A jogszabály mai napon ( 2023.10.02. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi X. törvény

a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezményt módosító, 1980. október 6-án, 1984. május 10-én, 1990. október 26-án, 1995. szeptember 29-én, valamint 1998. október 1-jén kelt Jegyzőkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvű szövegéről szóló Jegyzőkönyvek kihirdetéséről * 

(Az 1980. október 6-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1997. június 20-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.

Az 1984. május 10-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1998. október l-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § (1) Az Országgyűlés az 1980. október 6-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(2) Az 1980. október 6-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed at Montreal on 6 October 1980

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-third Session at Montreal on 6 October 1980,

HAVING NOTED Resolutions A21-22 and A22-28 on lease, charter and interchange of aircraft in international operations,

HAVING NOTED the draft amendment to the Convention on International Civil Aviation prepared by the 23rd Session of the Legal Committee,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision for the transfer of certain functions and duties from the State of registry to the State of the operator of the aircraft in the case of lease, charter or interchange or any similar arrangements with respect to such aircraft,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Insert after Article 83 the following new Article 83 bis:

Article 83 bis

Transfer of certain functions and duties

(a) Notwithstanding the provisions of Article 12, 30, 31 and 32(a), when an aircraft registered in a contracting State is operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business or, if he has no such place of business, his permanent residence in another contracting State, the State of registry may, by agreement with such other State, transfer to it all or part of its functions and duties as State of registry in respect of that aircraft under Articles 12, 30, 31 and 32(a). The State of registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting States before either the agreement between States in which it is embodied has been registered with the Council and made public pursuant to Article 83 or the existence and scope of the agreement have been directly communicated to the authorities of the other contracting State or States concerned by a State party to the agreement.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be applicable to cases covered by Article 77.”.

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, ninety-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the ninety-eighth instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-third Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty, in a single document in the English, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

R. S. Nyaga Yves Lambert
President
of the 23rd Session of the Assembly
Secretary General

Az 1980. október 6-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése

ÖSSZEÜLT 1980. október 6-i huszonharmadik montreali ülésén,

TUDOMÁSUL VÉVE a nemzetközi légiforgalomban használt légijárművek haszonbérletéről, kibérléséről és cseréjéről szóló A21-22 és az A22-28 számú Határozatot,

TUDOMÁSUL VÉVE a Jogi Bizottság huszonharmadik ülésén készített, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító tervét,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Szerződő Államok általános kívánalma egy olyan rendelkezés meghozatala, amely a lajstromozó Állam egyes funkcióit és tennivalóit átruházza a légijármű üzemben tartójának Államára haszonbérlet, kibérlés vagy csere, vagy az ilyen légijármű tekintetében bármely hasonló ügylet esetén,

SZÜKSÉGESNEK TARTVA az előzőekben közöltek céljából a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény módosítását,

1. JÓVÁHAGYJA - a fent hivatkozott Egyezmény 94. cikk (a) bekezdése rendelkezésének megfelelően -a hivatkozott Egyezmény következő javasolt módosítását:

A 83. cikk után beillesztendő az új 83. bis:

83.bis

Egyes funkciók és tennivalók átruházása

(a) A 12., 31., 32. és a 32 cikk (a) bekezdés rendelkezései ellenére, amikor a szerződő Államban lajstromozott légijármű haszonbérleti, kibérlési vagy csere megállapodásnak vagy hasonló ügyletnek megfelelő üzemeltetése olyan üzembentartó által történik, amelynek fő üzletviteli helye vagy - ha nincs ilyen - állandó tartózkodási helye egy másik szerződő Államban van, a lajstromozó Állam a 12., 30., 31. és a 32. cikk (a) bekezdése értelmében, az adott légijárműre vonatkozó megállapodás keretében - teljes egészében vagy részben - egy ilyen másik Államra ruházhatja át a lajstromozó Állam funkcióit és tennivalóit. Az átruházott funkciók és tennivalók tekintetében a lajstromozó Államot nem terheli felelősség.

(b) Az átruházás a másik szerződő Államok tekintetében nem bírhat hatállyal azt megelőzően, hogy akár az ezt megvalósító Államok közötti megállapodást a Tanács a 83. cikkének értelmében jegyzékbe foglalja és közzéteszi, vagy a megállapodás létrejöttét és célját a megállapodásban érintett Állam a másik érintett szerződő Állam vagy Államok hatóságai felé közvetlenül kommunikálja.

(c) A fenti (a) és (b) bekezdés a 77. cikkben megfogalmazott esetekre ugyanúgy alkalmazandó.”

2. MEGHATÁROZZA, a hivatkozott Egyezmény hivatkozott 94. cikk (a) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek értelmében, hogy kilencvennyolc azon Szerződő Államoknak a száma, amelyek megerősítését követően az előzőekben közölt javasolt módosítás hatályba kell, hogy lépjen, és

3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára Jegyzőkönyvet készítsen angol, francia, orosz és spanyol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett javasolt módosítást és az alábbiakban következőket:

a) A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a Főtitkára írja alá.

b) A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott Egyezményt megerősítette, vagy ahhoz csatlakozott.

c) A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.

d) A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor a kilencvennyolcadik megerősítő okiratot letétbe helyezték.

e) A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének letétbe helyezési napjáról.

f) A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény valamennyi Szerződő Államát arról a napról, amelyen a Jegyzőkönyv hatályba lép.

g) A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg, akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél letétbe helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében a jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.

ENNEK HITELÉÜL - a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése fent említett huszonharmadik Ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.

KÉSZÜLT Montrealban, az ezerkilencszáznyolcvanadik évi október hó hatodik napján, egy-egy példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt aláíró összes Államnak.

R. S. Nyaga Yves Lambert
a Közgyűlés 23. Ülésének Elnöke Főtitkár”

2. § (1) Az Országgyűlés az 1984. május 10-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(2) Az 1984. május 10-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed at Montreal on 10 May 1984

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-fifth Session (Extraordinary) at Montreal on 10 May 1984,

HAVING NOTED that international civil aviation con greatly help to create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat to general security,

HAVING NOTED that it is desirable to avoid friction and to promote that co-operation between nations and peoples upon which the peace of the world depends,

HAVING NOTED that it is necessary that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner,

HAVING NOTED that in keeping with elementary considerations of humanity the safety and the lives of persons on board civil aircraft must be assured,

HAVING NOTED that in the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944 the contracting States

- recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory,

- undertake, when issuing regulations for their State aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft, and

- agree not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of the Convention,

HAVING NOTED the resolve of the contracting States to take appropriate measures designed to prevent the violation of other States’ airspace and the use of civil aviation for purposes inconsistent with the aims of the Convention and to enhance further the safety of international civil aviation,

HAVING NOTED the general desire of contracting States to reaffirm the principle of non-use of weapons against civil aircraft in flight,

1. DECIDES that it is desirable therefore to amend the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

2. APPROVES, in accordance with the provision of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Insert, after Article 3, a new Article 3 bis:

Article 3 bis

(a) The contracting States recognize that every State must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and that, in case of interception, the lives of persons on board and the safety of aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying in any way the rights and obligations of States setforth in the Charter of the United Nations.

(b) The contracting States recognize that every State, in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory without authority or if there are reasonable grounds to conclude that it is being used for any purpose inconsistent with the aims of this Convention; it may also give such aircraft any other instructions to put an end to such violations. For this purpose, the contracting States may resort to any appropriate means consistent with relevant rules of international law, including the relevant provisions of the Convention, specifically paragraph (a) of this Article. Each contracting State agrees to publish its regulations in force regarding the interception of civil aircraft.

(c) Every civil aircraft shall comply with an order given in conformity with paragraph (b) of this Article. To this end each contracting State shall establish all necessary provisions in its national laws or regulations to make such compliance mandatory for any civil aircraft registered in that State or operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in that State. Each contracting State shall make any violation of such applicable laws or regulations punishable by severe penalties and shall submit the case to its competent authorities in accordance with its laws or regulations.

(d) Each contracting State shall take appropriate measures to prohibit the deliberate use of any civil aircraft registered in that State or operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in that State for any purpose inconsistent with the aims of this Convention. This provision shall not affect paragraph (a) or derogate from paragraphs (b) and (c) of this Article.”

3. SPECIFIES, pursuant to the provision of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and two as the number of contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

4. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State, which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and second instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any contracting States ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-fifth Session (Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the 10th day of May of the year one thousand nine hundred and eighty-four, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

Assad Kotaite Yves Lambert
President of the 25th Session
(Extraordinary) of the Assembly
Secretary General

Az 1984. május 10-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése

ÖSSZEÜLT 1984. május 10-i huszonötödik (rendkívüli) montreali ülésén,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a nemzetközi polgári repülés nagymértékben hozzájárulhat a világ nemzetei és népei közötti barátság és megértés létrehozatalában és megőrzésében, és ennek megsértése azonban az általános biztonságot fenyegető veszéllyé válhat,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy kívánatos a súrlódások elkerülése és annak elősegítése, hogy a nemzetek és népek együttműködjenek, amelyen a világbéke múlik,

TUDOMÁSUL VÉVE annak szükségességét, hogy a nemzetközi polgári repülés fejlesztése biztonságos és rendezett módon történjen,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az emberiesség alapvető megfontolásaival összhangban biztosítani kell a polgári légijárművek fedélzetén az emberek biztonságát és életét,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményben a Szerződő Államok

- elismerik, hogy minden Állam teljes és kizárólagos joggal bír a területe feletti légtér tekintetében,

- vállalják, hogy kellő hangsúlyt kap a polgári légijármű navigációjának biztonsága, amikor állami légijárműveik vonatkozásában adnak ki rendelkezéseket, és

- egyetértenek abban, hogy a polgári repülést az Egyezmény célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen célra nem használják,

TUDOMÁSUL VÉVE a Szerződő Államok azon eltökéltségét, hogy kellő intézkedéseket tegyenek arra irányulóan, hogy megelőzzék másik Államok légterének megsértését és azt, hogy a polgári repülést az Egyezmény célkitűzéseivel összeférhetetlen célra használják, és hogy a nemzetközi polgári repülés biztonságát tovább növeljék,

TUDOMÁSUL VÉVE a Szerződő Államok általános kívánalmát a repülésben lévő polgári légijárművek elleni fegyverhasználatot tiltó elv újbóli megerősítésre,

1. ELHATÁROZÁSRA JUT, hogy emiatt kívánatos módosítani a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt,

2. JÓVÁHAGYJA, a fent hivatkozott Egyezmény 94. cikk (a) bekezdése rendelkezésének megfelelően a hivatkozott Egyezmény következő javasolt módosítását:

A 3. cikk után beillesztendő az új 3. bis:

3. bis

(a) A Szerződő Államok elismerik, hogy mindegyik Államnak tartózkodnia kell a repülésben lévő polgári légijármű elleni fegyverhasználat alkalmazásától, és hogy elfogás esetén a fedélzeten lévő emberek életét és a légijármű biztonságát sem veszélyeztethetik. Ez a rendelkezés nem értelmezhető úgy, hogy bármi módon módosítaná az Államoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogait és kötelezettségeit.

(b) A Szerződő Államok elismerik, hogy szuverenitásának gyakorlásaként minden Állam jogosult a területe felett felhatalmazás nélkül repülő polgári légijármű leszállásának követelésére valamely kijelölt repülőtéren, vagy ha megalapozott okból arra a következtetésre jut, hogy azt az Egyezmény célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen célra használják; az ilyen légijárműnek bármely egyéb utasítást adhat, amellyel véget vet az ilyen jogsértéseknek. E célból a Szerződő Államok bármely alkalmas eszközt felhasználhatnak, amelyek összeegyeztethetők a nemzetközi jog vonatkozó szabályaival, beleértve az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseit, különösképpen a jelen cikk (a) bekezdését. Minden egyes Szerződő Állam egyetért, hogy a polgári légijárművek elfogásáról szóló hatályos rendelkezéseit közzéteszi.

(c) Minden polgári légijármű köteles eleget tenni a jelen cikk (b) bekezdésének megfelelően kiadott utasításnak. Evégett, minden egyes Szerződő Állam köteles megalkotni nemzeti törvényeiben és rendeleteiben minden szükséges rendelkezést, amely által az abban az Államban lajstromozott polgári légijárműre, vagy olyan üzemben tartó által üzemeltetett polgári légijárműre, amelynek fő üzletviteli helye vagy állandó tartózkodási helye abban az Államban van, kötelezővé teszi e megfelelést. Minden egyes Szerződő Állam köteles súlyosan büntethetővé tenni ezen alkalmazandó törvények és rendeletek bárminemű megsértését, és az ügyet törvényei és rendeletei szerint köteles az illetékes hatósága elé terjeszteni.

(d) Minden egyes Szerződő Állam köteles megfelelő lépéseket tenni annak megtiltására, hogy az abban az Államban lajstromozott polgári légijárművet, vagy olyan üzemben tartó által üzemeltetett polgári légijárművet, amelynek fő üzletviteli helye vagy állandó tartózkodási helye abban az Államban van, előre megfontoltan az Egyezmény célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen célokra használják. E rendelkezés nem lehet kihatással a jelen cikk (a) bekezdésére, vagy nem korlátozhatja a (b) és (c) bekezdést.”

3. MEGHATÁROZZA a hivatkozott Egyezmény említett 94. cikk (a) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően, hogy egyszázkettő azon Szerződő Államoknak a száma, amelyek megerősítését követően az előzőekben közölt javasolt módosítás hatályba kell, hogy lépjen, és

4. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára Jegyzőkönyvet készítsen angol, francia, orosz és spanyol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett javasolt módosítást és az alábbiakban következőket:

a) A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és Főtitkára írja alá.

b) A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott Egyezményt megerősítette, vagy ahhoz csatlakozott.

c) A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.

d) A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor az egyszázkettedik megerősítő okiratot letétbe helyezték.

e) A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének letétbe helyezési napjáról.

f) A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény valamennyi Szerződő Államát arról a napról, amelyen a Jegyzőkönyv hatályba lép.

g) A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg, akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél letétbe helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében a jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.

ENNEK HITELÉÜL - a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése fent említett huszonötödik (rendkívüli) Ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.

KÉSZÜLT Montrealban, az ezerkilencszáznyolcvannegyedik évi május hó tizedik napján, egy-egy példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt aláíró összes Államnak.

Assad Kotaite Yves Lambert
a Közgyűlés
25. (rendkívüli) Ülésének Elnöke
Főtitkár”

3. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad

a) Az 1990. október 26-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdését módosító Jegyzőkönyv;

b) Az 1995. szeptember 29-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv;

c) A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény hiteles ötnyelvű szövegéről szóló Jegyzőkönyv;

d) Az 1998. október 1-jén, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv;

e) A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény hiteles hatnyelvű szövegéről szóló Jegyzőkönyv

kötelező hatályának elismerésére.

4. § (1) Az Országgyűlés az 1990. október 26-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdését módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(2) Az 1990. október 26-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésról szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdését módosító Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Protocol relating to an amendment to Article 50(a) of the Convention on International Civil Aviation signed at Montreal on 26 October 1990

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-eighth Session (Extraordinary) at Montreal on 25 October 1990;

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States;

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-three to thirty-six;

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

„In Article 50(a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing ‘thirty-three’ by ‘thirty-six’.”;

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General,

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and eighth instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-eighth Session (Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the twenty-sixth day of October of the year one thousand nine hundred and ninety, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

Assad Kotaite S. S. Sidhu
President
of the Twenty-eighth Session
(Extraordinary) of the Assembly
Secretary General

Az 1990. október 26-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdését módosító Jegyzőkönyv

A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEÜLT huszonnyolcadik (rendkívüli) ülésén, 1990. október 25-én Montrealban;

TUDOMÁSUL VÉVE számos Szerződő Államnak azt a kívánságát, hogy bővítsék a Tanács tagságának létszámát annak érdekében, hogy a Szerződő Államok megnövekedett képviselete révén jobb egyensúlyt biztosítsanak;

MEGFELELŐNEK TARTVA, hogy e testület taglétszámát harminchárom főről harminchatra emeljék;

SZÜKSÉGESNEK TARTVA, hogy a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt, a fent említett célból módosítsák;

1. JÓVÁHAGYJA, hogy a fent említett Egyezmény 94. cikk (a) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a következőkben javasolt módosítást hajtsák végre a hivatkozott Egyezményben:

„Az Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének második mondatát úgy kell módosítani, hogy a „harminchárom” szót a „harminchat” szóra cserélik.”

2. HATÁROZATOT HOZ a hivatkozott Egyezmény már említett 94. cikk (a) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, hogy a Szerződő Államok száma száznyolc, amelyek megerősítését követően a javasolt módosítás hatályba lép;

3. ELHATÁROZZA, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára készítsen angol, francia, orosz és spanyol nyelvű Jegyzőkönyvet, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett módosítást és az alábbiakban következőket:

a) A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és Főtitkára írja alá.

b) A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott Egyezményt jóváhagyta vagy ahhoz csatlakozott.

c) A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.

d) A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor a száznyolcadik megerősítő okiratot letétbe helyezték.

e) A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének letétbe helyezési napjáról.

f) A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény összes Szerződő Államát arról a napról, amikor a Jegyzőkönyv hatályba lép.

g) A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg, akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél letétbe helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében, a jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.

ENNEK HITELÉÜL - a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet fent említett Közgyűlése huszonnyolcadik (rendkívüli) ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.

KÉSZÜLT Montrealban, az ezerkilencszázkilencvenedik évi október hó huszonhatodik napján, egy-egy példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek egyes szövegei egyaránt hitelesek. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt aláíró összes Államnak.

Assad Kotaite S. S. Sidhu
a Közgyűlés huszonnyolcadik
(rendkívüli) Ülésének Elnöke
Főtitkár”

5-8. § * 

9. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 5-8. §-a a Jegyzőkönyvekben meghatározott időpontokban lép hatályba.

(3) Az 5-8. §-okban található Jegyzőkönyvek, illetve az 5-8. §-ok hatálybalépésének naptári napját - annak ismertté válását követően - a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.