A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2007. (II. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság közötti, a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, 2007. február 16-án aláírt Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, 2007. február 16-án aláírt Igazgatási Megállapodás kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Igazgatási Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Igazgatási Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Igazgatási Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonság tárgyában kötött egyezmény végrehajtására

Figyelemmel a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között Budapesten, 2006. május 12-én a szociális biztonság tárgyában aláírt egyezmény 15. cikkében foglaltakra, az illetékes hatóságok,

Magyarország részéről

az Egészségügyi Minisztérium,

a Koreai Köztársaság részéről

az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Meghatározások

(1) A jelen Igazgatási Megállapodás alkalmazásában az „Egyezmény” a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország) és a Koreai Köztársaság (a továbbiakban: Korea) között a szociális biztonság tárgyában Budapesten, 2006. május 12-én aláírt egyezményt jelenti.

(2) Minden egyéb a jelen Igazgatási Megállapodásban használt fogalom esetében az Egyezmény fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. cikk

Kapcsolattartó szervek

(1) Az Egyezmény 15. cikke (2) bekezdésének értelmében kapcsolattartó szervek az alábbiak:

Magyarország részéről:

a) az Egyezmény 6-10. cikkeinek és a jelen Igazgatási Megállapodás II. részének alkalmazását kivéve, valamennyi ügy tekintetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), és

b) az Egyezmény 6-10. cikkeinek és a jelen Igazgatási Megállapodás II. részében foglaltak alkalmazásának tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), vagy bármely egyéb szerv, amelyet Magyarország illetékes hatósága a későbbiekben kijelöl;

Korea részéről:

a Nemzeti Nyugdíjszolgálat.

(2) A jelen Igazgatási Megállapodásban rögzített feladatokat a kapcsolattartó szervek hajtják végre. Az Egyezmény végrehajtása során a kapcsolattartó szervek közvetlenül kapcsolatba léphetnek egymással, valamint az érintett személyekkel vagy az általuk megbízott személyekkel. A kapcsolattartó szervek az Egyezmény végrehajtása során támogatják egymást.

II. Rész

A BIZTOSÍTOTTI JOGVISZONYRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK

3. cikk

A biztosítotti jogviszony igazolása

(1) Ha az Egyezmény II. részének rendelkezéseivel összhangban az egyik Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni, ezen Szerződő Félnek a kapcsolattartó szerve a munkáltató vagy az önálló vállalkozó kérelmére igazolást ad ki, amelyben igazolja, hogy a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó ezen Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, és megjelöli az igazolás érvényességének időtartamát. Ezen igazolás alapján a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó mentesül a másik Szerződő Fél kötelező biztosításra vonatkozó jogszabályainak hatálya alól.

Az említett munkavállaló és önálló vállalkozó, valamint a munkavállaló munkáltatója és a másik Szerződő Fél kapcsolattartásért felelős hivatala jogosult az igazolásból egy másolatot kapni.

(2) Az Egyezmény 7. cikkének (2) bekezdésében említett kérelmet azon Szerződő Fél kapcsolattartó szervének kell benyújtani, amelynek jogszabályait a kérelem alapján alkalmazni kellene.

III. Rész

AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Igénybejelentések feldolgozása

(1) Ha az egyik Szerződő Fél kapcsolattartó szervéhez a másik Szerződő Fél jogszabályai szerinti ellátás iránti igénybejelentés érkezik, akkor az előbbi késedelem nélkül eljuttatja az igénybejelentést a másik Szerződő Fél kapcsolattartó szervéhez, megjelölve az igénybejelentés beérkezésének dátumát.

(2) Az igénybejelentéssel együtt az első Szerződő Fél kapcsolattartó szerve eljuttatja mindazokat a rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek lehetnek a másik Szerződő Fél teherviselője számára a kérelmezőnek az ellátásra való jogosultsága megállapításához.

(3) Az igénybejelentőre és a családtagjára vonatkozó, az igénybejelentésben feltüntetett személyes adatokat az első Szerződő Fél kapcsolattartó szerve ellenőrzi, annak igazolása érdekében, hogy azokat dokumentumok támasztják alá. Az igazolandó információtípusokat a Szerződő Felek kapcsolattartó szervei, közös megegyezéssel határozzák meg.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett igénybejelentés és dokumentumok mellett az első Szerződő Fél kapcsolattartó szerve eljuttatja a másik Szerződő Fél kapcsolattartó szervéhez azt a kapcsolattartást szolgáló formanyomtatványt, amely tartalmazza az első Szerződő Fél jogszabályai szerint beszámítandó biztosítási időszakokat.

(5) A másik Szerződő Fél teherviselője ezt követően elbírálja a kérelmező jogosultságát, és kapcsolattartó szervén keresztül értesíti döntéséről a kérelmezőt és az első Szerződő Fél kapcsolattartó szervét.

5. cikk

Orvosi vizsgálatok

(1) Az egyik Szerződő Fél kapcsolattartó szerve a másik Szerződő Fél kapcsolattartó szerve részére, ennek kérésére, ingyenesen teszi hozzáférhetővé az igénylő vagy a kedvezményezett rokkantságára vonatkozó birtokában lévő orvosi információkat és dokumentumokat.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél teherviselője megkívánja, hogy egy kérelmező vagy igényjogosult, aki a másik Szerződő Fél területén tartózkodik vagy lakik, orvosi vizsgálaton essen át, az utóbbi Szerződő Fél teherviselője, az első Szerződő Fél teherviselőjének kérésére, intézkedik e vizsgálat elvégeztetéséről nemzeti jogszabályaival összhangban. Ha az orvosi vizsgálat kizárólag az azt kérő teherviselő céljait szolgálja, az adott teherviselő megtéríti a másik Szerződő Fél teherviselőjének a vizsgálat költségeit. Amennyiben azonban az orvosi vizsgálat mindkét teherviselő céljait szolgálja, költségek megtérítésére nem kerül sor.

(3) A felmerült költségek részletes kimutatásának kézhezvételekor az első Szerződő Fél kapcsolattartó szerve késedelem nélkül megtéríti a másik Szerződő Fél kapcsolattartó szervének a (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása következtében azt megillető összegeket.

6. cikk

Ellátások nyújtása

(1) Az ellátásokat a teherviselők közvetlenül a jogosultak részére fizetik ki.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél teherviselője a másik fél valutájában fizet ellátást, az átváltási árfolyam a fizetés napján érvényes valutaárfolyam.

7. cikk

Statisztikai kimutatások cseréje

A Szerződő Felek teherviselői évi rendszerességgel kicserélik a jelen Igazgatási Megállapodás 3. cikke alapján általuk kiállított igazolások számára és az Egyezmény alapján teljesített kifizetésekre vonatkozó statisztikai kimutatásaikat. E statisztikai kimutatásoknak tartalmazniuk kell a kedvezményezettek számára, továbbá a kifizetett ellátások összesített összegére vonatkozó adatokat, ellátástípusok szerinti bontásban. A statisztikai kimutatásokat az összekötő szervek által megállapított formanyomtatványon kell megküldeni.

IV. Rész

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Nyomtatványok és részletes eljárások

(1) A jelen Igazgatási Megállapodás függvényében a Szerződő Felek kapcsolattartó szervei állapodnak meg az Egyezmény végrehajtásához szükséges formanyomtatványokról és részletes eljárásokról.

(2) Az egyik Szerződő Fél kapcsolattartó szerve a rá irányadó jogszabályok szerint visszautasíthatja a másik Szerződő Fél jogszabályai szerinti ellátás megállapítása iránti igénybejelentési nyomtatvány átvételét, ha ez a nyomtatvány nem egyezik meg a kölcsönösen elfogadott formanyomtatvánnyal.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez az Igazgatási Megállapodás az Egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba és ugyanazon időtartamig hatályos.

Készült két-két példányban, Budapesten, 2007. február 16-án, magyar, koreai és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság illetékes hatóságai nevében A Koreai Köztársaság illetékes hatóságai nevében”

4. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Igazgatási Megállapodás 9. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Igazgatási Megállapodás, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 


  Vissza az oldal tetejére