A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi XCVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkiadás és a konzuli munka más területein

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) figyelemmel a bevándorlás és különösen a vízumkiadás terén az Európai Unió tagállamai közötti együttműködés fejlesztésére, a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyar Fél) egy szervezeti egységet működtet a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetsége (a továbbiakban: Nagykövetség) területén Közös Kérelemátvevő Központ (a továbbiakban: Központ) néven, amely elsősorban a vízumkérelmek feldolgozása és egyes esetekben a tartózkodási engedélyek és útlevelek iránti kérelmek feldolgozása terén való együttműködésért felelős a jelen Megállapodásban szabályozott keretek között.

A Nagykövetség:

(i) közvetítőként eljárva segítséget nyújt harmadik államok állampolgárainak a Lett Köztársasághoz (a továbbiakban: Lett Fél) történő vízumkérelmek benyújtásához a kérelmek átvétele, valamint a személyes adatok rögzítése és a Lett Fél által kijelölt, a Lett Fél diplomáciai vagy konzuli képviseletének illetékes diplomatájához (a továbbiakban: a Lett Fél konzuli tisztviselője) történő továbbítása révén;

(ii) technikai segítséget nyújt a Lett Fél konzuli tisztviselője részére a kérelmek helyszínen történő feldolgozásához, beleértve bizonyos, a Lett Fél jogszabályai által szabályozott intézkedések megtételét a Lett Félnek a Központ munkájában közreműködő konzuli tisztviselője által;

(iii) technikai segítséget nyújt a Lett Fél konzuli tisztviselője részére a tartózkodási engedélyek és útlevelek iránti kérelmek feldolgozásához.

2. cikk

A jelen Megállapodás keretében történő eljárása során a Magyar Fél alkalmazza az Európai Uniónak a vízumok kiadására vonatkozó jogszabályait, és figyelembe veszi a jelen Megállapodás 5. cikkében említett megállapodásban rögzített szabályokat.

3. cikk

A Magyar Fél a Lett Fél nevében kizárólag a vízumkérelmek átvételével, rögzítésével és a Lett Fél konzuli tisztviselője részére történő továbbításával, illetve a jelen Megállapodás 5. cikkében említett megállapodásban megállapított bármely más tevékenységgel kapcsolatban jár el. Minden más vonatkozásban a Lett Fél viseli a kérelmek feldolgozásának felelősségét.

4. cikk

Különös figyelemmel a kérelmezők személyes adataira a Magyar Fél a nemzeti jogszabályainak és az Európai Unió adatvédelemre vonatkozó szabályainak megfelelően védi a vízumkiadás során birtokába jutott adatokat. A Magyar Fél a megszerzett adatokat csak az 1. cikk (i) pontja szerinti tevékenysége körében, valamint statisztikai célokra használhatja fel, a személyes adatok kellő védelme mellett.

5. cikk

A Szerződő Felek együttműködésének részletes szabályait a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Lett Köztársaság Külügyminisztériuma között a vízumkiadás és a konzuli munka egyéb területein történő együttműködésről szóló megállapodás állapítja meg.

6. cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

(2) A jelen Megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződtek.

(3) Bármely Szerződő Fél bármikor diplomáciai úton, írásban felmondhatja a jelen Megállapodást. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondó nyilatkozat másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő kilencven (90) napig hatályban marad.

(4) A Szerződő Felek teljesen vagy részben bármikor felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a felfüggesztés kezdő és befejező időpontjáról, ami a tájékoztatás kézhezvételét követően harminc (30) nappal lesz hatályos, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.

(5) A jelen Megállapodás rendelkezései alapján a Magyar Fél eljár a Lett Fél nevében a schengeni vízumok kiadása terén a schengeni acquis-nak a Magyar Köztársaságban és a Lett Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásának időpontjától.

7. cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazásra kerülhet, ha a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

Készült Brémában, 2007. március 31-én, két eredeti példányban, magyar, lett és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás értelmezésében történő eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Latvia on the cooperation in visa issuance and other fields of consular work at the Embassy of the Republic of Hungary in Chisinau

The Government of the Republic of Hungary and Government of the Republic of Latvia (hereinafter: the Contracting Parties), with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of visa issuance, have agreed upon the following:

Article 1

The Republic of Hungary (hereinafter: the Hungarian Party) operates an organisational unit referred to as the Common Application Centre (hereinafter: the Centre) on the premises of the Embassy of the Republic of Hungary in Chisinau (hereinafter: the Embassy) that shall primarily be responsible for the cooperation in the processing of visa applications and in specific cases in the processing of applications for residence permits and passports as outlined in this Agreement.

The Embassy:

(i) acting as a proxy, provides assistance to nationals of third countries submitting visa applications to the Republic of Latvia (hereinafter: the Latvian Party) by receiving applications, recording and forwarding personal data to the competent diplomat at the diplomatic or consular representation of the Latvian Party as designated by the Latvian Party (hereinafter: the consular officer of the Latvian Party);

(ii) provides technical assistance to the consular officer of the Latvian Party for the in situ processing of applications, including the execution of particular steps of visa processing in accordance with the regulations of the Latvian Party and carried out by the consular officer of the Latvian Party participating in the work of the Centre;

(iii) provides technical assistance to the consular officer of the Latvian Party in the processing of applications for residence permits and passports.

Article 2

When acting in the framework of this Agreement the Hungarian Party shall apply the relevant European Union legal norms concerning the process of visa issuance and observe the rules set forth in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 3

The Hungarian Party shall act on behalf of the Latvian Party exclusively in receiving, recording and forwarding visa applications to the consular officer of the Latvian Party, and performing any other activity specifically provided in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement. In all other aspects the Latvian Party bears responsibility for processing the applications.

Article 4

The Hungarian Party shall protect data acquired during the process of visa issuance with a special regard to the personal data of the applicants in accordance with its national laws and the relevant European Union provisions on data protection. The Hungarian Party shall use the data acquired only within the scope of activities outlined in Article 1 (i) and for the purposes of statistics with due regard to the protection of personal data.

Article 5

Detailed rules of co-operation between the Contracting Parties shall be set forth in the Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia on the Cooperation in Visa Issuance and Other Fields of Consular Work.

Article 6

(1) This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.

(2) This Agreement shall enter into force on the first day of the first month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the internal procedures for the entry into force have been completed.

(3) Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time in writing, communicated through diplomatic channels. In case of termination this Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.

(4) The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the starting and closing date of the suspension which shall become effective thirty (30) days after the receipt of the notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

(5) Based on the provisions of this Agreement the Hungarian Party shall act on behalf of the Latvian Party in the issuance of Schengen visas from the date of application of all parts of the Schengen Acquis to both the Republic of Hungary and the Republic of Latvia.

Article 7

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Signed in Bremen on 31 March 2007 in two original copies each in Hungarian, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Megállapodás 7. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére