A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 121.004/1943/I/B.3. számú rendelkezésével védetté nyilvánított Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 45,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Szarvas 795.

3. § A védettség indoka és célja a terület természeti, épített és kultúrtörténeti értékeinek, a Bolza-féle tájképi kert, továbbá a dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzése, fenntartása, fejlesztése, valamint az élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Melléklet a 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Őrizze meg a természeti, valamint épített és kultúrtörténeti értékeket,

- biztosítsa a Bolza-féle tájképi kert szerkezetének helyreállítását, további megőrzését,

- biztosítsa a dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzését, fenntartását, fejlesztését,

- biztosítsa az élővilág természetközeli életfeltételeit, többek között a madarak háborítatlan fészkelését és táplálkozását,

- biztosítson zavartalan feltételeket a természeti értékek fenntartását szolgáló szakmai és tudományos kutatásokhoz,

- biztosítsa a szabadban történő felüdülést, valamint ismeret- és élményszerzést.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A terület park jellegének, térszerkezetének, valamint a növénygyűjtemény fajösszetételének megőrzése és fejlesztése,

- az őshonos vagy exóta fajokkal telepített állományrészek fenntartása, valamint a természetes felújulás és telepítés feltételeinek biztosításával annak javítása,

- az egyöntetű faállományok átalakítása és a növényzet sokféleségének növelése, a gyűjtemény jelleg fejlesztése,

- a növénygyűjtemény esetlegesen elpusztuló egyedeinek pótlása,

- a természetközeli gyepterületek fenntartása, állapotuk javítása, különös tekintettel a gyepeken élő, természeti értéket képviselő, illetve védett fajokra,

- a génbank bővítése,

- az egyes részeken terjeszkedő invazív fajok visszaszorítása,

- a leginkább látogatott részek (pl. fogadórész) intenzív kezelése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Gyep jellegű területek kezelése

- A gyomnövények elleni védekezést a természetközeli gyepterületek rendszeres kaszálásával és a lekaszált növényi részek eltávolításával kell elvégezni.

- A mesterséges, telepített füves területeket évente többször kell kaszálni, gereblyézni és szükség szerint öntözni vagy felülvetni.

- A gyepterületek égetése tilos.

- A gyepterületen tilos növényvédő szerek alkalmazása, műtrágya és hígtrágya kijuttatása. Kivételes esetben az igazgatósággal egyeztetett módon szilárd istállótrágya alkalmazható.

- A gyepterületen mechanikai talajmegmunkálás és talajlazítás csak kivételesen indokolt esetben, az igazgatósággal történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

3.2. Fás területek kezelése

- Az elpusztult és kivágott faegyedek helyén és egyéb ültetésre alkalmas helyeken a térségre jellemző őshonos fafajok változatait, illetve exótákat kell telepíteni.

- A biológiai korhatárt elérő gombásodó, kiszáradó, beteg és balesetveszélyes faegyedek eltávolítását lehetőség szerint a vegetációs időszakon kívül kell elvégezni.

- Az arborétum területén el kell végezni a száraz, korhadó és balesetveszélyes ágak levágását, sebkezelését, ápolását.

- A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok (gyérítés, szálalás stb.) vegetációs időn kívül végezhetők.

- A fás területek kezelését a gyepszintben előforduló védett lágyszárúak minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.

- Az arborétum fás növényzettel borított részein a cserjeszintben megjelenő növényeket (bodza, gyalogakác stb.) rendszeresen vissza kell vágni.

3.3. Látogatás

- A terület szabadon látogatható.

3.4. Közlekedés

- A területre gépjárművel, munkagéppel behajtani csak az igazgatósággal egyeztetett módon lehet.

3.5. Turizmus, idegenforgalom

- Közösségi és egyéb rendezvények csak az igazgatósággal egyeztetett módon rendezhetők.

3.6. Oktatás és bemutatás

- Az oktatási, bemutatási tevékenységet (környezeti nevelés, felsőfokú képzés stb.) folyamatosan fenn kell tartani.

3.7. Kutatás

- A területen kutatási tevékenységet csak az igazgatósággal egyeztetett módon szabad folytatni.

3.8. Terület- és földhasználat

- A területen tilos az olyan használat, tevékenység, amely nem a természetvédelmi kezelés érdekében történik.

- Az utak, árkok mentének fenntartási munkálataihoz vegyszerek használata csak az igazgatósággal egyeztetett módon történhet.

- A terület jellegének, a földhasználat módjának megváltoztatása - ideértve a nyomvonalas létesítmények építését, illetve más beépítést is -, ha a tervezett tevékenység jogszabály alapján nem engedélyköteles, az igazgatósággal egyeztetett módon lehetséges.

3.9. *  Táj- és kultúrtörténeti értékek

- Az angolpark jellegű terület, mint tájképi kert szerkezetének megváltoztatása (részleteiben is) tilos.

- A területen található kunhalom jellegének megváltoztatásával járó tevékenység esetén az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalt és az igazgatóságot előzetesen értesíteni kell.


  Vissza az oldal tetejére