A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben kedvezményes áron történő villamosenergia-vásárlásra jogosult személyek körére, a kedvezményes villamosenergia-árra, valamint a kedvezmény biztosításával összefüggő eljárási, elszámolási szabályokra és igazolási kötelezettségekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. illetékes egyetemes szolgáltató: az az egyetemes szolgáltató, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe tartalmazza a kedvezményre jogosult fogyasztó olyan felhasználási helyét, amelyen a kedvezményre jogosult fogyasztó a kedvezményt igénybe kívánja venni,

2. kedvezmény: az e rendelet 1. számú melléklete szerinti csökkentett villamosenergia-díj,

3. nyugdíjas: az öregségi nyugdíjas, a rokkant nyugdíjas, a végkielégítésben, illetve önkéntes újrakezdési programban nem részesült előnyugdíjas, a bányásznyugdíjas, a korkedvezményes vagy korengedményes nyugdíjas,

4. öregségi nyugdíj: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott öregségi nyugdíj,

5. *  villamosenergia-ipari munkavállaló: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá eső munkaszerződés alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, akinek a munkáltatója villamosenergia-ipari társaság,

6. villamosenergia-ipari nyugdíjas: a villamosenergia-ipari munkavállaló villamosenergia-ipari társaságtól történő nyugdíjba vonulását követően mint nyugdíjas, továbbá 2008. január 1-jét megelőzően a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti villamosenergia-ipari „C” díjszabással (a továbbiakban: „C” díjszabás) villamos energiát vételező nyugdíjas,

7. villamosenergia-ipari özvegy: a villamosenergia-ipari munkavállaló és a villamosenergia-ipari nyugdíjas halála után annak túlélő házastársa,

8. villamosenergia-ipari társaság: e rendelet hatálybalépését megelőzően az R. szerint villamosenergia-ipari társaságnak minősülő vállalkozás, továbbá a munkáltatói listán szereplő szakszervezet jogelődje; az e rendelet hatálybalépését követően a mindenkori munkáltatói listán szereplő vállalkozás, illetve szakszervezet,

9. finanszírozó: a kedvezmény 37. § szerinti megtérítése vonatkozásában a munkáltatói listán szereplő munkáltató és az átviteli rendszerirányító.

(2) *  Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmak meghatározását a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. §-a, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a, az Mt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.

Munkáltatói lista

3. § (1) *  A munkáltatói lista az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt vállalkozásokat és szakszervezeteket tartalmazza.

(2) A munkáltatói lista módosítására a villamosenergia-iparban működő ágazati szakszervezetek, illetve a villamosenergia-iparban működő reprezentatív munkáltatói érdekképviselet szükség szerint, de legfeljebb félévente egyszer tesznek javaslatot.

(3) A munkáltatói listára a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetekben kerülhet fel új vállalkozás.

(4) *  Ha a munkáltatói listán szereplő vállalkozás személyében bekövetkező jogutódlás esetében új vállalkozás jön létre átalakulás, egyesülés, szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) vagy a vállalkozás által végzett tevékenység kiszervezésének eredményeként (ilyen esetnek minősül az is, ha a kedvezményre jogosult munkavállaló vonatkozásában a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás valósul meg), a jogelőd vállalkozás a munkahelyi szakszervezetekkel egyetértésben eldöntheti, hogy

a) az átalakuláshoz, illetve kiszervezéshez kapcsolódóan a munkahelyi szakszervezetekkel közösen javasolja a jogutód vállalkozás munkáltatói listára való felvételét, vagy

b) a munkahelyi szakszervezetekkel történő megállapodás alapján a kedvezményre jogosult munkavállaló, illetve annak özvegye részére kompenzációt ad, és nem kéri a munkáltatói listára való felvételt.

(5) Ha új, jogelőddel nem rendelkező, a VET 3. § 13. pontja szerinti engedélyes vállalkozás jön létre, a villamosenergia-iparban működő ágazati szakszervezetek és az új vállalkozás közösen javasolják a munkáltatói listára való felkerülést.

4. § A munkáltatói listáról vállalkozás abban az esetben kerülhet törlésre, ha

a) a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik, vagy

b) a vállalkozás és a munkahelyi szakszervezetek közösen kezdeményezik a társaság munkáltatói listáról való törlését.

5. § A munkáltatói listáról szakszervezet abban az esetben kerülhet törlésre, ha a szakszervezet jogutód nélkül megszűnik.

6. § (1) A munkáltatói lista módosítására vonatkozó előterjesztést a 3–5. §-nak megfelelően a villamosenergia-iparban működő ágazati szakszervezetek állítják össze a villamosenergia-iparban működő reprezentatív munkáltatói érdekképviselettel egyeztetve.

(2) *  Ha a munkáltatói lista módosítására vonatkozó előterjesztést az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

a) elfogadja, az új munkáltatói listát 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,

b) elutasítja, az elutasítás tényét és indoklását az elutasító döntést követő 30 napon belül megküldi a villamosenergia-iparban működő ágazati szakszervezeteknek és a reprezentatív munkáltatói érdekképviseletnek. Az elutasítás indoklása alapján a munkáltatói lista módosítására vonatkozó előterjesztést a villamosenergia-iparban működő ágazati szakszervezetek a villamosenergia-iparban működő reprezentatív munkáltatói érdekképviselettel egyeztetve fél éven belül legfeljebb egy alkalommal módosíthatják, és újból a miniszter elé terjeszthetik.

(3) A miniszter kérheti egyes vállalkozások, illetve szakszervezetek a munkáltatói listára történő felvételére, illetve törlésére vonatkozó javaslat indoklását. Az indoklás megadásának időtartamával a munkáltatói lista módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadásának, illetve elutasításának határideje meghosszabbodik.

A jogosultak köre

7. § (1) E rendelet szerint a kedvezményre jogosult

a) a villamosenergia-ipari munkavállaló,

b) a villamosenergia-ipari nyugdíjas,

c) a villamosenergia-ipari özvegy.

(2) Nem jogosult kedvezményre az a villamosenergia-ipari nyugdíjas és villamosenergia-ipari özvegy, aki szénjárandóságban részesül.

8. § (1) Villamosenergia-ipari társaságnál új munkaviszonyt létesítő villamosenergia-ipari munkavállaló a munkaviszony harmadik hónapját követő naptári hónap első napjától jogosult a kedvezményre.

(2) Ha az új munkaviszonyt létesítő munkavállaló az új munkaviszony létesítését megelőző munkanapon a kedvezményben villamosenergia-ipari munkavállalóként részesült, az új munkaviszony első napjától jogosult a kedvezményre.

9. § (1) A villamosenergia-ipari nyugdíjas jogosult a kedvezményre, ha 2007. június 21-én az R. szerint „C” díjszabással villamos energiát vételezett.

(2) A villamosenergia-ipari társaságtól nyugdíjba vonult villamosenergia-ipari munkavállaló, aki 2007. június 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként nem vételezett az R. szerint „C” díjszabással villamos energiát, villamosenergia-ipari nyugdíjasként

a) időbeni korlátozás nélkül jogosult a kedvezményre, ha a nyugdíjazást megelőzően legalább tíz évet villamosenergia-ipari munkavállalóként töltött el,

b) a nyugdíjazást megelőzően villamosenergia-ipari munkavállalóként eltöltött munkaviszonynak megfelelő időtartamig (hónapra kerekítve) jogosult a kedvezményre, ha tíz évet még nem, de legalább öt évet villamosenergia-ipari munkavállalóként már eltöltött a nyugdíjba vonulást megelőzően,

c) nem jogosult a kedvezményre, ha a nyugdíjba vonulást megelőzően legalább öt évet nem töltött el villamosenergia-ipari munkavállalóként.

(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság (2) bekezdés szerinti meghatározása során a különböző villamosenergia-ipari társaságoknál villamosenergia-ipari munkavállalóként eltöltött munkaviszonyok időtartamát összevontan kell figyelembe venni.

(4) A nyugdíjazást követően nyugdíjasként nem jogosult a kedvezményre a korábban villamosenergia-ipari társaságnál teljes vagy részmunkaidőben nem foglalkoztatott, 2007. március 21-ét követően munkaviszonyt létesítő villamosenergia-ipari munkavállaló.

10. § (1) A villamosenergia-ipari özvegy jogosult a kedvezményre, ha 2007. június 21-én az R. szerint „C” díjszabással villamos energiát vételezett.

(2) *  A „C” díjszabással történő vételezésre, illetve a kedvezményre jogosult villamosenergia-ipari munkavállaló halála esetén annak túlélő házastársa, aki 2007. június 21-én villamosenergia-ipari özvegyként nem vételezett az R. szerint „C” díjszabással villamos energiát, a jogosultság kezdetének a 4. számú mellékletben meghatározott időpontjától számított 5 évig jogosult a kedvezményre.

(3) Ha a halál időpontját követően az elhunyt villamosenergia-ipari munkavállaló volt munkáltatója a munkáltatói listáról a 4–5. § szerint törlésre kerül, illetve jogutód nélkül megszűnik, a túlélő házastárs kedvezményre való jogosultsága megszűnik.

(4) A „C” díjszabással történő vételezésre, illetve a kedvezményre jogosult villamosenergia-ipari nyugdíjas halála esetén annak túlélő házastársa

a) időbeni korlátozás nélkül jogosult a kedvezményre, ha a haláleset időpontját követő 5 éven belül öregségi nyugdíjra válik jogosulttá,

b) *  a jogosultság kezdetének a 4. számú mellékletben meghatározott időpontjától számított 5 évig jogosult a kedvezményre, ha a halálesetet követő 5 éven belül nem válik öregségi nyugdíjra jogosulttá.

(5) *  A kedvezményt a (2) bekezdés és a (4) bekezdés b) pontja szerinti villamosenergia-ipari özvegy a haláleset időpontjától számított 1 éven belül igényelheti.

A kedvezmény igénybevételének feltételei

11. § (1) A kedvezmény csak lakossági fogyasztó egyetemes szolgáltatótól történő villamosenergia-vásárlása esetén vehető igénybe.

(2) A kedvezmény nem vehető igénybe a szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével a vezérelt elosztó hálózati áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztására.

12. § A 7–10. §-ban meghatározott jogosult két, általa megválasztott, felhasználási helyen vételezhet e rendelet szerinti kedvezménnyel villamos energiát, naptári évenként összesen legfeljebb 15 000 kWh mennyiségben, amelyen belül a második kedvezményes felhasználási helyen naptári évenként legfeljebb 2500 kWh vehető igénybe.

13. § (1) A kedvezményes felhasználási hely(ek)ről és a kedvezményesen fogyasztani kívánt villamosenergia-mennyiség(ek)ről a jogosult a 22. § (1) bekezdésben meghatározott igénylőlap (a továbbiakban: igénylőlap) kitöltésével és annak a 21. § szerinti kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek (a továbbiakban: kapcsolattartásra kijelölt szervezet) való megküldésével nyilatkozik.

(2) *  A kedvezményes felhasználási hely(ek)et a jogosult naptári évente legfeljebb egyszer változtathatja meg úgy, hogy a változtatás eredményeként a kedvezményes felhasználási hely, illetve a kedvezményesen fogyasztani kívánt villamosenergia-mennyiség módosul. Ha az adott kedvezményes felhasználási helyre vonatkozó, a kedvezményes villamosenergia-fogyasztás feltételét jelentő, a 14. §-ban meghatározott jogviszony megszűnik, erről a jogosult haladéktalanul köteles értesíteni a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet. A kedvezményes felhasználási hely(ek) megváltoztatásáról a kedvezményre jogosult az igénylőlap ismételt kitöltésével és megküldésével értesíti a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet, amely az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül továbbküldi az értesítést az átviteli rendszerirányítónak. A változtatásokat az illetékes egyetemes szolgáltató az átviteli rendszerirányító erre vonatkozó értesítésének kézhezvételét követő naptári hónap első napjától érvényesíti.

14. § (1) A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményes felhasználási helyen a jogosult kizárólagos vagy házastársával közös, illetve a jogosult házastársa kizárólagos tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal vagy bérleti joggal rendelkezzen, valamint a villamos energiát a jogosult saját célra használja.

(2) Ha a jogosult társbérletben (ennek minősül a rokoni kapcsolatban álló, több önálló háztartás egy lakó ingatlanban történő együttélése is) vagy albérletben lakik, csak külön mért fogyasztásra alkalmazható a kedvezmény.

(3) Nem alkalmazható a kedvezmény a jövedelemszerzésre irányuló tevékenység céljára történő fogyasztásra.

(4) A kedvezményesen vásárolt villamos energia nem adható tovább.

15. § A kedvezményre jogosult fogyasztó a kedvezményes áron történő villamosenergia-vásárlás mellett a lakossági fogyasztók által igénybe vehető egyéb egyetemes szolgáltatói díjat, árszabást is választhat.

A kedvezmény mértéke

16. § (1) A kedvezményre jogosult részére az illetékes egyetemes szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott kedvezményt köteles nyújtani az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díjból.

(2) A kedvezményes fogyasztás feletti részért a jogosultnak a kedvezményre nem jogosult lakossági fogyasztóra egyébként vonatkozó egyetemes szolgáltatói díjat kell megfizetnie.

(3) Az e rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-díjakat az egyetemes szolgáltatók az üzletszabályzatukban is kötelesek feltüntetni.

17. § Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj, amely a kedvezmény meghatározásának alapját képezi,

a) abban az esetben, ha a VET 63. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató a kedvezményre jogosult hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseit megbízottként vagy bizományosként összevontan kezeli, akkor

1. az adott, kedvezményre jogosult fogyasztó ellátásához tartozó, külön jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjakat,

2. a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,

3. az egyetemes szolgáltatás (a külön jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján szolgáltatott villamos energia) díját

tartalmazza,

b) abban az esetben, ha a kedvezményre jogosult a hálózati engedélyessel külön hálózathasználati szerződést kötött, akkor

1. a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,

2. az egyetemes szolgáltatás (a külön jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján szolgáltatott villamos energia) díját

tartalmazza.

A jogosultság megszűnése

18. § Az átviteli rendszerirányító erre vonatkozó értesítése alapján az egyetemes szolgáltató a jogosultság megszűnését követő naptári hónap első napjától megszünteti a kedvezményes villamosenergia-elszámolás lehetőségét.

19. § (1) A kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság megszűnik, és ezt követően a kedvezményt újra igényelni nem lehet, ha a jogosult

a) a felhasználási helyet másnak bármilyen jogcímen átadja,

b) a kedvezményesen vásárolt villamos energiát jövedelemszerzésre irányuló tevékenység céljára veszi igénybe,

c) a megengedettnél több felhasználási helyen vásárol kedvezményesen villamos energiát,

d) a kedvezmény igénybevétele érdekében hamis adatokat közöl, vagy hamis nyilatkozatot tesz,

e) az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó üzletszabályzatában meghatározott szerződésszegést követ el (ide nem értve azt az esetet, ha a kedvezményre jogosult a villamos energia díját késedelmesen fizette meg, ha a késedelem nem haladja meg a hatvan napot).

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kedvezménnyel visszaélő jogosult köteles a visszaélés kezdő időpontjára visszamenőleg az egyébként fizetendő díj és a kedvezményes díj különbözetét az egyetemes szolgáltató részére egy összegben megfizetni. Az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatában rendelkezhet az (1) bekezdésében meghatározott visszaélés esetére vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kedvezményes fogyasztáshoz kapcsolódó 37. § szerinti térítést a fogyasztó által visszafizetett összegnek megfelelő mértékben az egyetemes szolgáltató visszafizeti a finanszírozó szervezetnek.

(4) *  A kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság megszűnik, ha a jogosult adatközlési kötelezettségeinek az átviteli rendszerirányító erre irányuló felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül neki felróható okból nem tesz eleget. Ha az adatközlési kötelezettségének a jogosult a későbbiekben eleget tesz, az igazolt adatközlést követő második naptári hónap első napjától ismét jogosulttá válik a kedvezményre, ha egyébként megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

20. § A kedvezményre vonatkozó jogosultság megszüntetéséről az egyetemes szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az átviteli rendszerirányítónak, valamint a korábbi jogosultnak megküldi. Az átviteli rendszerirányító a jogosultság megszüntetéséről értesíti a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.

A jogosultság igazolása, értesítések, nyilvántartás

21. § A kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódóan a villamosenergia-fogyasztóval a kapcsolattartásra kijelölt szervezet tartja a szükséges közvetlen kapcsolatot. A kapcsolattartásra kijelölt szervezet

a) villamosenergia-ipari munkavállaló esetén a munkáltató,

b) villamosenergia-ipari nyugdíjas és villamosenergia-ipari özvegy esetén az illetékes egyetemes szolgáltató.

22. § (1) A kedvezményt igénybe venni kívánó lakossági fogyasztó (igénylő) ezen szándékáról igénylőlap kitöltésével és megküldésével nyilatkozik. Az igénylőlapot e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az igénylőlapon a lakossági fogyasztó hozzájárul személyes adatainak az átviteli rendszerirányító részére történő átadásához és az átviteli rendszerirányító általi kezeléséhez. Az e rendelet végrehajtása során és érdekében megkapott személyes adatokat az átviteli rendszerirányító csak az e rendeletben meghatározott célok érdekében használhatja fel és adhatja tovább a VET 151. § (4) bekezdésében meghatározott kivételekkel.

(3) *  Az igénylőlapot, valamint az annak kitöltésére vonatkozó – legalább az átviteli rendszerirányító által meghatározott tartalmi elemekre kiterjedő – tájékoztatót minden egyetemes szolgáltató az állandó ügyfélszolgálati irodában és az ügyfélszolgálati fiókirodában hozzáférhetővé teszi, és honlapján elektronikusan letölthető formátumban is közzéteszi. A munkáltatói listán szereplő vállalkozás és szakszervezet a munkavállalók számára az igénylőlapot, valamint az annak kitöltésére vonatkozó tájékoztatót nyomtatott és elektronikus formátumban is hozzáférhetővé teszi.

(4) Az igénylőlapot a kedvezményt igénybe venni kívánó lakossági fogyasztó tölti ki és juttatja el a kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek írásban, vagy elektronikus formában, ha ezt az illetékes egyetemes szolgáltató üzletszabályzata lehetővé teszi. Egy igénylőnek csak egy igénylőlapot kell megküldenie.

(5) A kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenőrzi, hogy az igénylő minden szükséges adatot megadott-e az igénylőlapon. A kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenőrzi továbbá azt is, hogy az igénylő nem jelölt-e meg a 12. § szerinti mennyiségeket meghaladó kedvezményesen vételezni kívánt villamosenergia-mennyiséget.

