A jogszabály mai napon ( 2023.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2007. (I. 24.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének o) pontjára figyelemmel - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdés szerinti gyógyszerekkel nagykereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: gyógyszer-nagykereskedő), valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának p)-s) pontja szerinti gyógyszertárakra terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában gyógyszer a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2. §-ának i) pontja szerinti befogadott gyógyszer, illetve az a gyógyszer, amelynek árához - a külön jogszabályban foglaltak szerint - vényre történő rendelés esetén az Egészségbiztosítási Alap támogatást nyújt.

2. § (1) A gyógyszer legmagasabb nagykereskedelmi árrése a termelői (import beszerzési) ár függvényében

a) forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, a Magyar Gyógyszerkönyvben, illetve a Szabványos Vényminták Gyűjteményében meghatározott gyógyszer esetében a termelői (import beszerzési) ár 20 százaléka;

b) *  forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint forgalomba hozatalra, illetve egyedi felhasználásra engedélyezett gyógyszerek esetében a következő táblázat vonatkozó termelői (import beszerzési) ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:

Termelői
(import beszerzési) ár
(Ft)
Nagykereskedelmi árrés a termelői
(import beszerzési) ár százalékában
0-500 8%
501-1000 6,5%, de minimum 40 Ft
1001-2000 5%, de minimum 65 Ft
2001- 4,4%, de minimum 100 Ft

(2) A gyógyszer legmagasabb kiskereskedelmi árrése az (1) bekezdés szerinti árrést magába foglaló nagykereskedelmi eladási ár függvényében

a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a nagykereskedelmi eladási ár legfeljebb 40 százaléka;

b) *  az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a következő táblázat vonatkozó nagykereskedelmi eladási ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:

Nagykereskedelmi ár
(Ft)
Árrés
(%, Ft)
Fogyasztói ár
(Ft)
0-500 27% 0-636
501-590 136 Ft 637-726
591-1500 23% 727-1845
1501-1737 345 Ft 1846-2082
1738-3500 20% 2086-4200
3501-3911 700 Ft 4201-4611
3912-5500 18% 4616-6490
5501- 990 Ft 6491-

(3) Az árrés alapját képező ár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó termelői (import beszerzési), illetőleg nagykereskedelmi eladási ár.

3. § A 2. §-ban megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés érvényesítésére az a gyógyszer-nagykereskedő jogosult, aki

a) a gyógyszert közvetlenül a gyógyszertárhoz, illetőleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § ga) pontja szerinti gyógyintézethez (a továbbiakban: megrendelő) juttatja el,

b) a szállításokat - eltérő megállapodás hiányában - legalább hetenkénti gyakorisággal végzi.

4. § Amennyiben a gyógyszer a megrendelőhöz a gyógyszer-nagykereskedőtől másik gyógyszer-nagykereskedő bevonásával jut el, a 2. §-ban megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés a gyógyszer-nagykereskedők között megállapodással megosztható azzal, hogy a termelői (import beszerzési) ár százalékában kifejezett nagykereskedelmi árrés együttesen sem haladhatja meg a 2. § szerinti mértéket.

4/A. § *  Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat rendelkezéseit 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy 2012. augusztus 1-jéig a legmagasabb nagykereskedelmi árrés és a legmagasabb kiskereskedelmi árrés vonatkozásában az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezések alkalmazandók.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *