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen pedig békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.
A Nemzeti Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences) elnökségének elnökhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
32. Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK
Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK
Аляксандр
Уладзiмiравiч
КАНЮК
Александр
Владимирович
КОНЮК
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság korábbi legfőbb ügyésze;
A Belarusz Köztársaság örményországi nagykövete
Születési idő: 1960.7.11.
Születési hely: Grodno /Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Korábbi legfőbb ügyészként felelősség terheli azért, hogy az országban széleskörűen alkalmaztak büntetőeljárásokat a 2020-as elnökválasztás előtt, az ellenzéki jelölteknek az elnökválasztásból való kizárása céljából, továbbá az elnökválasztás után, az ellenzék által a választási eredmények megtámadása céljából felállított koordinációs tanácshoz (Coordination Council) való csatlakozás megakadályozása érdekében.
Fehéroroszország örményországi nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.10.2.
33. *  Lidzia Mihailauna YARMOSHINA
Lidia Mikhailovna YERMOSHINA
Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА
Лидия Михайловна ЕРМОШИНА
Beosztás(ok): a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi elnöke
Születési idő: 1953.1.29.
Születési hely: Slutsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
A Központi Választási Bizottság Central Electoral Commission (CEC) elnökeként betöltött korábbi pozíciójában felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak vezetése megszervezte különösen, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtott a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
34. Vadzim Dzmitryevich IPATAU
Vadim Dmitrievich IPATOV
Вадзiм
Дзмiтрыевiч
IПАТАЎ
Вадим
Дмитриевич
ИПАТОВ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyettese
Születési idő: 1964.10.30.
Születési hely: Kolomyia, Ivano-Frankivsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyetteseként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
35. *  Alena Mikalaeuna DMUHAILA
Elena Nikolaevna DMUHAILO
Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА
Елена Николаевна ДМУХАЙЛО
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi titkára
Születési idő: 1971.7.1.
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi titkáraként felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte bizonyos ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő elutasítását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
36. Andrei Anatolievich GURZHY
Andrey Anatolievich GURZHIY
Андрэй
Анатольевiч
ГУРЖЫ
Андрей
Анатольевич
ГУРЖИЙ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1975.10.10.
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
37. Volga Leanidauna DARASHENKA
Olga Leonidovna DOROSHENKO
Вольга
Леанiдаўна
ДАРАШЭНКА
Ольга
Леонидовна
ДОРОШЕНКО
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1976
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
38. Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI
Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY
Сяргей
Аляксеевiч
КАЛIНОЎСКI
Сергей
Алексеевич
КАЛИНОВСКИЙ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1969.1.3.
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
39. *  Sviatlana Piatrouna KATSUBA
Svetlana Petrovna KATSUBO
Святлана Пятроўна КАЦУБА
Светлана Петровна КАЦУБО
Beosztás(ok): a Gomeli/Homjeli Állami Műszaki Egyetem (Gomel/Homyel State Technical University) Társadalom-, Bölcsészet- és Jogtudományi Tanszékének (Social Humanities and Legal Disciplines) vezetője, a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1959.8.6.
Születési hely: Podilsk, Odessa Region/Oblast, egykori USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: nő
A Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként betöltött korábbi beosztásánál fogva felelősség terhelte azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 2020-as elnökválasztási eljárást, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá hogy a bizottság meghamisította a választási eredményeket.
A CEC és annak kollégiuma mindenekelőtt megszervezte egyes ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő kizárását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
A Gomeli/Homjeli Állami Műszaki Egyetem (Gomel/Homyel State Technical University) Társadalom-, Bölcsészet- és Jogtudományi Tanszékének (Social Humanities and Legal Disciplines) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
40. Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN
Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN
Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН
Александр Михайлович ЛОСЯКИН
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1957.7.21.
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
41. *  Igar Anatolievich PLYSHEUSKI
Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY
Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI
Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ
Beosztás(ok): az OOO Bergia Group ügyvezető igazgatója, a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1979.2.19.
Születési hely: Lyuban, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként betöltött korábbi beosztásánál fogva felelősség terhelte azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 2020-as elnökválasztási eljárást, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá hogy a bizottság meghamisította a választási eredményeket.
A CEC és annak kollégiuma mindenekelőtt megszervezte egyes ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő kizárását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
Az OOO Bergia Group ügyvezető igazgatójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
42. *  Marina Yureuna RAKHMANAVA
Marina Yurievna RAKHMANOVA
Марына Юр’еўна РАХМАНАВА
Марина Юрьевна РАХМАНОВА
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1970.9.26.
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának korábbi tagjaként felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte bizonyos ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő elutasítását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
43. *  Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI
Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI
Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI
Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ
Beosztás(ok): a Belarusz és Oroszország közötti államszövetség Állandó Bizottsága (Permanent Committee of the Union State of Belarus and Russia) jogi támogatási osztályának (Legal Support Department) vezetője, a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1972.8.16.
Születési hely: Grodno/Hrodna, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként betöltött korábbi beosztásánál fogva felelősség terhelte azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 2020-as elnökválasztási eljárást, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá hogy a bizottság meghamisította a választási eredményeket.
A CEC és annak kollégiuma mindenekelőtt megszervezte egyes ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő kizárását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
A Belarusz és Oroszország közötti államszövetség Állandó Bizottsága (Permanent Committee of the Union State of Belarus and Russia) jogi támogatási osztályának (Legal Support Department) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
44. *  Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS
Irina Alexandrovna TSELIKOVEC
Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ
Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ
Beosztás(ok): a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1976.11.2.
Születési hely: Zhlobin, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
A Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként betöltött korábbi beosztásánál fogva felelősség terhelte azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 2020-as elnökválasztási eljárást, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá hogy a bizottság meghamisította a választási eredményeket.
A CEC és annak kollégiuma mindenekelőtt megszervezte egyes ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő kizárását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
45. Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA
Alexander (Alexandr)
Grigorievich
LUKASHENKO
Аляксандр
Рыгоравiч
ЛУКАШЭНКА
Александр
Григорьевич
ЛУКАШЕНКО
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság elnöke
Születési idő: 1954.8.30.
Születési hely: Kopys, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Fehéroroszország elnökeként - és ennélfogva az állami szervek felett irányítást gyakorló személyként - felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztás előtt és azt követően alkalmazott erőszakos elnyomásért, különösen egyes jelentős ellenzéki jelölteknek a választásból való kizárásáért, békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.11.6.
46. *  Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA
Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO
Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА
Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО
Beosztás(ok): az elnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, a biztonsági tanács (Security Council) tagja
A belarusz Nemzeti Olimpiai Bizottság (National Olympic Committee) elnöke
Születési idő: 1975.11.28.
Születési hely: Mahiliou/Mogilev, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Személyi azonosító: 3281175A014PB8
Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként és a biztonsági tanács (Security Council) tagjaként, valamint a belarusz biztonsági erőket informálisan felügyelő személyként betöltött korábbi pozíciójában felelős volt az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
A Nemzeti Olimpiai Bizottság (National Olympic Committee) elnökeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben. E pozícióban - amelybe 2021. február 26-án nevezték ki - felelősség terheli a NOB tisztviselők által a 2020. évi tokiói nyári olimpia alatt Krystsina Tsimanouskaya sportolóval szemben tanúsított rossz bánásmódért.
2020.11.6.
47. Ihar Piatrovich SERGYAENKA
Igor Petrovich SERGEENKO
Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА
Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО
Beosztás(ok): az elnöki igazgatás kabinetfőnöke
Születési idő: 1963.1.14.
Születési hely: Stolitsa, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)
Az elnöki igazgatás kabinetfőnökeként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés terén. 2020.11.6.
48. Ivan Stanislavavich TERTEL Ivan Stanislavovich TERTEL Iван
Станiслававiч
ТЭРТЭЛЬ
Иван
Станиславович
ТЕРТЕЛЬ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnöke, a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnöke
Születési idő: 1966.9.8.
Születési hely: Privalka/Privalki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál és a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnökeként betöltött pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.11.6.
49. *  Raman Ivanavich MELNIK Roman Ivanovich MELNIK Раман Iванавiч МЕЛЬНIК Роман Иванович МЕЛЬНИК Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) Közrendvédelmi és Megelőzési Főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) korábbi vezetője
Minszk Leninszkij kerületének (Leninsky District) igazgatási vezetője
Születési idő: 1964.5.29.
Nem: férfi
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) Közrendvédelmi és Megelőzési Főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetőjeként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Minszk Leninszkij kerületének (Leninsky District) igazgatási vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.11.6.
50. *  Ivan Danilavich NASKEVICH
Ivan Danilovich NOSKEVICH
Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ Иван Данилович НОСКЕВИЧ Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi elnöke
A Vizsgálóbizottság tartalékának tagja
Születési idő: 1970.3.25.
Születési hely: village of Cierabličy, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a Koordinációs Tanáccsal (Coordination Council) és békés tüntetőkkel szemben indított nyomozásokért.
A Vizsgálóbizottság tartalékának tagjaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.11.6.
51. Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU
Alexei Alexandrovich VOLKOV
Аляксей
Аляксандравiч
ВОЛКАЎ
Алексей
Александрович
ВОЛКОВ
Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi első alelnöke; jelenleg a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Committee for Forensic Expertise) elnöke
Születési idő: 1973.9.7.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) első alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért. 2020.11.6.
52. Siarhei Yakaulevich AZEMSHA
Sergei Yakovlevich AZEMSHA
Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША
Сергей
Яковлевич
АЗЕМША
Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke
Születési idő: 1974.7.17.
Születési hely: Rechitsa, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért. 2020.11.6.
53. *  Andrei Fiodaravich SMAL Andrei Fyodorovich SMAL Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ Андрей Федорович СМАЛЬ Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi alelnöke
Születési idő: 1973.8.1.
Születési hely: Brest, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a Koordinációs Tanáccsal (Coordination Council) és békés tüntetőkkel szemben indított nyomozásokért. 2020.11.6.
54. Andrei Yurevich PAULIUCHENKA
Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO
Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА
Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО
Beosztás(ok): az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetője
Születési idő: 1971.8.1.
Nem: férfi
Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen a távközlési hálózatokkal való összeköttetések megszakításáért, amit a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként alkalmaztak az országban. 2020.11.6.
55. Ihar Ivanavich BUZOUSKI Igor Ivanovich BUZOVSKI Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI
Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ
Beosztás(ok): információügyi miniszterhelyettes
Születési idő: 1972.7.10.
Születési hely: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Információügyi miniszterhelyettesként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban. 2020.11.6.
56. Natalia Mikalaeuna EISMANT
Natalia Nikolayevna EISMONT
Наталля
Мiкалаеўна
ЭЙСМАНТ
Наталья
Николаевна
ЭЙСМОНТ
Beosztás(ok): Fehéroroszország elnökének sajtótitkára
Születési idő: 1984.2.16.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Leánykori név: Kirsanova (oroszul: Кирсанова) vagy Selyun (oroszul: Селюн)
Nem: nő
Fehéroroszország elnökének sajtótitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és ő koordinálja az elnök médiatevékenységeit, amibe beletartozik a nyilatkozatok megszövegezése és az elnök nyilvános megjelenéseinek megszervezése is. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is. Különösen a 2020-as elnökválasztást követően nyilvánosan tett azon nyilatkozataival, amelyekben megvédte az elnököt és kritizálta az ellenzéki aktivistákat és a békés tüntetőket, hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásához. 2020.11.6.
57. Siarhei Yaugenavich ZUBKOU
Sergei Yevgenevich ZUBKOV
Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ
Сергей
Евгеньевич
ЗУБКОВ
Beosztás(ok): az ALFA egység (ALFA Unit) parancsnoka
Születési idő: 1975.8.21.
Nem: férfi
Az ALFA egység (ALFA Unit) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az ezen erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.11.6.
58. Andrei Aliakseevich RAUKOU
Andrei Alexeyevich RAVKOV
Андрэй
Аляксеевiч
РАЎКОЎ
Андрей
Алексеевич
РАВКОВ
Beosztás(ok): a Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára
A Belarusz Köztársaság azerbajdzsáni nagykövete
Születési idő: 1967.6.25.
Születési hely: village of Revyaki, Vitebsk/ Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Fehéroroszország azerbajdzsáni nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.11.6.
59. Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH
Petr Petrovich MIKLASHEVICH
Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ
Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság alkotmánybíróságának (Constitutional Court) elnöke
Születési idő: 1954.10.18.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az alkotmánybíróság (Constitutional Court) elnökeként felelősség terheli az alkotmánybíróság 2020. augusztus 25-i határozatának elfogadásáért, amelyben az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította a csalárd választás eredményét. Ezáltal támogatta és elősegítette az államapparátus által békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben sorozatosan alkalmazott elnyomást és megfélemlítést, ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásáért. 2020.11.6.
60. Anatol Aliaksandravich SIVAK
Anatoli Alexandrovich SIVAK
Анатоль
Аляксандравiч
СIВАК
Анатолий
Александрович
СИВАК
Beosztás(ok): miniszterelnök-helyettes; Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnöke
Születési idő: 1962.7.19.
Születési hely: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnökeként betöltött vezető beosztásánál fogva felelősség terheli az államapparátus által Minszkben a felügyelete alatt a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. Több nyilvános nyilatkozatban kritizálta a Fehéroroszországban zajló békés tüntetéseket.
Miniszterelnök-helyettesként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.
2020.12.17.
61. Ivan Mikhailavich EISMANT
Ivan Mikhailovich EISMONT
Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ
Иван
Михайлович
ЭЙСМОНТ
Beosztás(ok): a nemzeti állami televízió és rádió (National State Television and Radio Company) elnöke, a Belteleradio cég (Beltelradio Company) vezetője
Születési idő: 1977.1.20.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A fehérorosz állami televízió és rádió (Belarusian State Television and Radio Company) jelenlegi vezetőjeként felelősség terheli az állami propaganda terjesztéséért az állami médiában, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet. Ide tartozik, hogy a médiacsatornákat felhasználva támogatja az elnök hivatali idejének folytatását, a 2020. augusztus 9-én sorra került elcsalt elnökválasztás, valamint a békés és legitim tüntetések ezt követő és többszöri erőszakos leverése ellenére.
Eismont nyilvános nyilatkozatban kritizálta a békés tüntetőket, és megtagadta a tüntetésekről való beszámolást. Az általa irányított Beltelradio cégtől (Belteleradio Company) sztrájkoló munkavállalókat bocsátott el, ezáltal felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.
2020.12.17.
62. Uladzimir Stsiapanavich KARANIK
Vladimir Stepanovich KARANIK
Уладзiмiр
Сцяпанавiч
КАРАНIК
Владимир
Степанович
КАРАНИК
Beosztás(ok): a Grodno/Hrodna Region/Oblast kormányzója; korábbi egészségügyi miniszter
Születési idő: 1973.11.30.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Egészségügyi miniszterként betöltött korábbi vezető beosztásánál fogva felelősség terheli azért, hogy az egészségügyi szolgálatokat a békés tüntetők elnyomására használták például úgy, hogy az orvosi segítségre szoruló tüntetőket kórház helyett elkülönítő helyiségekbe szállították. Számos nyilvános nyilatkozatban kritizálta a fehéroroszországi békés tüntetéseket, egy alkalommal egy tüntetőt azzal vádolt, hogy bódult állapotban van.
A grodnói/hrodnai régió (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kormányzójaként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.
2020.12.17.
63. Natallia Ivanauna KACHANAVA
Natalia Ivanovna KOCHANOVA
Наталля Iванаўна КАЧАНАВА
Наталья
Ивановна
КОЧАНОВА
Beosztás(ok): a fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnöke
Születési idő: 1960.9.25.
Születési hely: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
A fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnökeként betöltött jelenlegi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az elnök belügyi döntéseinek támogatásáért. Felelősség terheli az elcsalt, 2020. augusztus 9-én sorra került választások megszervezéséért. Nyilvános nyilatkozataiban védelmezte a biztonsági apparátus által a békés tüntetőkkel szembeni brutális fellépést. 2020.12.17.
64. *  Pavel Mikalaevich LIOHKI
Pavel Nikolaevich LIOHKI
Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI
Павел Николаевич ЛЁГКИЙ
Beosztás(ok): követtanácsos a moszkvai (Oroszország) belarusz nagykövetségen (Belarusian embassy in Moscow, Russia), korábbi információügyi első miniszterhelyettes
Születési idő: 1972.5.30.
Születési hely: Baranavichy, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az információügyi első miniszterhelyettesként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelős a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést, és korlátozta az internethez való hozzáférést Belaruszban.
A moszkvai (Oroszország) belarusz nagykövetségen dolgozó követtanácsosként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
65. *  Ihar Uladzimiravich LUTSKY
Igor Vladimirovich LUTSKY
Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI
Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ
Beosztás(ok): az elnöki igazgatás (Presidential Administration) vezetőhelyettese, korábbi információügyi miniszter
Születési idő: 1972.10.31.
Születési hely: Stolin,
Brest Region/Oblast, korábban
USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az információügyi miniszterként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelős volt a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Belaruszban.
Az elnöki igazgatás (Presidential Administration) vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
66. Andrei Ivanavich SHVED Andrei Ivanovich SHVED Андрэй Iванавiч ШВЕД
Андрей Иванович ШВЕД
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze
Születési idő: 1973.4.21.
Születési hely: Glushkovichi, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Legfőbb ügyészként felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék folytatódó elnyomásáért, és különösen a békés tüntetőkkel, az ellenzéki vezetőkkel és az újságírokkal szemben a 2020-as elnökválasztást követően indított számos büntetőperért. Nyilvános nyilatkozatokat is tett, amelyekben büntetéssel fenyegette az „engedély nélküli gyűlések” résztvevőit. 2020.12.17.
67. *  Genadz Andreevich BOGDAN
Gennady Andreievich BOGDAN
Генадзь Андрэевiч БОГДАН
Геннадий Андреевич БОГДАН
Beosztás(ok): a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1977.1.8.
Nem: férfi
A Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyetteseként betöltött korábbi beosztásánál fogva több vállalat működését felügyeli. A vezetése alatt álló szerv pénzügyi, anyagi, technikai, szociális, háztartási és egészségügyi támogatást nyújt az államapparátusnak és a köztársaság hatóságainak. Szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és továbbra is támogatja a Lukashenka-rezsimet. 2020.12.17.
68. *  Ihar Paulavich BURMISTRAU
Igor Pavlovich BURMISTROV
Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ
Игорь Павлович БУРМИСТРОВ
Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi csapatainak (Internal Troops) korábbi törzsfőnöke és első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1968.9.30.
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi csapatainak (Internal Troops) első parancsnokhelyetteseként betöltött korábbi vezetői beosztásánál fogva felelősség terhelte az irányítása alatt álló belügyi csapatok által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Katonai tartalékos állományba helyezték át. Jogosult katonai egyenruhát és jelzéseket viselni.
2020.12.17.
69. *  Arciom Kanstantinavich DUNKA
Artem Konstantinovich DUNKO
Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА
Артем Константинович ДУНЬКО
Beosztás(ok): az Állami Ellenőrzési Bizottság pénzügyi nyomozási osztálya (Department of Financial Investigations of the State Control Committee) Vityebszk/Vicebszk régióbeli/oblasztybeli részlegének (Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office) helyettes vezetője, az Állami Ellenőrzési Bizottság pénzügyi nyomozási osztályának különleges ügyekért felelős korábbi főellenőre
Születési idő: 1990.6.8.
Nem: férfi
Az Állami Ellenőrzési Bizottság pénzügyi nyomozási osztálya (Department of Financial Investigations of the State Control Committee) különleges ügyekért felelős főellenőreként betöltött korábbi vezetői beosztásánál fogva felelősség terhelte az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben indított vizsgálatokért.
Az Állami Ellenőrzési Bizottság pénzügyi nyomozási osztálya (Department of Financial Investigations of the State Control Committee) Vityebszk/Vicebszk régióbeli/oblasztybeli részlegének (Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office) helyettes vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
70. *  Aleh Heorhievich KARAZIEI Oleg Georgievich KARAZEI Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) korábbi vezetője
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of Ministry of Internal Affairs) docense
Születési idő: 1979.1.1.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) korábbi vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójában felelős volt a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of Ministry of Internal Affairs) docenseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
71. *  Dzmitry
Aliaksandravich
KURYAN
Dmitry Alexandrovich KURYAN
Дзмiтрый
Аляксандравiч
КУРЬЯН
Дмитрий
Александрович
КУРЬЯН
Beosztás(ok): a
belügyminisztérium akadémiája (Academy of the Ministry of Internal Affairs) állami milíciájának (public militia) vezetőhelyettese, rendőrezredes, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) korábbi vezetőhelyettese és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) korábbi vezetője
Születési idő: 1974.10.3.
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) vezetőhelyetteseként és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetőjeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelős volt a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
A belügyminisztérium akadémiája (Academy of the Ministry of Internal Affairs) állami milíciájának (public militia) vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben, és megőrzi a rendőrezredesi rangot.
2020.12.17.
72. Aliaksandr Henrykavich TURCHIN
Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN
Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН
Александр
Генрихович
ТУРЧИН
Beosztás(ok): a minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnöke
Születési idő: 1975.7.2.
Születési hely: Novogrudok, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnökeként feladata a helyi igazgatás, így többek között számos bizottság felügyelete. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet. 2020.12.17.
73. *  Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN
Dmitry Nikolayevich SHUMILIN
Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН
Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН
Beosztás(ok): a közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóság (Directorate for the Protection of Law and Order and Prevention) vezetőhelyettese, Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs, GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1977.7.26.
Nem: férfi
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának korábbi vezetőhelyetteseként felelős volt a helyi igazgatási apparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Dokumentálták békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételében való személyes részvételét.
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs, GUVD) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Directorate for the Protection of Law and Order and Prevention) vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
74. Vital Ivanavich STASIUKEVICH Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ Виталий Иванович
СТАСЮКЕВИЧ
Beosztás(ok): a grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetője
Születési idő: 1976.3.5.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR
(jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételét.
2020.12.17.
75. *  Siarhei Leanidavich KALINNIK
Sergei Leonidovich KALINNIK
Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК
Сергей Леонидович КАЛИННИК
Beosztás(ok): a Minszk város végrehajtó bizottságának belügyi főigazgatósága (Main Internal Affairs Directorate of the Minsk City Executive Committee) alá tartozó bűnügyi rendőrség (Criminal Police) helyettes vezetője, korábbi rendőrezredes, a minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetője
Születési idő: 1979.7.23.
Nem: férfi
A minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetőjeként betöltött korábbi beosztásánál fogva felelősség terhelte az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők kínzását, és részt is vett abban.
A Minszk város végrehajtó bizottságának belügyi főigazgatósága (Main Internal Affairs Directorate of the Minsk City Executive Committee) alá tartozó bűnügyi rendőrség (Criminal Police) helyettes vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
76. Vadzim Siarhaevich PRYGARA
Vadim Sergeyevich PRIGARA
Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА
Вадим Сергеевич ПРИГАРА
Beosztás(ok): rendőr alezredes, a molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetője
Születési idő: 1980.10.31.
Nem: férfi
A molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők ütlegelését. Számos alkalommal becsmérlően is nyilatkozott a tüntetőkről a médiának.
2020.12.17.
77. *  Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK
Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK
Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК
Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) korábbi vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) alá tartozó felsőbbfokú tanulmányok és szakértők központjának (Center of Advanced Studies and Specialists) első vezetőhelyettese
Születési idő: 1971.1.27.
Nem: férfi
A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) korábbi vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) korábbi vezetőjeként betöltött korábbi pozíciójában felelős volt az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk szerint személyesen felügyelte békés tüntetők őrizetbe vételét és e jogellenesen őrizetbe vett személyek ütlegelését.
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) alá tartozó felsőbbfokú tanulmányok és szakértők központjának (Center of Advanced Studies and Specialists) első vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
78. *  Aliaksandr
Aliaksandravich
PIETRASH
Alexander (Alexandr)
Alexandrovich
PETRASH
Аляксандр
Аляксандравiч
ПЕТРАШ
Александр
Александрович
ПЕТРАШ
Beosztás(ok): a minszki Centralnij kerületi bíróság (Tsentralny District Court) elnöke, a minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovski District Court) korábbi elnöke
Születési idő: 1988.5.16.
Nem: férfi
A minszki Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski District Court) korábbi elnökeként felelős volt számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során a védelemhez való jog többszöri megsértését és hamis tanúk vallomásainak figyelembevételét jelentették.
A 2020-as elnökválasztást követően közreműködött tüntetők, újságírók és ellenzéki vezetők megbírságolásában és őrizetbe vételében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
A minszki Centralnij kerületi bíróság (Tsentralny District Court) elnökeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
79. Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH
Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH
Андрэй
Аляксандравiч
ЛАГУНОВIЧ
Андрей
Александрович
ЛАГУНОВИЧ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírája
Nem: férfi
A gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
80. Alena Vasileuna LITVINA Elena Vasilevna LITVINA Алена Васiльеўна ЛIТВIНА
Елена Васильевна ЛИТВИНА
Beosztás(ok): a mogilevi/mahilioui (Mogilev/ Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírája
Nem: nő
A mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Siarhei Tsikhanousky ellenzéki aktivistának - Svetlana Tsikhanouskava ellenzéki elnökjelölt férjének - az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
81. Victoria Valeryeuna SHABUNYA
Victoria Valerevna SHABUNYA
Вiкторыя
Валер’еўна
ШАБУНЯ
Виктория
Валерьевна
ШАБУНЯ
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírája
Születési idő: 1974.2.27.
Nem: nő
A minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sergei Dylevskynek, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának és az egyik sztrájkbizottság vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
82. Alena Aliaksandravna ZHYVITSA
Elena Alexandrovna ZHYVITSA
Алена
Аляксандравна
ЖЫВIЦА
Елена
Александровна
ЖИВИЦА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírája
Születési idő: 1990.4.9.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
83. Natallia Anatolievna DZIADKOVA
Natalia Anatolievna DEDKOVA
Наталля
Анатольеўна
ДЗЯДКОВА
Наталья
Анатольевна
ДЕДКОВА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírája
Születési idő: 1979.12.2.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mariya Kalesnikavának, a koordinációs tanács (Coordination Council) vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
84. Maryna Arkadzeuna FIODARAVA
Marina Arkadievna FEDOROVA
Марына
Аркадзьеўна
ФЁДАРАВА
Марина
Аркадьевна
ФЕДОРОВА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírája
Születési idő: 1965.9.11.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Így felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
85. *  Yulia Chaslavauna HUSTYR
Yulia Cheslavovna HUSTYR
Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР
Юлия Чеславовна ГУСТЫР
Beosztás(ok): a minszki Kasztricsnickij kerület jogsegélyirodájának ügyvédje, a minszki központi kerületi bíróság (Central District Court) korábbi bírája
Születési idő: 1984.1.14.
Nem: nő
A minszki központi kerületi bíróság (Central District Court) korábbi bírájaként felelős volt számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során a védelemhez való jog többszöri megsértését jelentették.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
A minszki Kasztricsnickij kerület jogsegély-irodájának ügyvédjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
86. Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA
Elena Timofeyevna NEKRASOVA
Алена
Цiмафееўна
НЯКРАСАВА
Елена
Тимофеевна
НЕКРАСОВА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírája
Születési idő: 1974.11.26.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
87. *  Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN
Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN
Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН
Александр Васильевич ШАКУТИН
Beosztás(ok): üzletember, az Amkodor holding igazgatótanácsának elnöke, az SV Maschinen GmbH, az UAB EM System, az Anulatrans SIA, az Amkodor-Tsentr és az OOO PMI Inzhiniring részvényese
Születési idő: 1959.1.12.
Születési hely: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Belaruszban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike, üzleti érdekeltségei vannak az építőiparban, a gépiparban, a mezőgazdaságban és más ágazatokban.
A beszámolók szerint egyike azoknak, akik a legtöbb hasznot húzták a Lukashenka elnöksége alatti privatizációkból. Korábbi tagja a »Belaya Rus« Lukashenka-párti szövetség elnökségének, és korábbi tagja a Belarusz Köztársaság Vállalkozásfejlesztési Tanácsának (Council for the Development of Entrepreneurship of the Republic of Belarus) is.
2020 júliusában nyilvánosan elítélte a Belaruszban zajló ellenzéki tiltakozásokat, támogatva ezzel a Lukashenka-rezsimnek a békés tüntetőkkel, a demokratikus ellenzékkel és a civil társadalommal szembeni elnyomásra irányuló politikáját.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Üzleti érdekeltségeket tart fenn Belaruszban.
2020.12.17.
88. *  Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI
Nikolay Nikolaevich VOROBEY
Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ
Николай Николаевич ВОРОБЕЙ
Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa
Születési idő: 1963.5.4.
Születési hely: Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
A Belaruszban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei vannak a kőolajágazatban, a szénszállítási ágazatban, a bankszektorban és más ágazatokban.
Olyan vállalat - a Bremino Group - társtulajdonosa, amely a belarusz igazgatás részéről adókedvezményekben és egyéb támogatási formákban részesült. A BelKazTrans nevű vállalkozása kizárólagos jogot kapott a szén Belaruszon keresztül történő szállítására. 2020 decemberében vagyonának egy részét átruházta közeli üzleti partnereire. Médiajelentések szerint továbbra is ő ellenőrzi az Interservice és az Oil Bitumen Plant nevű vállalkozásokat. Üzleti tevékenységeket folytat, illetve szoros kapcsolatokat tart fenn a belarusz hatóságokkal, és két luxusautót adott Lukashenkának. Ukrajnában és Oroszországban is rendelkezik üzleti érdekeltségekkel.
Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2020.12.17.
89. *  Natallia Mikhailauna BUHUK
Natalia Mikhailovna BUGUK
Наталля Мiхайлаўна БУГУК
Наталья Михайловна БУГУК
Beosztás: a minszki városi bíróság (Minsk City Court) bírája, a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) korábbi bírája
Születési idő: 1989.12.19.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) korábbi bírájaként Natallia Buhuk felelős volt számos, újságírókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során a védelemhez való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog többszöri megsértését jelentették.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A minszki városi bíróság (Minsk City Court) bírájaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
90. *  Alina Siarhieeuna KASIANCHYK
Alina Sergeevna KASYANCHYK
Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК
Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК
Beosztás: a minszki városi ügyészség (Minsk City Prosecutor’s Office) ügyésze, a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) korábbi helyettes ügyésze
Születési idő: 1998.3.12.
Születési hely:
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) korábbi helyettes ügyészeként Alina Kasianchyk képviselte a Lukashenka-rezsimet újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szembeni, politikai indíttatású perekben. Összeesküvés és a közrend megsértésének megalapozatlan vádjával büntetőeljárás alá vonta Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírókat, akik békés tüntetőkről készítettek felvételeket. Vád alá helyezte továbbá a belarusz civil társadalom tagjait, amiért például részt vettek békés tüntetésekben, és megemlékeztek Aliaksandr Taraikousky meggyilkolt tüntetőről. A bíráktól folyamatosan hosszú idejű börtönbüntetések kiszabását kérte.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A minszki városi ügyészség (Minsk City Prosecutor’s Office) ügyészeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
91. *  Ihar Viktaravich KURYLOVICH
Igor Viktorovich KURILOVICH
Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ, Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ a Vizsgálóbizottság Frunzsenszkij kerületi osztályának (Frunzensky District Department of the Investigative Committee) vezető nyomozója
Születési idő: 1990.9.26.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) magas rangú nyomozójaként Ihar Kurylovich részt vett Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírókkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárás előkészítésében. A békés tüntetőkről felvételeket készítő újságírókat a közrend megsértésével vádolták meg, és két év börtönbüntetésre ítélték őket.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
92. *  Siarhei Viktaravich SHATSILA
Sergei Viktorovich SHATILO
Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА Сергей Виĸторович ШАТИЛО a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetskiy District Court) bírája
Születési idő: 1989.8.13.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) tórájaként felelősség terheli számos, tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Natallia Hersche, Dzmitry Halko és Dzmitry Karatkevich elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
93. *  Anastasia Vasileuna ACHALAVA
Anastasia Vasilievna ACHALOVA
Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА Анастасия Васильевна АЧАЛОВА a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírája
Születési idő: 1992.10.15.
Születési hely: Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninskiy District Court) tórájaként Anastasia Achalavát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel, valamint egészségügyi dolgozókkal és idős polgárokkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Dzmitry Kruknak, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint névtelen tanúk vallomásait vették figyelembe. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
94. *  Mariya Viachaslavauna YAROKHINA
Maria Viacheslavovna YEROKHINA
Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА Мария Вячеславовна ЕРОХИНА a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírája
Születési idő: 1987.7.4.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírájaként Mariya Yerokhinát felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, szakszervezeti aktivistákkal, sportolókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Uladzimir Hrydzin újságíró elítéléséért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
95. *  Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK
Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK
Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyettese/bírája
Születési idő: 1971.9.23.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyetteseként és bírájaként Yuliya Blizniukot felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk és Maksim Pauliushchyk aktivisták elítéléséért. Ezekre a személyekre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
96. *  Anastasia Dzmitreuna KULIK Anastasia Dmitrievna KULIK Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК Анастасия Дмитриевна КУЛИК a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája
Születési idő: 1989.7.28.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírájaként Anastasia Kulikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Aliaksandr Zakharevich elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
97. *  Maksim Leanidavich TRUSEVICH
Maksim Leonidovich TRUSEVICH
Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája
Születési idő: 1989.8.12.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírájaként Maksim Trusevichet felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
98. *  Tatsiana Yaraslavauna MATYL
Tatiana Yaroslavovna MOTYL
Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ a minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírája
Születési idő: 1968.1.20.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírájaként Tatsiana Matyit felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mikalai Statkevich ellenzéki politikus és Alexander Borozenko újságíró elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
99. *  Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA
Aleksandr Anatolevich RUDENKO
Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyettese
Születési idő: 1981.12.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyetteseként és bírájaként Aliaksandr Rudzenkát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen egy idős és fogyatékossággal élő tüntető megbírságolásáért, valamint Mariya Kalesnikava fehérorosz ellenzéki vezető ügyvédjének, Lyudmila Kazaknak az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
100. *  Aliaksandr Aliaksandravich VOUK
Aleksandr Aleksandrovich VOLK
Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírája
Születési idő: 1979.8.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) tórájaként Aliaksandr Voukot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Anastasia Mirontsev és testvére, Victoria Mirontsev elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
101. *  Volha Siarheeuna NIABORSKAIA
Olga Sergeevna NEBORSKAIA
Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) bírája
Születési idő: 1991.2.14.
Születési hely:
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) tórájaként Volha Niaborskayát felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sofia Malashevich és Tikhon Kliukach elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
102. *  Marina Sviataslavauna ZAPASNIK
Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK
Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК Марина Святославовна ЗАПАСНИК a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky district) elnökhelyettese
Születési idő: 1982.3.28.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky District) elnökhelyetteseként és tórájaként Marina Zapasnikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, Viktor Aktistov tanuló és a kiskorú Maksim Babich elítéléséért. Mindezen személyeket a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként ismeri el. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
103. *  Maksim Yurevich FILATAU Maksim Yurevich FILATOV Максiм Юр'евiч Фiлатаў Максим Юрьевич ФИЛАТОВ a lidai városi bíróság (Lida City Court) bírája
Születési idő:
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A lidai városi bíróság (Lida City Court) tórájaként Maksim Filataut felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitold Ashurok aktivista elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
104. *  Andrei Vaclavavich HRUSHKO
Andrei Vatslavovich GRUSHKO
Андрэй Вацлававiч ГРУШКО
Андрей Вацлавович ГРУШКО
Beosztás: a breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) elnökhelyettese, a breszti Lenyinszkij kerületi bíróság korábbi bírája
Születési idő: 1979.1.24.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Andrei Hrushkót felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen politikai fogolyként elismert aktivisták, valamint kiskorúak elítéléséért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
Jelenleg a breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) elnökhelyettese.
2021.6.21.
105. *  Dzmitry Iurevich HARA Dmitry Iurevich GORA Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА Дмитрий Юрьевич ГОРА Fehéroroszország Vizsgálóbizottságának (Investigative Committee of Belarus) elnöke (kinevezés időpontja: 2021. március 11.)
Korábban a Fehérorosz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese (2021. március 11-ig)
Születési idő: 1970.5.4.
A legfőbb ügyész helyetteseként (2021. március 11-ig töltötte be ezt a hivatalt) Dzmitry Harát felelősség terheli békés tüntetőkkel, az ellenzék tagjaival, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Dmitri Hara emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében. 2021.6.21.
Születési hely: Tbilisi, korábban Georgian SSR (jelenleg Georgia)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Főügyészség által létrehozott Kormányközi Bizottság (Intergovernmental Commission) vezetőjeként - amelynek feladata kivizsgálni a bűnüldöző szervek tagjaival szemben hatalommal való visszaélés miatt benyújtott lakossági panaszokat - Dzmitry Harát felelősség terheli e szerv tétlensége miatt, mivel nem ismert egyetlen ilyen kivizsgálás sem, holott a polgárok erőszakra, rossz bánásmódra és kínzásra hivatkozva kérték büntetőeljárás kezdeményezését.
2021 márciusa óta Dmitry Gora a Fehérorosz Vizsgálóbizottság (Investigative Committee of Belarus) elnöke. E tisztségében felelősség terheli emberijog-védők és békés tüntetésekben résztvevők büntetőeljárás alá vonásáért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
106. *  Aliaksei Kanstantsinavich STUK
Alexey Konstantinovich STUK
Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК
Алеĸсей Константинович СТУК
a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze
Születési idő: 1959
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Legfőbb ügyészként Aliaksei Stukot felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Felelősség terheli a polgárok tevékenységeinek különböző helyszíneken és munkahelyeken az ügyészség által végrehajtott ellenőrzések megszigorításáért, valamint jogkörtúllépésért a békés tüntetések résztvevőivel szembeni intézkedések során, Nyilvánosan kijelentette, hogy a Legfőbb Ügyészség azon munkálkodik, hogy azonosítsa az „illegális” polgári egyesületeket, és elnyomja azok tevékenységeit. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
107. *  Genadz Iosifavich DYSKO Gennadi Iosifovich DYSKO Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО Геннадий Иосифович ДЫСКО a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese, igazságügyi államtanácsos Születési idő: 1964.3.22.
Születési hely: Oshmyany, Hrodna region, (korábban USSR), jelenleg Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A legfőbb ügyész helyetteseként Genadz Dyskót felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőügyekért. Emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
108. *  Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA
Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA
Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnöke
Születési idő: 1971.6.3.
Születési hely: korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A parlament Jogi Bizottságának elnökeként Sviatlana Lyubetskayát felelősség terheli a (2021. március l-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban. 2021.6.21.
109. *  Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU
Alexei Vladimirovich YEGOROV
Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ Алексей Владимирович ЕГОРОВ a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese
Születési idő: 1969.12.16.
Születési hely: Novosokolniki, Pskov region, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként Aliaksei Iahoraut felelősség terheli a (2021. március l-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban. 2021.6.21.
110. *  Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK
Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK
Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК
Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК
a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese
Születési idő: 1964.3.6.
A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként, Aliaksandr Amelianiukot felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban. 2021.6.21.
Születési hely: Kobrin, Brest Region/ Oblast, former USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
111. *  Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK
Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK
Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК
Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК
politikai megfigyelő - „Belarus Today” („Sovietskaia Belarus -Belarus Segodnya”)
Születési idő: 1963.6.13.
Születési hely: Novosibirsk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
A Lukashenka-rezsim fő propagandistáinak egyike. Az Elnöki Hivatal hivatalos újságjában, a „Belarus Today” nevű lapban publikál cikkeket. Cikkeiben, amelyekben hamis információkat használ, a demokratikus ellenzéket és a civil társadalmat szisztematikusan negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása. 2021.6.21.
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Útlevélszám: MP 3413113 és MP 2387911
2020 májusában Andrei Mukavozchyk nyerte el a kormánybarát Belarusz Újságírók Szövetsége (Belarusian Union of Journalists) szervezet „Aranytoll” díját. 2020 decemberében elnyerte az „Aranybetű” díjat, amelyet a Belarusz Információügyi Minisztérium (Belarus Ministry of Information) képviselői adtak át.
2021 januárjában Aliaksandr Lukashenka aláírt egy rendeletet, amellyel a Munka Érdemrendjét adományozta Andrei Mukavozchyknak.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
112. *  Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA
Sergey Alexandrovich GUSACHENKO
Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА
Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО
Beosztás(ok): a Nemzeti Állami Televízió- és Rádiótársaság (Belteleradio Company) elnökhelyettese
Születési idő: 1983.11.5.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Munkahelyi telefonszám: +375 (17) 369-90-15
Az Belteleradio Company (a Nemzeti Állami Televízió- és Rádiótársaság) elnökhelyetteseként, szerzőként és a »Glavnyy efir« hetente sugárzott televíziós propagandaműsor műsorvezetőjeként Siarhei Gusachenka szándékosan hamis tájékoztatást ad a belarusz lakosságnak a választások eredményéről, a tüntetésekről, az állami hatóságok általi elnyomásról és a Lukashenka-rezsimnek az Unió külső határainak jogellenes átlépését megkönnyítő tevékenységeiről. Közvetlenül felelős azért, ahogyan az állami televízió bemutatja az országban uralkodó helyzetet, ily módon támogatva a hatóságokat, beleértve Lukashenkát is.
Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
113. *  Genadz Branislavavich DAVYDZKA
Gennadi Bronislavovich DAVYDKO
Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА
Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO
a képviselőház tagja, az Emberi Jogi és Médiabizottság (Committee on Human Rights and Media) elnöke
A Belaya Rus belarusz politikai szervezet elnöke
Születési idő: 1955.9.29.
Születési hely: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Útlevélszám: MP2156098
A pro-Lukashenka „Belaya Rus” szervezet elnökeként Genadz Davydzka a rezsim fő propagandistáinak egyike. Aliaksandr Lukashenkát támogatva gyakran használt uszító hangnemet, és ösztönözte az állami apparátus békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
2021.6.21.
114. *  Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA
Olga Nikolaevna CHEMODANOVA
Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА
Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА
Beosztás(ok): a belarusz belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs of Belarus) korábbi sajtótitkára
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) ideológiai és ifjúságügyi főigazgatóságának (Main Directorate for Ideology and Youth) vezetője
Születési idő: 1977.10.13.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Rang: ezredes
Útlevélszáma: MC1405076
A belarusz belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs of Belarus) fő médiaszereplőjeként betöltött korábbi pozíciójában Volha Chamadanava kulcsszerepet játszott a tüntetők elleni erőszakkal kapcsolatos tények elferdítésében és a figyelem erről való elterelésében, valamint hamis információk terjesztésében róluk. Megfenyegetett békés tüntetőket, és folyamatosan igazolta a velük szembeni erőszakot.
Mivel a biztonsági apparátus része, és annak nevében beszél, támogatja a Lukashenka-rezsimet.
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) ideológiai és ifjúságügyi főigazgatóságának (Main Directorate for Ideology and Youth) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
115. *  Siarhei Ivanavich SKRYBA Sergei Ivanovich SKRIBA Сяргей Iванавiч СКРЫБА Сергей Иванович СКРИБА a Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárja
Születési idő: 1964/1965. 11.21.
Születési hely: Kletsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz e-mail: skriba_s@bseu.by
A Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárjaként Siarhei Skrybát felelősség terheli azért, hogy békés tüntetésekben való részvételük miatt szankciókat hozott hallgatókkal szemben, ideértve az egyetemről való kizárásukat is.
Néhány szankciót azután szabott ki, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
2021.6.21.
116. *  Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH
Sergei Petrovich RUBNIKOVICH
Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ a Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektora Születési idő: 1974
Születési hely: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Siarhei Rubnikovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
117. *  Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH
Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH
Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ
Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ
Beosztás(ok): első oktatási miniszterhelyettes, a Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) korábbi rektora
Születési idő: 1972
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektoraként betöltött korábbi beosztásánál fogva (kinevezését Alexander Lukashenka hagyta jóvá), Aliaksandr Bakhanovichot felelősség terhelte az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemekről való kizárására. Aliaksandr Bakhanovichot 2023 januárjában a Belarusz Köztársaság első oktatási miniszterhelyettesévé nevezték ki.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
118. *  Mikhail Ryhoravich BARAZNA
Mikhail Grigorevich BOROZNA
Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА Михаил Григорьевич БОРОЗНА a Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Árts, BSAA) rektora
Születési idő: 1962.11.20.
Születési hely: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Árts, BSAA) rektoraként Mikhail Baraznát felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat.
A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
Mikhail Barazna ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
119. *  Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU
Maksim Vladimirovich RYZHENKOV
Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ
Максим Владимирович
РЫЖЕНКОВ
az elnöki igazgatás (Presidential Administration) első vezetőhelyettese
Születési idő: 1972.6.19.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az elnöki igazgatás első vezetőhelyetteseként Maksim Ryzhenkou szoros kapcsolatban áll az elnökkel, valamint felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. A fehérorosz közigazgatásban befutott több mint húszéves pályája során számos pozíciót töltött be, többek között a Külügyminisztériumban és különböző követségeken. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet. 2021.6.21.
120. *  Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA
Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO
Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА
Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО
üzletember, az elnöki sportklub (President’s Sport Club) elnöke
Születési idő: 1980.3.23.
Születési hely: Mogilev/ Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Dzmitry Lukashenka Aliaksandr Lukashenka fia, üzletember. Az Elnöki Sportklub (Presidential Sport’s Club) állami egyesület elnöke 2005 óta; 2020-ban újraválasztották e posztra. E szervezeten keresztül üzleti tevékenységet folytat és számos vállalkozást tart ellenőrzése alatt. 2020 szeptemberében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán. Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 2021.6.21.
121. *  Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)
Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)
Лiлiя Валер’еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)
Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)
Beosztás(ok): üzletasszony, egy művészeti galéria igazgatója
Születési idő: 1979.10.29.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyi azonosító: 4291079A047PB1
Liliya Lukashenka Viktar Lukashenka felesége és Aliaksandr Lukashenka menye. Szoros kapcsolatban áll a Lukashenka-rezsimből hasznot húzó számos kiemelt vállalkozással, köztük a Dana Holdings/Dana Astra-val és a Belkhudozhpromysly vállalattal. Férjével, Viktar Lukashenkával együtt 2020 szeptemberében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán.
Jelenleg az »Art Chaos« művészeti galéria igazgatója. Üzleti tevékenységeit a rezsimhez kötődő média reklámozza.
Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.6.21.
122. *  Valeri Valerevich IVANKOVICH
Valeri Valerievich IVANKOVICH
Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ a „MAZ” OJSC főigazgatója
Születési idő: 1971
Születési hely: Novopolotsk, Belarusian SSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A „MAZ” OJSC főigazgatójaként Valeri Ivankavichot felelősség terheli a MAZ dolgozóinak a biztonsági erők általi őrizetbe vételéért a MAZ területén, valamint a rezsimmel szembeni békés tüntetésen részt vevő MAZ-alkalmazottak elbocsátásáért. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
Ivankavichot Lukashenka nevezte ki a fehérorosz alkotmány módosításainak megszövegezésével megbízott bizottság tagjává. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
123. *  Aliaksandr
Yauhenavich
SHATROU
Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV
Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ
Александр Евгеньевич ШАТРОВ
Beosztás(ok): üzletember, a Synesis LLC részvényese és korábbi vezetője
Születési idő: 1978.11.9.
Születési hely: a korábbi USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: orosz, belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3091178A002VF5
A Synesis LLC korábbi vezetőjeként és korábbi fő részvényeseként betöltött pozíciójában Alexander Shatrov felelős volt az említett vállalat azon döntéséért, hogy biztosítsa a belarusz hatóságoknak a Kipod megfigyelési platformot, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni a felvételeken. Shatrov ezért hozzájárul a civil társadalom és a demokratikus ellenzék államapparátus általi elnyomásához. A Synesis azt állítja, hogy már nem biztosítja a belarusz hatóságoknak a Kipod platformot, a ByPOL beszámolói szerint azonban az állambiztonsági ügynökségek továbbra is használják a Kipodot.
A Synesis az Aliaksandr Lukashenka rendeletével létrehozott Hi-Tech Park egyik bérlője, és ily módon számos kedvezményben részesül, ideértve a jövedelemadó, a héa, az offshore-adó, a vámok és egyebek alóli mentességeket.
A Synesis LLC és leányvállalata, a Panoptes hasznot húzott a köztársasági biztonsági megfigyelő rendszerben (Republican Safety Monitoring System) való részvételéből. Más olyan vállalatok, amelyeknek Shatrov tulajdonosa vagy társtulajdonosa - így például a Belbet és a Synesis Sport - szintén hasznot húznak kormányszerződésekből.
Nyilvános nyilatkozataiban bírálta a Lukashenka-rezsim ellen tiltakozókat, és relativizálta a demokrácia hiányát Belaruszban. Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Továbbra is a Synesis LLC részvényese.
2021.6.21.
124. *  Siarhei Siamionavich TSIATSERYN
Sergei Semionovich TETERIN
Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН Сергей Семёнович ТЕТЕРИН Beosztás(ok): üzletember, a BelGlobalStart tulajdonosa, a VIBEL társtulajdonosa, a belarusz teniszszövetség (Belarusian Tennis Federation) korábbi elnöke
Születési idő: 1961.1.7.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Siarhei Tsiatseryn a vezető belarusz üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei (»BelGlobalStart« nevű vállalatán keresztül) alkoholtartalmú italok, élelmiszeripari cikkek és bútorok forgalmazására terjednek ki. Lukashenka belső köréhez tartozik.
A BelGlobalStart 2019-ben lehetőséget kapott arra, hogy megkezdje egy többfunkciós üzleti központ felépítését Minszkben, az elnöki palotával szemben. A VIBEL vállalat társtulajdonosa, amely számos belarusz nemzeti TV csatornán ad el reklámokat. A belarusz teniszszövetség elnöke volt, és Lukashenka korábbi sportügyi tanácsadója.
2021.6.21.
125. *  Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV Микаил (Михаил)
Сафарбекович
ГУЦЕРИЕВ
Beosztás(ok): üzletember, a Slavkali részvényese és
felügyelőtestületének elnöke, a JSC Mospromstroi, az Industrial Financial Group Safmar JSC és az LLC Proekt Grad igazgatótanácsának elnöke és részvényese
a JSC NKNeftisa igazgatótanácsának tagja és részvényese
Születési idő: 1958.3.9.
Születési hely: Akmolinsk, korábban USSR (jelenleg Kazakhstan)
Nem: férfi
Állampolgárság: orosz
Mikhail Gutseriev prominens orosz üzletember, aki Belaruszban üzleti érdekeltségekkel rendelkezik az energiaipar, a kálium-karbonát-ipar, a vendéglátás és más ágazatok területén. Hosszú ideje barátságban van Aliaksandr Lukashenkával, és e kapcsolatának köszönhetően jelentős vagyonra és befolyásra tett szert a belarusz politikai elit körében. A Gutseriev által ellenőrzött »Safmar« vállalat volt az egyetlen olyan orosz olajipari cég, amely a Belarusz és Oroszország közötti energiaválság idején, 2020 elején folyamatosan ellátta olajjal a belarusz olajfinomítókat.
Gutseriev támogatta Lukashenkát az olajszállítás kapcsán Oroszországgal kialakult vitákban is. Gutseriev a Slavkali vállalat igazgatótanácsának elnöke és részvényese, amely vállalat a Lyuban közelében található Starobinsky kálisó-lelőhelyen alapuló káliumklorid-bányászati és -feldolgozó üzemet építi Nezhinsky településen. Az üzem a legnagyobb belarusz beruházás, értéke 2 milliárd USD. Lukashenka ígéretet tett arra, hogy Lyuban városát „Gutserievsk”-re nevezi át az üzletember tiszteletére.
Gutseriev egyéb belarusz vállalatai közé tartoznak töltőállomások és olajdepók, továbbá egy hotel, egy üzleti központ és egy repülőtéri terminál Minszkben. Lukashenka Gutseriev védelmére kelt, amikor az utóbbival szemben Oroszországban nyomozás indult. Lukashenka köszönetet mondott Gutserievnek jótékonysági szervezeteknek nyújtott pénzügyi hozzájárulásáért, valamint azért is, hogy több milliárd dollár értékben eszközölt beruházásokat Belaruszban. Gutseriev értesülések szerint luxuscikkeket ajándékozott Lukashenkának.
Gutseriev egy olyan rezidencia tulajdonosának is deklarálta magát, amely ténylegesen Lukashenkáé, ily módon fedezve őt, amikor újságírók nyomozni kezdtek Lukashenka vagyona után. Gutseriev 2020. szeptember 23-án részt vett Lukashenka titkos elnöki beiktatásán. 2020 októberében Lukashenka és Gutseriev mindketten megjelentek egy ortodox templom avatásán, amelynek építését az utóbbi szponzorálta.
Médiajelentések szerint, amikor 2020 augusztusában felmondtak az állami tulajdonú belarusz média sztrájkoló munkatársainak, orosz médiamunkásokat szállítottak Belaruszba Gutseriev repülőgépén az elküldött munkavállalók helyettesítése céljából, és a Gutseriev tulajdonában lévő Minsk Renaissance szállodában helyezték el őket. Gutseriev segítséget nyújtott komputertomográfok beszerzésével Belarusz számára a Covid19-válság idején. Ennélfogva Mikhail Gutseriev hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.6.21.
126. *  Aliaksey Ivanavich ALEKSIN Alexei Ivanovich OLEKSIN Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН Алексей Иванович ОЛЕКСИН üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa
Születési idő:
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Aliaksei Aleksin Fehéroroszország egyik legfontosabb üzletembere, üzleti érdekeltséggel rendelkezik a kőolaj- és energiaágazatban, az ingatlanpiacon, valamint a fejlesztési, a logisztikai, a dohány-, a kiskereskedelmi, a pénzügyi és más ágazatokban. Szoros kapcsolatban áll Aliakszandr Lukashenkával és annak fiával, Viktar Lukashenkával, a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóval. A fehéroroszországi motorsport aktív tagja, ez Viktar Lukashenkával közös hobbija. Vállalata ingatlant birtokol az „Alexandria 2” komplexum területén (Mogilev-régió), amelyet általában „elnöki rezidenciának” neveznek és amelyet Aliaksandr Lukashenka gyakran meglátogat. 2021.6.21.
A Bremino Group társtulajdonosa, amely vállalat a Bremino-Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projekt kezdeményezője és társirányítója. A projekt egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino-Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Aleksin és a Bremino Group más tulajdonosai támogatást kaptak Viktar Lukashenkától.
Az Aleksin és közeli hozzátartozóinak tulajdonában álló „Inter Tobacco” és „Energo-Oil” vállalatok - egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt rendelet alapján - kizárólagos jogot kaptak dohánytermékek Belaruszba történő behozatalára, és állami támogatást kaptak a Tabakierka kioszkok létrehozásához. Állítások szerint részt vett az első, államilag elismert fehérorosz katonai magánvállalat, a „GardServis” megalapításában, amely értesülések szerint összeköttetésben áll a fehérorosz biztonsági szervekkel. Ennélfogva Aleksin a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.
127. *  Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU
Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV
Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ
Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ
Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group és a Sohra Group társtulajdonosa
Születési idő: 1976.11.22.
Születési hely: Ruzhany, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Aliaksandr Zaitsau Viktar Lukashenka - Aliaksandr Lukashenka fia és korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója - egykori asszisztense. A Lukashenka-családdal fenntartott kapcsolatainak köszönhetően vállalatai jól jövedelmező szerződésekhez jutnak. Szoros kapcsolatban áll a Sohra Grouppal, amely jogot kapott arra, hogy az állami vállalatok termékeit (traktorokat és teherautókat) exportálja az Öbölmenti és afrikai országokba. Társtulajdonosa és elnöke a Bremino Group résztvevői tanácsának is. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino-Orsha övezet fejlesztéséhez, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Zaitsau és a Bremino Group más tulajdonosai Viktar Lukashenkától kaptak támogatást.
Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.6.21.
128. *  Ivan Branislavavich MYSLITSKI
Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY
Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI
Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) első vezetőhelyettese
Születési idő: 1976.10.23.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) első vezetőhelyetteseként Ivan Myslitskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. 2021.6.21.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak - legyenek kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
129. *  Aleh Mikalaevich, BELIAKOU
Oleg Nikolaevich BELIAKOV
Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ
Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ
Beosztás: a belarusz belügyminisztériumban (Ministry of Internal Affairs of Belarus) az ideológiával és személyzeti támogatással foglalkozó osztály (Department of ideological work and personnel support) vezetője, a belügyminisztérium korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő:
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Aleh Beliakou felelős volt azon polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, akik a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetéseken vettek részt, és akiket az említett büntetés-végrehajtási intézetekben tartottak fogva, összhangban Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével.
A pozíciójánál fogva felelősség terheli a belarusz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - így például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak - vannak kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A belarusz belügyminisztériumban (Ministry of Internal Affairs of Belarus) az ideológiával és személyzeti támogatással foglalkozó osztály (Department of ideological work and personnel support) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
130. *  Uladzislau Aliakseevich MANDRYK
Vladislav Alekseevich MANDRIK
Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК
Владислав Алексеевич МАНДРИК
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője
Születési idő: 1971.7.4.
Születési hely:
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 3040771A125PB2; Útlevélszám: MP3810311
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Uladzislau Mandrykot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetésvégrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. 2021.6.21.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriába való sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértéseknek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - legyenek kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
131. *  Andrei Mikalaevich DAILIDA
Andrei Nikolaevich DAILIDA
Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА
Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА
Beosztás: a belarusz belügyminisztérium mögöttes támogató részlegének (Rear Support Department at the Ministry of Internal Affairs of Belarus) vezetője, a belügyminisztérium korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1974.7.1.
Születési hely:
Útlevélszám: KH2133825
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Andrei Dailida felelős volt azon polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, akik a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetéseken vettek részt, és akiket az említett büntetés-végrehajtási intézetekben tartottak fogva, összhangban Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével.
A pozíciójánál fogva felelősség terheli a belarusz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - így például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - vannak kitéve. A belügyminisztérium büntetés-végrehajtási osztályának vezetőhelyetteseként 2020 decemberében megkapta a Haza Szolgálatában elnöki érdemrendet, és ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A belarusz belügyminisztérium mögöttes támogató részlegének (Rear Support Department at the Ministry of Internal Affairs of Belarus) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
132. *  Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI
Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII
Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI
Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi helyettes vezetője
Születési idő: 1963.5.12. Születési hely: Nem: férfi Állampolgárság: fehérorosz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Aleh Lashchynouski felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetésvégrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. 2021.6.21.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért és az azokban alkalmazott elnyomó intézkedésekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - legyenek kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
133. *  Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA
Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA
Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ
Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetője
Születési idő: 1972.4.20.
Születési hely:
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. 2021.6.21.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogva tartottak annak alapján történő osztályozásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - voltak kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
134. *  Dzmitry Mikalaevich STREBKOU
Dmitry Nikolaevich STREBKOV
Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ a zhodinoi 8. számú börtön vezetője
Születési idő: 1977.3.19.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A zhodinoi 8. számú börtön vezetőjeként Dzmitry Strebkovot felelősség terheli a büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben - ideértve az intézet ideiglenes fogva tartási központját is - a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
135. *  Yauhen Andreevich SHAPETSKA
Evgeniy Andreevich SHAPETKO
Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО az Akrestina elkövetőelkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetője
Születési idő: 1989.3.30.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Yauhen Shapetskát felelősség terheli az elkülönítési intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
136. *  Ihar Ryhoravich KENIUKH Igor Grigorevich KENIUKH Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ Игорь Григорьевич КЕНЮХ az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) vezetője
Születési idő: 1980.1.21.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Ihar Keniukht felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.
Nyomást gyakorolt az egészségügyi személyzetre annak érdekében, hogy távolítsák el a tüntetőkkel szimpatizáló orvosokat. A Center for Promotion of Women’s Rights - Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.
2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
137. *  Hleb Uladzimiravich DRYL Gleb Vladimirovich DRIL Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ Глеб Владимирович ДРИЛЬ az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője
Születési idő: 1980.5.12.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az ideiglenes fogva tartási központ helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Hleb Drylt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért. 2021.6.21.
Tanúvallomások szerint a 2020. augusztus 9. és 12. között őrizetbe vett nők némelyikét súlyosan ütlegelték a fogva tartási intézetben. A Center for Promotion of Women’s Rights - Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
138. *  Uladzimir Iosifavich LAPYR Vladimír Yosifovich LAPYR Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője
Születési idő: 1977.8.21.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Uladzimir Lapyrt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért. A Center for Promotion of Women’s Rights - Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az ÓMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
139. *  Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK
Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK
Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК Александр Владимирович ВАСИЛЮК a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) vizsgálati csoportjának (Investigation team) vezetője
Születési idő: 1975.5.8.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksandr Vasiliukot felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárás alá vonás és őrizetbe vétel esetei miatt, amelyek különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, többek között Maria Kalesnikava fehérorosz vezető ellen, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek. Emellett felelősség terheli az ellenzéki média több képviselőjének őrizetbe vételéért is.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
140. *  Yauhen Anatolevich ARKHIREEU
Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV
Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ a Vizsgálóbizottság központi irodájában (Central Office of Investigative Committee) működő Vizsgálati Főosztály (Main Investigation Department) vezetője
Születési idő: 1977.7.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága Vizsgálati Főosztályának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Yauhen Arkhireeut felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárások indításáért és lefolytatásáért, különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai és más tüntetők ellen. E vizsgálatok célja a tüntetők megfélemlítése, valamint a békés tüntetéseken való részvétel bűncselekménnyé nyilvánítása volt.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
141. *  Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN
Alexey Igorovich KOVRYZHKIN
Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН vizsgálati csoport vezetője -Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)
Születési idő: 1981.11.3.
Születési hely: Születési hely: Bobruisk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksei Kauryzhkint felelősség terheli politikai indíttatású üldözésekért és fogvatartásokért, amelyek különösen Viktor Babariko elnöki kampánycsapatának tagjai és a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, beleértve Maksim Znak ügyvédet is, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
142. *  Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU
Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV
Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ Александр Дмитриевич АГАФОНОВ vizsgálati csoport első vezetőhelyettese - Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)
Születési idő: 1982.3.13.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Vizsgálóbizottság Vizsgálati Főosztálya (Main Investigation Department, Investigative Committee) vizsgálati csoportjának első vezetőhelyetteseként Aliaksandr Ahafonaut felelősség terheli Siarhei Tsikhanousky elnökjelöltnek (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje), valamint más politikai aktivistáknak - köztük Mikalai Statkevichnek és Dzmitry Kazlounak - a politikai indíttatású üldözéséért és letartóztatásáért. Siarhei Tsikhanouskyt, Dzmitry Kazlout és Mikalai Statkevichot a Viasna fehéroroszországi emberi jogi szervezet politikai foglyokként tartja számon. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
143. *  Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK
Konstantin Fedorovich BYCHEK
Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК Константин Фёдорович БЫЧЕК a KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetője
Születési idő: 1985.9.20.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetőjeként Kanstantin Bychak felügyelte a Viktar Babarika elnökjelölt elleni, politikai indíttatású vizsgálatot. Babarika jelöltségét a Központi Választási Bizottság (Central Election Commission) elutasította. A döntés alapját egy KGB-jelentés és Bychak hivatalos televíziós nyilatkozatai képezték, amelyekben Babarikát bűnösnek nyilvánította pénzmosás vétségében, noha a vizsgálatok még folyamatban voltak. 2021.6.21.
2020. október 26-án Bychak békés tüntetőket fenyegetett meg a kormányzati televíziós csatornán azzal a kijelentésével, hogy a tüntetők akcióit terrorcselekménynek fogják minősíteni.
Ennélfogva felelősség terheli a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomásáért.
144. *  Andrei Siarheevich BAKACH Andrei Sergeevich BAKACH Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ Андрей Сергеевич БАКАЧ Beosztás(ok): a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrség (Pervomaysky District Police Department of Minsk) korábbi vezetője
A grodnói regionális végrehajtó bizottság (Grodno/Hrodna Regional Executive Committee) belügyi igazgatóságának (Internal Affairs Directorate) első vezetőhelyettese.
Születési idő: 1983.11.19.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A minszki Pervomajszkij kerületi igazgatás belügyi hatóságának (department of Internal Affairs of the Pervomaysky District Administration) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciójában Andrei Bakachot felelős volt az említett rendőrségi körzethez tartozó rendőri erők fellépéséért és a rendőrőrsön tett intézkedésekért. Vezetői pozíciója idején a minszki békés tüntetők kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódnak voltak kitéve az irányítása alatt álló rendőrőrsön.
Felelősség terheli ezért az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A grodnói/hrodnai regionális végrehajtó bizottság belügyi igazgatóságának első vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
145. *  Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH
Aleksandr Vladimirovich POLULEKH
Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1979.6.25.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi igazgatás belügyi igazgatóságának (Internál Affairs Directorate of the Frunzensky District Administration of Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Palulekhet felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az e kerület rendőri erői vezette, békés tüntetőkkel szembeni elnyomásért, ami különösen az irányítása alatt álló rendőrőrsön fogva tartott békés tüntetők bántalmazásában, többek között kínzásában nyilvánult meg.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
146. *  Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH
Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH
Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1977.1.1.
Születési hely: Nem: férfi Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Aliaksandr Zakhvitsevich felügyeli a közbiztonsági rendőrséget, és felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért ebben a kerületben. A Zakhvitsevich felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
147. *  Siarhei Uladzimiravich USHAKOU
Sergei Vladimirovich USHAKOV
Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ
Сергей Владимирович УШАКОВ
Beosztás(ok): a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) vezetője és korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1980.8.22.
Születési hely: Minsk, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként betöltött korábbi beosztásánál fogva Siarhei Ushakou a bűnügyi rendőrséget felügyelte, és felelősség terhelte beosztottjai cselekedeteiért, különösen a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. A Siarhei Ushakou közvetlen felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
Jelenleg a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség vezetője.
2021.6.21.
148. *  Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA
Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO
Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА Сергей Петрович АРТЁМЕНКО a minszki Pervomajszkij rendőrségi kerület (Pervomaisky Police District) helyettes vezetője
Születési idő: 1973.3.26.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Pervomajszkij rendőrségi kerületnek (Pervomaisky Police District) a közbiztonsági rendőrséget felügyelő helyettes vezetőjeként Siarhei Artemenkót felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Ennek egyik példája Maksim Haroshin virágbolttulajdonos bántalmazása, akit azt követően tartóztattak le, hogy virágokat adott a 2020. október 13-i női felvonulás résztvevőinek. Artemenko nyomást gyakorolt a polgárokra abból a célból, hogy ne vegyenek részt békés tüntetéseken. 2021.6.21.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
149. *  Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI
Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY
Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ a minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrskiy District Police Department) korábbi vezetője, a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Forensic Examination Committee) belbiztonsági igazgatóságának vezetője
Születési idő: 1978.8.14.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabersky District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Aliandsandr Rydzetskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
150. *  Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK
Dmitry Evgenevich BURDIUK
Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК az Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department) vezetője, korábban a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1980.1.31.
Születési hely: Brest region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Személyi azonosító: 3310180C009PB7
Útlevélszám: MP3567896
A minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Dzmitry Burdziuk felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért az említett kerületben.
2020 decemberében az Oktabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police) vezetőjévé nevezték ki.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
151. *  Vitai Vitalevich KAPILEVICH
Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH
Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ a minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1988.11.26.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Vitai Kapilevichet felelősség terheli a Lenyinszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
152. *  Kiryl Stanislavavich KISLOU Kirill Stanislavovich KISLOV Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ Кирилл Станиславович КИСЛОВ a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1979.1.2.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Kiryl Kislout felelősség terheli az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben a beosztottjai által végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
153. *  Siarhei Aliaksandravich VAREIKA
Sergey Aleksandrovich VAREIKO
Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovski District Police Department of Minsk) vezetője, korábban a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1980.2.1.
Születési hely:
Nem: férfi Állampolgárság: fehérorosz
A Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police) korábbi helyettes vezetőjeként Siarhei Vareikát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Zavodszkoj kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben. 2021.6.21.
2020. december 21-én kinevezték a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovsky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.
154. *  Siarhei Feliksavich DUBAVIK Sergey Feliksovich DUBOVIK Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК a Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetője
Születési idő: 1974.2.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetőjeként Siarhei Dubavikot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Lenyinszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére. 2021.6.21.
Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
155. *  Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI
Alexander (Alexandr)
Mechislavovich
ANDRIEVSKII
Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI
Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ
a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1982.4.29.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department in Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Andryeuskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottakat órákon keresztül lehajtott fejjel térdeltették, kegyetlenül ütlegelték és sokkolókkal bántalmazták.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
156. *  Vitai Mikhailavich MAKRYTSKI
Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII
Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI Виталий Михайлович МАКРИЦКИЙ a minszki Oktjabirszki kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője (2020. december 17-ig) 2020. december 17-től a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanski District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1975.2.17.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) korábbi helyettes vezetőjeként Vitai Makrytski felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért.
2020 decemberében előléptették a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizansky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
157. *  Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI
Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII
Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ az Akrestina elkövetőelkülönítési intézet (Akrestina Offenders' Isolation Centre) főtörzsőrmestere
Születési idő: 1966.1.28.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina Offenders' Isolation Centre) főtörzsőrmestereként Yauhen Urubleuskit felelősség terheli az elkövető-elkülönítési intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Szemtanúk és médiabeszámolók szerint 2020 augusztusában személyesen részt vett fogva tartott polgárok brutális ütlegelésében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.
2021.6.21.
158. *  Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU
Nikolai Nikolaevich KARPENKOV
Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ belügyminiszter-helyettes, a Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internál Affairs) korábbi vezetője
Születési idő: 1968.9.6.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internál Affairs) vezetőjeként Mikalai Karpiankaut felelősség terheli embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásáért a békés tüntetéseken részt vett polgárokkal szemben, valamint e polgárok önkényes letartóztatásáért és fogva tartásáért. Számos tanúvallomás, fénykép és videofelvétel bizonyítja, hogy a parancsnoksága alá tartozó csoport ütlegelt és letartóztatott békés tüntetőket, és tűzfegyverrel fenyegette őket. 2021.6.21.
2020. szeptember 6-án filmre vették, ahogy Karpenkou egy gumibottal betöri egy kávézó ablakát, ahol békés tüntetők bújtak el, majd brutálisan letartóztatja őket. Közzétettek egy olyan felvételt is, amelyen kijelenti, hogy az osztálya tűzfegyvereket fog használni a tiltakozókkal szemben.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
159. *  Mikhail Viachaslavavich HRYB
Mikhail Viacheslavovich GRIB
Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ Михаил Вячеславович ГРИБ Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1980.7.29.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Mikhail Hryb a belügyi osztály (Department of Internal Affairs) vezetője volt a vitebszki regionális végrehajtó bizottságban (Vitebsk Regional Executive Committee) 2019 márciusától 2020 októberéig, majd kinevezték Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetőjévé, és megkapta a milícia vezérőrnagya (rendőri erők) rangot. 2021.6.21.
E minőségében felelősség terheli a rendőri erők fellépéséért, a vitebszki régióban 2020 októberéig, Minszkben pedig 2020 októberét követően, különösen a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos elnyomásért, valamint a békés célú gyülekezés szabadságának és a szólásszabadságnak a megsértéséért, amit rendőri erők követtek el Vitebszkben és Minszkben a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
160. *  Viktar Genadzevich KHRENIN
Viktor Gennadievich KHRENIN
Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН Виктор Геннадиевич ХРЕНИН védelmi miniszter (Minister of Defense)
Születési idő: 1971.8.1.
Születési hely: Navahrudak/ Novogrudek, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Rang: altábornagy
Belarusz útlevélszám: KH2594621
Viktar Khrenin 2020 január 20. óta Fehérorország védelmi minisztere. E tisztségében felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. 2021.6.21.
Személyi azonosító: 3010871K003PB1 2020 augusztusában számos nyilatkozatot tett, amelyekben kijelentette, hogy kész bevetni a hadsereget a békés tüntetők ellen, és a történelmi fehér-piros-fehér zászló használata miatt a tüntetőket a náci kollaboránsokhoz hasonlította.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
161. *  Ihar Uladzimiravich HOLUB
Igor Vladimirovich GOLUB
Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ
Игорь Владимирович ГОЛУБ
Beosztás(ok): a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatója, a fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence Forces of the Armed Force) korábbi parancsnoka
Születési idő: 1967.11.19.
Születési hely: Chernigov, Chernigovskaya oblast, egykori USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Rendfokozat: vezérőrnagy
Belarusz útlevélszám: KH2187962
Személyi azonosító: 3191167E003PB1
A Belarusz Köztársaság fegyveres erői légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence Forces of the Armed Forces of the Republic of Belarus) parancsnokaként betöltött korábbi beosztásánál fogva Ihar Holubot felelősség terhelte a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága (Command of the Air Forces and Air Defence Forces) által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, amelynek értelmében a légierő 2021. május 23-án katonai repülőgépet indított a légtérbe azzal a céllal, hogy az kísérje a minszki repülőtéren megfelelő indokolás nélkül leszállásra kényszerített FR4978-as utasszállító járatot.
Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Az incidenst követően Ihar Holub a belarusz közlekedési minisztérium légiközlekedési osztályának (Belarusian Ministry of Transport Aviation Department) igazgatójával, Artem Sikorskyvel együtt sajtónyilatkozatokat adott, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.
Belarusz Közlekedési és Hírközlési Minisztériuma légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications of Belarus) igazgatójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
162. *  Andrei Mikalaevich GURTSEVICH
Andrei Nikolaevich GURTSEVICH
Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ
Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ
a légierő vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1971.7.27.
Születési hely: Baranovich, Brest Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Rang: vezérőrnagy
A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmi erejének vezérkari főnökeként és első parancsnokhelyetteseként Andrei Gurtsevichet felelős a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot. 2021.6.21.
Belarusz útlevélszám: MP3849920
Személyi azonosító: 3270771C016PB2
Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Az incidenst követően sajtónyilatkozatokban jogosnak nevezte a belarusz hatóságok intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
163. *  Leanid Mikalaevich CHURO
Leonid Nikolaevich CHURO
Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО
Леонид Николаевич ЧУРО
Beosztás(ok): a Köztársasági Sakkszövetség - „Belarusz Sakkszövetség” Állami Egyesület (Republican Chess Federation - Public Association „Belarusian Chess Federation”) elnöke, a BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat (BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise) korábbi főigazgatója
Születési idő: 1956.7.8.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Belarusz útlevélszám: P4289481
Személyi azonosító: 3080756A068PB5
A BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat (BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise) főigazgatójaként betöltött korábbi beosztásánál fogva Leanid Churo felelt a belarusz légiforgalmi irányításért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978-as utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A Köztársasági Sakkszövetség - „Belarusz Sakkszövetség” Állami Egyesület (Republican Chess Federation - Public Association „Belarusian Chess Federation”) elnökeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
164. *  Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA
Alexey Nikolaevich AVRAMENKO
Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА
Алексей Николаевич АВРАМЕНКО
közlekedési és hírközlési minisztér
Születési idő: 1977.5.11.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Belarusz útlevélszám: MP3102183
Személyi azonosító: 3110577A020PB2
Fehéroroszország közlekedési és hírközlési minisztereként Aliaksei Auramenka felelős a polgári repülés területének állami irányításáért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. 2021.6.21.
165. *  Artsiom Igaravich SIKORSKI
Artem Igorevich SIKORSKIY
Арцём Iгаравiч СIКОРСКI
Артем Игоревич СИКОРСКИЙ
Beosztás(ok): a BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat (BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise) főigazgatója, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) korábbi igazgatója
Születési idő: 1983.
Születési hely: Soligorsk, Minsk Region, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Belarusz útlevélszám: MP3785448
Személyi azonosító: 3240483A023PB7
A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) korábbi igazgatójaként Artsiom Sikorski felelt a polgári repülés területének állami irányításáért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978-as utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Az incidenst követően a belarusz fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence Forces of the Armed Forces of the Republic of Belarus) parancsnokával, Ihar Holubbal együtt sajtónyilatkozatokat adott ki, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat (BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise) főigazgatójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
166. *  Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH
Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH
Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ A nemzetgyűlés képviselőháza nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának (Standing Committee on International Affairs in the House of Representatives of the National Assembly) elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja Aleh Haidukevich a képviselőház nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja. Nyilatkozataiban méltatta az FR4978 utasszállító járatnak Minszkbe való, 2021. május 23-i eltérítését. Ezt a politikai indíttatású döntést megfelelő indokolás nélkül hozták, és annak célja Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, valamint a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. 2021.6.21.
Születési idő: 1977.3.26.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Személyi azonosító: 3260377A081PB9
Útlevélszám: MP2663333
Aleh Haidukevich emellett nyilatkozataiban olyan kijelentéseket tett, miszerint a belarusz ellenzéki vezetőket le fogják tartóztatni külföldön, és „egy autó csomagtartójában” fogják őket Belaruszba szállítani. E kijelentéseivel támogatta a biztonsági erők folyamatos, a demokratikus ellenzékkel és újságírókkal szembeni elnyomó intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
167. *  Ihar Anatolevich KRUCHKOU
Igor Anatolevich KRIUCHKOV
Irap Анатольевіч КРУЧКОУ
Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ
az állami határbizottság (State Border Committee) különleges erői aktív intézkedésekért felelős különítményének (Separate Service for Active Measures, ASAM) vezetője
Születési idő: 1976.4.13.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3130476M077PB6
Az állami határbizottság (State Border Committee) különleges erői aktív intézkedésekért felelős különítményének (Separate Service for Active Measures, ASAM) vezetőjeként Ihar Kruchkout felelősség terheli az irányítása alatt álló erők intézkedéseiért, amelyek részt vesznek a migránsok Belaruszon belüli, a Belarusz és az uniós tagállamok közötti határokhoz történő fizikai szállításában. Az ASAM pénzt kér a szállított migránsoktól a határátlépésért. Az említett intézkedésekre a „Kapu" (Gate) művelet részeként kerül sor.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
168. *  Anatol Piatrovich LAPO
Anatoliy Petrovich LAPPO
Анатоль Пятровiч ЛАПО/ЛАППО
Анатолии Петрович ЛАППО
Beosztás(ok): egykori altábornagy és a Belarusz Köztársaság állami határbizottságának (State Border Committee of the Republic of Belarus) korábbi elnöke (kinevezés időpontja: 2016. december 29.), az állami határigazgatási küldöttek vezetője (Chief State Border Delegate)
Születési idő: 1963.5.24.
Születési hely: Kulakovka, Mogilev Region/Oblast, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: MP4098888
Személyazonosító igazolvány száma: 3240563K033PB5
Az állami határbizottság (State Border Committee) elnökeként betöltött korábbi beosztásánál fogva Anatol Lapót felelősség terhelte az irányítása alatt álló határőrizeti szervek intézkedéseiért, amelyek határőrei bizonyítottan úgy irányítottak, vezettek, illetve arra kényszerítettek migránsokat, hogy jogellenesen átlépjék a Belarusz és az uniós tagállamok közötti határt, valamint amelyek a feladataik megfelelő teljesítésének szándékos elmulasztásával előmozdítják, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az említett határt.
Ennélfogva felelősség terheli a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeinek szervezéséért, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2023 májusában katonai tartalékos állományba helyezték.
2021.12.2.
169. *  Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU
Konstantin Gennadevich MOLOSTOV
Канстанцiн Генадзьевiч МОЛАСТАЎ
Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ
Beosztás(ok): ezredes, az állami határbizottság (State Border Committee) elnöke, a grodnói határőrizeti csoport (Grodno Border Group) (2141-es katonai egység) korábbi vezetője (kinevezés időpontja: 2014. október 1.), állami határigazgatási küldött (State Border Delegate)
Születési idő: 1970.5.30.
Születési hely: Krasnoarmeysk, Saratov Region, Russian Federation
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: KH2479999
Személyazonosító igazolvány száma: 3300570K025PB3
A grodnói határőrizeti csoport (Grodno Border Group) vezetőjeként betöltött korábbi beosztásánál fogva Kanstantsin Molastaut felelősség terhelte az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a grodnói határőrizeti csoport szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, előmozdítja, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
Lukashenka kinevezte őt az állami határbizottság (State Border Committee) elnökévé.
2021.12.2.
170. *  Pavel Mikalaevich KHARCHANKA
Pavel Nikolaevich KHARCHENKO
Павел Мiкалаевiч ХАРЧАНКА
Павел Николаевич ХАРЧЕНКО
a polotski határőrizeti különítmény (Polotsk Border Detachment) vezetője
Születési idő: 1981.3.29.