(6) Ha hiánypótlás, illetve az igénylőlap módosítása szükséges, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet az igénylőlap kézhezvételét követő 5 munkanapon belül tájékoztatja erről az igénylőt.

(7) Ha az igénylő korábban e rendelet szerint nem részesült kedvezményben, vagy az igénylő korábban e rendelet szerint kedvezményben részesült, de a munkáltató személyében változás következett be, illetve az igénylő 7–10. §-ban meghatározott jogosultsági alapja megváltozott – kivéve, ha a kedvezményt igénybe vevő villamosenergia-ipari munkavállaló nyugdíjba vonult –, az igénylőlaphoz mellékelni kell a kedvezményre való jogosultság igazolását is. A jogosultság igazolása

a) villamosenergia-ipari munkavállaló esetén a munkáltató,

b) a 9. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a munkáltató (amelytől az igénylő nyugdíjba vonult),

c) a 10. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az elhunyt villamosenergia-ipari munkavállaló volt munkáltatója,

d) *  a 10. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az igénylő

feladata. Az igazolást az e bekezdés szerinti b), c) és d) esetekben az igénylőnek, az a) esetben a munkáltatónak kell az igénylőlaphoz mellékelnie.

(8) A (7) bekezdés d) pontja esetében a nyilatkozatnak ki kell terjednie a házastársi kapcsolatra, valamint az igénylő öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának időpontjára vonatkozó nyilatkozatra is.

(9) A jogosultságra vonatkozó igazolás meglétét a kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenőrzi.

23. § (1) A szükséges adatokat tartalmazó, kitöltött igénylőlapot a kapcsolattartásra kijelölt szervezet a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldi az átviteli rendszerirányító részére az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban, és – ha az igénylőlap ilyen módon rendelkezésre áll – írásos formában is.

(2) Az átviteli rendszerirányító az igénylőlapot elektronikus formátumban – annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül – megküldi az igénylőlapon megjelölt illetékes egyetemes szolgáltató(k) részére.

(3) Az illetékes egyetemes szolgáltató ellenőrzi az igénylőlapon szereplő, a 3. számú mellékletben külön megjelölt adatok egyezőségét az igénylő és az egyetemes szolgáltató közötti villamosenergia-vásárlási szerződés tartalmával.

(4) Az illetékes egyetemes szolgáltató az igénylőlap kézhezvételét követő 5 munkanapon belül – az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban – értesíti az átviteli rendszerirányítót az esetleges eltérésekről, illetve azok hiányáról.

(5) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az igénylőlapon szereplő, a kedvezményes felhasználási helyre vonatkozó adatok és a villamosenergia-vásárlási szerződés tartalma között eltéréseket azonosít, és ezeket az igénylőlapon szereplő adatok javításával a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján egyértelműen korrigálni tudja, akkor az átviteli rendszerirányító részére megküldött értesítésben a korrigált adatokat szerepelteti, azok külön kiemelésével.

(6) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az ellenőrzés során nem korrigálható eltéréseket azonosít, az átviteli rendszerirányító az illetékes egyetemes szolgáltató értesítése alapján, az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, visszaküldi az igénylőlapot elektronikus formátumban az adott kérelmező kapcsolattartásra kijelölt szervezetének az illetékes egyetemes szolgáltató által meghatározott eltérések megjelölésével.

(7) Ha az igénylőlap módosítása szükséges, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet az igénylőlap kézhezvételét követő 4 munkanapon belül tájékoztatja erről az igénylőt.

(8) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az ellenőrzés során nem azonosít nem korrigálható eltéréseket, az átviteli rendszerirányító az igénylőlapot feldolgozza, és az igénylést nyilvántartásba veszi.

(9) *  Ha az igénylés nyilvántartásba vétele során az átviteli rendszerirányító a kedvezmény igénybevételének 11–15. §-ban meghatározott feltételeihez képest eltérést, illetve az adatok között logikai ellentmondást azonosít, az átviteli rendszerirányító az eltérések, az ellentmondások megjelölésével az illetékes egyetemes szolgáltató (4) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül visszaküldi az igénylőlapot elektronikus formátumban az adott kérelmező esetén kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek, amely az eltérések, az ellentmondások megjelölésével az igénylőlap elektronikus formátumban történő kézhezvételét követő 4 munkanapon belül tájékoztatja az igénylőt az igénylőlap módosításának szükségességéről.

(10) Ha az igénylés megfelelő és nyilvántartásba vehető, az átviteli rendszerirányító az illetékes egyetemes szolgáltató (4) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével elektronikus úton értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót a kedvezményre vonatkozó jogosultság fennállásáról és jellemzőiről, valamint értesíti a kedvezményre való jogosulttá válásról a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet is, ha az nem egyetemes szolgáltató.

(11) *  Az illetékes egyetemes szolgáltató a (10) bekezdés szerinti értesítést követő 10 munkanapon belül értesíti a kedvezményre jogosultat a jogosultság fennállásáról és jellemzőiről, külön kiemelve az (5) bekezdés szerint korrigált eltéréseket. Az értesítésen szerepeltetni kell a kedvezményre jogosult fogyasztónak az átviteli rendszerirányító által adott egyedi azonosító kódját. A kedvezményre jogosult fogyasztó az értesítést követő 20 munkanapon belül észrevételt tehet az illetékes egyetemes szolgáltatónál, amelyet az egyetemes szolgáltató az észrevétel kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül továbbít az átviteli rendszerirányító részére.

24. § (1) Az igénylőlap kitöltésével, a jogosultság igazolásával, az igénylés nyilvántartásba vételével, a kedvezmény érvényesítésével, a jogosultság megszüntetésével vagy felfüggesztésével kapcsolatos fogyasztói panaszok ügyében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a VET 57. §-ának megfelelően.

(2) Ha az igénylőlap ellenőrzésére, feldolgozására, továbbküldésére, valamint az igénylőlaphoz és kedvezmény érvényesítéséhez kapcsolódó értesítésekre vonatkozó e rendelet szerinti határidőket a kapcsolattartásra kijelölt szervezet, az átviteli rendszerirányító, illetve az illetékes egyetemes szolgáltató neki felróható okból nem tartja be, köteles a fogyasztó kárát megtéríteni.

