A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 77. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az alábbiakat rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,

c) a külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra,

d) *  a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

e) arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet), aki/amely a számítógépes program vagy integrált informatikai rendszer (a továbbiakban együtt: szoftver) – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján – szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkezik.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  gyógyszer: a Gyftv. 3. § 2. pontja szerinti gyógyszer;

b) *  gyógyszertörzs: az a) pont szerinti gyógyszerek befogadásáról szóló első fokú döntést hozó szerv (NEAK) által honlapján közzétett, valamennyi gyógyszer teljes körét és az azok adataiban bekövetkezett változásokat folyamatosan követő adatbázis;

c) *  TTT (Társadalombiztosítási Támogatási Termék) kód: a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáskor a NEAK által adott, a konkrét gyógyszer azonosítását szolgáló 9 számjegyből álló kód;

d) *  napi terápiás költség (NTK): a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § u) pontja szerinti fogalom;

e) térítési díj: a társadalombiztosítási támogatás összegével csökkentett fogyasztói ár;

f) napi térítési díj: a térítési díjból az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott adott hatóanyagra jellemző napi dózis (a továbbiakban: DDD) alapján számított napi költség, amennyiben a DDD nem definiálható, az egységnyi hatóanyagra jutó térítési díj;

g) DOT (Days of Treatment): a terápiás napok száma;

h) integrált informatikai rendszer: olyan számítógépes program, amely az egészségügyi szolgáltató tevékenységének több logikailag elhatárolható részét kiszolgálja, beleértve a gyógyszerrendelést támogató modult;

i) *  nyilvántartási szám: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) vagy az Európai Unió Bizottsága által a gyógyszer forgalomba hozatalra engedélyezése során adott azonosító szám.

3. § (1) *  A Gyftv. 45. §-ának (1) bekezdése szerinti szoftvert a NEAK minősíti.

(2) *  A NEAK a minősítési eljárás során azt a szoftvert minősíti megfelelőnek, amely eleget tesz a 4. §-ban és a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletben, továbbá elősegíti az orvos munkáját a Gyftv. 8. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében.

(3) Nem felel meg a minősítés feltételeinek az a szoftver, amely

a) a gyógyszer ára, lényeges tulajdonsága – így különösen összetétele, használata, valamint kezelése, továbbá eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja – tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon jelenít meg, a gyógyszert megtévesztésre alkalmas jelzővel látja el vagy a gyógyszer lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad;

b) a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásával összefüggő, az orvos és a fogyasztó/beteg döntését befolyásoló körülményekről – így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, az engedményekről – megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad;

c) *  az e rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon, bármely gyógyszergyár által gyártott gyógyszer(ek) alkalmazására ösztönző felhívást tartalmaz;

d) * 

(4) *  A NEAK integrált informatikai rendszerek gyógyszer-rendelését támogató modulját is minősíti. Ez esetben a minősítés tényét igazoló határozatnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a minősítés mely modulra vonatkozik.

4. § (1) A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie: * 

a) elektronikus aláírás alkalmazásának beépítésére,

b) *  papíralapú vény esetén „extra vonalkód” képzésére és vényre nyomtatására,

c) a közgyógyellátás igényléséhez szükséges külön jogszabály szerinti orvosi igazolás előállítására és kinyomtatására,

d) *  a külön jogszabály alapján – a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés mutatójaként – az egészségügyért felelős miniszter által naptári félévente meghatározott célérték megjelenítésére, továbbá annak megjelenítésére, hogy az adott gyógyszer rendelése a külön jogszabály szerint értékelés alá eső ATC csoportba tartozik-e és amennyiben igen, úgy az egy napi terápiára számolt támogatása a célérték alá, vagy fölé esik,

e) *  olyan figyelmeztető szöveg megjelenítésére, amely jelzi – minden hónap 1. napjától – hogy új gyógyszertörzs van érvényben és figyelmeztet a frissítés szükségességére,

f) *  a külön jogszabály szerinti „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlap előállítására és kinyomtatására,

g) *  külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzője számának, valamint a szakorvosi javaslat keltének vényre nyomtatására,

h) *  arra, hogy a felhasználó orvos a megszerzett szakképesítéseit rögzítse, és ennek alapján a külön jogszabály által szakorvosi szakképesítéshez kötött, támogatással történő gyógyszerrendelés esetén kizárólag a külön jogszabályban megjelölt szakképesítéssel rendelkező felhasználó orvos esetén tegye lehetővé a vény kinyomtatását,

i) *  az R. alapján naptári félévente meghatározott preferált referencia ársávba tartozó termékek megjelenítésére,

j) *  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti nemzetközi szabadnéven történő rendelésre,

k) *  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti időpont vényre nyomtatására,

l) *  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére,

m) *  a vény adatainak elküldésére az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) elektronikus vénynyilvántartása részére,

n) *  az EESZT-ben rögzített elektronikus vény egyedi azonosítójának és csoportazonosítójának vonalkóddal történő kinyomtatására,

o) *  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti, az EESZT vénynyilvántartásába küldött elektronikus vényről felírási igazolás készítésére és kinyomtatására,

p) *  az EESZT által szolgáltatott, az EESZT vénynyilvántartás adataiból a gyógyszerelési történet lekérdezésére és megjelenítésére,

q) *  az EESZT által szolgáltatott egészségügyi profil adatainak lekérdezésére és megjelenítésére.

(2) *  Az extra vonalkód adattartalmát és műszaki leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2a) *  Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító és csoportazonosító vonalkódjának műszaki leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A szoftvernek a gyógyszerrendelés támogatásához a NEAK által közzétett gyógyszertörzzsel azonos tartalmú adatokat kell használnia. A gyógyszertörzs (5) bekezdésben felsorolt adatain változtatást eszközölni nem lehet. A gyógyszertörzs adatállományának formátumát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentősen eltérő módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:

a) *  hatóanyag alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén:

aa) preferált referencia ársávba tartozó gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportokban, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítményeket, valamint a referenciakészítmény napi terápiás költségével megegyező, valamint annál alacsonyabb napi terápiás költségű készítményeket, színkódolás esetén zöld színnel,

ab) *  azokban a csoportokban, ahol történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás költségénél több, mint 15%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportok esetén, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás költségénél kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel,

ac) *  a referenciakészítmény napi terápiás költségénél 20%-kal, vagy több mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű készítményeket, színkódolás esetén piros színnel,

ad) azon hatóanyag alapú fix csoportokba tartozó gyógyszereket, amelyek ára a preferált referencia ársáv kialakítását követően a preferált referencia ársáv feltételeinek megfelel, de a gyógyszer nem lett preferált, színkódolás esetén fehér színnel;

b) *  a terápiás fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi térítési díja alapján a legalacsonyabb napi térítési díjú terméktől a legmagasabb napi térítési díjú gyógyszerig emelkedő sorrendben kell rendezni a gyógyszereket, egyenlő napi térítési díjú készítményeket nevük betűrendjének növekvő sorrendjében kell rendezni, továbbá a preferált készítményeket megjelölni;

c) „TT” jelzéssel kell ellátni valamennyi gyógyszert, mely törlésre került a gyógyszernyilvántartásból, de a Gyftv. 31. §-ának (2) bekezdése alapján történő delistázására még nem került sor;

d) „U” jelzéssel – színjelölés alkalmazása esetén szürke jelöléssel – kell ellátni az újonnan a támogatási rendszerbe befogadott gyógyszereket, amíg a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, illetve forgalmazója nem igazolja a gyógyszer első gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezethez történő kiszállítását;

e) a fix csoportba nem tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi terápiás költsége alapján a legalacsonyabb NTK-jú terméktől a legmagasabb NTK-jú gyógyszerig emelkedő sorrendben kell rendezni a gyógyszereket. Egyenlő NTK-jú készítményeket nevük betűrendjének növekvő sorrendjében kell rendezni;

f) *  biológiai gyógyszerek csoportjába tartozó gyógyszerek esetén

fa) a preferált biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén zöld színnel,

fb) a preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél legalább 10%-kal magasabb napi terápiás költségű biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel.

(5) *  A szoftver által használt gyógyszertörzsnek a NEAK által közzétett törzsállományból gyógyszerenként minimálisan tartalmaznia kell:

a) a gyógyszer

aa) TTT kódját,

ab) nyilvántartási számát,

ac) nevét,

ad) kiszerelését,

ae) hatóanyagának nevét és ATC kódját,

af) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, napi terápiás költségét,

ag) *  közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásának mértékét, összegét, térítési díját támogatási jogcímenként,

ah) a gyógyszerek osztályozására vonatkozó külön jogszabály szerinti speciális jelzést,

ai) *  az NNGYK által megállapított egyenértékűség e rendelet 2. számú melléklete szerinti kódját,

aj) *  költséghatékonysági kategória e rendelet 2. számú melléklete szerinti kódját;

b) jogcímenként „I” karaktert, ha a gyógyszer

ba) üzemi baleset jogcímen,

bb) kiemelt támogatással,

bc) emelt támogatással,

bd) közgyógyellátás jogcímén

rendelhető;

c) közgyógyellátási keretre való elszámolhatóság szempontjából

ca) „1” jelölést, ha a gyógyszer közgyógyellátási keretre elszámolható,

cb) „2” jelölést, ha a gyógyszer közgyógyellátási keretre nem számolható el;

d) normatív, emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén a gyógyszert magába foglaló fix csoport azonosítóját jogcímenként;

e) *  hogy az adott gyógyszer egy napi terápiára számolt támogatása a külön jogszabály szerinti célérték alá, vagy fölé esik;

f) *  emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén az adott gyógyszerhez tartozó, a külön jogszabályban meghatározott indikációs pont (pontok) szövegét és az indikációs pontban (pontokban) szereplő BNO kódot (kódokat);

g) *  emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén

ga) a külön jogszabályban meghatározott indikációs pontban szereplő szakvizsga megnevezését,

gb) a külön jogszabályban meghatározott indikációs pontban megjelenő kijelölt intézmény megnevezését,

gc) amennyiben az szakorvosi javaslatra rendelhető, úgy ennek tényét, valamint a javaslat időtartamának megjelölését.

(6) *  Ha e rendelet valamely adat vényre nyomtatását vagy kinyomtatását írja elő, azon elektronikus vény esetében a 4. § (1) bekezdés n)–o) pontja kivételével az adat EESZT útján történő elektronikus rögzítését kell érteni.

5. § * 

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet 2007. december 31. napján lép hatályba.

(2) 2008. június 30. után kizárólag e rendelet rendelkezései alapján minősített szoftvert lehet alkalmazni a gyógyszerrendeléshez.

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazott szoftverek esetében az e rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 5. §-a (4) bekezdésének df)–dg) pontjában foglalt feltételeket legkésőbb 2009. július 1-jéig kell teljesíteni.

(4) *  A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez * 

Az extra vonalkód adattartalma és műszaki leírása

1. Az „extra vonalkód” adattartalma:

a) a vény felírás dátuma,

b) a TAJ szám,

c) a BNO kód,

d) a vény felírás jogcíme,

e) a helyettesíthetőség,

f) a felírt gyógyszer TTT kódja,

g) a felírt gyógyszer mennyisége,

h) a külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétszáma,

i) a külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslat keletkezésének ideje a vény felírás időpontjához viszonyítva,

j) a szoftver minősítésének azonosító kódja,

k) a program által a vénynyomtatás során használt gyógyszertörzs érvényességi idejének kezdő dátuma.

2. Az „extra vonalkód” adattartalmának kódolása:

a) A vény felírás dátuma: 1-től 366-ig terjedő, három számjegyből álló szám, amely azt jelzi, hogy a vényfelírás az év hányadik napján történt.

b) A TAJ szám 9 számjegye.

c) A BNO-kód: a nyomtatott vényen szereplő BNO-kód numerikus formában, mely úgy áll elő, hogy a BNO-kód első karaktere helyett minden esetben az adott karakter ASCII kódja szerepel, 2 számjegy hosszúságban. Ha az eredeti BNO-kód negyedik karaktere „H”, akkor helyette a vonalkódban „0” érték szerepel, továbbá az ma) pont szerinti bináris szám értéke „1”. Ha az eredeti BNO-kód negyedik karaktere nem „H”, akkor az ma) pont szerinti bináris szám értéke „0”.

d) A vény felírás jogcíme:

Általános jogcím 1
HM jogcímen 2
Közgyógyellátási jogcím 3
Üzemi baleset 4
Eü rend. jogcím 5
Eü tér. köt. jogcím 6
Teljes ár 7
Eü rend. és közgyógyellátási jogcím együtt 8
Eü tér. köt. és közgyógyellátási jogcím együtt 9

e) A helyettesíthetőség: értéke a „0” (nulla) vagy az „1” (egy) lehet. Az „1” jelentése, hogy a gyógyszer helyettesíthető, a „0” jelentése, hogy a gyógyszer nem helyettesíthető. A helyettesíthetőség értékét az mb) pont szerinti bináris számban kell feltüntetni.

f) *  A felírt gyógyszer TTT kódja, 9 számjegy hosszúságban. Többkomponensű magisztrális gyógyszer esetén TTT kódként 9 db „0” karakter írandó.

g) *  A felírt gyógyszer mennyisége: jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú numerikus adat, bontott mennyiség esetén „000”.

h) A külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétszáma, 5-nél kevesebb számjegyből álló pecsétszám esetén vezető nullával feltöltve. Ha az orvosi pecsétszám 6 számjegyből áll, és az első számjegye „1”, azaz a pecsétszám értéke 100 000–199 999 közötti, akkor az mc) pont szerinti bináris szám értéke „1”, különben „0”. Amennyiben a gyógyszer rendelése szakorvosi javaslathoz nem kötött, akkor 5 karakter hosszúságban nullával feltöltve.

i) A külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslat időpontja és a vényfelírás időpontja között eltelt idő hónapban kifejezve, egész hónapra lefelé kerekítve, 2 számjegy hosszúságban. Amennyiben olyan gyógyszerről van szó, amely esetében a szakorvosi javaslat alapján határozatlan ideig lehet gyógyszert felírni, és a javaslat 96 hónapnál régebbi, minden esetben a „99” számjegyeket kell használni. Amennyiben a gyógyszer rendelése szakorvosi javaslathoz nem kötött, akkor 2 karakter hosszúságban nullával feltöltve.

j) *  A NEAK által a szoftver minősítésekor adott 3 számjegyből álló szám.

k) A program által a vénynyomtatás során használt gyógyszertörzs érvényességi ideje kezdő dátumának hónapja és a vényfelírás dátumának hónapja között eltelt hónapok száma, egész hónapban számítva, lefelé kerekítve, 1 számjegy hosszúságban. Ha a két dátumban a hónapok megegyeznek, akkor a karakter értéke „0”; ha a gyógyszertörzs érvényességi ideje kezdő dátumából a hónap egy hónappal korábbi, mint a vényfelírás dátuma, akkor a karakter értéke „1”, és így tovább.

l) Az ma), mb) és mc) alpontok értéke alapján képzett bináris szám decimális megfelelője, 1 számjegy hosszúságban. A képzett decimális szám bináris összetevői sorrendben az alábbiak:

ma) Ha a vényen szereplő BNO-kód negyedik karaktere „H”, akkor értéke „1”, különben „0”.

mb) Ha a gyógyszer az e) pont szerint helyettesíthető, értéke „1”, különben „0”.

mc) Amennyiben a h) pont szerinti orvos pecsétszáma hat számjegyű, és első számjegye „1”, akkor értéke „1”, különben „0”.

3. *  Példa „extra vonalkód” adattartalmára és annak kódolására:

Pozíció Karakter tartalma Hossz Példa Kódolt érték
1–3 a vény felírás dátuma 3 2007. 02. 02. 033
4–12 a TAJ szám 9 238338038 238338038
13–18 a BNO kód 6 I10H0 731000
+„H” → binA = 1
19–19 a vény felírás jogcíme 1 Általános 1
a helyettesíthetőség Helyettesíthető → binB = 1
20–28 a felírt gyógyszer TTT kódja 9 210002737 210002737
29–31 a felírt gyógyszer mennyisége 3 99 099
32–36 orvos pecsétszáma 5 112345 12345
+ „1” → binC = 1
37–38 szakorvosi javaslat dátuma (relatív módon) 2 2006. 01. 30. 12
39–41 a NEAK által minősítéskor adott szám 3 020 020
42–42 törzs érvényességének kezdő hónapja (relatív módon) 1 2006. 12. 01. 2
binA: BNO-kód 4. karaktere „H” 1xx
binB: helyettesíthető x1x
binC: pecsétszám 6 számjegyű, első karaktere „1” xx1
43–43 → binA, binB, binC decimális megfelelője 1 111 7

4. Az „extra vonalkód” műszaki leírása: Code–128 jelkép MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján a jelkép méreteit és tűréseit az adott alkalmazási környezet határozza meg. A megfelelő leolvashatóság érdekében – figyelembe véve az olvashatóságot és a dekódolhatóságot – az X=0,33–0,495 mm közötti modulméret javasolt. Ugyancsak az alkalmazási környezet alapján a javasolt minimális vonalmagasság 12 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján). A jelkép előtt és mögött megjelenő világos nyugalmi mező X=0,33 mm esetén minimum 3,4 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6.3.1 pontja alapján). A vonalkódba bekódolt adatok szemmel olvasható módon történő feltüntetése az adott alkalmazási környezetben tiltott.

2. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez * 

A gyógyszertörzs adatállományának leírása

1.1 VERZIOK Tábla

Név Leírás Hivatkozás
KIHIRD Életbelépés dátuma
VERZIO Hányadik módosítás
TIPUS 1: gyógyszer, alapanyag,
2: gyse, gyógyfürdő
STATUS 1: javítás alatt,
2: lezárva
JAVAUTH Utoljára javította
JAVDAT Javítás dátuma
ID egyedi azonosító

1.2 *  GYOGYSZ Tábla

Név Leírás Hivatkozás
ID Elsődleges azonosító.
KOZHID Az NNGYK által kezelt, időben változatlan, egyedi termékazonosító.
OEP_DAT Az érvényesség kezdetének (a hatálybalépésének) dátuma ééééhhnn formában.
SWITCH A változás kódja: 4. § (4) c);
U: új termék, 4. § (4) d)
M: módosított,
K: kikerül a támogatásból,
T: törlendő, forgalomból kivonva.
TIPUS A készítmény típusának kategóriája:
G: gyógyszer,
T: tápszer,
R: radiofarmakon,
H: homeopátiás szer,
A: alapanyag”
F: FoNo készítmény,
C: csomagolóanyag,
K: készítési díj,
S: gyógyászati segédeszköz,
F: gyógyfürdő.
OEP_TTT A készítmény azonosítására a NEAK által használt kód (TTT). 2. § c);
4. § (5) aa)
OEP_EAN A termék EAN kódja.
OEP_TK A készítmény NNGYK által kiadott nyilvántartási száma. 2. § i);
4. § (5) ab)
TKTORLES A nyilvántartásból törölt készítmények megjelölésére használt oszlop: TT vagy null.
TKTORLESDAT A készítmény nyilvántartásból való törlésének dátuma.
OEP_NEV A készítmény neve. 4. § (5) ac)
OEP_KSZ A készítmény kiszerelése. 4. § (5) ad)
OEP_ATC NEAK által meghatározott ATC kód. 4. § (5) ae)
HATOANYAG A készítmény fő hatóanyagának neve. 4. § (5) ae)
ADAGMOD A készítmény adagolásmódjának azonosítója.
ID_GYFORMA A gyógyszerforma azonosítója.
GYFORMA A teljes gyógyszerforma szöveges leírása.
RENDELHET A készítmény rendelhetőségének azonosítója: 4. § (5) ah)
V: vényköteles gyógyszerek
VN: vény nélküli gyógyszerek
I: rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszerek
J: a szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszerek
SZ: szakorvos által rendelhető gyógyszerek
EGYENID Az NNGYK által megállapított egyenértékűség esetén a NEAK által adott csoport azonosító száma, ha nincs ilyen, akkor –1. 4. § (5) ai)
OHATO_MENNY Összes hatóanyag tartalom.
HATO_MENNY Egy kiszerelési egységben levő hatóanyag tartalom.
HATO_EGYS OHATO_MENNY, HATO_MENNY mezők mennyiségi egysége (pl. mg).
KISZ_MENNY A termékben levő kiszerelési egységek száma.
KISZ_EGYS A termékben levő kiszerelési egység egységneve (pl. db).
DDD_MENNY DDD értéke. 2. § f)
DDD_EGYS DDD_MENNY mennyiségi egysége (pl. mg).
DDD_FAKTOR HATO_EGYS és DDD_EGYS közti átváltó szám (pl. g, mg esetén 1000).
DOT Terápiás napok száma 2. § g)
OEP_TAR Termelői ár
OEP_NKAR Nagykereskedelmi ár
OEP_FAN Fogyasztói ár nettó
OEP_FAB Fogyasztói ár bruttó 4. § (5) af)
OEP_AFA Áfa kulcsa
NTK Napi terápiás költség 2. § d);
OEP_ITM A termék régi támogatásjelzése 4. § (5) af)
OEP_JC1 Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény honvédelmi jogosultsággal írható.
OEP_JC2 Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény közgyógyellátott betegeknek írható.
OEP_JC3 Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény üzemi baleset esetén felírható.
OEP_JC4 Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény EÜ kiemelt jogosultsággal írható.
OEP_JC5 Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény EÜ emelt jogosultsággal írható.
KGYKERET Az oszlop 1-et tartalmaz, ha a készítmény közgyógy keretre 4. § (5) ca);
elszámolható, 2-t ha nem. 4. § (5) cb)
EGYSEGAR HATO_EGYS-nyi hatóanyag ára.
NORM_TIP Értékei: NT, nem támogatott, és NOMIN, HFIX, TFX a normatív támogatás technikája.
NORM_SZAZ Támogatás mértéke %-ban (pl. 0, 25, 55, 85) 4. § (5) ag)
NORM_FIXID Normatív fixcsoport azonosítója 4. § (5) d)
NORM_REFNTK Normatív fixcsoport referencia NTK-ja
OEP_INN Normatív támogatás nettó
OEP_INB Normatív támogatás bruttó 4. § (5) ag)
NORM_TERDIJ A beteg által térítendő összeg (normatív) 2. § e)
NTK_TD A beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás költség (normatív) 2. § f)
NORM_MIHAID Minőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés csoportazonosítója:
0: nem értelmezett;
1: Gyomorbántalmak, GERD;
2: Magas vérnyomás;
3: Vérzsíreltérések (magas koleszterin, triglicerid);
4: Cukorbetegség
NORM_MIHACEL Minőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés a gyógyszer csoportjához tartozó célérték.
NORM_MIHASTAT Minőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés status
–1: célérték alatti vagy azonos;
0: nem értelmezett;
1: célérték fölött van
4. § (5) e)
EUEM_TIP Értékei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ emelt támogatás technikája
EUEM_SZAZ Támogatás mértéke %-ban (pl. 50, 70, 90) 4. § (5) ag)
EUEM_FIXID EÜ emelt fixcsoport azonosítója 4. § (5) d)
EUEM_REFNTK EÜ emelt fixcsoport referencia NTK-ja
OEP_EUN EÜ emelt támogatás nettó
OEP_EUB EÜ emelt támogatás bruttó 4. § (5) ag)
EUEM_TERDIJ A beteg által térítendő összeg (EÜ emelt) 2. § e)
NTK_EETD A beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás költség (EÜ emelt) 2. § f)
EUEM_PONTOK EÜ pontok, amire a termék EÜ emelt támogatással írható
EUKIEM_TIP Értékei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ kiemelt támogatás technikája
EUKIEM_SZAZ Támogatás mértéke %-ban (pl. 100) 4. § (5) ag)
EUKIEM_FIXID EÜ kiemelt fixcsoport azonosítója 4. § (5) d)
EUKIEM_REFNTK EÜ kiemelt fixcsoport referencia NTK-ja
OEP_EU100N EÜ kiemelt támogatás nettó
OEP_EU100B EÜ kiemelt támogatás bruttó 4. § (5) ag)
EUKIEM_TERDIJ A beteg által térítendő összeg (EÜ kiemelt) 2. § e)
NTK_EKTD A beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás költség (EÜ kiemelt) 2. § f)
EUKIEM_PONTOK EÜ pontok, amire a termék EÜ kiemelt támogatással írható.
FORGALOMBAN Ha forgalmazott termék, akkor 1, egyébként (null).
BESOROLAS A költséghatékonysági kategória kódja jogcímenként (lásd megjegyzések). 4. § (5) aj)
PATIKA GYSE Patikában kapható-e (I)
KIHI Kihordási idő
FELME Felírható mennyiség
EGYEDI Egyedi méretvétel alapján (I)
OEP_ISO ISO kód
FORGENGT Forgalomba hozatali engedély jogosultja
FORGENGT_ID Forgalomba hozatali engedély jogosultjának azonosítója
FORGALMAZ Forgalmazó
FORGALMAZ_ID Forgalmazó azonosítója
BRANDNEV A gyógyszercsalád (brand) neve
BRAND_ID A gyógyszercsalád (brand) azonosítója
KERESZTJELZES Az NNGYK hatáserősség (méregosztály) jelzése pl. +, ++, ... stb.
VEGE Az érvényesség vége, ha még nincs lezárva az érvényessége, akkor 2099.12.31 (Access, DBF fájlokban nem jelenik meg, mert felesleges).
REGI_NEV Az átnevezett készítmény korábbi neve.

1.2.1 *  GYOGYSZ táblához tartozó megjegyzések

A gyógyszer-hatékonysági színezés alapjául szolgáló BESOROLAS mező kitöltésének kódjai:

1: referencia termék

2: PRAS csoport (fix csoport, ahol preferált referenciaársáv képződött) esetében: PRAS termék, egyébként NTK <= REFNTK

3: PRAS csoport esetében NTK > 1,15 *REFNTK ÉS NTK < 1,2 *REFNTK, egyébként NTK < 1,2 *REFNTK

4: NTK >= 1,2 *REFNTK

5: nem képezhető

6: TT (törzskönyvből törölt)

7: PRAS körbe tartozó, PRAS-on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették árukat

A normatív jogcímhez képzett kód: njk.

Az EÜ emelt jogcímhez képzett kód: eejk.

Az EÜ kiemelt jogcímhez képzett kód: ekjk.

BESOROLAS = 10000 * njk + 100 * eejk + ekjk

1.3 SZAKVKODOK Tábla

Név Leírás Hivatkozás
ID Elsődleges azonosító
KOD A szakvizsga kódja
LEIRAS A szakvizsga leírása 4. § (5) ga)

1.4 SZAKVHOZZAR Tábla

Név Leírás Hivatkozás
EUPONT_ID Az EÜ pont azonosítója
SZAKV_ID Szakvizsgák, amikkel írható a ponton levő gyógyszer.

1.5 EUPONTOK Tábla

Név Leírás Hivatkozás
ID Elsődleges azonosító
EUTIP Értékei: EÜ50, EÜ70, EÜ90, EÜ100.
KODSZAM Az indikáció kódja, ha pl.: 3/c, 9/a, akkor ebből a szám.
PERJEL Az indikáció perjel utáni része pl. c, b2.
LEIRAS Az indikáció leírása 4. § (5) f)
JAVASLATRA 0: ha javaslatra nem írható, 1: ha igen.
JIDOKORLAT A javaslattól kezdve hány hónapig írható.

1.6 EUHOZZAR Tábla

Név Leírás Hivatkozás
EUPONT_ID Hivatkozás
GYOGYSZ_ID Hivatkozás

1.7 BNOKODOK Tábla

Név Leírás Hivatkozás
ID Elsődleges azonosító
KOD A BNO kódja, 5 vagy kevesebb hosszúságú, pl. C90, C90000. 4. § (5) f)
LEIRAS BNO leírása

1.8 BNOHOZZAR Tábla

Név Leírás Hivatkozás
EUPONT_ID Hivatkozás
BNO_ID Hivatkozás

1.9 *  KIINTOR Tábla

Név Leírás Hivatkozás
ID Elsődleges azonosító
JAROFEKVO J: járó-, F: fekvőbeteg intézmény
VÁRMEGYE Vármegye
INTKOD Az intézet kódja
INTEZET Intézet neve 4. § (5) gb)
GYFKOD GYF kód
EGYSEG Intézeten belüli egység (osztály, szakambulancia,...) neve
ORVOSNEV A jogosult orvos neve
PECSETKOD A jogosult orvos pecsétkódja

1.10 KIINTHOZZAR Tábla

Név Leírás Hivatkozás
EUPONT_ID Az EÜ pont azonosítója
KIINT_ID A kijelölt intézetre (és orvosra) mutat.

2. Táblahivatkozások

2.1 Szülő-gyerek kulcsok

Szülő Oszlop Gyerek Hivatkozó oszlop
EUPONTOK ID EUHOZZAR EUPONT_ID
EUPONTOK ID BNOHOZZAR EUPONT_ID
BNOKODOK ID BNOHOZZAR BNO_ID
GYOGYSZ ID EUHOZZAR GYOGYSZ_ID
EUPONTOK ID SZAKVHOZZAR EUPONT_ID
SZAKVKODOK ID SZAKVHOZZAR SZAKV_ID
EUPONTOK ID KIINTHOZZAR EUPONT_ID
KIINTOR ID KIINTHOZZAR KIINT_ID

3. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez * 

Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító vonalkódjának műszaki leírása * 

1. Az elektronikus recept azonosítója egy 18 szám-karaktert tartalmazó azonosító.

2. Ezt az azonosítót a felírási igazoláson az alábbi szabályok betartásával kell nyomtatásban megjeleníteni:

2.1. Elhelyezés: NEAK vény nyomtatvány esetében a felírási felület (Rp. terület) jobb felső sarkában (a naplósorszám alatti területen)

2.2. Védőtávolság a kerettől: 5 mm mindkét irányban

2.3. Kódolás: Code128C

A kód értékét alfanumerikusan is fel kell tüntetni, szabad szemmel jól olvasható karaktermérettel és karaktertípussal.

2.4. Méret: szélesség legalább 50 mm, magasság 8–12 mm.