A jogszabály mai napon ( 2023.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi XXVI. törvény

az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról * 

Annak érdekében, hogy az állam számára szavazatelsőbbséget biztosító részvény jogintézménye az európai közösségi joggal összhangban megszüntetésre kerüljön, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 2007. január 1-jén hatályos mellékletében felsorolt gazdasági társaságok által a Priv. tv. 7. §-ának (5) bekezdése, illetve jogszabály vagy kormányhatározat alapján kibocsátott részvényhez a Priv. tv. 7. §-a, illetve jogszabály vagy kormányhatározat alapján fűződő elsőbbségi jogokat a társaság legfőbb szerve köteles megszüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az érintett gazdasági társaság legfőbb szerve az e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a társaság alapszabályát e törvény rendelkezései szerint módosítani.

(3) Amennyiben a társaság nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az (1) bekezdésben meghatározott részvényekhez fűződő jogok e törvény erejénél fogva megszűnnek, és a részvény törzsrészvénnyé alakul át.

2-6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a „vagy tartós kisebbségi tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel” szövegrész hatályon kívül helyezése nem érinti azon gazdasági társaságok koncessziós tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát, amelyekben 2003. december 31. napján az állam 1 db szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezett.

(4) * 

Melléklet a 2007. évi XXVI. törvényhez *