25. § (1) *  A kedvezményt az illetékes egyetemes szolgáltató a kedvezményre való jogosultságra vonatkozó, az átviteli rendszerirányító általi értesítés kézhezvételét követő naptári hónap első napjától érvényesíti a jogosult villamosenergia-díjában.

(2) Ha az egyetemes szolgáltató a kedvezményt az (1) bekezdésben meghatározott határidőtől nem érvényesíti, köteles a fogyasztó ezzel kapcsolatban felmerült kárát az üzletszabályzatában meghatározottak szerint megtéríteni.

26. § 2008. február 29-ét követően a kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az igénylőlap alapján a kedvezményre vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételéről az átviteli rendszerirányító a 23. § szerint értesítette az illetékes egyetemes szolgáltatót.

27. § (1) Az egyetemes szolgáltató csak azon villamosenergia-fogyasztó kedvezményes fogyasztása után jogosult a 37. § szerinti térítésre, amelynek jogosultságáról az átviteli rendszerirányítótól a 23. § szerinti értesítést kapott.

(2) Az átviteli rendszerirányító a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót a kedvezményes fogyasztásra jogosult fogyasztó vonatkozásában a térítésért felelős szervezet személyében történt változásról.

(3) Az egyetemes szolgáltató kérésére az átviteli rendszerirányító 5 munkanapon belül köteles tájékoztatást adni arról, hogy a 37. § szerinti térítést adott jogosult esetén ki fizeti meg.

(4) *  Villamosenergia-ipari társaság kérésére az átviteli rendszerirányító 5 munkanapon belül köteles tájékoztatást adni arról, hogy a 37. § szerinti térítést mely fogyasztók esetén köteles a villamosenergia-ipari társaság megfizetni és milyen időpontra vonatkozóan.

28. § Az egyetemes szolgáltató 2008. december 31-ét követően minden naptári év 7–8. hetében köteles az átviteli rendszerirányítótól tájékoztatást kérni, hogy az általa e rendelet szerinti kedvezménnyel ellátott lakossági fogyasztók jogosultak-e a kedvezmény igénybevételére. Az átviteli rendszerirányító a kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldi meg a tájékoztatást az egyetemes szolgáltató részére elektronikus formátumban.

29. § *  (1) A munkáltató a kedvezményt igénybe vevő villamosenergia-ipari munkavállaló munkaviszonyának megszűnését vagy nyugdíjba vonulását követő 5 munkanapon belül írásban és az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban értesíti az átviteli rendszerirányítót a jogosultság megszűnéséről vagy a kedvezményre való jogosultság változásáról. A kedvezményt igénybe vevő villamosenergia-ipari munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén a munkáltató igazolja (a jogosultsági időtartam pontos megjelölésével) a villamosenergia-ipari munkavállaló mint villamosenergia-ipari nyugdíjas kedvezményre vonatkozó jogosultságát.

(2) Az átviteli rendszerirányító a jogosultság megszűnéséről vagy a jogosultság változásáról az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót.

(3) A jogosultság megszűnése esetén az illetékes egyetemes szolgáltató az átviteli rendszerirányító értesítése alapján a munkaviszony megszűnésének napjától megszünteti a kedvezményes villamosenergia-elszámolást.

30. § *  A villamosenergia-ipari társaság a megszűnéséről, átalakulásáról, valamint a nevének, a székhelyének megváltozásáról az erre vonatkozó társasági döntést követően 5 munkanapon belül írásban értesíti az átviteli rendszerirányítót.

31. § *  (1) Az igénylőlapon szereplő adatokban bekövetkező változásokról – a fogyasztásmérő cseréjét kivéve – a kedvezményre jogosult az igénylőlap ismételt kitöltésével (az igénylőlapon megjelölve, hogy annak kitöltésére adatváltozás miatt került sor) és megküldésével értesíti a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet, amely az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül továbbküldi az értesítést az átviteli rendszerirányítónak. Fogyasztásmérő cseréje esetén az új fogyasztásmérő gyári számát és a mérőállást az illetékes egyetemes szolgáltató köteles bejelenteni az átviteli rendszerirányító részére a fogyasztásmérő cseréjét követő 10 munkanapon belül a kedvezményre jogosult aláírását is tartalmazó, az átviteli rendszerirányító által megadott tartalmú írásos és elektronikus formában.

(2) A kedvezmény igénybevételének a kedvezményre jogosult által történő megszüntetése, valamint az igénylőlapon szereplő adatokban bekövetkező változásoknak (beleértve a kedvezményes fogyasztási hely megváltoztatását) a kedvezményre jogosult által történő bejelentése esetén az igénylőlap kitöltésére, megküldésére és elbírálására a 22–23. §-ban meghatározottak a következő eltérésekkel alkalmazandók:

a) adatváltozás vagy adatmódosítás esetén az átviteli rendszerirányító csak abban az esetben küldi meg az igénylőlapot ellenőrzésre az illetékes egyetemes szolgáltatónak, ha a kedvezményre jogosult villamosenergia-vásárlási szerződését érintő (az igénylőlapon külön megjelölt) adat is változik,

b) a kedvezmény igénybevételének a kedvezményre jogosult által történő megszüntetése esetén az átviteli rendszerirányító az igénylőlapot nem küldi meg ellenőrzésre az illetékes egyetemes szolgáltatónak.

(3) A kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséről az illetékes egyetemes szolgáltató a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban értesíti az átviteli rendszerirányítót.

32. § *  (1) A kedvezményre jogosultakra vonatkozóan az átviteli rendszerirányító országosan egységes, egyedi adatokat tartalmazó nyilvántartást alakít ki és kezel. Az átviteli rendszerirányító ennek keretében köteles legalább azon adatokat nyilvántartani, amelyek alapján ellenőrizhetők az e rendelet szerinti kedvezményes áron történő villamosenergia-vásárlás jellemzői, különösen az egyes fogyasztók jogosultsága, a kedvezményes villamosenergia-vásárlás lehetséges és megvalósult mennyisége, a kedvezményes villamosenergia-vásárlás értéke, a kapcsolódó térítés összege, a térítés megfizetéséért felelős szervezet.

(2) Az átviteli rendszerirányító a részére e rendelet alapján megküldött papír alapú igénylőlapokat és egyéb bejelentéseket az elektronikus aláírásról szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételekkel elektronikus dokumentumként is megőrizheti.

(3) Az átviteli rendszerirányító a kedvezményre jogosultakra vonatkozó adatokat az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul megsemmisíti.

33. § *  (1) Az átviteli rendszerirányító jogosult ellenőrizni az igénylőlapon szereplő adatok valóságtartalmát, a 11–15. §-ban meghatározott feltételek betartását, valamint a kedvezményre való jogosultság fennállását. Az ellenőrzés során kérheti a kedvezményre jogosulttól és a munkáltatótól a 22. § (7) bekezdés és a 44. § szerinti nyilatkozatokat, valamint az igénylőlapon szereplő adatokat igazoló dokumentumok bemutatását.

(2) Az átviteli rendszerirányító az általa lefolytatott ellenőrzések alapján, valamint a finanszírozó kérésére kezdeményezheti a villamosenergia-vételezés módjának az illetékes egyetemes szolgáltató általi felülvizsgálatát. Ha az átviteli rendszerirányító az általa lefolytatott ellenőrzések alapján megállapítja, hogy a kedvezményt igénybe vevő fogyasztó vonatkozásában a jogosultság feltételei nem állnak fenn, vagy a 19. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottak bármelyike teljesül, értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót a kedvezményre való jogosultság megszüntetéséről.

(3) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató megállapítja a 19. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak fennállását, erről az átviteli rendszerirányítót írásban értesíti. Az értesítést követően az átviteli rendszerirányító értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót és a finanszírozót a jogosultság megszüntetéséről.

34. § Annak érdekében, hogy az egyetemes szolgáltató számára fizetendő 17. § szerinti díj egyértelműen megállapítható legyen, az egyetemes szolgáltató tájékoztatja az átviteli rendszerirányítót, hogy a kedvezményre jogosult fogyasztó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseit megbízottként vagy bizományosként összevontan kezeli-e, valamint, hogy a jogosult fogyasztó esetén mekkora az egyetemes szolgáltató kedvezmény nélküli (egyébként fizetendő) díja.

Tájékoztatás

35. § Az e rendelet előírásaira, végrehajtására, a kedvezmény igénybevételére vonatkozóan a lakossági fogyasztó az illetékes egyetemes szolgáltatótól, ha ilyen nincsen, akkor bármely egyetemes szolgáltatótól – a villamosenergia-ipari munkavállaló a munkáltatótól is – tájékoztatást kérhet.

A kedvezmény finanszírozása

36. § (1) A kedvezményt igénybe vevő fogyasztó villamosenergia-fogyasztását az illetékes egyetemes szolgáltató a 16. §-ban meghatározott kedvezményes díjon számolja el a 12. §-ban meghatározott mennyiségi korlátot meg nem haladó fogyasztásra.

(2) A fogyasztó részére kiállított számlán az illetékes egyetemes szolgáltató a 16. §-ban meghatározott kedvezményes díjat szerepelteti.

37. § Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet az egyetemes szolgáltató részére

a) ha a kedvezményre jogosult villamosenergia-ipari munkavállaló – kivéve a munkáltatói listán szereplő szakszervezetek alkalmazottait –, a villamosenergia-ipari munkavállalót foglalkoztató, munkáltatói listán szereplő munkáltató téríti meg,

b) ha a kedvezményre jogosult a 10. § (2) bekezdésben meghatározott villamosenergia-ipari özvegy, az elhunyt volt munkáltatója téríti meg,

c) egyéb jogosultak esetén az átviteli rendszerirányító a VET 147. § (1) bekezdés b) pontja szerint beszedett pénzeszközökből téríti meg.

38. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes és az egyetemes szolgáltató esetén a kedvezmény 37. § szerinti térítéséhez, valamint az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó minden felmerülő indokolt egyszeri és folyamatos költséget – külön jogszabályban meghatározott módon – az indokolt működési költségek és tőkeköltségek között figyelembe veszi.

39. § *  Az egyetemes szolgáltató, a munkáltatói listán szereplő munkáltatók, valamint az egyéb érintett egyetemes szolgáltatók a közöttük megkötésre kerülő szerződésben rendezik a kedvezmény 37. § szerinti térítésére vonatkozó részletszabályokat.

40. § A 37. § szerinti térítésre az egyetemes szolgáltató által a nyújtott kedvezmény összegének megfelelő mértékben, havi rendszerességgel kiállított, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) szerinti számlának nem minősülő számviteli bizonylat (a továbbiakban: számviteli bizonylat) alapján kerülhet sor. A kedvezmény elszámolásához kapcsolódó részletszabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. § (1) Ha a finanszírozó az egyetemes szolgáltató által megfelelően kiállított és nem kifogásolt számviteli bizonylatot a fizetés esedékességét követően nem egyenlíti ki, az érintett felek (az egyetemes szolgáltató, a fizetésre kötelezett munkáltató, valamint a helyi, illetve ágazati szakszervezet) előzetes egyeztetési eljáráson vesznek részt.

(2) Ha a finanszírozó az egyetemes szolgáltató által megfelelően kiállított és nem kifogásolt számviteli bizonylatot a fizetés esedékességét követő három hónapon belül nem egyenlíti ki, és az (1) bekezdés szerinti egyeztetési eljárás a fizetés esedékességét követő harmadik hónap végéig nem vezet eredményre, a számviteli bizonylat késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetéséig az egyetemes szolgáltató jogosult a finanszírozó munkavállalóinak a kedvezmény érvényesítését felfüggeszteni. Ha a finanszírozó ezt követően a követelés késedelmi kamatokkal növelt összegét az egyetemes szolgáltatónak megfizeti, az egyetemes szolgáltató a finanszírozó munkavállalói részére a kedvezményt a felfüggesztés időtartamára vonatkozóan visszamenőlegesen érvényesíti.

(3) A kedvezmény felfüggesztéséről az egyetemes szolgáltató haladéktalanul értesíti az átviteli rendszerirányítót.

