A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi XCV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Denmark on the cooperation in the field of handling visa applications and in other fields of consular work at the Embassy of the Republic of Hungary in Chisinau

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Denmark (hereinafter: the Contracting Parties) with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of handling visa applications have agreed upon the following:

Article 1

The Republic of Hungary (hereinafter: the Hungarian Party) operates an organisational unit on the premises of its Embassy in Chishinau that will primarily be responsible for the cooperation in the field of handling visa applications and applications for residence or work permits as outlined in this Agreement. The Embassy:

(i) acting as a proxy, provides assistance to nationals of third countries wishing to submit visa applications to the Kingdom of Denmark (hereinafter: the Danish Party) by accepting applications, receiving fees, recording the data of the applications and forwarding them to the competent diplomatic or consular representative as designated by the Danish Party (hereinafter: the consular officer of the Danish Party);

(ii) provides technical assistance to the consular officer of the Danish Party for the in situ processing of the applications, including the execution of particular steps of the visa processing required by the regulations of the Danish Party and done by the consular officer of the Danish Party participating in the work of the Centre;

(iii) provides technical assistance to the consular officer of the Danish Party in processing applications for residence or work permits and passports.

Article 2

When acting in the framework of this Agreement the Hungarian Party shall apply the relevant European Union legal norms concerning the process of visa issuance and observe the rules set forth in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 3

The Hungarian Party shall act on behalf of the Danish Party exclusively in receiving, recording and forwarding visa applications, fees and the data of applicants to the consular officer of the Danish Party, and performing any other activity specifically provided in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement. In all other aspects the Danish Party bears responsibility for processing the applications.

Article 4

The Hungarian Party shall protect data acquired during the process with special regard to the personal data of the applicants in accordance with its national laws on data protection and the relevant EU data protection provisions. The Hungarian Party may only use the data acquired within the scope of activities outlined in Article 1 (i).

Article 5

Detailed rules of co-operation between the Parties shall be set forth in an instrument concluded between their respective Ministries of Foreign Affairs.

Article 6

(1) This Agreement shall remain in force for an unlimited period.

(2) This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the internal procedures for the entry into force have been completed.

(3) This Agreement can be terminated at any time in writing communicated through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.

(4) The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the starting and closing date of the suspension, which shall become effective thirty (30) days after the receipt of the notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

(5) Based on the provisions of the present Agreement the Hungarian Party may act on behalf of the Danish Party in the field of issuance of Schengen visas from the date of the full entry into force of the Schengen implementation agreement in respect of the Hungarian Party. This cooperation shall be regulated in the instrument referred to in Article 5 amended as necessary.

Article 7

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Done in Budapest on 11 April 2007 in two copies in the English language.

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) figyelemmel a bevándorlás és különösen a vízumkérelmek kezelése terén az Európai Unió tagállamai közötti együttműködés fejlesztésére, a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyar Fél) egy szervezeti egységet működtet a kisinyovi nagykövetsége területén, amely elsősorban a vízumkérelmek, tartózkodási és munkavállalási engedély iránti kérelmek kezelése terén való együttműködésért felelős a jelen Megállapodásban szabályozott keretek között.

A nagykövetség:

(i) közvetítőként eljárva segítséget nyújt harmadik államok állampolgárainak, akik a Dán Királysághoz (a továbbiakban: Dán Fél) vízumkérelmet kívánnak benyújtani, a kérelmek fogadása, a díjak átvétele, a kérelmek adatainak rögzítése és a Dán Fél által kijelölt illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselőnek (a továbbiakban: a Dán Fél konzuli tisztviselője) történő továbbítása révén;

(ii) technikai segítséget nyújt a Dán Fél konzuli tisztviselője részére a kérelmek helyszínen történő feldolgozásához, beleértve bizonyos, a Dán Fél jogszabályai által meghatározott intézkedések megtételét a Dán Félnek a Központ munkájában közreműködő konzuli tisztviselője által;

(iii) technikai segítséget nyújt a Dán Fél konzuli tisztviselője részére a tartózkodási vagy munkavállalási engedélyek és útlevelek iránti kérelmek feldolgozásához.

2. cikk

A jelen Megállapodás keretében történő eljárása során a Magyar Fél alkalmazza az Európai Uniónak a vízumok kiadására vonatkozó jogszabályait, és figyelembe veszi a jelen Megállapodás 5. cikkében említett megállapodásban rögzített szabályokat.

3. cikk

A Magyar Fél a Dán Fél nevében kizárólag a vízumkérelmek, díjak és a kérelmezők adatainak átvételével, rögzítésével és a Dán Fél konzuli tisztviselője részére történő továbbításával, illetve a jelen Megállapodás 5. cikkében meghatározott megállapodásban megállapított bármely más tevékenységgel kapcsolatban jár el. Minden más vonatkozásban a Dán Fél viseli a kérelmek feldolgozásának felelősségét.

4. cikk

Különös figyelemmel a kérelmezők személyes adataira a Magyar Fél a nemzeti adatvédelmi jogszabályainak és az Európai Unió vonatkozó adatvédelmi szabályainak megfelelően védi az eljárás során birtokába jutott adatokat. A Magyar Fél a megszerzett adatokat csak az 1. cikk (i) pontja szerinti tevékenysége körében használhatja fel.

5. cikk

A Szerződő Felek együttműködésének részletes szabályait a Külügyminisztériumaik közötti megállapodás állapítja meg.

6. cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

(2) A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződtek.

(3) A jelen Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor írásban diplomáciai úton felmondhatja. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondó nyilatkozat másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő kilencven (90) napig hatályban marad.

(4) A Szerződő Felek teljesen vagy részben bármikor felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a felfüggesztés kezdő és befejező időpontjáról, ami a tájékoztatás kézhezvételét követően harminc (30) nappal lesz hatályos, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.

(5) A jelen Megállapodás rendelkezései alapján a Magyar Fél eljár a Dán Fél nevében a schengeni vízumok kiadása terén attól az időponttól kezdődően, amikor a Schengeni Végrehajtási Egyezmény a Magyar Fél vonatkozásában teljes mértékben hatályba lép. Ezt az együttműködést az 5. cikkben meghatározott, megfelelően módosított megállapodás szabályozza.

7. cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazásra kerülhet, ha a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

Készült Budapesten, 2007. április 11-én, két példányban, angol nyelven.”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Megállapodás 7. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti. * 

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.