A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Bükkhát természetvédelmi terület elnevezéssel védetté, továbbá Bükkhát erdőrezervátum néven erdőrezervátummá nyilvánítom az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 452,2 hektár kiterjedésű területet.

2. § A Bükkhát természetvédelmi területen belül fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 8,4 hektár kiterjedésű területet.

3. § A Bükkhát erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 58,4 hektár kiterjedésű területet.

4. § A védetté nyilvánítás célja a területen található védett növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, valamint az erdőben zajló természetes folyamatok kutatásának, megfigyelésének, továbbá a természetközeli módon végzett erdőgazdálkodást megalapozó gyakorlati ismeretek megszerzésének elősegítése.

5. § (1) A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és - erdő esetében - a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Baranyahídvég

062, 063, 065

Páprád

052, 053, 054, 055, 056, 057, 082, 083, 084 hrsz.-ből 9,3 ha (084a), 084 hrsz.-ből 3,3 ha (084b), 085, 086, 087, 088, 089 hrsz.-ből 10,4 ha (089a), 089 hrsz.-ből 2,0 ha (089b), 090, 091, 092, 093, 094 hrsz.-ből 4,5 ha (094a), 094 hrsz.-ből 2,2 ha (094b), 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116.

Sámod

017, 018.

Vajszló

0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171/2.

2. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Páprád

088 helyrajzi számú földrészletből 29 A, 29 B, 29 TI, 089a helyrajzi számú földrészletből 28 B, 099 helyrajzi számú földrészletből 30 B, 0100 helyrajzi számú földrészletből 31 B erdőrészletek.

3. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Páprád

089a helyrajzi számú földrészletből 28 A, 089b helyrajzi számú földrészletből 28 NY, 28 TI, 090 helyrajzi számú földrészletből 27 A, 27 NY, 091 helyrajzi számú földrészletből 27 A, 093, 096 helyrajzi számú földrészletből 32 E, 32 F, 32 NY2, 097 helyrajzi számú földrészletből 31 A, 32 B, 32 NY2, 098 helyrajzi számú földrészletből 31 A, 31 NY, 099 helyrajzi számú földrészletből 30 A, 30 NY, 0100 helyrajzi számú földrészletből 31 A erdőrészletek.

Vajszló

0157 helyrajzi számú földrészletből 13 A, 13 NY, 0158 helyrajzi számú földrészletből 14 A, 14 NY erdőrészletek.

4. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Őrizze meg a terület erdőtársulásait, az azokban érvényesülő természetes folyamatokat, valamint a terület egyéb természeti, táji értékeit,

- őrizze meg a síkvidéki gyertyános-tölgyesek (Fraxino pannonicae-Carpinetum) és a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Scillo vindobonensi-Ulmetum) reliktum állományait,

- őrizze meg és tartsa fenn a terület védett és fokozottan védett növény- és állatfajait, illetve ezek élőhelyét,

- biztosítsa a terület - a természetvédelem érdekeit előtérbe helyező - kutatásának, bemutatásának feltételeit,

- biztosítson lehetőséget természetvédelmi célú oktatásra.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A természet- és tájvédelem érdekeinek alárendelt, azok sérelme nélkül, az erdőrezervátumokra érvényes általános elvek szem előtt tartásával megvalósuló erdőkezelés.

- A magterületen a természetes erdődinamikai folyamatok érvényesülésének biztosítása a beavatkozás mellőzésével.

- A védőzónában folyamatos erdőborítottságot biztosító, őshonos fafajokból álló, vegyes korú, természetközeli erdőállományt kialakító erdőgazdálkodás megvalósítása.

- A folyamatos erdőborítottságot biztosító erdőkezelési eljárások előnyben részesítése az erdőtervezési és erdőfelügyeleti eljárások során.

- A nem őshonos fafajokból álló erdőállományok átalakítása őshonos fafajokból álló erdővé.

- A vizes élőhelyek megőrzése érdekében a vízfolyások menti területeken a beavatkozások mellőzése.

- A természetes élővilágot veszélyeztető invazív fajok (pl. akác) visszaszorítása.

- A látogatók természetvédelmi szemléletének erősítésé, a szakmai célú látogatás feltételeinek biztosítása.

- A terület természeti adottságaiban, állapotában bekövetkező változások nyomon követése és dokumentálása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1. és a 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz nem köthető kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. *  Vadgazdálkodás

- A vadállományt a körzeti vadgazdálkodási tervben meghatározott, az élőhelyet még nem veszélyeztető vadlétszám szintjére kell csökkenteni.

- Vadgazdálkodási berendezések létesítése az erdőrezervátum magterületen tilos. Az erdőrezervátum védőzónában létesítendő vadgazdálkodási berendezés engedélyezési eljárása során a természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el.

- A fekete gólya (Ciconia nigra) és vörös kánya (Milvus milvus) fészkek 100 m-es körzetében március 1. és július 31. között mindennemű vadászati tevékenység tilos.

- Intenzív vadtartást szolgáló létesítmény üzemeltetése tilos.

- A területen csak őshonos vadfajok tarthatók fenn. A meglévőkön túl új vadfajok betelepítése tilos.

- Az erdőrezervátum magterületet a természetes felújulás érdekében be kell keríteni.

- Az erdőrezervátum védőzónában a vadlétszám a körzeti vadgazdálkodási tervben meghatározott, az élőhelyet még nem veszélyeztető szintre való csökkentéséig a felújításokat - lehetőség szerint az idősebb tömböket is - be kell keríteni.

3.1.2. *  Terület- és földhasználat

- Tilos olyan tevékenységet folytatni, olyan létesítményt elhelyezni és üzemeltetni, amely a terület erdőrezervátum funkciójának betöltését zavarja vagy veszélyezteti.

- Vízrendezési beavatkozás engedélyezési eljárása során a természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása kiadása vagy szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el. Zsilip, áteresz kizárólag a természetvédelmi célú vízellátás biztosítása érdekében tervezhető, építhető és működtethető.

3.1.3. Látogatás

- Az erdőrezervátum védőzóna szabadon látogatható, kivéve azokat az erdőtagokat, ahol fekete gólya és vörös kánya fészkek találhatók. Ezen erdőtagok március 1. és július 31. között nem látogathatók. A megjelölt időszakban az igazgatóság tájékoztatja a látogatókat a korlátozásról.

- A terület gépjárművel nem látogatható. A földutakat lehetőség szerint sorompókkal kell lezárni.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

- Biztosítani kell a szervezett látogatás lehetőségét szakmai csoportok részére az erdőrezervátum védőzónában a 2003-ban megkezdett csoportos felújítási kísérletek eredményeinek minél szélesebb szakmai körben való megismertetése érdekében.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

- A területen kizárólag kutatók végezhetnek kutatást a természetvédelem érdekeivel összhangban álló témában, az igazgatóság szakvéleménye figyelembevételével kiadott engedély és részletes kutatási terv birtokában.

- A kutatás eredményeiről évente kutatási jelentést kell leadni az igazgatóság részére.

3.2. Művelési ághoz köthető kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

a) Erdőrezervátum magterület

- Az erdőrezervátum magterületen belül mindennemű beavatkozás tilos.

- A nagyvadetetőt és a magasleseket az erdőrezervátum magterületről el kell távolítani.

b) Erdőrezervátum védőzóna

- Az erdőrezervátum védőzónában kísérleti gazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy ott természeteshez közelítő, őshonos fajokból álló, vegyes korú, fajokban gazdag erdő álljon.

- A fiatal állományokban a szükséges erdészeti beavatkozások során természetközeli módszereket kell alkalmazni.

- Azokban a középkorú, idősebb erdőrészletekben, melyek elérték a magtermő kort (kb. 70 év), fokozatosan át kell térni a vágásosról a szálaló üzemmódra.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

3.2.2. Szántók kezelése

- A vadföldként erdészeti üzemtervezett szántókat gyepterületté kell átalakítani, az átalakítást követően gyepként kell kezelni.

3.2.3. Gyepek kezelése

- A gyepeket kaszálással kell fenntartani.


  Vissza az oldal tetejére