A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének d) pontjára tekintettel – következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint az őstermelők;

b) *  fiatal mezőgazdasági termelő: aki a KKV törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozást indít el, és megfelel a következő feltételeknek:

ba) 40 évesnél fiatalabb,

bb) első alkalommal kezd gazdálkodni mezőgazdasági üzem vezetőjeként (tevékenység megkezdése),

bc) rendelkezik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. számú mellékletében előírt valamely szakképzettséggel, illetve felsőfokú oktatási intézmény agrár karán szerzett oklevéllel, diplomával, valamint

bd) gazdálkodási tevékenységének fejlesztésére vonatkozó olyan pénzügyi tervet is magába foglaló üzleti tervet nyújt be, amely tartalmazza a mezőgazdasági üzem kezdeti, valamint a beruházást követő állapotának leírását, a fejlesztésre vonatkozó jelentősebb eseményeket és célokat, és a megvalósításhoz szükséges piaci elemzést, a képzés, tanácsadás vagy bármely más intézkedés részleteit is;

c) mezőgazdasági tevékenység: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (1999. december 17.) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek elsődleges előállítása;

d) agrárforrás hitel: a versenyt és a növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és a technológiafejlesztésre fordítható hitel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a hitel visszafizetése tartós idegen forrásként működjön, ezáltal legalább öt, de legfeljebb hét év türelmi idő után negyedévente vagy félévente egyenlő részletben kell visszafizetni;

e) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: a Bizottság 1857/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról;

f) beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a (4) bekezdésének 7. pontjában foglaltak szerinti ráfordítások összessége;

g) egyszerű pótló beruházás: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikkének 17. pontja szerinti beruházás;

h) *  hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény;

i) EURIBOR: a frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bankra vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatláb euróra vonatkoztatva, alakulása a Reuters Monitor megfelelő oldalán követhető figyelemmel;

j) *  kezességvállaló intézmény: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

k) *  támogatástartalom: az állami támogatás forintban számolt támogatási egyenértéke;

l) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

m) *  támogatástartalomról szóló igazolás: a hitel, illetve az intézményi kezességvállalás támogatástartalmát, forint és euro összegben is tartalmazó, valamint a támogatási kategóriát megjelölő igazolás;

n) *  támogatást nyújtó szerv: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), illetve kezességvállalás esetén a kezességvállaló intézmények;

o) *  hitelprogram: az MFB Zrt. által biztosított forrás terhére működtetett Új Magyarország (ezt megelőzően: Sikeres Magyarországért) Agrár Fejlesztési Hitelprogram;

p) *  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

q) *  mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet.

2. § (1) *  A hitelprogram keretében hitelfelvételre jogosultak a Tv. 28. §-a szerint nyilvántartásba vett, vagy a hitelkérelem benyújtásáig ügyfél-azonosító megállapítása iránti kérelmet benyújtott KKV-k.

(1a) *  A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél esetében az a fiatal mezőgazdasági termelő jogosult hitelkérelem benyújtására, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatásban nem részesült.

(2) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a KKV, amely:

a) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll;

b) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

c) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;

d) nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel;

e) az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza;

f) neki felróható okból nem teljesítette a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét.

3. § (1) A hitelprogram keretében finanszírozható hitelcélok:

a) a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházások:

aa) ingatlanok építése, megvásárlása, fejlesztése,

ab) gépek és berendezések vásárlása,

ac) számítógépes szoftverek vásárlása,

ad) nem építési célú földvásárlás a beruházás költségének legfeljebb 10%-áig,

ae) beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozása;

b) *  a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott, a) pont szerinti valamely beruházás megvalósítása;

c) az agrárforrás hitel a mezőgazdasági KKV-k tőkehelyzetének erősítésére az a) pontban meghatározott valamely hitelcél megvalósítására;

d) *  a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges költségek finanszírozása intézményi kezességvállalással (alapítási támogatás), ami a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő, az üzleti terv alapján vállalt intézkedések, intézményi kezességvállalással biztosított finanszírozása;

e) *  intézményi kezességvállalással biztosított termőföldvásárlás.

(2) A hitel nem használható fel:

a) exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finanszírozására;

b) importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítéséhez;

c) olyan támogatásra, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

d) *  az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével a termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlására;

e) *  az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével az egynyári növények telepítésére;

f) *  az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével a víztelenítő vagy öntözőberendezések vásárlására, kivéve, ha a termelő korábban is folytatott öntözést és a tervezett beruházás a vízfelhasználást a korábbiakhoz képest legalább 25%-ával csökkenti;

g) *  az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével az egyszerű pótló beruházásokhoz;

h) *  az (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél kivételével megkezdett beruházás finanszírozására;

i) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges beruházásokhoz;

j) *  – az (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás beruházásainak finanszírozásához;

k) más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;

l) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;

m) *  az (1) bekezdés d) pontja szerinti hitelcél kivételével gépek és berendezések lízingszerződésével összefüggő költségeinek finanszírozására;

n) *  az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti hitelcél kivételével az elszámolható költségek 10%-át meghaladó termőföldvásárlásra.

(3) Amennyiben a közösségi jogszabályok, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott közvetlen támogatási rendszerek korlátozzák a termelést, úgy a korlátot túllépő termelésnövekedést eredményező beruházáshoz e rendelet alapján nyújtott hitel nem használható fel.

(4) *  Amennyiben a hitelprogram keretében felvett hitelekhez a KKV igénybe vesz kezességvállaló intézmény által nyújtott, a mezőgazdasági vállalkozások által „de minimis” támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott kezességvállalást is, akkor az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében az ilyen támogatáshalmozódás eredményeként a támogatási intenzitás nem haladja meg a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben meghatározott felső határt. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél esetében a maximális támogatási összegek tekintetében a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendeletben foglalt előírások az irányadók.

4. § (1) *  A hitelprogram keretében felvett hitel összege a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetben pályázónként legalább ötmillió forint, de legfeljebb egymilliárd forint, a 3. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott esetben pályázónként legalább egymillió forint, de legfeljebb ötvenmillió forint lehet.

(2) *  A hitelprogram keretében felvett hitel futamideje a 3. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott esetben legfeljebb tizenöt év lehet, de legfeljebb hároméves tőketörlesztési türelmi idő és kétéves rendelkezésre tartási idő biztosítása mellett. A 3. § (1) bekezdés c) pontja esetében a futamidő 5–8 év lehet, de legalább 5 év és legfeljebb 7 év tőketörlesztési türelmi idő biztosítása mellett.

(3) E rendelet alapján csak olyan, a felek által megkötött hitelszerződés támogatható, amelynél a hitelintézet a kamaton kívül egyszázalékos folyósítási jutalékot és huszonöt század százalékos rendelkezésre tartási jutalékot, továbbá az adott esetben felmerülő késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint a szerződés módosításával kapcsolatos költségeket számol fel.

5. § (1) *  A hitelprogram a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja tekintetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikkének mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásra, a 3. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 7. cikkének a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdésére vonatkozó szabályai szerint, valamint a 3. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet szerint működik.

(2) A hitelprogramról mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőben és annak I. mellékletében előírt formában a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az Európai Bizottságot tájékoztatja.

(3) A hitelprogram keretében az MFB Zrt. által kiadott termékleírásban (a továbbiakban: termékleírás) meghatározott kamatfeltételek mellett felvett hitelek, valamint az esetleges kezességvállalás közvetett állami támogatás nyújtását jelentik a KKV-k számára.

(4) *  A kedvezményes kamatozású hitelek támogatástartalmáról szóló igazolását az MFB Zrt. az 1. számú mellékletben meghatározott módszer alapján, a kedvezményes kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertan alapján a kezességvállaló intézmény állítja ki. A támogatástartalomról szóló igazolást az MFB Zrt. és a kezességvállaló intézmény a támogatás odaítélésekor megküldi a kedvezményezett KKV részére. A támogatástartalomról szóló igazolást mind a támogatás nyújtó szerv, mind a kedvezményezett 10 évig köteles megőrizni.

6. § (1) Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása a 3. § (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti hitelcél esetén nem haladhatja meg: * 

a) a beruházás értékének 40%-át;

b) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet alapján kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének 50%-át;

c) ha a beruházás célja a környezetvédelemre, az állattartás higiéniai körülményeinek javítására, illetve az állatokkal való kíméletes bánásmódra vonatkozó újonnan bevezetett közösségi minimumszabályok betartásához szükséges beruházások megvalósítása, akkor kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén 75%-át, illetve egyéb régiókban 60%-át. A többlettámogatás a beruházás miatti szükséges többletköltségre korlátozódik és nem alkalmazható olyan beruházások esetén, amelyek a termelési kapacitás növekedését eredményezik.

(2) *  Az egyedi vállalkozásoknak nyújtott, a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti hitelcél szerinti legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000, azaz négyszázezer eurót bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500 000, azaz ötszázezer eurót, ha a hitelfelvevő vállalkozás az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikk a) pont i, ii és iii alpontjában említett kedvezőtlen adottságú térségben található.

7. § (1) Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti hitelcél esetén a termelés megkezdését követő öt éven belüli beruházásnál kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén a beruházás 60%-át, egyéb régiókban a beruházás 50%-át.

(2) *  Az egyedi vállalkozásnak nyújtott, a 3. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti hitelcél szerinti hitel és a kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezesség együttes támogatástartalma nem haladhatja meg a 40 000, azaz negyvenezer euró értékhatárt.

(3) *  A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél szerinti hitel és kezesség együttes támogatástartalmát a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet szerinti egy és ugyanazon vállalkozási szintű, illetve tagállami támogatási határértékek határozzák meg. Ezen támogatási forma keretében felvett hitel támogatástartalmáról a nyilvántartást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti. A hitelkérelem benyújtásakor a KKV-nak meg kell felelnie az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(4) *  Ugyanazon elszámolható költségek tekintetében a hitelprogram szerinti támogatás nem halmozható egyéb állami és uniós támogatással, amennyiben az ilyen halmozás eredményeképpen az összesített támogatástartalom, illetve a támogatási intenzitás meghaladná a vonatkozó uniós jogi aktusokban foglalt mértékeket.

(5) *  A hitel támogatástartalom euróra történő átváltásakor a támogatástartalomról szóló igazolás kiállítását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

8. § (1) *  A támogatást nyújtó szerv a kiadott támogatástartalom igazolások adatairól nyilvántartást vezet.

(2) *  A támogatást nyújtó szerv a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja, valamint a 9. § szerinti hitelcélok szerinti hitelek és a kezességek támogatástartalmáról rendelkezésére álló adatokat a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében foglaltak alapján negyedévente a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(3) A hitelprogramról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium éves jelentést állít össze, amelyet az Európai Bizottság részére továbbít a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében foglalt formában.

9. § (1) A hitelprogram az ÚMVP keretében támogatott beruházás finanszírozáshoz is igénybe vehető az alábbi feltételek mellett:

a) a hitel, valamint a kezességvállalás támogatástartalmát is figyelembe véve számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében az adott célra meghatározott mértéket, valamint

b) a támogatás nem haladhatja meg az egyedi vállalkozásoknak a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikkének (9) bekezdése alapján nyújtható legmagasabb összeget.

(2) *  A Kincstár a fejlesztési pályázat elbírálásánál az (1) bekezdésben előírtak szerint jár el.

10. § (1) A hitelkérelmeket a hitelprogramban részt vevő hitelintézetekhez folyamatosan lehet benyújtani.

(2) *  A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be,

a) *  amelyet a beruházás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve előzetesen nyilvántartásba vett, és

b) amelyhez a kérelem benyújtásakor mellékelték a 2. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó záradékot, és

c) *  amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy megnevezését, székhelyét vagy címét, adószámát vagy adóazonosító számát, ügyfél-azonosítóját tartalmazó nyilatkozatát, valamint az ügyfél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

ca) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

cb) köztartozása nem áll fenn,

cc) a nyilatkozattételt megelőző hároméves időszakban „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram jogcímen támogatást nem kapott, vagy amennyiben kapott, a nyújtott támogatás összegét forintban, illetve, hogy

cd) a vállalkozás mikro-, kis- vagy középvállalkozás kategóriába tartozik.

11. § (1) Amennyiben a KKV a hitelt olyan beruházáshoz kívánja felhasználni, amelyhez az ÚMVP-ben megjelölt fejlesztési kérelmet nyújt be, úgy a hitelkérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell az ÚMVP keretében igényelt támogatás összegéről.

(2) A hitelprogram keretében folyósított hitelek igénybevételének részletes feltételeit a termékleírás tartalmazza.

12. § *  Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

A hitel támogatástartalmának számítási módja

TT = Q1 x rref – Q1 x rk + (Q2 x rref – Q2 x rk)/(1+i) + ... + (Qn x rref – Qn x rk)/(1+i)n–1

Ahol

TT: a hitel támogatástartalmának összege jelenértéken forintban kifejezve

Qn: a hitel tőkerészének n. év elején fennmaradó összege

rref: egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján

rk: kedvezményes bruttó kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)

i: diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján * 

2. számú melléklet a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

ZÁRADÉK
a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram keretében benyújtott hitelkérelemhez

Iktatószám: /200...

Név (megnevezés): ..................................................................................................................

Cím: .......................................................................................................................................

Adószám: ................................................................................................................................

Adóazonosító jel: ....................................................................................................................

Ügyfél-azonosító: .................................................................................................................

A kért hitel összege: ................................................................................................................

A beruházás helye szerint illetékes ................................. megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve részéről igazolom, hogy a hiteligénylő:

1. a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja szerinti feltételeknek megfelel;

2. ............... számon nyilvántartott hitelkérelmében meghatározott hitelcélok megfelelnek az R. 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak.

Ez a záradék a hitelkérelem elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: ......................................................................

................................................

aláírás

(az illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve)

3. számú melléklet a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelethez *