A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben foglalt nitrátérzékeny területeket a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerint tematikus rétegként, blokkok szintjén – a nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban – e rendelet mellékleteként közzéteszem.

(2) *  A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) évenkénti felülvizsgálata során bekövetkező blokkváltozások alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által átadott blokkazonosító változásokat az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

2. § *  A nitrátérzékeny területek azonosítása érdekében a talajvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a MePAR Böngésző feladatellátásra alkalmas formátumához térítésmentesen férnek hozzá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. § *  Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 43/007. (VI. 1.) FVM rendelethez *