Születési hely: Chita, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A polotski határőrizeti különítmény (Polotsk Border Detachment) vezetőjeként Pavel Kharchankát felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a polotski határőrizeti különítmény szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
171. *  Ihar Mikalaevich GUTNIK
Igor Nikolaevich GUTNIK
Iгар Мiкалаевiч ГУТНIК
Игорь Николаевич ГУТНИК
Beosztás(ok): ezredes, az állami határbizottság (State Border Committee) elnökhelyettese, a breszti határőrizeti csoport (Brest Border Group) korábbi vezetője
Születési idő: 1974.12.17.
Születési hely: Village of Zabolotye, Smolevichi District, Minsk Region/Oblast, egykori USSR (jelenleg Belarus)
Cím: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: BM1962867
A breszti határőrizeti csoport (Brest Border Group) vezetőjeként betöltött korábbi beosztásánál fogva Ihar Gutnikot - aki 2018-ban a Lukashenkához hű jelöltek egyikeként a breszti regionális tanács (Brest Regional Council) képviselője lett - felelősség terhelte az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a breszti határőrizeti csoport szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, előmozdítja, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
Lukashenka kinevezte őt az állami határbizottság (State Border Committee) elnökhelyettesévé.
2021.12.2.
172. *  Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK Аляксандр Барысавiч ДАВIДЗЮК ezredes, a lidai határőrizeti különítmény (Lida Border Detachment) (1234-es katonai egység) vezetője (kinevezés időpontja: 2016. szeptember 27.), állami határigazgatási képviselő (State Border Delegate) A lidai határőrizeti különítmény vezetőjeként Aliaksandr Davidziukot felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a lidai határőrizeti különítmény 2021.12.2.
Aleksandr Borisovich DAVIDIUK Александр Борисович ДАВИДЮК A lidai kerületi tanács helyettesi testületének (Lida District Council of Deputies) tagja a 28. választókerületben (kinevezés időpontja: 2018. február 2.)
Születési idő: 1973.5.4.
Születési hely: Novograd Volynsky, Zhytomyr region, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: KH2613034
Személyazonosító igazolvány száma: 3040573E050PB7
szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt. Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
173. *  Maksim Viktaravich BUTRANETS
Maxim Viktorovich BUTRANETS
Максiм Вiктаравiч БУТРАНЕЦ
Максим Викторович БУТРАНЕЦ
Beosztás(ok): a breszti határőrizeti csoport (Brest Border Group) vezetője, a szmorgoni határőrizeti csoport (Smorgon Border Group) (2044-es katonai egység) korábbi vezetője (kinevezés időpontja: 2018. március), állami határigazgatási küldött (State Border Delegate)
Születési idő: 1978.12.12.
Születési hely: Sverdlovsk, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A szmorgoni határőrizeti csoport (Smorgon Border Group) vezetőjeként betöltött korábbi beosztásánál fogva Maksim Butranetset felelősség terhelte az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a szmorgoni határőrizeti csoport szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, előmozdítja, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt. Maksim Butranets továbbá azt állította, hogy a belarusz-litván határon a migránsok száma a szokásos szinten maradt, holott a litván oldalon jelentős növekedés volt tapasztalható. Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
Kinevezték őt a breszti határőrizeti csoport (Brest Border Group) vezetőjévé.
2021.12.2.
174. *  Anatol Anatolyevich GLAZ
Anatoliy Anatolyevich GLAZ
Анатоль Анатольевiч ГЛАЗ
Анатолий Анатольевич ГЛАЗ
a belarusz külügyminisztérium információs és digitális diplomáciai osztályának (Department of Information and Digital Diplomacy) vezetője (szóvivő)
Születési idő: 1982.7.31.
Nem: férfi
Anatol Glaz 2018. június 11. óta a belarusz külügyminisztérium szóvivője, illetve az információs és digitális diplomáciai osztály (Department of Information and Digital Diplomacy) vezetője. E tisztségében számos nyilatkozatot tett, amelyekben támogatta a Lukashenka-rezsim arra irányuló politikáját és közelmúltbeli kísérleteit, hogy elősegítse az uniós tagállamok külső határainak jogellenes átlépését. Emellett nyilvánosan védelmébe vette az FR4978 utasszállító járat 2021. május 23-i, megfelelő indokolás nélküli leszállásra 2021.12.2.
Állampolgárság: belarusz kényszerítését a minszki repülőtéren. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
175. *  Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU
Sergei Aleksandrovich EPIKHOV
Сяргей Аляксандравiч ЕПIХАЎ
Сергей Александрович ЕПИХОВ
a Minszki Regionális Bíróság (Minsk Regional Court) bírája
Születési idő: 1966.5.16.
Cím: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belarus;
59 L.Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belarus;
14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3160566B046PB4
A Minszki Regionális Bíróság (Minsk Regional Court) bírájaként Siarhei Epikhaut felelősség terheli egyes ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletekért, különösen Maria Kolesnikova és Maksim Znak elítéléséért, akikre az emberi jogi szervezetek politikai fogolyként tekintenek. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
176. *  Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI
Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI
Iгар Вячаслававiч ЛЮБАВIЦКI
Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ
a Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírája
Születési idő: 1983.7.21.
Cím: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3210783C002PB2
A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírájaként Ihar Liubavitskit felelősség terheli egyes ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és újságírókkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletekért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért, akire az emberi jogi szervezetek politikai fogolyként tekintenek.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
177. *  Siarhei Siarheevich GIRGEL
Sergei Sergeevich GIRGEL
Сяргей Сяргеевiч ГIРГЕЛЬ
Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ
A Legfőbb Ügyészség büntetőjogi szakágának (Department of Public Prosecution of the General Prosecutor’s Office) főügyésze
Születési idő: 1978.6.16.
Cím: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3160678H018PB5
A Legfőbb Ügyészség büntetőjogi szakágának (Department of Public Prosecution of the General Prosecutor’s Office) főügyészeként Siarhei Girgel képviselte a Lukashenka-rezsimet az ellenzéki vezetőkkel és a civil társadalom tagjaival szembeni, politikai indíttatású perekben. Mindenekelőtt ő vezette az eljárást Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölttel szemben, akit az emberi jogi szervezetek politikai fogolyként ismernek el. Siarhei Girgel a bíráktól folyamatosan hosszú idejű börtönbüntetések kiszabását kérte.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
178. *  Valiantsina Genadzeuna KULIK
Valentina Gennadevna KULIK
Валянцiна Генадзьеўна КУЛIК
Валентина Геннадьевна КУЛИК
a Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírája
Születési idő: 1960.1.15.
Cím: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 4150160A119PB2
A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírájaként Valiantsina Kulikot felelősség terheli egyes aktivistákkal és ellenzéki vezetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású döntésekért. Mindenekelőtt elutasította Viktar Babarika arra irányulóan benyújtott panaszát, hogy indítsanak polgári pert a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission) azon határozatával szemben tett panaszai alapján, amellyel a bizottság elutasította Viktar Babarika elnökjelöltként való jegyzékbe vételét.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
179. *  Andrei Andreevich PRAKAPUK
Andrey Andreevich PROKOPUK
Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК
Андрей Андреевич ПРОКОПУК
Beosztás: a Republican Unitary Enterprise »Brest Center for Standardisation, Metrology and Certification« igazgatója, a Belarusz Köztársaság Számvevőszéke (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) korábbi igazgatóhelyettese
a pénzügyi rendőrség (Financial Police) ezredese
Születési idő: 1973.7.22.
Születési hely: Kobrin, Brest region, Belarus
Cím: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minsk Region, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3220773C061PB1
A Belarusz Köztársaság Számvevőszéke (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) korábbi igazgatóhelyetteseként Andrei Prakapuk felelős volt az említett osztály által egyes újságírókkal és független belarusz médiaorgánumokkal szemben folytatott, politikai indíttatású kampányokért. Személyesen hagyta jóvá az arra vonatkozó határozatot, hogy a TUT.by független médiaorgánum telephelyén házkutatást tartsanak, és bírósági eljárást indított a TUT.by-nal, valamint a TUT.by által foglalkoztatott újságírókkal szemben, továbbá a TUT.by honlapjához való hozzáférés letiltása céljából.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a jogállamiság súlyos aláásásáért.
A Republican Unitary Enterprise »Brest Center for Standardisation, Metrology and Certification« igazgatójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.12.2.
180. *  Ihar Anatolevich MARSHALAU
Igor Anatolevich MARSHALOV
Iгар Анатольевiч МАРШАЛАЎ
Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ
a Számvevőszék (State Control Committee) elnökhelyettese, a Számvevőszék pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) igazgatója
a pénzügyi rendőrség vezérőrnagya
Születési idő: 1972.1.12.
Születési hely: Shkolv, Mogilev Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: 15 Shchukina St., Minsk, Belarus;
43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3120172H018PB4
Ihar Marshalau a belarusz Számvevőszék (State Control Committee) elnökhelyettese és a Számvevőszék pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) igazgatója. E pozíciójánál fogva felelősség terheli azért, hogy a TUT.by médiaorgánummal szemben - állítólagosan a Belarusz Köztársaság büntető törvénykönyvének 243. cikke alapján - politikai indíttatású, adócsalási ügyet indított, ami fenyegetést jelent Belaruszban a tömegtájékoztatás szabadságára nézve. Emellett felelősség terheli a TUT.by minszki irodájában, regionális irodáiban és a TUT.by több alkalmazottjának otthonában 2021 májusában tartott házkutatásokért.
Felelősség terheli továbbá a Belarusz Sajtóklub (Belarus Press Club) tagjainak 2020. decemberi őrizetbe vételéért, a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó szervezet (Rights of People with Disabilities) irodájában tartott házkutatásért és elkobzásokért - beleértve Aleh Hrableuski és Syarhei Drazdouski 2021. januári erőszakos vallatását is -, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának, Liliya Ulasavának az őrizetbe vételéért és az ellene felhozott adócsalással kapcsolatos vádakért, továbbá a PandaDoc szoftvercég alkalmazottait érintő házkutatásokért és őrizetbe vételekért, amely cég irányította a „Protect Belarus” elnevezésű kezdeményezést 2021 szeptemberében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a jogállamiság súlyos aláásásáért.
2021.12.2.
181. *  Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA
Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA
Ганна Мiхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ
Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ
a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) polgári ügyekért felelős bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Civil Cases) bírája
Születési idő: 1955.9.18.
Cím: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 4180955A015P80
A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírájaként Hanna Sakalouskayát felelősség terheli azért a politikai indíttatású határozatért, hogy felszámolják a Belarus PEN Center-t, egy belarusz civil társadalmi szervezetet. Emellett felelősség terheli azért a politikai indíttatású határozatért is, amelynek következtében felszámolták a Belarusz Helsiniki Bizottságot (Belarus Helsinki Committee [BHC]), mivel 2021. szeptember 2-án elutasította a BHC panaszát a belarusz igazságügyi minisztérium (Ministry of Justice) által a BHC-re vonatkozóan kiadott figyelmeztetés kapcsán.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
182. *  Marat Siarheevich MARKAU
Marat Sergeevich MARKOV
Марат Сяргеевiч МАРКАЎ
Марат Сергеевич МАРКОВ
Az állami ellenőrzés alatt álló ONT TV-csatorna igazgatótanácsának elnöke, a „Markov: Semmi személyes” című műsor házigazdája
Születési idő: 1969.5.1.
Születési hely: Luninets, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Marat Markau az állami ellenőrzés alatt álló ONT TV-csatorna igazgatótanácsának elnöke, valamint a „Markov: Semmi személyes” című műsor házigazdája. E pozíciójában szándékosan hamis tájékoztatást adott a belarusz lakosságnak a választások eredményéről, a tüntetésekről és az állami hatóságok általi elnyomásról, valamint az FR4978 utasszállító járat 2021. május 23-án, a minszki repülőtéren megfelelő indok nélküli leszállásra kényszerítésének körülményeiről. Közvetlenül felelős azért, ahogyan az ONT-csatorna beszámol az országban lévő helyzetről, és támogatja a hatóságokat, így a Lukashenka-rezsimet. Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
Marat Markov készítette az első kikényszerített interjút Raman Pratasevich-csel, miután Pratasevich-et őrizetbe vették, és számos beszámoló szerint megkínozták a belarusz hatóságok. Markov emellett megfenyegette és megfélemlítette az ONT azon dolgozóit, akik a 2020-as elcsalt elnökválasztást és a hatóságok erőszakos fellépését követően sztrájkba kezdtek. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
183. *  Dzmitry Siarheevich KARSIUK
Dmitriy Sergeevich KARSIUK
Дзмiтрый Сяргеевiч КАРСЮК
Дмитрий Сергеевич КАРСЮК
A minszki központi kerületi bíróság (Central District of the City of Minsk Court) bírája
Születési idő: 1995.7.7.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A minszki központi kerületi bíróság (Central District of the City of Minsk Court) bírájaként Dzmitriy Karsiukot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich és Mikalai Shemetau elítéléséért, akiket a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként ismer el. Békés tüntetéseken való részvételért, a közösségi médiában közzétett bejegyzésekért, Belarusz fehér-piros-fehér zászlójának használatáért és a polgári szabadságjogok egyéb gyakorlásáért büntetőtáborra, börtönre, illetve házi őrizetre ítélt embereket.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
184. *  Ihar Vasilievich KARPENKA
Igor Vasilievich KARPENKO
Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА
Игорь Васильевич КАРПЕНКО
Beosztás(ok): A Belarusz Köztársaság Választásokért és a Köztársasági Népszavazások Megszervezéséért Felelős Központi Bizottságának (Central Commission of the Republic of Belarus on Elections and Holding Republican Referenda) elnöke
Születési idő: 1964.4.28.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ihar Karpienka a Belarusz Köztársaság Választásokért és a Köztársasági Népszavazások Megszervezéséért Felelős Központi Bizottságának (Central Commission of the Republic of Belarus on Elections and Holding Republican Referenda) elnökeként 2021. december 13. óta betöltött pozíciójánál fogva felel a 2022. február 27-i alkotmányos népszavazás megszervezéséért és megtartásáért, amely nem felel meg a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok nemzetközi normáinak, valamint nem felel meg a Velencei Bizottság által meghatározott kritériumoknak. Így különösen a szövegezési folyamat nem volt átlátható, és abba nem vonták be a civil társadalmat és a száműzetésben lévő demokratikus ellenzéket.
Ennélfogva felelős a demokrácia és a jogállamiság súlyos aláásásáért Belaruszban.
2022.6.3.
185. *  Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN
Dmitry Alexeevich OLEKSIN
Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН
Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН
Beosztás(ok): Aliaksei Aleksin fia, a Belneftgaz, az Energo-Oil és a Grantlo (korábban Energo-Oil-Invest) részvényese
Születési idő: 1987.4.25.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Dzmitry Aleksin egy prominens belarusz üzletember, Aliaksei Aleksin fia. 2021-ben társtulajdonosa lett az apja tulajdonában lévő vagy hozzá kötődő vállalatoknak, ideértve az Energo-Oilt, a Belneftgazt, és a Grantlot (korábban Energo-Oil-Invest). Az említett vállalatok az Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendeletek alapján preferenciális elbánásban részesültek: az Inter Tobacco kizárólagos előjogot kapott a dohánytermékek Belaruszba való behozatalára, míg a Belneftgazt nemzeti tranzitfelügyeleti üzemeltetővé nevezték ki.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
2022.6.3.
186. *  Vital Aliakseevich ALEKSIN
Vitaliy Alexeevich OLEKSIN
Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН
Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН
Beosztás(ok): Aliaksei Aleksin fia, a Belneftgaz, az Energo-Oil és a Grantlo (korábban Energo-Oil-Invest) részvényese
Születési idő: 1997.8.29.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Vital Aleksin egy prominens belarusz üzletember, Aliaksei Aleksin a fia. 2021-ben társtulajdonosa lett az apja által tulajdonában lévő vagy hozzá kötődő vállalatoknak, ideértve az Energo-Oilt, a Belneftgazt, és a Grantlot (korábban Energo-Oil-Invest). Az említett vállalatok az Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendeletek alapján preferenciális elbánásban részesültek: az Inter Tobacco kizárólagos előjogot kapott a dohánytermékek Belaruszba való behozatalára, míg a Belneftgazt nemzeti tranzitfelügyeleti üzemeltetővé nevezték ki.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
2022.6.3.
187. *  Bogoljub KARIĆ Богољуб КАРИЋ Боголюб КАРИЧ Beosztás(ok): A Dana Holdings vállalathoz kötődő szerb üzletember és politikus
Születési idő: 1954.1.17.
Születési hely: Peja/Pec, Kosovo)
Nem: férfi
Állampolgárság: szerb
Útlevélszám: 012830978 (érvényesség lejárta: 2026.12.27.)
Bogoljub Karić szerb üzletember és politikus. Családtagjaival együtt ingatlancég-hálózatot épített ki Belaruszban, és Aliaksandr Lukashenka családjával kapcsolati hálót ápol. Így különösen, szorosan kötődik a Dana Holdings-hoz és annak korábbi leányvállalatához, a Dana Astra-hoz, továbbá a beszámolók szerint a Lukashenkával tartott találkozókon képviselte az említett vállalatokat. A Karić-hoz kötődő vállalat által kidolgozott Minsk World projektet Lukashenka a szláv világ együttműködésének példájaként írta le. Az említett, Lukashenkával és holdudvarával ápolt szoros kapcsolatoknak köszönhetően a Karić-hoz kötődő vállalatok preferenciális elbánásban részesültek a Lukashenka-rezsim részéről, ideértve az ingatlanfejlesztés céljából kapott adókönnyítéseket és telkeket .
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
188. *  Andrii SICH Andrey SYCH Андрiй СИЧ Андрей СЫЧ Beosztás(ok): A „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatornán futó „Platform” című program társ-műsorvezetője
A „Rusj molodaja” szervezet tagja
Születési idő: 1990.9.20.
Születési hely: Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Andrii Sich a „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatornán futó „Platform” című program társ-műsorvezetője. Az említett pozíciójánál fogva támogatja a rezsim azon narratíváit, amelyek célja a független média hiteltelenítése, a demokrácia aláásása és az elnyomás igazolása. Támogatja a Lukashenka-rezsim azon narratíváját, hogy nyugati államok államcsínyt szándékoznak szervezni Belaruszban, továbbá kemény büntetéseket követel az állítólagos érintettekkel szemben, támogatja a Belaruszból az Unióba érkező migránsok rossz bánásmódban részesítéséről szóló dezinformációs kampányt, és olyan képet terjeszt a független médiumokról, hogy azok külföldi befolyás alatt álló ügynökök, amelyek tevékenységét korlátozni kell.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
2022.6.3.
189. *  Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU
Denis Alexandrovich MIKUSHEV
Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ
Денис Александрович МИКУШЕВ
Beosztás(ok): A gomeli régió (Gomel Region/Oblast) ügyészségén a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztály vezetője; jogi főtanácsadó
Születési idő: 1980.3.21.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Dzianis Mikusheu a gomeli régió (Gomel Region/Oblast) ügyészségén a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztály vezetője és jogi főtanácsadó. Az említett pozíciójánál fogva felelős a Siarhei Tsikhanouskival, Artsiom Sakauval, Dzmitry Papouval, lhar Losikkal, Uladzimir Tsyhanovich-csal és Mikalai Statkevich-csel szembeni büntetőeljárások megindításáért. Közreműködött Siarhei Tsikhanouski önkényes fogva tartásában, amint arról az Emberi Jogi Tanács önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának jelentése beszámolt.
Ennélfogva felelős súlyos emberi jogi jogsértésekért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2022.6.3.
191. *  Mikalai Ivanavich DOLIA
Nikolai Ivanovich DOLYA
Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ Ниĸолай Иванович ДОЛЯ Beosztás(ok): A Gomeli Regionális Bíróság (Gomel Regional Court) bírája
Születési idő: 1979.7.3.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyi szám: 3070379H0-41PBI
Mikalai Dolia a Gomeli Regionális Bíróság bírája. Az említett pozíciójánál fogva felelős a Siarhei Tsikhanouskival, Artsiom Sakauval, Dzmitry Papauval, lhar Losikkal, Uladzimir Tsyhanovich-csal és Mikalai Statkevich-csel szembeni aránytalanul hosszú börtönbüntetések kiszabásáért. Közreműködött Siarhei Tsikhanouski önkényes fogva tartásában, amint arról az Emberi Jogi Tanács önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának jelentése beszámolt.
Ennélfogva felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2022.6.3.
191. *  Andrei Yaouhenavich PARSHYN
Andrei Yevgenevich PARSHIN
Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН
Андрей Евгеньевич ПАРШИН
Beosztás(ok): A szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztály (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption) (GUBOPiK) vezetője
Születési idő: 1974.2.19.
Cím: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Andrei Parshyn 2021 óta a Belügyminisztériumban a szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztály (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption) (GUBOPiK) vezetője. A GUBOPiK azon főbb szervek egyike, amelyek felelősek a Belaruszban folytatott politikai üldözésekért, ideértve aktivisták és a civil társadalom tagjainak önkényes és jogellenes letartóztatását és bántalmazását, többek között a kínzást is.
A GUBOPiK a Telegram-profilján videókat tett közzé belarusz aktivisták és egyszerű polgárok kényszer hatása alatt tett vallomásairól, kiszolgáltatva őket a belarusz közvéleménynek, és eszközként használva őket politikai nyomásgyakorlás céljából. A GUBOPiK őrizetbe vette Mark Bernsteint, az orosz nyelvű Wikipedia egyik legfontosabb szerkesztőjét is, amiért információkat tett közzé az Ukrajna elleni orosz agresszióról, mely információk Oroszország-ellenes álhírnek minősülnek. Andrei Parshyn ennélfogva felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért és a belarusz civil társadalom elnyomásáért.
2022.6.3.
192. *  Ihar Piatrovich TUR Igor Petrovich TUR Iгар Пятровiч ТУР Игорь Петрович ТУР Beosztás(ok): Az „ONT" állami tulajdonú televíziós csatorna alkalmazottja, több program („Propaganda”, „Befejezendő”) szerzője és moderátora
Születési idő: 1989.3.26.
Születési hely: Grodno/Hrodna, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ihar Tur az „ONT" állami tulajdonú televíziós csatorna alkalmazottja, és a Lukashenka-rezsim egyik fő propagandistája. Ő a házigazdája a „Propaganda” című programnak, amelyben erőszakra szólít fel, hitelteleníti az ellenzéki aktivistákat, és a politikai foglyok kényszer alatt tett vallomásairól készült videókat népszerűsít. A belarusz ellenzék tüntetéseiről szóló számos hamis beszámoló, valamint az Unióban zajló eseményekre és a civil társadalom elleni támadásokra vonatkozó dezinformáció értelmi szerzője. Felelős dezinformáció és erőszakra buzdító üzenetek online terjesztéséért is. A médiában végzett munkájáért kitüntetést kapott Aliaksandr Lukashenkától.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
193. *  Lyudmila Leanidauna HLADKAYA
Lyudmila Leonidovna GLADKAYA
Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ
Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ
Beosztás(ok): Az „SB Belarus Segodnya” napilap különleges tudósítója, a „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatorna műsorvezetője
Születési idő: 1983.6.30.
Cím: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Lyudmila Hladkaya a Lukashenka-rezsim egyik legismertebb propagandistája. Az „SB Belarus Segodnya” napilap alkalmazottja, és egyéb rezsimpárti médiumok, többek között a „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatorna munkatársa. Amikor a demokratikus ellenzékről beszél, gyakran használ gyűlöletbeszédet és becsmérlő kifejezéseket. Számos „interjút” is készített igazságtalanul fogva tartott belarusz állampolgárokkal, gyakran diákokkal, megalázó helyzetekben mutatva be és kigúnyolva őket. Népszerűsíti a biztonsági apparátus általi elnyomást, és részt vesz dezinformációs és információmanipulációs kampányokban. Nyilvánosan támogatja Aliaksandr Lukashenkát, és büszkén hirdeti, hogy a rezsimjét szolgálja. Munkájáért Lukashenka nyilvánosan méltatta, és ki is tüntette.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
194. *  Ryhor Yuryevich AZARONAK
Grigoriy Yurevich AZARYONOK
Рыгор Юр’евiч АЗАРОНАК
Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК
Beosztás(ok): A „CTV” állami tulajdonú televíziós csatorna alkalmazottja, számos program („A politika titkos forrásai”, „Júdás ítélete”, „Panoptikum”) szerzője és házigazdája
Rang: tartalékos hadnagy
Születési idő: 1995.10.18.
Születési hely: Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ryhor Azaronak a Lukashenka-rezsim egyik fő propagandistája. Politikai rovatvezető, a „CTV” állami tulajdonú televíziós csatornán hetente sugárzott propagandaműsorok szerzője és házigazdája. Műsoraiban jóváhagyta a Lukashenka-rezsim által a másként gondolkodókkal szemben alkalmazott erőszakot, és szisztematikusan becsmérlő kifejezéseket használt az aktivistákkal, újságírókkal és a Lukashenka-rezsim egyéb ellenzőivel kapcsolatban. Aliaksandr Lukashenkától „Bátorságért” kitüntetést kapott.
Ennélfogva hasznot húz a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
195. *  Ivan Ivanavich GALAVATYI
Ivan Ivanovich GOLOVATY
Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ
Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ
Beosztás(ok): a „Belaruskali” nyilvánosan működő részvénytársaság (Open Joint Stock Company „Belaruskali”) főigazgatója, a Belarusz Hamuzsírgyártó Vállalat Rt. felügyelőbizottságának (supervisory board of JSC Belarussian Potash Company) elnöke.
A Belarusz Köztársaság Nemzetgyűlése Köztársasági Tanácsa Külügyi és Nemzetbiztonsági Állandó Bizottságának (Standing Committee of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus for Foreign Affairs and National Security) tagja
Születési idő: 1976.6.15.
Születési hely: Pogost Settlement, Soligorsk District, Minsk Province, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ivan Galavatyi az állami tulajdonban lévő Belaruskali vállalat (state-owned enterprise Belaruskali) főigazgatója, mely vállalat fontos bevételi és devizaforrást jelenti a Lukashenka-rezsim számára. A Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly) tagja. Több más magas rangú tisztséget is betölt Belaruszban, és pályafutása során több állami kitüntetést kapott, többek között személyesen Lukashenkától. Szoros kapcsolatban áll Lukashenkával és családjának tagjaival. Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Belaruskali vállalat főigazgatójaként Ivan Galavatyi közvetlenül közreműködik ukrajnai gyermekek megszállt területekről történő áttelepítésében, melyet a Lukashenka-rezsim folytat Oroszországgal együttműködésben. Ennélfogva Ivan Galavatyi támogatja a Lukashenka-rezsimet.
A Belaruskali vállalat azon alkalmazottaitól, akik részt vettek a csalárd módon megtartott 2020. augusztusi belarusz elnökválasztást követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, megvonták a prémiumot, és elbocsátották őket. Alexander Lukashenka személyesen fenyegette meg a sztrájkolókat azzal, hogy a helyükre ukrajnai bányászokat fognak felvenni. Ennélfogva Ivan Galavatyit a Belaruskali vállalat vezetőjeként felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2022.6.3.
196. *  Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA
Alexander Vladimirovich KORNIENKO
Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА
Александр Владимирович КОРНИЕНКО
Beosztás(ok): a sklovi (Shklov) IK-17. sz. büntetőtábor (Penal Colony IK-17) korábbi vezetője, a Belső Szolgálat (Internal Service) alezredese.
Jelenlegi beosztás: kerületi felügyelő, a slutszki körzeti végrehajtó bizottság (Slutsk District Executive Committee) belügyi hivatala (Department of Internal Affairs)
Születési idő: 1979.1.9.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A sklovi (Shklov) IK-17. sz. büntetőtábor (Penal Colony IK-17) korábbi vezetőjeként Aliaksandr Karnienkát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Aliaksandr Karnienka volt a büntetőtábor vezetője, amikor Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én tisztázatlan körülmények között elhalálozott az említett büntetőtáborban.
Aliaksandr Karnienkát ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
197. *  Andrei Siarheevich PALCHIK
Andrei Sergeevich PALCHIK
Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК
Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК
Beosztás(ok): a navapolacki (Novopolotsk) 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor (correctional colony no. 1) korábbi vezetője
Születési idő: 1981.3.3.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A navapolacki (Novopolotsk) 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor (correctional colony no. 1) korábbi vezetőjeként Andrei Palchikot felelősség terhelte különösen a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben szisztematikusan alkalmazott kínzásért, bántalmazásért és túlzott mértékű büntetésekért - többek között hosszan tartó és ismétlődő magánelzárás alkalmazásáért -, valamint részt vett mindezekben. Az említett büntetőtábor vezetőjeként Andrei Palchikot nemcsak e visszaélések elrendeléséért és felügyeletéért terheli felelősség, hanem azért is, mert dokumentumok bizonyítják személyes részvételét fogvatartottak kínzásában és a velük szemben elkövetett erőszakos cselekményekben. Andrei Palchik 2017-től 2023 márciusáig tartó vezetősége idején a navapolacki 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor hírhedtté vált a fogvatartottakkal szemben alkalmazott rendkívül szigorú fogvatartási körülmények és rossz bánásmód miatt; a fogvatartottak közül sokan olyan vezető politikai aktivisták és civil társadalmi képviselők, akiket a Lukashenka elnök rezsimével szembeni ellenállásuk miatt tartanak fogva. Az 1. sz. büntetőtáborból történő áthelyezését követően Andrei Palchik továbbra is aktív magas rangú pozíciót tölt be egy másik fogvatartási intézményben, ennélfogva továbbra is szolgálja az elnyomó rendszert.
Andrei Palchikot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
198. *  Aliaksandr Uladzimiravich KAROL
Aleksandr Vladimirovich KAROL
Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ
Александр Владимирович КОРОЛЬ
Beosztás(ok): legfőbb ügyészségi (General Prosecutor’s Office) osztályvezető főügyész
Születési idő: 1992.6.28.
Születési hely: Bobruisk, Mogilev region, Republic of Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3280692M019PB8
A belarusz Legfőbb Ügyészség (Prosecutor General’s Office) osztályvezető főügyészeként Aliaksandr Karolt felelősség terheli belarusz emberijog-védők elleni számos, politikai indíttatású büntetőügyért. Részt vesz különösen a Viasna belarusz emberi jogi szervezet képviselőivel, így többek között a következő személyekkel szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásban: Ales Bialiatski, a Viasna elnöke, Valiantsin Stefanovic elnökhelyettes, Uladzimir Labkovich ügyvéd, Marfa Rabkova, a Viasna önkéntesi hálózatának koordinátora, Leanid Sudalenka, a Viasna gomeli (Gomel) irodájának vezetője és Andrei Chapiuk önkéntes, valamint Tatsiana Lasitsa önkéntes, akit 2022. szeptember 24-én szabadon bocsátottak a gomeli büntetőtáborból.
Ennélfogva Aliaksandr Karolt felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
199. *  Mikhail Mikhailavich MURASHKIN
Mikhail Mikhailovich MURASHKIN
Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН
Михаил Михайлович МУРАШКИН
Beosztás(ok): a zsodinói (Zhodino) városi belügyi hivatal (Municipal Department of Internal Affairs) korábbi helyettes vezetője, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője; 2021.10.29.-től a boriszovi (Borisov) kerületi belügyi hivatal (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője
Születési idő: 1989.9.8.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A zsodinói (Zhodino) közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) korábbi vezetőjeként Mikhail Murashkin parancsba adta a rendőri csapatoknak és az OMON rohamrendőrségnek, hogy - a tüntetők megverésével és velük szemben erőszak alkalmazásával - brutálisan verjék le a 2020-as elnökválasztást követő békés tüntetéseket. Érintett továbbá az elnökválasztást megelőző tüntetésekről tudósító független újságírók jogellenes és ismételt fogva tartásában.
Mikhail Murashkint ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban. Továbbra is hasonlóan magas beosztást tölt be a belügyi hivatalban (Department of Internal Affairs).
2023.8.3.
200. *  Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH
Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH
Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ
Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ
Beosztás(ok): a közbiztonsági milícia (Public Security Militia) helyettes vezetője, Minszki Regionális Végrehajtó Bizottság (Minsk Regional Executive Committee) Belügyi Igazgatósága (Internal Affairs Directorate)
Születési idő: 1977.2.25.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Cím: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;
Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3
Személyazonosító igazolvány száma: 3250277M077PB2
A Minszki Regionális Végrehajtó Bizottság (Minsk Regional Executive Committee) Belügyi Igazgatósága (Internal Affairs Directorate) közbiztonsági milíciájának (Public Security Militia) helyettes vezetőjeként Mikalai Maksimavichot felelősség terheli a 2020. augusztusi elnökválasztást megelőző és az azt követő békés tüntetések erőszakos leveréséért. Személyesen adta parancsba az OMON rohamrendőrségnek, hogy erőszakosan fojtsák el a tüntetéseket, vegyék őrizetbe a tüntetőket és az ezen eseményekről tudósító független újságírókat, továbbá tartsák őket szigorú fogvatartási körülmények közöttn.
Mikalai Maksimovichot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
201. *  Piotr Aleksandrovich ARLOU
Petr Aleksandrovich ORLOV
Пётр Александровiч АРЛОЎ
Петр Александрович ОРЛОВ
Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk Regional Court) bírája
Születési idő: 1967.4.6.
Születési hely: Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3040667A088PB0
Cím: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60
A Minszki Városi Bíróság (Minsk City Court) bírájaként Piotr Arlou számos, politikai indíttatású perben képviselte a Lukashenka-rezsimet, és felelősség terheli a demokratikus ellenzék több tagjával szemben - távollétükben - hozott hosszú ítéletekért: Sviatlana Tsikhanouskaya (15 év), Pavel Latushka (18 év) és Volha Kavalkova, Maryia Maroz és Siarhei Dyleuski (egyenként 12 év).
Piotr Arlout felelősség terheli továbbá Eduard Palchys blogger (13 év börtönbüntetés) és Katsiaryna Andreyeva újságíró (két év) tárgyalásának politikai indíttatású lefolytatásáért és a velük szemben hozott politikai indíttatású ítéletekért. Ezen ítéletek annak részét képezik, hogy a belarusz hatóságok szisztematikusan megtagadják és büntetik a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlását. A Piotr Arlou által hozott ítéletek az eltérő vélemény rendszerszintű elnyomását példázzák.
Piotr Arlout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.
2023.8.3.
202. *  Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU
Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV
Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ
Руслан Хикметович МАШАДИЕВ
Beosztás(ok): az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) korábbi helyettes vezetője; az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) jelenlegi vezetője
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) vezetőjeként és korábbi helyettes vezetőjeként Ruslan Mashadzeout felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Ruslan Mashadzeou volt a büntetőtábor vezetője, amikor Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én tisztázatlan körülmények között elhalálozott az említett büntetőtáborban.
Ruslan Mashadzeout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
203. *  Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY
Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY
Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI
Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ
Beosztás(ok): őrnagy és a sklovi (Shklov) 17. sz. büntetőtábor (Penal Colony No. 17) igazgatási osztályának vezetője
Születési idő: 1983.6.15.
Cím: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3150683MO74PB5
A sklovi (Shklov) 17. sz. büntetőtábor (Penal Colony No. 17) igazgatási osztályának vezetőjeként Siarhei Kharcheuskyt közvetlen felelősség terheli a táborban tapasztalható embertelen fogvatartási körülményekért, a fogvatartottakkal - különösen a politikai foglyokkal - szemben alkalmazott erőszakos fellépésért és rossz bánásmódért. Személyesen részt vesz a fogvatartottak megverésében és a velük szemben alkalmazott egyéb, rendkívül erőszakos cselekményekben, valamint közvetlenül érintett Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én az említett büntetőtáborban bekövetkezett halálában, és ezért közvetlen felelősség terheli.
Siarhei Kharcheuskyt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
204. *  Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU
Sergey Vasilyevich MASLIUKOV
Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ
Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ
Beosztás(ok): ezredes, a babrujszki (Bobruysk) 2. sz. javító-nevelő tábor (Educational Colony No.°2) belső szolgálatának (internal service) vezetője
Születési hely: Shklov, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Feltételezett cím: Bobruysk
A babrujszki (Bobruysk) 2. sz. javító-nevelő tábor (Educational Colony No.°2) belső szolgálatának (internal service) ezredesi rangfokozatú vezetőjeként Siarhei Masliukout felelősség terheli kiskorúakkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért. Siarhei Masliukout felelősség terheli gyermekek éheztetéséért, kínoztatásáért, kényszermunkára fogásáért, valamint a velük szemben alkalmazott különböző jellegű fizikai és pszichológiai erőszakért. Siarhei Masliukout felelősség terheli továbbá azért, mert kiskorú elítélteket foszt meg az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréstől.
Siarhei Masliukout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
205. *  Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA
Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO
Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА
Светлана Александровна БОНДАРЕНКО
Beosztás(ok): Belarusz Legfelsőbb Bíróságán (Supreme Court of Belarus) szolgáló bíró, a minszki Moszkovszkij Kerületi Bíróság (court of the Moskovsky district of Minsk) korábbi bírája
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovsky district of Minsk) korábbi bírájaként Sviatlana Bandarenkát számos politikai indíttatású ítéletért terheli felelősség. Több belarusz állampolgárt ítélt el tiltakozásokon való részvételért és kormányellenes hozzászólásoknak a Telegramon való közzétételéért. Elítélte továbbá Ekaterina Borisevich újságírót és Artyom Sorokin sürgősségi osztályon dolgozó orvost, amiért a biztonsági erők által halálra vert Roman Bondarenkóval kapcsolatos orvosi titkokat hoztak nyilvánosságra.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
Lukashenka kinevezte őt a Belarusz Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court of Belarus) bírájává.
2023.8.3.
206. *  Sviatlana Paulauna PAKHODAVA
Svetlana Pavlovna POKHODOVA
Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА
Светлана Павловна ПОХОДОВА
Beosztás(ok): a gomeli 4. sz. női büntetőtábor (Penal Colony No.°4 for women) vezetője
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Feltételezett tartózkodási hely: Gomel
A gomeli 4. sz. női büntetőtábor (Penal Colony No.°4 for women) vezetőjeként Sviatlana Pakhodava felelős a szóban forgó női büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. A Maria Kalesnikava politikai fogoly elleni büntetőeljárás idején már a büntetőtábor vezetője volt; Kalesnikavát 11 éves szabadságvesztésre ítélték az Aliaksandr Lukashenka önkényuralmi rendje elleni, a büntetőtáborban tartott tüntetéseken való részvételéért. Megfosztották a foglyokat megillető valamennyi jogtól, beleértve azon jogot is, hogy ügyvéddel konzultáljon.
Sviatlana Pakhodavát ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
207. *  Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA
Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA
Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА
Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij Kerületi Bíróság (Court of Moscovsky District of Minsk) bírája
Születési idő: 1987.1.8.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 4010887M019PB2
A minszki Moszkovszkij kerület bírájaként Tatsiana Pirozhnikava politikai okokból több belarusz állampolgárt elítélt, többek között tiltakozásokon való részvételükért és kormányellenes hozzászólásoknak a Telegramon való közzétételéért. Dokumentáltan az ügyész által kérteknél súlyosabb büntetéseket szab ki alkalmanként.
Ennélfogva Sviatlana Bandarenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
208. *  Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN
Tatyana Alexandrovna GRAKUN
Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН
Татьяна Александровна ГРАКУН
Beosztás(ok): főügyész a Minszki Régió Ügyészségének (Minsk Region Prosecutor’s Office) büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztályán (Supervision of Compliance with the Law of Court Decisions in Criminal Cases), helyettes igazságügyi államtanácsos
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Tatsiana Grakun belarusz ügyész, aki a minszki régió ügyészségén (Minsk Region Prosecutor’s Office) dolgozik. Ebben a minőségében a Lukashenka-rezsimet képviselte egyes újságírók elleni, politikai indíttatású ügyekben. Konkrétan, 2023 márciusában büntetőeljárás alá vonta Maryna Zolatavát, a TUT.BY főszerkesztőjét, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek, valamint Liudmila Chekinát, a TUT.BY vezérigazgatóját, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek a „Belarusz Köztársaság nemzetbiztonságának megsértésére” vonatkozó megalapozatlan vád alapján.
Ennélfogva Tatsiana Grakunt felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
209. *  Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH
Valentina Nikolaevna ZENKEVICH
Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ
Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ
Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk City Court) büntetőügyekkel foglalkozó bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Criminal Cases) bírája
Születési idő: 1969.1.8.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Valyantsina Ziankevich belarusz bíró, aki a Minszki Városi Bíróság büntetőügyekkel foglalkozó bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Criminal Cases of the Minsk City Court) tagjaként dolgozik. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. Legalább hét belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból, köztük 2023 márciusában Maryna Zolatavát, a TUT.BY főszerkesztőjét, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek, valamint Liudmila Chekinát, a TUT.BY vezérigazgatóját, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek. 2022 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben.
Ennélfogva Valyantsina Ziankevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
210. *  Yauhen Valeriavich BUBICH
Yevgeniy Valerievich BUBICH
Яўген Валер’евiч БУБIЧ
Евгений Валерьевич БУБИЧ
Beosztás(ok): a 2. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°2) vezetője; a Belső Szolgálat (Internal Service) alezredese
Születési idő: 1979.6.3.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Cím: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;
Bobruysk, st. Kovzana 5/485;
Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31
A babrujszki 2. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°2 in Bobruysk) vezetőjeként Yauhen Bubich felelős a fogvatartottakkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, kényszermunkáért, valamint fizikai és pszichológiai erőszak alkalmazásáért.
Ennélfogva Yauhen Bubichot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
211. *  Yuri Ivanavich VASILEVICH
Yuriy Ivanovich VASILEVICH
Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ
Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ
Beosztás(ok): a novoszadi 14. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°14 in Novosady) vezetője
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A 14. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°14) vezetőjeként Yuri Vasilevich felelős az ő vezetése alatt fogva tartott elítéltekkel szembeni rossz bánásmódért, valamint az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
Ennélfogva Yauheni Bubichot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
212. *  Raman Ivanavich BIZIUK
Roman Ivanovich BIZYUK
Раман Iванавiч БIЗЮК
Роман Иванович БИЗЮК
Beosztás(ok): ügyész
Születési idő: 1986.3.25.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Személyazonosító igazolvány száma: 3250386H012PB7
Cím: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25
Raman Biziuk a Minszki Városi Bíróság (Minsk Municipal Court) ügyészi tisztségében számos politikai indíttatású ügyben képviselte a Lukashenka-rezsimet, különösen Marfa Rabkova és Andrej Chapyuk ellen eljárva, akik kivételesen hosszú ítéleteket, 15, illetve hat év börtönbüntetést, kaptak, valamint nyolc vádlotti pertársukkal szemben, akik öttől 17 évig terjedő börtönbüntetést kaptak.
Marfa Rabkovát politikai indíttatású vádak alapján börtönözték be, amelyek szerint „tömeges zavargásokban való részvételre képezte ki az embereket, vagy ilyen tevékenységeket finanszírozott”, továbbá a nemzetközileg elismert Viasna emberi jogi csoportban koordinálta az önkéntes szolgálatot, és megszervezte a 2020. augusztusi választások megfigyelését. A fogvatartott tüntetők ellen elkövetett kínzás és más rossz bánásmód eseteit is dokumentálta. A 2020. augusztusi tiltakozásokat követően Marfa Rabkova volt a Viasna egyik első olyan tagja, akit a hatóságok - politikai indíttatásból - bűncselekményekkel vádoltak.
Andrei Chapiuk ellen bűnszervezetben való részvétel és gyűlöletkeltés vádjával indítottak eljárást, többek között a Viasnában való önkéntes tevékenysége miatt.
Tárgyalásukat zárt ajtók mögött tartották Raman Biziuk ügyész kérésére és Siarhei Khrypach bíró jóváhagyásával, mivel az ügyben állítólag „szélsőséges jellegű anyagok” szerepeltek.
Raman Biziukot felelősség terheli továbbá az ugyanazon tárgyalás vádlotti pertársai, nevezetesen Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyakzandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach és Daniil Chul, elleni politikai indíttatású büntetőeljárásért. Felelősség terheli továbbá az Andrei Linnik és Anton Bialenski, valamint Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou és Emil Huseinau elleni politikai indíttatású vádakért.
Raman Biziukot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.
2023.8.3.
213. *  Siarhei Fiodaravich KHRYPACH
Sergey Fedorovich KHRIPACH
Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ
Сергей Федорович ХРИПАЧ
Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk Regional Court) bírája
Születési idő: 1966.4.16.
Születési hely: Minsk, Belarus
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Személyazonosító igazolvány száma: 3160466A077PB2
Cím: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206
Siarhei Khrypach a Minszki Városi Bíróság bírói tisztségében számos politikai indíttatású ügyben képviselte a Lukashenka-rezsimet, különösen Marfa Rabkova és Andrej Chapiuk ellen eljárva, akik kivételesen hosszú büntetéseket, 15, illetve hat év börtönbüntetést, kaptak, valamint nyolc vádlotti pertársukkal szemben, akik öttől 17 évig terjedő szabadságvesztést kaptak.
Marfa Rabkovát politikai indíttatású vádak alapján börtönözték be, amelyek szerint „tömeges zavargásokban való részvételre képezte ki az embereket, vagy ilyen tevékenységeket finanszírozott”, továbbá a nemzetközileg elismert Viasna emberi jogi csoportban koordinálta az önkéntes szolgálatot, és megszervezte a 2020. augusztusi választások megfigyelését. A fogvatartott tüntetők ellen elkövetett kínzás és más rossz bánásmód eseteit is dokumentálta. A 2020. augusztusi tiltakozásokat követően Marfa Rabkova volt a Viasna egyik első olyan tagja, akit a hatóságok - politikai indíttatásból - bűncselekményekkel vádoltak.
Andrei Chapiuk ellen bűnszervezetben való részvétel és gyűlöletkeltés vádjával indítottak eljárást, többek között a Viasnában való önkéntes tevékenysége miatt.
Tárgyalásukat zárt ajtók mögött tartották Raman Biziuk ügyész kérésére és Siarhei Khrypach bíró jóváhagyásával, mivel az ügyben állítólag „szélsőséges jellegű anyagok” szerepeltek.
Siarhei Khrypachot felelősség terheli továbbá az ugyanazon tárgyalás vádlotti pertársai, nevezetesen Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach és Daniil Chul, tárgyalásának politikai indíttatású lefolytatásáért és ítéleteiért.
Siarhei Khrypachot felelősség terheli továbbá a Yegor Dudnikov ellen 2021 májusában hozott politikai indíttatású ítéletért is.
Siarhei Khrypachot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.
2023.8.3.
214. *  Vadzim Frantzavich GIGIN
Vadim Franzevich GIGIN
Vadzim HIHIN
Вадзiм Францавiч ГIГIН
Вадим Францевич ГИГИН
Beosztás(ok): a Belarusz Nemzeti Könyvtár (National Library of Belarus) igazgatója; a „Tudás” belarusz kormányzati társaság (Belarus governmental society „Knowledge”) korábbi vezetője és a Belarusz Állami Egyetem (Belarus State University) Filozófiai és Társadalomtudományi Karának (Faculty of Philosophy and Social Sciences) dékánja, a történelemtudomány kandidátusa.
Születési idő: 1977.10.21.
Születési hely: Minsk, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Vadzim Gigin a belarusz állami propagandagépezet egyik leginkább szókimondó és legbefolyásosabb tagja. Szisztematikusan támogatja a Lukashenka-rezsimet, nézeteit pedig gyakran az ONT és a Belarus 1 állami televíziós csatornán ismerteti. Vadzim Gigin támogatta és igazolta a demokratikus ellenzék és a civil társadalom, valamint a független média elnyomását, különösen a 2020. augusztusi elnökválasztást követően. Vadzim Gigin „az ukrajnai náci rezsimmel”, a Nyugat hiteltelenítésével és az Ukrajna elleni orosz agressziós háború igazolásával kapcsolatos propaganda narratíváit terjeszti.
2023. júniusig Vadzim Gigin a belarusz „Tudás” társaság vezetője volt, amely Lukashenkát és rezsimét népszerűsítő, államilag támogatott nem kormányzati szervezetként ismert. Giginnek a rezsimhez való hozzájárulását Lukashenka 2021 szeptemberében ismerte el, amikor Gigin megkapta a „Munka Érdemrend” medálját. Ezen túlmenően 2023 februárjában kinevezték azon bizottság tagjává, amely a külföldön élő belarusz állampolgároknak az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos fellebbezéseit vizsgálja, és amelynek vezetője Andrei Shved belarusz főügyész.
Ennélfogva Vadzim Gigin hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2023.8.3.
215. *  Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA
Ksenia Petrovna LEBEDEVA
Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА
Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА
Beosztás(ok): propagandista és a „Belarus 1” állami csatorna és a Belarus News Agency alkalmazottja
Születési idő: 1987.12.12.
Születési hely: Mogilev, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Ksenia Lebedzeva a Lukashenka-rezsim egyik vezető propagandistája, és szoros kapcsolatban áll a rezsimmédiával. Belarusz műsorvezető az állami tulajdonban lévő „Belarus 1” csatornánál. 2021 júliusa óta háziasszonya az állami tulajdonú „Belarus 1” televíziós csatorna „Ez más” („Это другое”) című hír- és elemző műsorának. A műsorában és a Belarus 1 televíziós csatorna számára készített riportjaiban Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújával kapcsolatban orosz propagandát, valamint az ellenzékkel és a szomszédos országokkal szembeni belarusz állami propagandát terjeszti. Ksenia Lebedzeva azt az elképzelést népszerűsíti, hogy Ukrajna a NATO-val együtt 2020 óta információs és pszichológiai különleges műveleteket folytat Belarusz ellen, továbbá terjeszti azon Lukashenka-narratívát, hogy az ellenzék képviselőit nyugati országok finanszírozzák.
2021.1.16.-án Lukhasenka elnök hálája jeléül kitüntette Ksenia Lebedzevát „az állami tájékoztatási politika végrehajtásához való jelentős hozzájárulásáért, magas szakmai teljesítményéért, valamint az ország társadalmi-politikai és társadalmi-kulturális életének eseményeiről készített objektív és átfogó beszámolókért”
Ksenia Lebedeva ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2023.8.3.
216. *  Zinaida Vasilieuna BALABALAVA
Zinaida Vasilievna BALABALAVA
Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА
Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА
Beosztás(ok): a Navapolatszki Városi Bíróság (Navapolatsk City Court) bírája
Nem: nő
A Navapolatszki Városi Bíróság (Navapolatsk City Court) bírájaként Zinaida Balabalavát felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Volha Bytsikava szakszervezeti vezető, valamint Hanna Tukava és Andrej Halavyryn aktivisták elítéléséért. A „le a háborúval” feliratokat vagy a perekről független beszámolót közzétevő személyekre pénzbüntetést szabott ki, és elrendelte letartóztatásukat.
Ennélfogva Zinaida Balabalavát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
217. *  Halina KNIZHONAK
Galina KNIZHONAK
Галiна КНIЖОНАК
Галина КНИЖОНАК
Beosztás(ok): A Mazirszkij Körzeti Bíróság (Mazyr District Court) bírája
Nem: nő
A Mazirszkij Körzeti Bíróság (Mazyr District Court) bírájaként Halina Knizhonakot felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka és Daniil Skipalski elítéléséért. Börtönbüntetésre ítélte a Lukashenka-rezsim elleni békés tüntetések résztvevőit.
Ennélfogva Halina Knizhonakot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
218. *  Hanna Barisauna LIAVUSIK
Anna Borisovna LEUSIK
Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК
Анна Борисовна ЛЕУСИК
Beosztás(ok): a hrodnai/grodnói Lenyinszkij Kerületi Bíróság (Leninsky district court) bírája
Születési idő: 1973.10.7.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Cím: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47
Személyazonosító igazolvány száma: 4071073K000PB2
A hrodnai (Hrodna) Lenyinszkij Kerületi Bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Hanna Liavusikot felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Alexander Tyelega elítéléséért. Az erőszak és az elnyomás ellen felszólalókra pénz- és börtönbüntetést szabott ki.
Ennélfogva Hanna Leusikot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
219. *  Henadz Ivanavich KUDLASEVICH
Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH
Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ
Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ
Beosztás(ok): az Ivanovszkij Körzeti Bíróság (Ivanovsky District Court) bírája
Születési idő: 1973.5.5.
Születési hely: Tereblychi, Stolin District, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Az Ivanovszkij Körzeti Bíróság (Ivanovsky District Court) bírájaként Henadz Kudlasevichet felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Yuryi Holik elítéléséért. Börtönbüntetésre és házi őrizetre ítélt, valamint pénzbírsággal sújtott embereket, akik a kormány ellen tüntettek és független tudósítást végeztek.
Ennélfogva Henadz Kudlasevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
220. *  Ina Leanidauna PAULOUSKAYA
Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA
Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ
Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ
Beosztás(ok): a Baranovicsi Körzeti Bíróság (Baranovichi District Court) bírája
Születési idő: 1975.7.29.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Cím: Baranovichi, st. Mikolskaya 32
Személyazonosító igazolvány száma: 4290775C016PB9
A Baranovicsi Körzeti Bíróság (Baranovichi District Court) bírájaként Ina Paulouskayát felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitaly Korsak és Anatoly Pugach elítéléséért. Börtönbüntetésre és házi őrizetre ítélt, valamint pénzbírsággal sújtott embereket, akik bírálták Lukashenka elnököt, és tiltakoztak a 2020. évi elnökválasztás eredménye ellen.
Ennélfogva Ina Paulouskayát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
221. *  Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU
Alexander Nikolaevich TARAKANOV
Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ
Александр Николаевич ТАРАКАНОВ
Beosztás(ok): Szklovi Körzeti Bíróság (Shklov District Court), Mogilev régió; bíró
Születési idő: 1965.5.19.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aliaksandr Tarakanau a Mogilev régió-beli Szklovi Körzeti Bíróságon (Shklov District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki 2017-ben határozatlan időre. Főként olyan ítéleteket hozott, amelyek súlyosbították a belarusz hatóságok politikai ellenfeleivel szemben kiszabott büntetéseket, különösen a kirótt büntetések letöltendő szabadságvesztésre vagy az ilyen büntetések szigorúbb feltételek melletti végrehajtására történő megváltoztatásával. Ilyen döntés született a Belsat független televíziós csatornával kapcsolatban álló Uladzimir Matskijevich filozófus és újságíró ügyében. Ennélfogva Aliaksandr Tarakanaut felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban. 2023.8.3.
222. *  Dzmitriy Vitalevich BUBENCHIK
Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK
Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК
Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК
Beosztás(ok): a Grodnói Regionális Bíróság (Grodno Regional Court) bírája
Születési idő: 1985.7.15.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Dzmitriy Bubenchik a Grodnói Regionális Bíróságon (Grodno District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. 2023. február 8-án nyolc év börtönbüntetésre ítélte Andrzej Poczobut független újságírót, a Belarusz Köztársaság kormányát bíráló lengyel kisebbségi aktivistát.
Ennélfogva Dzmitry Bubenchikot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
223. *  Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA
Oleg Vladimirovich KHOROSHKO
Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА
Олег Владимирович ХОРОШКО
Beosztás(ok): a Gomeli Regionális Bíróság (Gomel Regional Court) bírája
Születési idő: 1977.5.22.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleg Khoroshka a Gomeli Regionális Bíróságon (Gomel District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben, többek között a Belsat független televíziós csatorna újságírója, Katsiaryna Andrejeva esetében, aki nyolc év és három hónap büntetőtáborban letöltendő büntetést kapott.
Ennélfogva Aleg Khoroshkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
224. *  Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK
Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK
Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК
Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК
Beosztás(ok): A belarusz állami televízió, a Belarus 1 televíziós hírügynöksége (TV News Agency) riporteri osztályának (Reporters Department) vezetője
Születési idő: 1992.10.31.
Születési hely: Oshmyan, Belarus
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Anastasia Benedzisiuk a Lukasenka-rezsim egyik vezető propagandistája, és a televíziós hírügynökség (TV News Agency) riporteri osztályának (Reporters Department) vezetője, amely riportokat készít a Belarus 1 televíziós csatorna számára.
A „B-terv” („План Б”) hírprogramot vezeti az állami tulajdonban lévő „Belarus 1” televíziós csatornán. A Belarus 1 csatornán sugárzott programjában és tudósításaiban az orosz propaganda narratíváit terjeszti az ukrajnai „náci rezsimről” és az ukrán fegyveres erőkről, valamint Lukashenka elnök propagandáját népszerűsíti a belarusz ellenzékkel és a Kalinouszki-ezreddel szemben. Emellett propagandát terjeszt a nyugati szankciókkal szemben is.
2023-ban Lukhasenka hálája jeléül hivatalosan kitüntette Anastasia Benedzisiukot „az állami tájékoztatási politika végrehajtásához való jelentős hozzájárulásáért, magas szakmai teljesítményéért, valamint az ország társadalmi-politikai és társadalmi-kulturális életének eseményeiről készített objektív és átfogó beszámolókért”.
Anastasia Benedzisiuk ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2023.8.3.
225. *  Yauhen PUSTAVY
Yevgeniy PUSTOVOY
Яўген ПУСТАВЫ
Евгений ПУСТОВОЙ
Foglalkozás: belarusz propagandista és médiaszemélyiség
Születési idő: 1984.2.29.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Yauhen Pustavy belarusz propagandista, aki a három belaruszi országos televíziós csatorna egyike, a Stolichnoye Televideniye, és a Minskaya Prauda című állami újság munkatársa. Felelősség terheli a Lukashenka politikáit támogató és Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját igazoló propaganda terjesztéséért. Lukashenka az állami tájékoztatási politika kialakításában szerzett érdemeiért kitüntette. Ezenkívül tagja azon állami bizottságnak, amelynek célja a Belaruszba visszatérni kívánó politikai menekültek ellenőrzése. Ezt a bizottságot Lukashenka hozta létre azzal a politikai céllal, hogy a Belaruszba visszatérő menekülteket a Lukashenka-rezsim elleni tetteiket megbánó személyekként ábrázolja.
Yauhen Pustavy ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2023.8.3.
226. *  Alena Stanislavauna HARMASH
Alena Stanislavovna GORMASH
Алена Станiславаўна ГОРМАШ
Елена Станиславовна ГОРМАШ
Tisztsége: a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróság (Court of Bobruisk District and Bobruisk) bírája
Születési idő: 1967.9.10.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Alena Harmash a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróságon (Court of the Bobruisk District and Bobruisk) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. Politikai okokból elítélt hat ellenzéki támogatót és aktivistát. 2020 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben.
Ennélfogva Alena Harmash-t felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
227. *  Andrei Ramanavich TARASEVICH
Andrei Romanovich TARASEVICH
Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ
Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ
Tisztsége: Hlibokajei Körzeti Bíróság (Glubokoye District Court), bíró
Születési idő: 1974.11.10.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Andrei Tarasevich a Hlibokajei Körzeti Bíróságon (Glubokoye District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. Legalább 13 belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból. 2017 és 2023 között dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben.
Ennélfogva Andrei Tarasevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
228. *  Hanna Mikhailauna ASIPENKA
Anna Mikhailovna OSIPENKO
Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА
Анна Михайловна ОСИПЕНКО
Tisztsége: a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróság (Court of Bobruisk District and Bobruisk) bírája
Születési idő: 1982.12.7.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Hanna Asipenka a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróságon (Court of Bobruisk District and Bobruisk) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. 2020 és 2023 között aktívan részt vett a rezsim politikai ellenfeleinek elítélésében. Az említett időszakban legalább 13 ítéletet hozott, köztük két független médiaújságíró ügyében is.
Ennélfogva Hanna Asipenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
229. *  Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA
Irina Vladimirovna PODKOVYROVA
Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА
Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА
Tisztség: ügyész
Születési idő: 1972.9.22.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Iryna Padkavyrava belarusz ügyész. Kapcsolatban áll a bűnüldöző hatóságokkal, legalább 2009 óta, amikor is főügyészként dolgozott Gomel régióban. 2022-ben ügyészként járt el egy, a TVP-nek és a Belsat TV-nek dolgozó független újságíró tárgyalásán. Ugyanakkor négy év börtönbüntetés kiszabását kérte az újságíróra. Részt vett továbbá olyan ítéletekkel szembeni fellebbezések elbírálásában, amelyeket olyan üzeneteknek a belarusz közösségi médiában való kiposztolásáért szabtak ki, amelyek kedvezőtlen színben tüntetik fel a kormányt és annak tisztviselőit. Ügyészként támogatta a büntetéseket, azokat megfelelőnek és méltányosnak tartotta.
Ennélfogva Iryna Padkavyravát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
230. *  Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA
Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO
Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА
Людмила Степановна ВАЩЕНКО
Tisztség: a Hlibokajei Körzeti Bíróság (Glubokoye District Court) bírája
Születési idő: 1972.9.22.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Ludmila Vashchanka a Hlibokajei Körzeti Bíróságon (Glubokoye District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. 2007-től 2023-ig dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. Ezen idő alatt politikai okokból elítélt legalább kilenc belarusz állampolgárt, többek között az ellenzék támogatóit és aktivistákat.
Ennélfogva Liudmila Vashchankát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
231. *  Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU
Vladimir Alexandrovich DAVYDOV
Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ
Владимир Александрович ДАВЫДОВ
Tisztség: a Belarusz Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája
Születési idő: 1967.4.11.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Uladzimir Davydau Belarusz Legfelsőbb Bíróságán (Supreme Court) szolgáló belarusz bíró. 2014-ben Aliaksandr Lukashenka határozatlan időre nevezte ki. Uladzimir Davydau bíró elsősorban a politikai aktivistákkal és újságírókkal szemben kiszabott börtönbüntetésekkel kapcsolatos fellebbezések ügyében hozott határozatot. Nem változtatott a kiszabott ítéleteken. Ilyen határozat született a Belsat újságírója, Pavel Vinahradau esetében.
Ennélfogva Uladzimir Davydaut felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
232. *  Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA
Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO
Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА
Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО
Tisztség: a Doksici Körzeti Bíróság (Dokshitsy District Court) bírája
Születési idő: 1979.4.10.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Viachaslau Yeliseenka a Doksici Körzeti Bíróságon (Dokshitsy District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. 10 belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból. 2018 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben.
Ennélfogva Viachaslau Yeliseenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
233. *  Anton Uladzimiravich KALYAGA
Anton Vladimirovich KOLYAGO
Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА
Антон Владимирович КОЛЯГО
Tisztség: főnyomozó - a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) központi apparátusán belül a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásáért felelős főigazgatóságnak (Main Directorate for the Investigation of Crimes in the Sphere of Organized Crime and Corruption) a különösen fontos ügyekkel foglalkozó nyomozója, igazságügyi őrnagy
Születési idő: 1989.10.2.
Születési hely: Minsk, Republic of Belarus
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Anton Kalyaga a Belarusz Köztársaság Vizsgálóbizottsága (Investigative Committee of the Republic of Belarus) Központi Hivatalán (Central Office) belül a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásáért felelős főigazgatóság (Main Directorate for the Investigation of Crimes in the Sphere of Organized Crime and Corruption) nyomozója. Ő folytatja le a Viasna tagjaival szembeni büntetőügyet. Az Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich és Uladzimir Labkovich elleni bírósági eljárás során számos szabálytalanságot követtek el, és a hatóságok mesterségesen meghosszabbították a vizsgálati időszakot annak érdekében, hogy bizonyítékokat gyártsanak, túllépve ezzel a belarusz jog és a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó nemzetközi normák által meghatározott határidőt. A Viasna-ügy kivizsgálása és az azzal kapcsolatos tárgyalás nem felelt meg a jogállamiság elvének.
Ennélfogva Anton Kalyagát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.

B. *  A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek

1. Beltechexport Белтехэкспорт Cím: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Belarus
Honlap: https://bte.by/
E-mail-cím: mail@bte.by
A Beltechexport magánjogi szervezet, amely állami tulajdonú belarusz vállalatok által gyártott fegyvereket és katonai felszereléseket exportál afrikai, dél-amerikai, ázsiai és közel-keleti országokba. Szoros kapcsolatban áll Belarusz védelmi minisztériumával (Ministry of Defense).
A Beltechexport hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt, előnyöket biztosítva az elnöki igazgatásnak.
2020.12.17.
2. Dana Holdings ТАА »Дана Холдынгз« ООО »Дана Холдингз« Cím: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 690611860
Honlapok: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/
E-mail-cím: info@bir.by
Tel.: +375 (29) 636-23-91
A Dana Holdings Belarusz egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat és leányvállalatai földterületekre vonatkozó fejlesztési jogokat kaptak, és több nagy lakókomplexumot és üzleti központot építettek.
A Dana Holdings vállalatot jelentések szerint képviselő személyek szoros kapcsolatban állnak Lukashenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a Dana Astra vállalatnál.
A Dana Holdings gazdaságilag továbbra is aktív Belaruszban.
A Dana Holdings hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2020.12.17.
3. Dana Astra ЗТАА »Дана Астра« ИООО »Дана Астра« Cím: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 191295361
Honlapok: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/
E-mail-cím: PR@bir.by
Tel.: +375 (17) 269-32-60; +375 (17) 269-32-51
A Dana Astra - korábban a Dana Holdings egyik leányvállalata - Belarusz egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat földterületekre vonatkozó fejlesztési jogokat kapott, és felépíti a »Minsk World« többfunkciós központot, amelyet a vállalat Európa legnagyobb ilyen jellegű beruházásaként reklámoz.
A Dana Astra vállalatot jelentések szerint képviselő személyek szoros kapcsolatban állnak Lukashenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a vállalatnál.
A Dana Astra hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2020.12.17.
4. GHU - Az elnöki igazgatás gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Presidential Administration) Главное хозяйственное управление Cím: Miasnikova St. 37, Minsk, Belarus
Honlap: http://ghu.by
E-mail-cím: ghu@ghu.by
Az elnöki igazgatás gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Presidential Administration) (GHU) a nem lakáscélú ingatlanok piacának legnagyobb szereplője a Belarusz Köztársaságban, és számos vállalatot felügyel.
Aliaksandr Lukashenka elnök felkérte Victor Sheimant - aki a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetőjeként közvetlen ellenőrzést gyakorolt a GHU felett -, hogy felügyelje a 2020-as elnökválasztás biztonságosságát.
A GHU hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
2020.12.17.
5. *  SYNESIS LLC ООО „Синезис” Cím: 220005, Minsk, Platonova 20B Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.
Cégjegyzékszám (УНН/ИНН): 190950894 (Belarusz); 7704734000/
770301001 (Oroszország).
Honlap: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/
Tel.: +375 (17) 240-36-50
E-mail-cím: yuriy. serbenkov@synesis.by
A Synesis LLC a belarusz hatóságok számára biztosította a Kipod megfigyelési platformot, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni azokon, ezért a vállalatot felelősség terheli a civil társadalomnak és a demokratikus ellenzéknek az államapparátus általi elnyomásáért Belaruszban. A belarusz állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) és a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) is szerepelt egy, a Synesis által létrehozott rendszer felhasználói között.
A Synesis azt állítja, hogy már nem biztosítja a belarusz hatóságoknak a Kipod platformot, a ByPOL beszámolói szerint azonban az állambiztonsági ügynökségek továbbra is használják a Kipodot.
A Synesis az Aliaksandr Lukashenka rendeletével létrehozott Hi-Tech Park egyik bérlője, és ily módon számos kedvezményben részesül, ideértve a jövedelemadó, a héa, az offshore-adó, a vámok és egyebek alóli mentességeket.
Ennélfogva a vállalat hasznot húz a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
2020.12.17.
6. AGAT electromechanical Plant OJSC Агат-электромеханический завод Cím: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Belarus
Honlap: https://agat-emz.by/
E-mail: marketing@agat-emz.by
Tel.:
+375 (17) 272-01-32;
+375 (17) 570-41-45
Az AGAT Electromechanical Plant OJSC a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős belarusz állami hatóságának (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonaitechnikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Belarusz elnökének van alárendelve.
Az AGAT Electromechanical Plant OJSC hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
A vállalat gyártja a »Rubezh« tömegoszlatásra tervezett kordonrendszert, amelyet a 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztást követően sorra került békés tüntetésekkel szemben vetettek be, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2020.12.17.
7. 140 Repair Plant 140 ремонтный завод Honlap: 140zavod.org A 140 Repair Plant a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős belarusz állami hatóságának (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Belarusz elnökének van alárendelve. A 140 Repair Plant hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
A vállalat szállítójárműveket és páncélozott járműveket gyárt, amelyeket bevetettek a 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztást követően sorra került békés tüntetésekkel szemben, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2020.12.17.
8. MZKT (más néven: VOLAT) МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей Honlap: www.mzkt.by Az MZKT (más néven: VOLAT) a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős belarusz állami hatóságának (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonaitechnikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Belarusz elnökének van alárendelve. Az MZKT (más néven: VOLAT) hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
Az MZKT elbocsátotta azon alkalmazottait, akik tüntettek Aliaksandr Lukashenkának a gyárban tett látogatásakor, és sztrájkoltak a 2020-as belarusz elnökválasztást követően, ami a vállalatot felelőssé teszi az emberi jogok megsértéséért.
2020.12.17.
9. Sohra Group / Sohra LLC ООО Сохра Cím: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 192363182
Honlap: http://sohra.by/
E-mail-cím: info@sohra.by
A Sohra vállalat Aliaksandr Zaitsau, az egyik legbefolyásosabb belarusz üzletember tulajdonában állt, aki szoros kapcsolatokat ápol a belarusz politikai elittel, és közeli tanácsadója Lukashenka legidősebb fiának, Viktornak. A Sohra afrikai és a közel-keleti országokban promotál belarusz ipari termékeket. Társalapítója a BSVT-New Technologies védelmi vállalatnak, amely fegyvergyártással és rakétakorszerűsítéssel foglalkozik. A Sohra - kihasználva privilegizált helyzetét - közvetítőként szolgál a belarusz politikai elit, illetve állami tulajdonú vállalatok, valamint az afrikai és közel-keleti külföldi partnerek között. Aranybányászattal is foglalkozik afrikai országokban a Lukashenka-rezsim által szerzett koncessziók alapján.
A Sohra Group hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
2021.6.21.
10. Bremino Group LLC ООО "Бремино групп" Cím: Niamiha 40, 220004 Minsk, Belarus; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha Region/Oblast, Belarus
Cégjegyzékszám: 691598938
Honlap: http://bremino.by
E-mail-cím: office@bremino.by; marketing@bremino.by
A Bremino Group kezdeményezője és társirányítója a Bremino-Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projektnek, amely egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino-Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. A Bremino Group tulajdonosai - Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei és Aliaksei Aleksin - a Lukashenkával kapcsolatban álló üzletemberek belső köréhez tartoznak, valamint szoros kapcsolatot tartanak fenn Aliaksandr Lukashenkával és családjával.
A Bremino Group hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
A Bremino Group a belarusz-lengyel határon található Bremino-Bruzgi szállítási és logisztikai központ (Transport and Logistics Center; TLC) tulajdonosa, amelyben a Lukashenka-rezsim elszállásolta azon migránsokat, akiket azzal a céllal szállítottak a belarusz-uniós határra, hogy jogellenesen átlépjék azt. A Bremino-Bruzgi TLC volt az egyik helyszíne Lukashenka migránsok körében tett propagandalátogatásának is.
A Bremino Group tehát hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.6.21.
11. Globalcustom Management LLC ООО "Глобалкастом-менеджмент" Cím: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus Cégjegyzékszám: 193299162
Honlap:
https://globalcustom.by/
E-mail-cím: info@globalcustom.by
A Globalcustom Management kapcsolatban áll a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatósággal, amelynek az Unió által 2004 óta szankciós jegyzékbe vett Victor Sheiman volt korábban a vezetője. A vállalat közreműködik egyes árucikkek Oroszországba történő csempészésében, ami nem lenne lehetséges a Lukashenka-rezsim jóváhagyása nélkül, amely ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport-ágazatban elfoglalt kiváltságos pozíciója, amelyből a vállalat hasznot húz, függ a rezsim támogatásától is. A Globalcustom Management volt a GardService, az egyetlen olyan magánvállalat első tulajdonosa, amelynek Lukashenka engedélyezte fegyverek használatát. A Globalcustom Management hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből. 2021.6.21.
12. Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"
Open Joint Stock Company “BELAZ” - Management Company of Holding “BELAZ-HOLDING”
ААТ "БЕЛАЗ" ОАО "БЕЛАЗ" Cím: 40 let Octyabrya St. 4, 222161 Zhodino, Minsk Region/Oblast, Belarus
Honlap: https://belaz.by
Az OJSC BelAZ az egyik vezető állami tulajdonú vállalat Belaruszban, és a nagyméretű tehergépjárművek és a nagyméretű billenő teherautók egyik legnagyobb gyártója a világon. A Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. Aliaksandr Lukashenka kijelentette, hogy a kormány mindig támogatni fogja a vállalatot, és azt "belarusz márkának" és "a nemzeti örökség részének" nevezte. Az OJSC BelAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a Lukashenka-rezsim támogatása érdekében. Az OJSC BelAZ hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Az OJSC BelAZ azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalati vezetés elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC BelAZ bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza csatlakozásukat a többi tüntetőhöz. A vállalati vezetés egy sztrájkot a személyi állomány gyűléseként mutatott be a médiának. Ezért az OJSC BelAZ felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
13. Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”
Open Joint Stock Company "Minsk Automobile Works" - Management Company of "BELAVTOMAZ" Holding
ААТ "Мiнскi аўтамабiльны завод"
ОАО "Минский автомобильный завод"
Cím: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus
Honlap: http://maz.by/
Cégbejegyzés ideje: 1944.7.16.
Tel.: +375 (17) 217-22-22; +8000 217-22-22
Az OJSC Minsk Automobile Plant (MAZ) Belarusz egyik legnagyobb állami tulajdonú járműipari gyártóvállalata. Aliaksandr Lukashenka "azt az ország egyik legfontosabb ipari vállalatának" nevezte. A Lukashenka-rezsim egyik bevételi forrása. Az OJSC MAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a rezsim támogatása érdekében. Az OJSC MAZ hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Az OJSC MAZ azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és később elbocsátotta. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC MAZ bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza csatlakozásukat a többi tüntetőhöz. Ezért az OJSC MAZ felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
14. Logex TAA "Лaгекс" ООО "Логекс" Cím: 24 Kommunisticheskaya St., office 2, Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 192695465
Honlap: http://logex.by/
E-mail-cím: info@logex.by
A Logex Aliaksandr Shakutsinnal áll összefüggésben, aki a Lukashenka-rezsimhez közel álló üzletember, és akit az Unió már jegyzékbe vett.
A vállalat közreműködik virágok dömpingáron Oroszországba történő exportjában, ami nem lenne lehetséges a rezsim jóváhagyása nélkül, amely ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport-ágazatban elfoglalt kiváltságos pozíciója, amelyből a vállalat hasznot húz, függ a rezsim támogatásától is. A vágott virágok fő belarusz beszállítói olyan vállalatok, amelyek szorosan kapcsolódnak a köztársaság vezetéséhez.
A Logex hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
2021.6.21.
15. JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company ЗАТ "ННК" (Новая нафтавая кампанiя)
ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)-
Cím: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 193402282
A Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) - a New Oil Company - egy 2020 márciusában alapított szervezet. Ez az egyetlen olyan magánvállalkozás, amely Belaruszból olajtermékeket exportálhat - ez a hatóságokkal való szoros kapcsolatokra és a legmagasabb szintű állami kiváltságokra utal. Az NNK tulajdonosa az Interservice, egy olyan vállalat, amely Mikalai Varabei tulajdonában áll, aki azon vezető üzletemberek egyike, akik hasznot húznak a Lukashenka-rezsimből, és támogatják azt. Az értesülések szerint az NNK kapcsolatban áll Aliaksei Aleksinnel is, egy másik olyan prominens belarusz üzletemberrel, aki hasznot húz a Lukashenka-rezsimből. Médiajelentések szerint Varabei mellett Aleskin volt az NNK alapítója. A belarusz hatóságok arra is felhasználták az NNK-t, hogy a belarusz gazdaságot adaptálják az Unió által bevezetett korlátozó intézkedésekhez.
Az NNK hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
2021.6.21.
16. Belaeronavigatsia State-owned enterprise Белаэронавiгация
Дзяржаўнае прадпрыемства
Белаэронавигация
Государственное предприятие
Cím: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996
Honlap: http://www.ban.by/
E-mail-cím: office@ban.by
Tel.: +375 (17) 215-40-51
Fax: +375 (17) 213-41-63
Az állami tulajdonú Belaeronavigatsia vállalat (Belaeronavigatsia State-owned enterprise) felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Ezért felelősség terheli amiatt, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Az állami tulajdonú Belaeronavigatsia vállalatot ezért felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
17. *  „Belavia Belarusian Airlines” nyilvánosan működő részvénytársaság (Open Joint Stock Company ’Belavia Belarusian Airlines’) ААТ ’Авiякампанiя Белавiя’
ОАО ’Авиакомпания Белавиа’
Cím: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996.1.4.
Cégjegyzékszám: 600390798
A Belavia Belarusian Airlines nyilvánosan működő részvénytársaság (OJSC Belavia Belarusian Airlines) az állami tulajdonú nemzeti zászlós légitársaság. A Belavia emellett Aliaksandr Lukashenka elnök által használt kormányzati repülőgépeknek is tulajdonosa és üzemeltetője. Azt követően, hogy az Unió úgy határozott, hogy valamennyi belarusz légitársaság számára megtiltja, hogy átrepüljön az Unió légterén, és igénybe vegye az uniós repülőtereket, Aliaksandr Lukashenka ígéretet tett arra, hogy kormánya minden lehetséges támogatást meg fog adni a Belaviának. E célból megállapodott Vladimir Putin orosz elnökkel arról, hogy a Belavia számára új légiközlekedési útvonalak megnyitását fogják megtervezni. A Belavia vezérigazgatója 2021-ben megerősítette, hogy a Belavia kormányzati támogatásban részesül az Oroszországi Föderációba irányuló járatok helyreállításához. A belarusz kormány emellett mentesítette a zászlós légitársaságot a hozzáadottérték-adó megfizetése alól a Belarusz Köztársaság területére behozott légi járműveket és azok komponenseit illetően. Ezen túlmenően a Belavia 2014-ben állami tulajdonban lévő banktól kölcsönöket kapott új légi járművek beszerzéséhez.
A Belavia vezetése továbbá közölte a vállalat munkavállalóival, hogy ne tüntessenek a Belaruszban történt választási szabálytalanságok és tömeges letartóztatások ellen, tekintettel arra a tényre, hogy a Belavia állami tulajdonú vállalat.
A Belavia ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.12.2.
18. Republican unitary
enterprise
"TSENTRKURORT"
Рэспублiканскае унiтарнае
прадпрыемства
"ЦЭНТРКУРОРТ"
Республиканское унитарное
предприятие
"ЦЕНТРКУРОРТ"
Cím: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2003.8.12.
Cégjegyzékszám: 100726604
A Tsentrkurort állami tulajdonú turisztikai vállalat a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatósághoz tartozik. Jelentések szerint a Tsentrkurort egyike azon vállalatoknak, amelyek koordinálják a Belarusz és az Unió közötti határt átlépni szándékozó migránsok áramlását. A Tsentrkurort legalább 51 iraki állampolgárnak segített vízumot szerezni a Belaruszba irányuló látogatásukhoz, és a járművezetős autóbusz-bérbeadással foglalkozó »Stroitur« belarusz vállalattal szállítási szolgáltatásról szóló szerződést írt alá. A Tsentrkurort által bérelt buszokkal migránsokat - köztük gyermekeket - szállítottak szállodákba a minszki repülőtérről.
A Tsentrkurort ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
19. Oskartour LLC ООО Оскартур Cím: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2016.10.18.
Cégjegyzékszám: 192721937
Az Oskartour utazásszervező, amely elősegítette, hogy iraki migránsok vízumhoz jussanak, és megszervezte az ezt követő, Bagdadból Minszkbe irányuló légi járatokkal való utazásukat Belaruszba. Az említett iraki migránsokat később a Belarusz és az Unió közötti határra szállította azzal a céllal, hogy jogellenesen átlépjék a határt. Az iraki légitársaság - az Oskartournak, valamint annak iraki légi fuvarozókkal, belarusz hatóságokkal és az állami tulajdonú Tsentrkurort vállalattal fennálló kapcsolatainak köszönhetően - rendszeres járatokat indított Bagdadból Minszkbe annak érdekében, hogy az Unió külső határainak jogellenes átlépése céljából még több személyt juttasson el Belaruszba. Az Oskartour részt vett ebben, a belarusz biztonsági szolgálatok és állami tulajdonú vállalatok által végrehajtott, jogellenes határátlépési programban.
A Tsentrkurort ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
20. Republican subsidiary unitary enterprise "Hotel Minsk" Гатэль »Мiнск«
Республиканское дочернее унитарное предприятие Отель "Минск"
Cím: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2016.12.26./2017.4.3.
Cégjegyzékszám: 192750964
Honlap: http://hotelminsk.by/
E-mail-cím: hotelminsk@udp.gov.by marketing@hotelminsk.by
Tel.: +375 (17) 209-90-61
Fax: +375 (17) 200-00-72
A Hotel Minsk a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) - egy közvetlenül az elnök irányítása alá tartozó kormányhivatal - leányvállalata. A Hotel Minsk részt vett a belarusz biztonsági szolgálatok és állami tulajdonú vállalatok által végrehajtott, jogellenes határátlépési programban. A migránsokat a hotelben szállásolták el, mielőtt a Belarusz és az uniós tagállamok közötti határra szállították őket, hogy jogellenesen átlépjék a határt. Az iraki migránsok a Hotel Minsket jelölték meg ideiglenes tartózkodási helyként a belarusz vízumkérelmükben, amelyet közvetlenül a Belaruszba való megérkezésük előtt nyújtottak be.
A Hotel Minsk ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
21. Open Joint Stock Company "Hotel Planeta" ААТ "Гасцiнiца Планета" OAO "Гостиница Планета" Cím: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belarus Cégbejegyzés ideje: 1994.2.1./2000.3.6. Cégjegyzékszám: 100135173
Honlap: https://hotelplaneta.by/
E-mail-cím: planeta@udp.gov.by
Tel.: +375 (17) 226-78-53
Fax: +375 (17) 226-78-55
Az OJSC Hotel Planeta a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) - egy közvetlenül az elnök irányítása alá tartozó kormányhivatal - leányvállalata. A Hotel Planeta részt vett a belarusz biztonsági szolgálatok és állami tulajdonú vállalatok által végrehajtott, szervezett módon történő jogellenes határátlépési program megszervezésében. A migránsokat a hotelben szállásolták el, mielőtt a Belarusz és az Unió közötti határra szállították őket, hogy jogellenesen átlépjék a határt. A migránsok Bagdadban 1 000 USD összeget fizettek egy utazásközvetítőnek a repülőjegyért, a turistavízumért és a szállásért a hotelben.
A Hotel Planeta ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
22. ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)
OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)
Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)
Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)
Cím: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Belarus Az ASAM (aktív intézkedésekért felelős különítmény) (ASAM - Separate Service for Active Measures) egy különleges belarusz határőregység, amely Viktar Lukashenka ellenőrzése alatt áll, vezetője pedig Ihar Kruchkou. Az ASAM erői a »Gate« különleges művelet keretében Belaruszon keresztül jogellenes határátlépéseket szerveznek uniós tagállamokba, és közvetlenül részt vesznek a migránsoknak a határ másik oldalára történő fizikai átszállításában. Az ASAM ezenfelül díjazást kér a szállított migránsoktól a határátlépésért.
Az ASAM ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
23. * 
24. VIP Grub Cím: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turkey A VIP Grub egy Isztambulban (Törökország) működő útlevél- és vízumszolgáltatás, amely Belaruszba szervez utazásokat azon kifejezett szándékkal, hogy elősegítse az Unióba irányuló migrációt. A VIP Grub aktívan reklámozza az Unióba irányuló migrációt. A VIP Grub ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeit, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését. 2021.12.2.
25. Open Joint Stock Company "Grodno Azot"
A "Khimvolokno Plant" JSC "Grodno Azot" fióktelepet is beleértve
ААТ "Гродна Азот"
ОАО "Гродно Азот2"
Фiлiял "Завод Хiмвалакно" ААТ "Гродна Азот"
Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот"
Cím: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1965
Cégjegyzékszám: 500036524
Honlap: https://azot.by/en/
Cím: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2000.5.12.
Cégjegyzékszám: 590046884
Honlap: www.grodno-khim.by
E-mail-cím: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by
Tel. / fax: +375 (152) 39-19-00, 39-19-44
Az OJSC Grodno Azot nitrogénvegyületeket gyártó, állami tulajdonú nagyvállalat, amelynek székhelye Grodnóban/Hrodnában (Grodno) van. Lukashenka ezt »nagyon fontos vállalatnak, stratégiai jelentőségűnek« nevezte. A Grodno Azot tulajdonában van a Khimvolokno Plant is, amely nagy mennyiségben állít elő poliamid, poliészter és kompozit anyagokat. A Grodno Azot és a tulajdonában lévő Khimvolokno Plant a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A Grodno Azot ezért a Lukashenka-rezsimet támogatja.
Lukashenka látogatást tett a vállalatnál, és találkozott annak képviselőivel, megvitatva az üzem korszerűsítését és az állami támogatás különböző formáit. Lukashenka ígéretet arra is, hogy a grodnói/hrodnai új nitrogénüzem megépítéséhez kölcsönt vennének igénybe. A Grodno Azot hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
A Grodno Azot azon munkavállalóit, beleértve a Khimvolokno fióktelepen dolgozó alkalmazottakat is, akik részt vettek a rezsim elleni békés tüntetéseken, és sztrájkba léptek, elbocsátották, és mind a Grodno Azot vezetése, mind a rezsim képviselői megfélemlítették és megfenyegették őket. A Grodno Azotot ezért felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.12.2.
26. State Production Association "Belorusneft" Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне "Беларуснафта"
Государственное производственное объединение "Белоруснефть"
Cím: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel/Homyel, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1966.2.25.
Cégjegyzékszám: 400051902
A Belorusneft a petrolkémiai ágazatban működő, állami tulajdonú vállalat. A vállalat vezetése elbocsátotta azon munkavállalókat, akik sztrájkba léptek, rezsimellenes tüntetéseken vettek részt, vagy nyilvánosan támogatták az említett tüntetéseket. A Belorusneftet ezért felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért. 2021.12.2.
27. Open Joint Stock Company "Belshina" AAT "Белшина" ОАО "Белшина" Cím: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.1.10.
Cégjegyzékszám: 700016217
Honlap: http://www.belshinajsc.by/
Az OJSC Belshina Belarusz egyik vezető, állami tulajdonú vállalata, jelentős gumiabroncs-gyártó. Ennek megfelelően a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A belarusz állam közvetlenül részesedik a Belshina által elért nyereségből. Ezért a Belshina támogatja a Lukashenka-rezsimet.
A Belshina azon alkalmazottait elbocsátották, akik a 2020-as belarusz elnökválasztást követően tüntettek vagy sztrájkba léptek. A Belshinát ezért felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.12.2.
28. *  „Belaruskali” nyilvánosan működő részvénytársaság (Open Joint Stock Company ’Belaruskali’) Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларуськалiй’
Открытое акционерное общество ’Беларуськалий’
Cím: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996.12.23.
Cégjegyzékszám: 600122610
A Belaruskali nyilvánosan működő részvénytársaság (OJSC Belaruskali) állami tulajdonú vállalat, és a világ egyik legnagyobb hamuzsírgyártója. Annak ellenére, hogy a hamuzsír világpiacán 2022-ben 20%-ról 9%-ra csökkent a részesedése, a Belaruskali továbbra is egyike a legfontosabb hamuzsírexportőröknek, és jelentős bevételi forrást jelent a belarusz állami költségvetés számára. Alexander Lukashenka a következőképpen jellemezte a Belaruskalit: „nemzeti kincs, büszkeség, a belarusz export egyik pillére”. Emellett a Belaruskali fontos devizaforrást jelent a Lukashenka-rezsim számára.
A Belaruskali közvetlenül közreműködik ukrajnai gyermekek megszállt területekről történő áttelepítésében, melyet a Lukashenka-rezsim folytat Oroszországgal együttműködésben. Oroszország Ukrajna elleni jogellenes és provokáció nélkül indított teljes körű inváziójának a kezdete óta a Belaruskali tulajdonában lévő dubravai létesítményben több mint 2 050 ukrán gyermeket helyeztek el. Ennélfogva a „Belaruskali” nyilvánosan működő részvénytársaság támogatja a Lukashenka-rezsimet.
A „Belaruskali” nyilvánosan működő részvénytársaság azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott 2020. augusztusi belarusz elnökválasztást követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és elbocsátotta. Alexander Lukashenka személyesen fenyegette meg a sztrájkolókat azzal, hogy a helyükre ukrajnai bányászokat fognak felvenni. Ennélfogva a „Belaruskali” felelős a belarusz civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
29. *  Joint Stock Company »Belarusian Potash Company« ААТ ’Беларуская калiйная кампанiя’
ОАО ’Белорусская калийная компания’
Cím: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2013.9.13.
Cégjegyzékszám: 192050251
Tel.: +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30
E-mail-cím: info@belpc.by
A JSC Belarusian Potash Company a Belaruskali belarusz állami hamuzsírgyártó exportáló karja. A Belaruskali a Lukashenka-rezsim számára az egyik legnagyobb bevételi forrás. A Belarusian Potash Company szállítmányai jelentik a globális hamuzsírexport 20 %-át.
Az állam monopoljogokat garantált a Belarusian Potash Company számára a kálium műtrágyák kiviteléhez. A belarusz hatóságok részéről biztosított kedvezményes elbánásnak köszönhetően a vállalat jelentős bevételre tesz szert. Ennélfogva a Belarusian Potash Company hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
30. *  ’Inter Tobacco’ LLC Таварыства з абмежаванай адказнасцю ’Iнтэр Табак’
Общество с ограниченной ответственностью ’Интер Тобако’
Cím: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)
Cégbejegyzés ideje: 2002.10.10.
Cégjegyzékszám: 808000714
Az Inter Tobacco LLC a belarusz dohánygyártó ipar része. Belaruszban a jövedelmező belföldi cigarettapiac jelentős részével rendelkezik. Az Aliaksandr Lukashenka által aláírt rendelet alapján a vállalat kizárólagos privilégiumokat kapott arra, hogy dohánytermékeket hozzon be Belaruszba. Ezenkívül Lukashenka elnöki rendeletet adott ki a belarusz főváros, Minszk határainak átrajzolásáról, hogy az Inter Tobacco gyár számára - valószínűleg adókijátszással kapcsolatos okokból - földterületet hasítson ki. Az Inter Tobacco Alexei Oleksinhez és közeli családtagjaihoz tartozik (Oleksin Energo-Oil vállalatának a tulajdonában van).
Ennélfogva az Inter Tobacco hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
2022.6.3.
31. *  Open Joint Stock Company ’Naftan’ Адкрытае акцыянернае таварыства ’НАФТАН’
Открытое акционерное общество ’НАФТАН’
Cím: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus, 211440
Cégbejegyzés ideje: 1992
Cégjegyzékszám: 300042199
Állami tulajdonú vállalatként az OJSC Naftan a Lukashenka-rezsim számára az egyik fő bevételi és devizaforrás. Ennélfogva a Naftan hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Naftan azon alkalmazottait, akik részt vettek a tisztességtelen 2020. augusztusi belarusz elnökválasztást követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és elbocsátotta. Ennélfogva a Naftan felelős a belarusz civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
32. *  Open Joint Stock Company ’Grodno Tobacco Factory Neman’ Адкрытае акцыянернае таварыства ’Гродзенская тытунёвая фабрыка "Нёман’
Oткрытое акционерное общество ’Гродненская табачная фабрика Неман’
Cím: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996.12.30.
Cégjegyzékszám: 500047627
Az OJSC Grodno Tobacco Factory Neman belarusz állami tulajdonú vállalat, és a Lukashenka-rezsim számára az egyik fő bevételi forrás. A vállalat 70-80%-os dohánypiaci részesedéssel rendelkezik Belaruszban. Ennélfogva a Grodno Tobacco Factory Neman hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Belaruszban gyártott Grodno Tobacco Factory Neman márkák a jövedelmező csempész dohánykereskedelem keretében az Unióba csempészett legelterjedtebb cigaretták közé tartoznak. A csempészrendszer keretében a Belaruskali és a Grodno Azot állami tulajdonú vállalatokhoz tartozó vasúti kocsikat használnak. A Grodno Tobacco Factory Neman ennélfogva hozzájárul a korlátozás alá eső áruk Unió területére történő jogellenes szállításának megkönnyítéséhez.
2022.6.3.
33. *  Beltamozhservice Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства ’БЕЛМЫТСЭРВIС’
Республиканское унитарное предприятие ’БЕЛТАМОЖСЕРВИС’
Cím: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75,
Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1999.6.9.
Cégjegyzékszám: 101561144
A Beltamozhservice állami tulajdonú vállalat, és az egyik legnagyobb logisztikai vállalat Belaruszban. Szoros kapcsolatban áll a belarusz hatóságokkal, és részt vesz az áruk Belaruszból Oroszországba történő csempészésében és újrakivitelében. A vállalat hasznot húz a balarusz hatóságokkal fennálló kapcsolatokból, és jelentős bevételt biztosít a Lukashenka-rezsim számára. Ennélfogva a Beltamozhservice hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 2022.6.3.
34. *  Open Joint Stock Company "Managing Company of Holding ’Belkommunmash’" Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу ’Белкамунмаш’"
Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга ’Белкоммунмаш’"
Cím: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1991.8.13.
Cégjegyzékszám: 100205408
A Belkommunmash tömegközlekedési járművek belarusz gyártója. Aliaksandr Lukashenka előmozdítja a Belkommunmash üzleti tevékenységét, garantálja a vállalat partnereivel szembeni szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, és felhasználja befolyását a vállalat üzleti tevékenységének támogatására. A Belkommunmash ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
A Belkommunmash a 2020. évi meghamisított elnökválasztási eredmények elleni tiltakozásuk miatt megtorlásként munkavállalókat bocsátott el, és ennélfogva felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
35. *  Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя
Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания
Cím: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.9.14.
Cégjegyzékszám: 100717729
Honlap: tvr.by
A Belteleradio Company az állami televíziós és rádiós műsorszolgáltató vállalat, és hét televíziós csatornát és öt rádióállomást irányít Belaruszban. A tisztességtelen 2020. augusztusi elnökválasztást követően a Belteleradio Company elbocsátotta az irányítása alá tartozó médiaorgánumok tiltakozásokban részt vevő munkavállalóit, és orosz médiaalkalmazottakkal váltotta fel őket. Ennélfogva felelős a civil társadalom elnyomásáért.
A Belteleradio Company által felügyelt televíziós csatornák és rádióállomások aktívan terjesztik a propagandát, és ezáltal támogatják a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
36. *  Open Joint Stock Company „MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV” Адкрытае акцыянернае таварыства „МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА”
Открытое акционерное общество „МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА”/ОАО „МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА”
Cím: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus
A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat
A bejegyzés helye: 4, Uralskaya st.,
Minsk 220037,
Republic of Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.3.1.
Cégjegyzékszám: 100211261(УНП)
Üzleti tevékenység fő helye: Belarusz
A vállalat honlapja: www.metz.by
A vállalat e-mail címe: urist@metz.by
A vállalat telefonszáma: 8017 230 11 22
Az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” állami tulajdonú vállalat, Európa egyik legnagyobb elektromosberendezés-gyártója és Belarusz egyik ipari óriásvállalata. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim jelentős bevételi forrása. Az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő békés tüntetéseken és sztrájkokban, a vállalati vezetés elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Egyes munkavállalókat később elbocsátották a sztrájkokban való részvételük miatt.
Ennélfogva az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. Továbbá az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” vállalatot felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
3.8.2023
37. *  Open joint stock company „Byelorussian Steel Works - management company of ’Byelorusssian Metallurgical Company’ holding”, más néven: OJSC „BSW (BMZ) - management company of ’BMC’ holding” Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу ’Беларуская металургiчная кампанiя’”, más néven: ААТ „БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу ’БМК’”
Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга ’Белорусская металлургическая компания’”, más néven: ОАО „БМЗ- управляющая компания холдинга ’БМК’”
Cím: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belarus, 247210
A szervezet típusa: nyilvánosan működő részvénytársaság
A bejegyzés helye: Zhlobin, Gomel region, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1991.4.24., a következő néven: „БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”,
1996.9.11., a következő néven: „Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод”,
1997.12.1., a következő néven: „Белорусский металлургический завод”,
1999.11.3., a következő néven: „Республиканское унитарное предприятие ’Белорусский металлургический завод’”,
2012.1.1., a következő néven: „Открытое акционерное общество ’Белорусский металлургический завод’”.
Cégjegyzékszám: 400074854
Üzleti tevékenység fő helye: Zhlobin, Gomel region, Belarus
Az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” Belaruszban egyedülálló, a kohászati iparban működő állami vállalat és az ország egyik legnagyobb vállalata. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A belarusz állam közvetlenül részesedik az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” által elért nyereségből. A vállalat továbbá nagy összegű állami támogatást és politikai támogatást kap a Lukashenka-rezsimtől. Az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” vezérigazgatóját személyesen Lukashenka elnök nevezte ki.
Az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” azon alkalmazottait elbocsátották, akik a 2020-as belarusz elnökválasztást követően tüntettek vagy sztrájkba léptek. A vállalat - fenyegetések és elbocsátások formájában - azóta is intézkedéseket hoz azon munkavállalókkal szemben, akik sztrájkot próbálnak szervezni. Ennélfogva az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. Továbbá az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” vállalatot felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
3.8.2023
38. *  Belneftekhim - Belarusian State Concern for Oil and Chemistry Белнафтахiм - Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii
Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Cím: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116
A szervezet típusa: állami konszern
A bejegyzés helye: 73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116
Cégbejegyzés ideje: 1997.7.21.
Cégjegyzékszám: 101272253
Üzleti tevékenység fő helye: Minsk, Belarus
A belarusz olaj- és vegyipari állami konszern (Belneftekhim) a Belarusz Köztársaság egyik legnagyobb, 1997-ben létrehozott ipari komplexuma, és több más, állami tulajdonú vállalatból áll. Aliaksandr Lukashenka szerint a Belneftekhim Belaruszban az egyik legfontosabb és leginkább stratégiai konszern. A Belneftekhim nevezetesen alapvető fontosságú eszközt jelent a belarusz gazdaság és külpolitika számára, különösen az Oroszország és Belarusz közötti, a közös olajpiac kialakítására irányuló együttműködés tekintetében. A konszern és Lukashenka elnök között rendszeres konzultációkra kerül sor. A Belneftekhim hasznot húz a Lukashenka-rezsim által nyújtott támogatásból, különösen a nyugati szankciók hatásait illetően. Ennélfogva a Belneftekhim hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 3.8.2023

IA. MELLÉKLET * 

IB. MELLÉKLET * 

II. MELLÉKLET * 

A 3. cikkben, a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikkben és a 8. cikk (7) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

III. MELLÉKLET * 

Az 1a. és az 1b. cikkben említett, belső elnyomásra felhasználható felszerelések

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1. Az Európai Unió közös katonai listájának *  (a továbbiakban: közös katonai lista) ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2. Kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3. A közös katonai lista által nem szabályozott fegyvertávcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1. Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2. Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3. Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4. Kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5. Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6. A 3.1-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten tűzoltás céljára tervezett járművekre.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a „járművek” közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1. Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, detonátorokat, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2. A közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3. A közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a. amatol;

b. nitrocellulóz (több mint 12,5% nitrogéntartalommal);

c. nitroglikol;

d. pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e. pikril-klorid;

f. 2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1. Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2. Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Nem tartoznak ide:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett felszerelések

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

9a. *  A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1749 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1A004.a.4 cikkében meghatározott tömegoszlató anyag (riot control agent).

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

IV. MELLÉKLET * 

AZ 1c. ÉS AZ 1d. CIKKBEN EMLÍTETT FELSZERELÉS, TECHNOLÓGIA ÉS SZOFTVER

Általános megjegyzés

A benne foglaltak ellenére e melléklet nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan felszerelés, technológia vagy szoftver, amelyek szerepelnek a 428/2009/EK tanácsi rendelet *  I. mellékletében vagy a közös katonai listán; vagy

b) olyan szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy a felhasználó a szállító további számottevő segítsége nélkül üzembe helyezhesse, és amely a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhető, mivel kiskereskedelmi forgalomban mindenféle korlátozás nélkül megvásárolható:

i. üzlethelyiségben;

ii. postai rendelés útján;

iii. elektronikus tranzakcióval; vagy

iv. telefonos megrendelés útján kötött tranzakció révén; vagy

c) olyan szoftver, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető.

Az A., B., C., D. és E. kategóriák a 428/2009/EK rendelet szerinti kategóriákra vonatkoznak.

A 1c. és 1d. cikkben említett „felszerelések, technológia és szoftver”:

A. Felszerelések jegyzéke

- mélyreható csomagelemző (Deep Packet Inspection) berendezés,

- hálózati lehallgató berendezés, többek között az ellenőrzésirányítási berendezés (Interception Management Equipment, IMS) és az adattárolási LI berendezés (Data Retention Link Intelligence equipment),

- rádiófrekvencia-ellenőrző berendezés,

- hálózat- és műholdzavaró berendezés,

- távolról fertőző berendezés,

- beszédfelismerő/feldolgozó berendezés,

- IMSI * , MSISDN * , IMEI * , TMSI *  ellenőrző és lehallgató berendezés,

- Az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti, kifejezetten »támadószoftverek« létrehozásához, vezetéséhez és irányításához vagy célba juttatásához tervezett vagy módosított rendszerek, berendezések és azokhoz való alkatrészek,

- rejtjelfejtés elvégzésére tervezett vagy módosított berendezés,

- taktikai SMS * /GSM * /GPS * /GPRS * /UMTS * /CDMA * /PSTN *  lehallgató és monitorozó berendezés,

- DHCP * /SMTP * , GTP *  ellenőrző és lehallgató berendezés,

- minták felismerésére és profilalkotásra szolgáló berendezés,

- távoli eléréses berendezés számítógépes adatok vizsgálatára,

- szemantikai feldolgozó berendezés,

- WEP és WPA kódfeltörő berendezés,

- lehallgató berendezés VoIP saját és szabványos protokollra.

B. Használaton kívül.

C. Használaton kívül.

D. Az A. pontban meghatározott felszerelések „fejlesztésére”, „előállítására” vagy „felhasználására” szolgáló „szoftver”, valamint az A. pontban meghatározott felszerelések jellemzőivel rendelkező, vagy azok funkcióit végző vagy ösztönző „szoftver”.

E. Az A. pontban meghatározott felszerelések „fejlesztésére”, „előállítására” vagy „felhasználására” szolgáló „technológia”.

Az e kategóriákba tartozó eszközök, technológia és szoftver annyiban tartozik e melléklet hatálya alá, amennyiben arra az „internetes, telefonos vagy műholdas kommunikációt ellenőrző vagy lehallgató rendszerek” általános meghatározás vonatkozik.

E melléklet alkalmazásában a „monitorozás” a hívás tartalmának vagy hálózati adatoknak a megszerzése, kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése és archiválása.

V. MELLÉKLET * 

AZ 1e. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 1f. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ 1fa. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYEK JEGYZÉKE

Belarus Ministry of Defence (Belarusz Védelmi Minisztérium)

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT - New Technologies

Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee (Gomel régió végrehajtó bizottságának belügyi osztálya)

Internal Troops of The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Belügyminisztériumának belügyi erői)

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős állami hatósága)

State Security Committee of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Állambiztonsági Bizottsága)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

VA. MELLÉKLET * 

AZ 1f. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ 1fa. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

A. rész * 

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő általános megjegyzések, mozaikszavak és rövidítések, valamint fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész -Általános megjegyzések, mozaikszavak és rövidítések, fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az I. melléklethez, 2. pont" kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában *  használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet 1m. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 1f. vagy 1fa. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

I. kategoria - Elektronika
X.A.I.001 Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a. "Mikroprocesszor mikroáramkörök", "mikroszámítógép mikroáramkörök" és mikro vezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Legalább 5 GigaFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2. Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3. Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos "mikroprocesszor mikroáramkörök" között;

b. Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1. Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b. Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1. Tokozásonként meghaladják az 1 Mbit-et; vagy

2. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2. Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják az IMbit-et; vagy

b. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c. Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2. Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

3. Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4. Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d. Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e. Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f. Egyedi integrált áramkörök, amelyeknél a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Több mint 144 terminál; vagy

2. A tipikus "alapkapu késleltetési idő" kevesebb mint 0,4 ns;

g. Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú "vákuumos elektronikus eszközök", az alábbiak szerint:

1. Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2. Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A "pillanatnyi sávszélesség" legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b. A "pillanatnyi sávszélesség" kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h. 40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i. Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1. A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2. A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a. A mellékhurok frekvencia-elnyomása meghaladja az 55 dB-t;

b. A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt mikroszekundumban és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c. A szórási késleltetés nagyobb mint 10 mikroszekundum;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.I.OOl.i. pont alkalmazásában a ’mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j. "Cellák", az alábbiak szerint:

1. 293 K-on (20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű "primer cellák";

2. 293 K-en 20 °C-on 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű "másodlagos cellák";

Megjegyzés: Az X.A.I.001 j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem. Műszaki megjegyzések:

1. Az XA.I.OO 1 j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2. A XA.I.OO 1 j. pont alkalmazásában a "cella" olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3. A XA.I.OO 1 j. 1. alpont alkalmazásában a "primer cella" olyan "cella", amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4. A XA.I.OO 1 j.2. alpont alkalmazásában a "másodlagos cella" olyan "cella", amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k. Kifejezetten 1 percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett "szupravezető" elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés: Az XA.I.OO 1 .k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett "szupravezető" elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1. A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2. Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3. A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a "teljes áramsűrűség" több mint 300 A/mm2;

l. "Szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik "szupravezető" alkotóelemük "kritikus hőmérséklete" alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2. A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3. A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m. Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n. Nem használt;

o. "Űrminősítésű" és a 3A001 .e.4. pont *  által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok.

X.A.I.002 Általános célú "elektronikus részegységek", modulok és berendezések.

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b. Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3. "Űrminősítésű";

c. Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s-nál nagyobb;

d. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e. Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2. 4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f. 4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g. Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés: Az XA.I.002. pont az analóg oszcilloszkópok következő kifejezetten tervezett és alkatrészeit vonja ellenőrzés alá:

1. Plug-in egységek;

2. Külső erősítők;

3. Előerősítők;

4. Mintavételi eszközök;

5. Katódsugárcsövek.

X.A.I.003 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. *  A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c. Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e. Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1. Digitális késleltető generátorok 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2. Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időközönként;

f. Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001 Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.001 .b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. Az X.B.I.OOl.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.OOl.b.l. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a. Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont *  által ellenőrzés alá vont anyagok;

b. A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont *  által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.OOl.b.I.e. pontot;

c. Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.I.e. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1. Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2. "Tároltprogram-vezérlésű" kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b. Alkalmasak 2,5 χ ΙΟ5 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c. Alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5%-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2. Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5% vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3. Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e. Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f. Mágnesesen erősített "porlasztásos" berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g. Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Mintakialakítási képesség;

2. A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV-ot;

3. 10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4. Képesek a hevített "alaplemezen" egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések anizotrop száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1. "Többszeletes típusok", amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2. "Egyszeletes típusok", amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c. Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1. A "többszeletes típus" olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2. Az "egyszeletes típus" olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket - pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot - az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i. Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló "gőzfázisú kémiai leválasztó" (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1. *  105 Pa-nál kisebb teljesítményű “gőzfázisú kémiai leválasztó” berendezések; vagy

2. 60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.l.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású "gőzfázisú kémiai leválasztó" (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív "porlasztásos" berendezéseket.

j. Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Elektrosztatikussugár-eltérítés;

2. Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3. 3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés: AzX.B.I.OOl.b.l.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k. Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten 100 mikrométernél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2. Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 mikrométer vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.l.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l. Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m. "Tároltprogram-vezérlésű", "monolit integrált áramkörök" javítására vagy megtisztítására szolgáló "lézereket" használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 mikrométer; vagy

2. A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 mikrométer.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.l. pont alkalmazásában a ’porlasztás’ olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakodási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2. Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a. Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1. Kész maszkok vagy haj szálvonalas lemezek a 3 A001. pont *  által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2. Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Kialakításuk 2,5 mikrométeres vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b. A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy "szoftverrel" módosítanák a tervezett felhasználást;

b. Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1. Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont "alaplemezek" (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm χ 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2. Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c. Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d. Maszk- vagy haj szál vonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1. Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm χ 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm χ 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására az "alaplemezen" lévő fényvédő rétegen;

2. 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ionvagy "lézer"sugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy haj szálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3. Berendezések vagy tartók maszkok vagy haj szálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.2.d.l. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1. 0,25 mikrométer vagy finomabb felbontás; valamint

2. 0,75 mikrométer vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f. Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiái berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1. 2,5 mikrométernél kisebb mintaméretű gyártás;

2. ±0,25 mikrométernél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3. A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 mikrométer; vagy

4. A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g. Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.OOl.b.l.j. pontot.

h. 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz "lézert" alkalmazó berendezések.

3. Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. "Tároltprogram-vezérlésű" áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Kifejezetten "hibrid integrált áramkörökhöz" tervezték;

2. Az X-Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 χ 37,5 mm-t; valamint

3. Az elhelyezési pontosság az X-Y síkban ±10 mikrométernél finomabb;

b. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c. Kifejezetten a 3A001. pont *  által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4. Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 mikrométer vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ’tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002 Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az XA.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. "Tároltprogram-vezérlésű" ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 mikrométeres hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek minta-összehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. 1. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2. Kifejezetten tervezett "tároltprogram-vezérlésű" mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b. 1 mikrométeres vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c. Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 mikrométer simasági eltérés mérésére, 1 mikrométer vagy finomabb felbontással.

3. "Tároltprogram-vezérlésű" szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 mikrométer;

b. Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c. Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4. Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten diszkrét félvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, "tároltprogram-vezérlésű" berendezések, amelyek alkalmasak 18 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés: A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b. Kifejezetten integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" vizsgálatára tervezett, "tároltprogram-vezérlésű" berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1. 20 MHz-et meghaladó "mintasebességű"; vagy

2. 10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz "mintasebességű", és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések: Az X.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1. Memóriák;

2. "Részegységek", vagy "elektronikus részegységek" egy osztálya háztartási, vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3. A 3A001. *  vagy X A.I.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek, "elektronikus részegységek" és integrált áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak "felhasználó által programozható" számítástechnikai eszközöket.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a "mintasebesség" a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c. Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200 nm-t meghaladó hullámhosszon, "tároltprogram-vezérlésű" mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 0,12 mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fényfoltok;

2. Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenységvagy zaj egység értékelésére tervezték; vagy

3. Több mint 32 χ 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5. Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló "lézer"sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b. 0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c. Integrált áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6. Kifejezetten maszkok vagy félvezető eszközök gyártásárajavítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, "tároltprogram-vezérlésű" multifunkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7. A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett, "lézereket" alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Képesek 0,2 mikrométer vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel; valamint

b. Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozású levegőtisztaságot karakterizálni.

X.C.I.001 Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú félvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);

X.D.I.001 Kifejezetten az XA.I.OO 1. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az XA.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. és X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver"; vagy kifejezetten a 3B001.g. vagy 3B001.h. pont *  által ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" tervezett "szoftverek".

X.E.I.001 Az XA.I.OO 1. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az XA.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

II. kategoria - Számítógépek

Megjegyzés: AII. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001 A 4A001. vagy a 4A003. *  által ellenőrzés alá nem vont számítógépek, "elektronikus részegységek" és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek. Megjegyzés: Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott "digitális számítógépek" és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, feltéve, hogy:

a. A "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b. A "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer "alapvető elemét"; valamint

N.B. 1.: A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett "jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezések - melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetelt funkciókra korlátozódnak - ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az "alapvető elem" kritériumot.

N.B.2.: A távközlési berendezésekhez alkalmazott "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) * .

c. A "digitális számítógépek" és a kapcsolódó berendezések "technológiáját" a 4E. pont *  határozza meg.

a. 343 K (70° C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá "elektronikus részegységek" és a kifejezetten ezekhez tervezett "alkatrészek";

b. "Digitális számítógépek", "jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezéseket is ideértve, amelyek "kiigazított csúcsteljesítménye" ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c. Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított "elektronikus részegységek", az alábbiak szerint:

1. 16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2. Nem használt;

1. megjegyzés: Az X.A.II.001 .c. pont csak azokra az "elektronikus részegységekre" és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az "APP" nem haladja meg az XA.II.OOl.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált "elektronikus részegységként" szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az "elektronikus részegységekre", amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg az XA.II.OOl.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. megjegyzés: Az X.A.II.001 .c. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten olyan termékhez, vagy termékcsaládhoz tervezett "elektronikus részegységeket", amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg az XA.II.OOl.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d. Nem használt;

e. Nem használt;

f. "Jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezések, amelyek "kiigazított csúcsteljesítménye" ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g. Nem használt;

h. Nem használt;

i. Az X.A.III.lOl. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó "terminálfelületi eszközt" tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés: Az XA.II.OOl.i. pont alkalmazásában a "terminálfelületi eszköz" olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j. Kifejezetten "digitális számítógépek", vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s-ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés: Az XA.II.00 Íj. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a "hálózati hozzáférésszabályozókat", illetve az ’adatcsatorna-vezérlőegység kontrollereket’. Műszaki megjegyzés: Az XA.II.OOl.j. pont alkalmazásában, "adatcsatornavezérlőegység kontroller" (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k. Analóg/digitális átalakítóval rendelkező "hibrid számítógépek" és "elektronikus részegységek", valamint a kifejezetten ezekhez tervezett "alkatrészek", amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 32 csatorna; valamint

2. A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000 Hz.

X.D.II.OOl "Program"-ellenőrző és érvényesítő "szoftver", "forráskódok" automatikus generálását lehetővé tevő "szoftver", valamint kifejezetten "valós idejű feldolgozó" berendezésekhez tervezett operációs rendszer "szoftver".

a. Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000-nál több "forráskód"-utasítással rendelkező "programokhoz" tervezett vagy átalakított "program"-ellenőrző és érvényesítő "szoftver";

b. "Szoftver": lehetővé teszi "forráskódok" automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból; vagy

c. Operációs rendszer "szoftver", amelyet kifejezetten "valós idejű feldolgozó" berendezésekhez terveztek, és amely 20 mikromásodpercnél rövidebb "globális megszakító késleltetési időt" garantál.

Műszaki megjegyzés: Az X.D.II.OOl. pont alkalmazásában, ’globális megszakítási késleltetési idő’: az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002 Kifejezetten a 4A101. * , az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított, a 4D001. *  pont által ellenőrzés alá vontaktól eltérő "szoftverek".

X.E.II.001 Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.OOl vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont "szoftver" "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.II.OOl ’Multiadatfolyam feldolgozó’ berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia".

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.OOl. pont alkalmazásában, "csoportos adatfeldolgozás" (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:

1. Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data - SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok.

2. Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data - MSIMD) architektúrák.

3. Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data - MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak, vagy

4. A feldolgozóelemek strukturált tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategoria, 1. rész - Távközlés

Megjegyzés: AIII. kategória 1. része nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek általi személyes felhasználásra szolgáló termékeket.

X.A.III.101 Távközlési berendezések.

a. Az 5 A001 .a. pont *  által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (-54 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.

b. Távközlési átviteli berendezések és rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés: Távközlési átviteli berendezések:

a. Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1. Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2. Vonalvégződtetési berendezés;

3. Közbenső erősítő berendezés;

4. Átjátszó berendezés;

5. Regenerátor berendezés;

6. Fordításkódolók (transzkóderek);

7. Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8. Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9. Transzmultiplex berendezés (lásd CCITT G701. ajánlás);

10. "Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezés;

11. "Átjárók" és hidak;

12. "Közeghozzáférési egységek"; valamint

b. A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1. Vezeték (vonal);

2. Koaxiális kábel;

3. Optikai kábel;

4. Elektromágneses sugárzás; vagy

5. Víz alatti hanghullám-terj edés.

1. Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplex-szinten 45 Mbit/s-ot meghaladó "digitális átviteli sebességen" működjenek, vagy a "teljes digitális átviteli sebességük" meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés: Az XA.III.lOl.b.l. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. "Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét" használó modemek, amelyek "adatjelzési sebessége" meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3. ’"Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezések, amelyek "digitális átviteli sebessége" egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot.

4. Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a. "Hálózati hozzáférés-szabályozók" és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek "digitális átviteli sebessége" meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b. "Adatcsatorna-vezérlőegység kontrollerek" csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó ’adatjelzési sebességű’ digitális kimenettel;

Megjegyzés: Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés „hálózati hozzáférés-szabályozót" tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfésszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III.101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5. „Lézert" alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a. 1 000 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b. Analóg technikát alkalmaznak, és a sávszélességük 45 MHz-nél nagyobb;

c. Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d. Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy

e. "Optikai erősítést" hajtanak végre;

6. Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a. A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b. A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés: AzXA.III.lOl.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közötti frekvenciasávnak.

7. Rádióberendezések, amely alkalmazzák a következők bármelyikét:

a. 4-es szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a "teljes digitális átviteli sebesség" meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b. 16-os szint feletti QAM-technikák, ha a "teljes digitális átviteli sebesség" legfeljebb 8,5 Mbit/s;

c. Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek "spektrális hatékonysága" meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d. Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomásajobb, mint 15 dB.

Megjegyzések:

1. Az X A.III. 101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. AzXA.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a. Amelyek megfelelnek a következők bármelyikének:

1. Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2. "Teljes digitális átviteli sebességük" nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b. "Spektrális hatékonyságuk" nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c. "Tároltprogram-vezérlésű" kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés: A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, "tároltprogram-vezérlésű" kapcsolóként kell kezelni.

1. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő "adat- (üzenet-) kapcsoló" berendezések vagy rendszerek, amelyeket "csomagkapcsoláshoz" terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek.

2. Nem használt;

3. "Datagram" csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés: AzXA.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag "hálózati hozzáférés-szabályozók" használatára korlátozódnak vagy maguk a "hálózati hozzáférésszabályozók".

4. Nem használt;

5. Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az XA.III. 10I.e.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6. Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7. "Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek "digitális átviteli sebessége" meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot.

8. "Közös csatornás jelzés", amely hozzá nem rendelt vagy kvázi-hozzárendelt üzemmódban működik.

9. "Dinamikus adaptív útvonalválasztás";

10. Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a. Csatornánként 64 000 bit/s "adatjelzési sebesség" az ’adatcsatornavezérlőegység kontroller’ felé; vagy

Megjegyzés: Az X.A.III.lOl.c.lO.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.lOl.b.l. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b. 33 Mbit/s-os "digitális átviteli sebesség" a ’hálózati hozzáférésszabályozó’ és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.lOl.c.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III.lOl.c.lO. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11. "Optikai kapcsolás";

12. "Aszinkron átviteli mód" ("ATM") technikákat alkalmaznak.

d. Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e. Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1. Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2. Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom-irányítást biztosítson, és ennek során "dinamikus adaptív útvonalválasztást" hajt végre;

1. megjegyzés: Az X.A.III. 101 .e. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. megjegyzés: Az X.A.III. 101 .e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f. 10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb-formálás vagy - irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok elektronikus részegységei és alkatrészei; vagy

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.III.101. pont alkalmazásában:

1) ’Aszinkron átviteli mód" (asynchronous transfer mode - ’ATM’): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2) "Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége": a CCITT G. 151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3) "Adatcsatorna-vezérlőegység kontroller" (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4) "Datagram": olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5) "Gyorsválasztás": virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátvitelt a hívásbeállítási és hívástörlési "adatcsomagokra".

6) "Átjáró": berendezések és "szoftverek" bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben használt megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7) "Integrált szolgáltatások digitális hálózata" (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8) "Adatcsomag": bináris számjegyek - adat- és hívásvezérlő jeleket tartalmazó -csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlőjelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9) "Közös csatornás jelzés": a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez használt csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10) "Adatjelzési sebesség": az ITU 53-36. ajánlásában meghatározott sebesség, figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11) "Dinamikus adaptív útvonalválasztás" (dynamic adaptive routing): a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12) "Közeghozzáférési egység": olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt ("hálózati hozzáférés-szabályozót", "adatcsatorna-vezérlőegység kontroliért", modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13) "Spektrális hatékonyság": a "digitális átviteli sebesség" [bit/s]/6 dB spektrumsávszélesség Hz-ben.

14) "Tároltprogram-vezérlésű": előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárolt utasítások révén történő vezérlés. Megjegyzés: A berendezés attól függetlenül lehet "tároltprogram-vezérlésű", hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.

X.CIII. 101 Az X.A.III. 101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizált, üvegből vagy más anyagból készült előfonnák.

X.D.III.101 Kifejezetten az X.A.III.101. és az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" és "alkalmazásához" tervezett vagy átalakított "szoftver", továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó szoftverek a következő leírásnak megfelelően:

a. Kifejezetten "dinamikus adaptív útvonalválasztás" céljára tervezett "szoftver", nem gépen futtatható formában;

b. Nem használt;

X.E.III.lOl Az X.A.III.lOl. vagy azX.B.III.lOl. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására", vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia", vagy az X.D.III. 101. pont által ellenőrzés alá vont "szoftverek" és egyéb technológiák az alábbiak szerint:

a. Különleges "technológiák", az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló "technológia";

2. A "szinkron digitális hierarchia" ("SDH") vagy a "szinkron optikai hálózat" ("SONET") technikát alkalmazó berendezések "kifejlesztésére" szolgáló "technológia".

Műszaki megjegyzés: Az X.E.III.lOl. pont alkalmazásában:

1) "Szinkron digitális hierarchia" (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum a CCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) alapul. Az "SDH" első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2) "Szinkron optikai hálózat" (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalomtípusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az "SDH" északamerikai változata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az "SDH"-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategoria, 2. rész - Információbiztonság

Megjegyzés: AIII. kategória 2. része nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek általi személyes felhasználásra szolgáló termékeket.

X.A.III.201 Berendezések, az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.

X.D.III.201 "Információbiztonsági" "szoftver" az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából "tervezett" vagy átalakított "szoftvert", ha a "rejtjelezés" alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adat- vagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besorolt "szoftver".

X.E.III.201 Az Általános technológiai megjegyzés szerinti "információbiztonsági" "technológia" az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Az X A.III.201 .c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk "alkalmazására" vagy az X.D.III.201.C. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci "szoftver" "alkalmazására" szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő "technológia".

IV. kategoria - Szenzorok és Lézerek
X.A.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy a víz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések; és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
X.A.IV.002 Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a. Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1. Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. A legnagyobb válaszjel a 400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 050 nm közötti hullámhossztartományba esik;

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron-képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c. Amelyek rendelkeznek a következők bármelyikével:

1. S-20, S-25 vagy multialkáli fotókatód; vagy

2. GaAs vagy GalnAs fotókatód;

2. Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b. Az X.A.IV.002.a. 1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003 Kamerák, ideértve a következőket:

a. Kamerák, amelyek eleget tesznek a A003 .b.4 *  pont 3-6. megjegyzésében foglalt kritériumoknak.

b. Nem használt;

XA.IV.004 Optika, ideértve a következőket:

a. Optikai szűrők:

1. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a. Legfeljebb 1 nm-es teljes szélesség félértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90%-os csúcsátvitel; vagy

b. Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50%-os csúcsátvitel;

Megjegyzés: Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

2. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b. Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c. A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 ms-η belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d. Legalább 91%-os egyetlen csúcsátvitel;

3. 30° vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők);

b. "Fluor szálakból" vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000 nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000 nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást érnek el.

Műszaki megjegyzés: Az XA.IV.004.b. pont alkalmazásában "fluorszálak" az ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

XA.IV.005 "Lézerek", ideértve a következőket:

a. Szén-dioxid-"lézerek" (CCh), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A CW kimenő teljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2. Az impulzuskimeneten az "impulzus-időtartam" több mint 10 μβ; valamint

a. 10 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. Az impulzus "csúcsteljesítmény" meghaladja a 100 kW-ot; vagy

3. Az impulzuskimeneten az "impulzus-időtartam" legfeljebb 10 μβ; valamint

a. Az impulzus energia meghaladja a 5 J/impulzus értéket és a "csúcsteljesítmény" meghaladja az 2,5 kW-ot; vagy

b. 2,5 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény;

b. Félvezető lézerek, ideértve a következőket:

1. Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető "lézerek", amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a. 100 mW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhossz;

2. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető "lézerek" vagy egyedi félvezető "lézerekből" álló rendszerek;

c. Rubin "lézerek", amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d. Nem "hangolható" "impulzuslézerek", amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 μβ "impulzus-időtartam" és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 12%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 18%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot;

2. A "csúcsteljesítmény" meghaladja az 200 MW-ot; vagy

3. 50 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

2. Az "impulzus-időtartam" több mint 1 μβ, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 12%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 18%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot; vagy

2. 500 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény";

e. Nem "hangolható" folytonos hullámú "(CW) lézerek", amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 12%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b. 50 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

2. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 18%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot; vagy

b. 500 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény";

Megjegyzés: Az XA.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari "lézereket", amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200 kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a "lézer" működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a "lézert", a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f. Nem "hangolható" "lézerek", amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1 400 nm, de legfeljebb 1 555 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus "csúcsteljesítmény" meghaladja az 1 W-ot; vagy

2. Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot;

g. Szabadelektron-"lézerek".

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.005. pont alkalmazásában az "operatív hatékonyság" a "lézer" kimenőteljesítmény (vagy "átlagos kimenőteljesítmény") és a "lézer" működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.IV.006 "Magnetométerek", "Szupravezető" elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő "magnetométerek", melyek "érzékenysége" alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT effektív / négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés: Az XA.IV.006.a. pont alkalmazásában az "érzékenység" (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b. "Szupravezető" elektromágneses szenzorok, "szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészek:

1. Legalább az egyik „szupravezető" alkotóelemüket „kritikus hőmérsékleténél" alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-effektusú eszközöket vagy „szupravezető" kvantum interferometer eszközöket [SQUID-ek]);

2. Az elektromágneses mező változásainak 1 KHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3. Az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkezik:

a. 2 um-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkező vékonyrétegű SQUID-eket tartalmaz;

b. lxlO6 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c. A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d. A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb) mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

XA.IV.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a. 100 μGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b. (Worden) típusú kvarcelemesek.

XA.IV.008 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

b. Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett "űrminősítésű" "lézer" radar vagy fényérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések. c. Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 94 GHz-es frekvencián üzemelnek;

2. Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3. 1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4. 1 500 m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés. X.A.IV.009 Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Az X A.IV.009.C. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések.

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák.

c. Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlelt jel forrását.

X.B.IV.001 Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a. Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1. Szabadelektron-"lézer" mágnes wigglerek;

2. Szabadelektron-"lézer" fotoinjektorok;

b. A szabadelektron-"lézerek" hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.CIV.001 A kevesebb mint 500 mm "lebegési hossz" (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont *  alatt nem meghatározott és legalább 6 "mólszázalék" cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1) A "mólszázalék" a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya a CdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2) A "lebegési hossz" az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisán polarizált jelnek meg kell tenni 2 Pi radians fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002 Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a. Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1. Legalább 99 999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IV.002.a. 1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkóniumvagy alumínium-fluort és azok variánsait.

2. A 6C004.e. 1. pont *  által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;

b. Kifejezetten az XA.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont "fluorszálak" gyártásához tervezett, legalább 99 999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített "optikai szál preformok".

Műszaki megjegyzés: Az X.CIV.002. pont alkalmazásában:

1) "’Fluorszálak": ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2) "Optikai szál preformok": üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történő felhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a 6A002., 6A003. * , XA.IV.OOL, XA.IV.006., XA.IV.007. vagy XA.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver".

X.D.IV.002 Kifejezetten az XA.IV.002., XA.IV.004. vagy XA.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" "tervezett" "szoftver".

X.D.IV.003 Egyéb "szoftver", az alábbiak szerint:

a. A légiforgalom-irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légiforgalom-irányító (Air Traffic Control, ATC) "szoftver"-alkalmazási "programok", amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító ATC központból másik ATC központnak való automatikus átadására.

b. Kifejezetten az XA.rV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett "szoftver".

c. Kifejezetten az XA.IV.009.C. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett "forráskód".

X.E.IV.001 Az XA.IV.OOL, XA.IV.006., XA.IV.007., XA.IV.008., vagy XA.IV.009.C. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IV.002 Az XA.IV.002., XA.IV.004., vagy az XA.IV.005., X.B.IV.OOL, X.C.IV.OOL, X.CIV.002., vagy az X.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy "szoftver" "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IV.003 Egyéb "technológia", az alábbiak szerint:

a. Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 1 m2 meghaladó terület; valamint

2. A tervezett hullámhosszúságon λ/10 (rms)-t meghaladó felületi forma;

b. Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40°-t meghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való "technológia";

c. Az X A.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia";

d. Nem háromtengelyű fluxus-zsilipes "magnetométerek" vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes "magnetométer"-rendszerek "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához" szükséges "technológia", az alábbiak szerint:

1. Olyan "érzékenység", amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2. Olyan "érzékenység", amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 χ 10"3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e. Infravörös felkonvertáló eszközök „kifejlesztéséhez" vagy „gyártásához" szükséges „technológia", amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1. A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500 nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2. Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös fény látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.IV.003. pont alkalmazásában az "érzékenység" (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. kategoria - Navigáció és repülőelektronika
X.A.V.001 Fedélzeti kommunikációs berendezések, a "légi járművek" inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.B.V.001 Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy "gyártására" tervezett egyéb berendezések.

X.D.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "szoftver".

X.E.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" vonatkozó „technológia".

VI. kategoria - Tengerészet
X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a. Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1. Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa - levegőn mérve - több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2. Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége - levegőn mérve -több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti, amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számával fejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b. Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű, "kifejezetten" víz alatti használatra "tervezett", automata vagy távvezérlésű fókuszálásra képesek;

c. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú fény kibocsátására;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e. Nem használt;

f. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő (vízfelszínen közlekedő vagy a víz alatti úszó) hajók, beleértve a felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az X A.VI.001 .f. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra felszereltek egyaránt) és tengeralattjáró-motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezéek (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i. Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az XA.VI.00l.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j. Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések;

Megjegyzés: Az XAVI.OO 1 j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k. Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001 A kifejezetten az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

X.D.VI.002 Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett "szoftver".

X.E.VI.001 Az XA.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

VII. kategoria - Légtér és hajtórendszerek
X.A.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek; * 

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b. 91 vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c. Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 91 vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi-vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés: Az XAVII.OOl.b. és X.A.VII.00I.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

X.A.VII.002 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. *  Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

d. Nem használt;

e. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek;

X.B.VH.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés: Az X.B.VII.001. pont csak a "kifejlesztésre" vagy "gyártásra" szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002 Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett "berendezések", szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a. A szárnyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b. A "lézer", vízsugár vagy ECM/EDM furatkészítési eljárásokhoz használt, a 9E003.C. pont *  által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;

c. Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d. Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e. Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f. Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VH.001. vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "szoftver".

X.D.VII.002 Az X.A.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "szoftver".

X.E.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az XA.VII.001. vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.VII.002 Az X.A.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.VII.003 A 9E003. pont *  alatt nem meghatározott egyéb "technológia", az alábbiak szerint:

a. Rotorlapáthézag-szabályozó rendszerek, amelyek aktív kompenzációs burkolati technológiát alkalmaznak, és kizárólag tervezési és kifejlesztési adatbázisra korlátozódnak; vagy

b. Gázcsapágy turbinamotor-rotoregységekhez.

B. rész * 

1. Félvezető eszközök
KN-kód Árumegnevezés
8541 10 Dióda, a fényérzékeny vagy fénykibocsátó dióda kivételével (LED)
8541 21 Tranzisztor, a fényérzékeny (foto-) tranzisztor kivételével, kevesebb mint 1 W disszipációs teljesítménnyel
8541 29 Más tranzisztorok, a fényérzékeny (foto-) tranzisztor kivételével
8541 30 Tirisztor, diak és triak (a fényérzékeny félvezető eszközök kivételével)
8541 49 Fényérzékeny félvezető eszköz (a fényvillamos generátor és a fényelem kivételével)
8541 51 Más félvezető eszköz: Félvezetőalapú átalakító
8541 59 Más félvezető eszköz
8541 60 Szerelt piezoelektromos kristály
2. Elektronikus integrált áramkörök, gyártó- és vizsgálóberendezések
KN-kód Árumegnevezés
8486 10 Gépek és készülékek rudak vagy szeletek gyártásához
8486 20 Gépek és készülékek félvezető eszközök vagy elektronikus integrált áramkörök gyártásához
8486 40 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 11. C) pontjában meghatározott gépek és készülékek
8534 00 Nyomtatott áramkör
8542 31 Processzorok és vezérlők memóriákkal, átalakítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel, óra- és időzítő áramkörökkel, vagy más áramkörökkel kombinálva is
8542 32 Tárolók
8542 33 Erősítő
8542 39 Más elektronikus integrált áramkörök
8543 20 Szignálgenerátor
9030 20 Oszcilloszkópok és oszcillográfok
9030 32 Univerzális mérőműszer (multiméter) regisztrálóval
9030 39 Feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő vagy ellenőrző műszer és készülék, regisztrálóval
9030 82 Műszer és készülék félvezető lemez vagy eszköz mérésére, vagy ellenőrzésére
3. Fényképezőgépek és optikai alkotórészek
KN-kód Árumegnevezés
8525 89 Más televíziós kamerák, digitális és videokamera-felvevők
9013 10 Fegyver célzótávcsöve; periszkóp; ebbe az árucsoportba vagy a XVI. áruosztályba tartozó géphez, berendezéshez, műszerhez vagy készülékhez tervezett teleszkóp, amelynek részét képezi
9013 80 Más optikai műszer, készülék és felszerelés
4. Egyéb elektromos/mágneses alkotórészek
KN-kód Árumegnevezés
8532 21 Más fix tantálkondenzátor
8532 24 Kerámia-dielektrikumú, többrétegű kondenzátor
8536 69 Dugasz és foglalat
8536 90 Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló egyéb készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
8548 00 Gépnek vagy készüléknek a 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze
5. Elektronikus eszközök, modulok és részegységek
KN-kód Árumegnevezés
8471 50 Feldolgozóegység a 8471 41 vagy a 8471 49 alszám alá tartozók kivételével, akár tartalmaz egy burkolaton belül a következő egységekből egyet vagy kettőt, akár nem: tárolóegység, inputegység, outputegység
8471 80 Egység automatikus adatfeldolgozó gépekhez (a feldolgozóegység, az input- vagy outputegység és a tárolóegység kivételével)
8517 62 Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és adására, továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket
8517 69 Hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok távközlési berendezéseit
8526 91 Rádiónavigációs segédkészülék
9014 20 Légi- vagy űrnavigációs műszer és készülék (az iránytű kivételével)
9014 80 Más navigációs műszer és készülék

VB. MELLÉKLET * 

AZ 1e. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 1f. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ lfc. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PARTNERORSZÁGOK JEGYZÉKE

[…]

VC. MELLÉKLET * 

A. Szolgáltatási, átadási vagy exportértesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet lfb. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ EXPORTENGEDÉLY / -ÉRTESÍTÉS
(A765/2006/EK tanácsi rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése, 1e. cikkének (5) bekezdése, 1f. cikkének (4) bekezdése, 1f. cikkének (5) bekezdése vagy 1fa. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (3) bekezdése vagy 1f. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;
c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;
d) szoftverfrissítések;
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;
f) belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;
g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése vagy 1f. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmaz andó(k):
a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
b) az űripar általi felhasználás, beleértve a tudományos területen folytatott együttműködést és az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködést;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, elsősorban a kutatás és fejlesztés területén;
d) tengerészeti biztonság;
e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, ideértve az internetszolgáltatás nyújtását is;
f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1fa. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
b) a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.
1 1. Exportőr 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. Címzett
6. Kibocsátó hatóság
7. Ügynökség/képviselet (ha különbözik az exportőrtől)
8. Feladási ország
Kód1
9. Végfelhasználó (ha különbözik a címzettől) 10. Az a tagállam, amelyben a termék jelenleg vagy a jövőben fellelhető
Kód1
11. A szándékolt kiviteli vámeljárás szerinti tagállam
Kód1
1 12. A végső rendeltetési hely szerinti ország
Kód1
Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó.
Igen/Nem
1 Lásd az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 327., 2019.12.17., 1. o.).
13. A termékek megnevezése *  14. Származási ország Kód1
15. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti (adott esetben 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
19. Végfelhasználás Erősítse meg, Igen/Nem hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. 20. Szerződés dátuma (ha alkalmazható) 21. Kiviteli vámeljárás
22. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki

Bélyegző

Aláírás

Kibocsátó hatóság
Dátum
EURÓPAI UNIÓ (A 765/2006/EK tanácsi rendelet)
1
a
1. Exportőr 2. Azonosítási szám
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll)
16. Ellenőrzési j egyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési j egyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
Megjegyzés: A 24. oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, a 24. oszlop 2. sorában az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni.
23. Nettó mennyiség/érték (Nettó tömeg/egyéb értékek a mennyiségi egység megadásával) 26.
Vámdokumentumok (típus és szám) vagy a kivonat (száma) és a levonás dátuma
27.
Tagállam, név és aláírás, levonás igazolása bélyegzővel
24. Számmal 25. A levonás értéke/mennyisége betűvel
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

B. Brókertevékenység folytatására / technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet lfb. cikkében említettek szerint)

EURÓPAI UNIÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (a 765/2006/EK tanácsi rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése, 1e. cikkének (5) bekezdése, 1f. cikkének (4) bekezdése, 1f. cikkének (5) bekezdése vagy 1fa. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (3) bekezdése vagy 1f. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmaz andó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;
c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;
d) szoftverfrissítések;
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;
f) belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;
g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az egyének tulaj donaban lévő, nem eladásra szánt j ármű vekre vagy eszközökre korlátozva.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése vagy 1f. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
b) az űripar általi felhasználás, beleértve a tudományos területen folytatott együttműködést és az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködést;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, elsősorban a kutatás és fejlesztés területén;
d) tengerészeti biztonság;
e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, ideértve az internetszolgáltatás nyújtását is;
f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1fa. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és j elentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
b) a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.
1 1. Broker / Technikai segítségnyújtást végző / Kérelmező 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. A származási harmadik ország exportőre (adott esetben)
6. Kibocsátó hatóság
7. Címzett
8. A bróker / technikai segítségnyújtást végző lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam Kód1
9. Származási ország / A brókertevékenység tárgyát képező termékek helye szerinti harmadik ország Kód1
10. A rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha eltér a címzettől) 11. Rendeltetési ország Kód1
12. Részt vevő harmadik felek, pl. ügynökök (adott esetben)
1 Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
1 Lásd az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 327., 2019.12.17., 1. o.).
13. A termékek / technikai segítségnyújtás megnevezése 14. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszám (adott esetben) 15. Ellenőrzési jegyzék száma (adott esetben)
16. Pénznem és érték 17. A termékek mennyisége (adott esetben)
18. Végfelhasználás Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem
19. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki

Aláírás

Kibocsátó hatóság
Bélyegző
Dátum

VI. MELLÉKLET * 

AZ 1g. CIKKBEN EMLÍTETT DOHÁNYTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ VAGY GYÁRTÁSÁHOZ HASZNÁLT ÁRUK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra
(KN) kód * 
Szűrők ex 482390
Cigarettapapír 4813
Dohánytermékek ízesítése ex 330290
Dohányelőkészítő- vagy feldolgozó gép 8478
Más kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez ex 8208 90 00

VII. MELLÉKLET * 

AZ 1h. CIKKBEN EMLÍTETT ÁSVÁNYI TERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra
(KN) kód * 
Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét 2707
Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével); máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; elsősorban kőolajat és bitumines ásványokat tartalmazó olajhulladék 2710
Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén 2711
Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is 2712
Ásványolaj koksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj máshol nem említett más maradéka 2713
Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrány szurkot tartalmazó bitumenes masztix, lepárlási maradvány és más bitumenes keverék 2715

VIII. MELLÉKLET * 

AZ 1i. CIKKBEN EMLÍTETT KÁLIUM-KARBONÁT (HAMUZSÍR) TERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Kálium-klorid 3104 20
Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot 3105 20 10
3105 20 90
Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort ésa káliumot 3105 60 00
Más trágyázószerek, amelyek kálium-kloridot tartalmaznak ex 3105 90 20
ex 3105 90 80

IX. MELLÉKLET * 

AZ 1j. ÉS 1k. CIKKBEN EMLÍTETT MEGHATÁROZÓ HITELINTÉZETEK JEGYZÉKE

Belarusbank

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction [Belarusz Fejlesztési és Újjáépítési Bank])

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság fejlesztési bankja)

X. MELLÉKLET * 

AZ lo. CIKKBEN EMLÍTETT FAIPARI TERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Fa és faipari termékek; faszén 44

XI. MELLÉKLET * 

AZ lp. CIKKBEN EMLÍTETT CEMENTTERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Cement, beleértve a cementklinkert is, festve is 2523
Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is 6810

XII. MELLÉKLET * 

AZ 1q. CIKKBEN EMLÍTETT VAS- ÉS ACÉLTERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Vas és acél 72
Vas- és acél árucikkek 73

XIII. MELLÉKLET * 

AZ 1r. CIKKBEN EMLÍTETT GUMITERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Új, gumi légabroncs 4011

XIV. MELLÉKLET * 

AZ 1s. CIKKBEN EMLÍTETT GÉPEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Atomreaktor; nem besugárzott fíítőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés 8401
Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán 8402
Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvízelőmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez 8404
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is 8405
Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 8406
Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor 8407
Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) 8408
Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze 8409
Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 8410
Más erőgép és motor 8412
Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor) 8413
Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható 8415
Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket 8416
Hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Ex 8418
Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével 8420
Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék 8421
Palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép Ex 8422
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez 8423
Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép 8424
Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő 8425
Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra 8426
Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel 8427
Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya) 8428
Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger 8429
Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró 8430
Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze 8431
Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép 8439
Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 8440
Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet 8441
Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék és berendezés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiái kő (pl. csiszolt, szemcsézett vagy polírozott) 8442
Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó más nyomóalkatrész segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 8443
Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép 8444 00
Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép 8445
Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 8447
A 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű) 8448
Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb 8449 00 00
Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más árucikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével 8453
Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 8454
Fémhengermű és ehhez való henger 8455
Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására 8457
Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 8458
A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és géphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó 8466
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő 8467
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 8468
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához 8471
Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép 8474
Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép 8475
Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem említett gép 8477
Ebben az árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra 8479
Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához 8480
Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet 8481
Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 8482
Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyóvagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is) 8483
Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem 8484
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] 8501
Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 8502
Kizárólag vagy elsősorban elektromos motorok és generátorok, elektromos áramfejlesztő egységek vagy forgó áramátalakítók máshol nem említett alkatrészei 8503
Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor; mindezek alkatrészei 8504
Elektromágnes (a gyógyászati célra használtak kivételével); állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarabbefogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej mindezek alkatrészei 8505
Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is; mindezek alkatrészei (a kimerült és a nem keményített gumiból vagy textíliából készült kivételével) 8507
Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternator) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító; mindezek alkatrészei 8511
Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére; mindezek alkatrészei 8514
Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 8529
Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék (a vezetékes távbeszélő vagy távíró készülékekhez vagy videotelefonokhoz való kapcsolókészülékek kivételével) 8537
Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek máshol nem említett alkatrészei 8538
Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa; mindezek alkatrészei 8539
Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is 8544
Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül 8545
Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai 8547
Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek a 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze 8548
A 85. árucsoportba tartozó bizalmas áruk; a 85. árucsoportba tartozó, postai úton vagy postai csomagküldeményben (extra) szállított termékek/statisztikai közzététel céljából visszaállított kódszám

XV. MELLÉKLET * 

AZ 1zb. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve Az alkalmazás kezdőnapja
Belagroprombank 2022. március 20.
Bank Dabrabyt 2022. március 20.
Development Bank of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Fejlesztési Bankja) 2022. március 20.
Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction [Belarusz Fejlesztési és Újjáépítési Bank]) 2022. június 14.

XVI. MELLÉKLET * 

Az 1ba. cikkben említett tűzfegyverek és egyéb fegyverek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
9303 Robbanótöltettel működő egyéb tűzfegyverek és hasonló eszközök
ex 9304 Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly) a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével

XVII. MELLÉKLET * 

Az 1sa. cikkben említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
88 Légi járművek, űrhajók, és ezek alkatrészei
ex 2710 19 83 Hidraulikaolaj a 88. árucsoportba tartozó járművekben való felhasználásra
ex 2710 19 99 Más kenőolaj és más olaj a légi közlekedésben történő felhasználásra
4011 30 00 Új, gumi légabroncs légi járműhöz
ex 6813 20 00 Légi járműveken használt féktárcsák és fékbetétek
6813 81 00 Fékbetétek és fékpofák
8411 11 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel
8411 12 Sugárhajtású gázturbina 25 kN-t meghaladó tolóerővel
8411 21 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1 100 kW teljesítménnyel
8411 22 Légcsavaros gázturbina 1 100 kW-ot meghaladó teljesítménnyel
8411 91 Sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina máshol nem említett alkatrészei
8517 71 00 Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek
ex 8517 79 00 Antennákhoz kapcsolódó egyéb alkatrészek
9024 10 00 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és berendezés vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép: Fémvizsgáló gép és berendezés
9026 00 00 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével.