A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (4) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet 1. melléklete határozza meg azokat a közegészséget veszélyeztető betegségeket és a kórokozó hordozó állapotokat, amelyeket a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy és a harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban együtt: külföldi) magyarországi beutazásának és tartózkodásának engedélyezése, illetve a közegészségügyi okból történő kiutasítására történő javaslattétel során figyelembe kell venni.

(2) *  A külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a 2. melléklet szerint értesíti a Menekültügyi és Bevándorlási Hivatalnak a külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságát a külföldi személy 1. melléklet szerinti betegségéről vagy kórokozó hordozó állapotáról.

2. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

A közegészséget veszélyeztető betegségek és kórokozó hordozó állapotok

- tuberkulózis (tbc),

- HIV-fertőzés,

- luesz,

- hastífusz és paratífusz baktériumhordozó állapot,

- hepatitis B.

2. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez * 

.......................... FŐVÁROSI/VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

........../......... SZÁM

Értesítés
külföldi személy közegészséget veszélyeztető betegségéről, illetve kórokozó hordozó állapotáról

1. A külföldi személyes adatai:

Családi név: ...........................................................................................................................

Utónév: ..................................................................................................................................

Születési családi és utónév: ...................................................................................................

Születési hely, idő: ................................................................................................................

Állampolgárság: ....................................................................................................................

Magyarországi lakóhely, szálláshely, tartózkodási hely: ......................................................

Útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................

A tartózkodásra jogosító hatósági engedély kelte száma: .....................................................

2. A külföldi a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 1. mellékletében felsorolt, a külföldiek beutazása és magyarországi tartózkodása szempontjából közegészséget veszélyeztetőnek minősülő betegség(ek)ben, illetve kórokozó hordozó állapot(ok)ban

- szenved,

- fertőzőképes,

- kórokozó hordozó állapotban van.  * 

3. A külföldi kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban nem részesül, és a gondozásba vétel, illetve a rendszeres orvosi ellenőrzés szabályait nem tartja be.

4. A 2. pont szerinti betegség jelentkezésének időpontja * :

................................., 20...................................... hó ...... nap

...........................................
a kormányhivatal nevében és képviseletében eljárva