Átmeneti rendelkezések

42–43. § * 

44. § (1) *  A 22. § (7) bekezdése szerinti jogosultság igazolása

a) a 9. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, ha a villamos energia-ipari munkavállaló munkavállalóként nem vette igénybe a kedvezményt, a munkáltató (amelytől az igénylő nyugdíjba vonult), vagy ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, az igénylő nyilatkozatával történik.

b) a 10. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, ha a villamosenergia-ipari nyugdíjas nem vette igénybe a kedvezményt,

1. az elhunyt jogosultságára vonatkozóan az elhunyt volt munkáltatója nyilatkozik,

2. az elhunyt volt munkáltatója jogutód nélkül történő megszűnése esetén az igazolás az elhunyt túlélő házastársának nyilatkozatával történik.

Igazolásként továbbá benyújtandó az igénylőnek a házastársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozata, valamint az igénylő öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának időpontjára vonatkozó nyilatkozata is.

c) a 10. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, ha a villamosenergia-ipari nyugdíjas az elhalálozás időpontjában „C” díjszabással vételezett, az igénylő a„C” díjszabással történő vételezést a (2) bekezdés szerint köteles igazolni, továbbá köteles benyújtani az elhalálozás időpontjára és a házastársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatát, valamint az igénylő öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának időpontjára vonatkozó nyilatkozatát is.

(2) A 2007. június 21-én „C” díjszabással villamos energiát vételező villamosenergia-ipari nyugdíjasnak és villamosenergia-ipari özvegynek az igénylőlaphoz a jogosultság igazolásaként az erre vonatkozó nyilatkozatot, valamint az alábbiakat kell mellékelnie:

a) a 2007. június 21-ét is tartalmazó időszakra vonatkozóan kiállított („C” díjszabást tartalmazó) villamosenergia-számla másolatát, vagy

b) azon közüzemi szolgáltató (vagy annak jogutódja) a 2007. június 21-én „C” díjszabással történő vételezésre vonatkozó igazolását, amelytől az igénylő 2007. június 21-én „C” díjszabással villamos energiát vételezett.

45. § *  E rendeletnek a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. §-ával megállapított 2. számú mellékletét az NFM rendelet hatálybalépését követően benyújtott igénylések esetében kell alkalmazni.

46–48. § * 

Záró rendelkezések

49. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez * 

A kedvezmény mértéke

A kedvezményes villamosenergia-díj az első kedvezményes felhasználási helyen az éves villamosenergia-fogyasztástól függően a kedvezményre jogosult számára villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díjnak az alábbiakban meghatározott százaléka.


Kategória

Kedvezményes fogyasztás mértéke
Csökkentett villamosenergia-
díj az egyetemes szolgáltató
részére egyébként fizetendő
díj százalékában*
I. 0 kWh-tól 6 000 kWh-ig 37%
II. 6 000 kWh-tól 9 000 kWh-ig 40%
III. 9 000 kWh-tól 12 000 kWh-ig 50%
IV. 12 000 kWh-tól 15 000 kWh-ig 60%
* A kedvezményes villamosenergia-díj növekménye a fogyasztástöbbletre vonatkozik, tehát például az első kedvezményes felhasználási helyen 8000 kWh éves kedvezményes fogyasztás esetén 6000 kWh az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 37%-án, 2000 kWh az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 40%-án vételezhető.

A második kedvezményes felhasználási helyen a kedvezményre jogosult az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 60%-ának megfelelő csökkentett díjon vásárolhat villamos energiát.

A külön jogszabályban meghatározott elosztói alapdíj esetén a kedvezményes villamosenergia-díj az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 37%-a az első kedvezményes fogyasztási helyen és 60%-a a második kedvezményes fogyasztási helyen.

2. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez * 

Munkáltatói lista

A B
1 Név Székhely
2 AES Borsodi Energetikai Kft. 3701 Kazincbarcika, Ipari út 7.
3 AES Tisza Erőmű Kft. 3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2.
4 Atel Energia Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
5 ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft. 2313 Szigetszentmiklós, ÁTI–Sziget Ipari Park
6 Bakonyi Erőmű Zrt. 8401 Ajka, Gyártelep
7 Bánhida Erőmű Kft. 2800 Tatabánya, Környei út 38.
8 Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.
9 BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1–3.
10 Budapesti Energiakereskedő Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11.
11 Budapesti Erőmű Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 52.
12 BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. 8400 Ajka, Gyártelep 1961/1 Hrsz.
13 CEZ Magyarország Villamosenergiaipari Kereskedelmi Kft. 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.
14 EDF DÉMÁSZ Zrt. 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
15 EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6720 Szeged, Klauzál tér 1.
16 EDF DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltető és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.
17 DÉMÁSZ Primavill Hálózatszerelő Ipari Kft. 6724 Szeged, Pulcz u. 42.
18 Dorog Esztergom Erőmű Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.
19 DOTENERGO Energetikai és Épületgépészeti Zrt. 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28.
20 Dunamenti Erőmű Zrt. 2440 Százhalombatta, Erőmű u. 2.
21 E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 7626 Pécs, Rákóczi út 73/B.
22 E.ON Energiakereskedő Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
23 E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
24 E.ON Energiatermelő Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.
25 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 9027 Győr, Kandó K. u. 11–13.
26 E.ON EÜT Erőműüzemelő és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
27 E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2.
28 E.ON Hungária Energetikai Zrt. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
29 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
30 E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
31 EFT Budapest Zrt. 1051 Budapest, Sas u. 10–12.
32 ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
33 ELMŰ Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
34 ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
35 ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
36 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
37 ÉMÁSZ Nyrt. 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13.
38 ENERGO-HOLDING Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28.
39 Energo-Merkur Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.
40 Entrade Hungary Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
41 ERBE Energetikai Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95.
42 Fűzfői Erőmű Energiatermelő Kft. 8184 Fűzfőgyártelep, Belterület 1498/133 Hrsz.
43 Győri Erőmű Kft. 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11–13. 5788/4 Hrsz.
44 Hernádvíz Vízerőmű Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerőmű telep 013/1 Hrsz.
45 Jank Magyarország Vízerőmű Kft. 9983 Alsószölnök, Fő u. 126/B.
46 Komlói Fűtőerőmű Zrt. 7300 Komló, Bem J. u. 24.
47 Magyar Áramszolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
48 Magyar Villamos Művek Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
49 Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) 1031 Budapest, Anikó u. 4.
50 Mátrai Erőmű Zrt. 3272 Visonta, Erőmű u. 11.
51 Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt. 3271 Visonta, Erőmű u. 11.
52 MIFÜ Kft. 3531 Miskolc, Tatár út 29/B.
53 Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13.
54 MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőmű Kft. 1037 Budapest, Kunigunda u. 49.
55 MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
56 MVM Kontó Zrt. 7030 Paks, Gagarin u. 1.
57 MVM Partner Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
58 MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
59 MVMI Informatika Zrt. 7031 Paks, Pf. 110.
60 NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92.
61 Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
62 Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, 8803/10 Hrsz., Pf. 71.
63 Pannon Hőerőmű Zrt. 7630 Pécs, Edison u. 1.
64 Pannonpower Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.
65 Pannontrading Energetikai és Általános Kereskedelmi Kft. 7630 Pécs, Edison u. 1.
66 Rudnap – Hungary Energia-kereskedelmi Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 58–62.
67 SIEMENS Erőműtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.
68 Soproni Erőmű Kft. 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. 4303 Hrsz.
69 Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor u. 1/B.
70 Szombathelyi Erőmű Zrt. 9700 Szombathely, Március 15 tér 5. A. ép.
71 Szombathelyi Vízerőmű Kft. 9756 Ikervár, Vízerőtelep
72 Tatabánya Erőmű Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
73 Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 4450 Tiszalök, Vízerőmű
74 Vértesi Erőmű Zrt. 2841 Oroszlány, Pf. 23.
75 Villamos Energia Termelő és Szolgáltató Kft. 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
76 Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1011 Budapest, Fő u. 34–36.
77 VILLKESZ Kft. 1138 Budapest, Révész u. 18.
78 ZSG Hungaria Kft. 5300 Karcag, Madarasi u. 54.

3. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez * 

Vonalkód helye

IGÉNYLŐLAP
a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez

Kérjük, hogy a helyes kitöltés érdekében olvassa el a mellékelt tájékoztatót!
Az igénylőlapon „*”-gal megjelölt adatok villamosenergia-vásárlási szerződés tartalmával való összhangját az illetékes egyetemes szolgáltató ellenőrzi.
Az igénybejelentés típusa:
Új igény Módosítás Kedvezmény igénybevételének teljes megszüntetése
Az alábbi adatokat kell feltüntetni az igénylőlapon:
– új igény esetén valamennyi kért adatot [1., 2., 3., 4. és 5. pontok],
– módosítás esetén a módosuló adatokat, az igénylő személyes adatait, a jogosultságra vonatkozó adatokat (fogyasztásmérő cseréje esetén nem szükséges módosító igénylőlap kitöltése) [1., 2. és 5. pontok, valamint szükség esetén a 3. és 4. pont is],
– a kedvezmény igénybevételének teljes megszüntetése esetén az igénylő személyes adatait és a kedvezményes vételezés megszüntetésével kapcsolatosan kért adatokat [1., 4. és 5. pontok].
1. Az igénylő személyes adatai
Családi és utónév*:
Születési név*:
Anyja születési neve*:
Születési hely, idő*: , év nap
Lakcím*:
Telefonszám (amennyiben van):
E-mail cím (amennyiben van):
MAVIR ED (módosítás, megszüntetés esetén kitöltendő): □□□□–□□□□–□
** A gyorsabb és pontosabb adatfeldolgozás érdekében célszerűen kitöltendő!
2. A jogosultságra vonatkozó adatok
A jogosultság alapja: (Kérjük, csak egy 1. Munkavállaló
(nem szakszervezeti alkalmazott)
2. Nyugdíjas (nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott)
jogosultsági kategóriát jelöljön meg!) 3. Munkavállaló özvegye
(nem szakszervezeti alkalmazott özvegye)
4. Nyugdíjas özvegye (nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegye)
5. Szakszervezeti alkalmazott 6. Nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott
7. Szakszervezeti alkalmazott özvegye 8. Nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegye
Amennyiben Ön munkavállalóként, illetve szakszervezeti alkalmazottként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük adja meg az alábbi adatokat!
A jelenlegi munkáltató/szakszervezet megnevezése:
A munkáltató/szakszervezet székhelye:
Amennyiben Ön nyugdíjasként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük adja meg az alábbi adatokat!
Nyugdíjas törzsszáma:
Az utolsó munkáltató megnevezése:
Az utolsó munkáltató székhelye:
Amennyiben Ön özvegyként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük adja meg az alábbi adatokat!
Az elhunyt házastárs családi és utóneve:
Az elhunyt születési neve:
Az elhunyt anyjának születési neve:
Az elhunyt születési helye, ideje: , év nap
Az elhalálozás időpontja: év nap
Halotti anyakönyvi kivonat száma:
Az elhunyt utolsó munkáltatójának megnevezése:
Az elhunyt utolsó munkáltatójának székhelye:
Az elhunyttal kötött házasságra vonatkozó házassági anyakönyvi kivonat száma:
Az Ön (igénylő) öregségi nyugdíjra való jogosultságának (várható) kezdete: év nap
3. A kedvezményes villamosenergia-vételezésre vonatkozó adatok
Hány felhasználási helyen kíván kedvezményesen villamos energiát vételezni?
Egy
(Csak az első számú kedvezményes felhasználási Kettő
helyen)
A kedvezményesen vételezhető villamos energia mennyisége évente a két felhasználási helyen összesen legfeljebb 15 000 kWh, amelyből a második fogyasztási helyen évente legfeljebb 2500 kWh vehető igénybe. Az első kedvezményes felhasználási helyen a 15 000 kWh és a második kedvezményes felhasználási helyre vonatkozóan megadott mennyiség különbözetét lehet kedvezményesen vételezni. A kedvezményes villamosenergia-fogyasztás az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó által leolvasott aktuális mérőállástól, ennek hiányában a kedvezmény igénybevételének kezdetére becsült mérőállástól számítva kerül elszámolásra (a becslés az igénylő havi átlagos villamosenergia-fogyasztása alapján történik).
I. Első kedvezményes felhasználási hely
Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
A használat jogcíme: tulajdon bérlet társbérlet
(az igénylő és/vagy a házastárs kizárólagos, illetve közös fennálló joga) haszonélvezet albérlet
Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, kötelezően kitöltendő)*:
Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:
Szerződésszám*:
II. Második kedvezményes felhasználási hely
Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
A használat jogcíme: tulajdon bérlet társbérlet
(az igénylő és/vagy a házastárs kizárólagos, illetve közös fennálló joga) haszonélvezet albérlet
Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, kötelezően kitöltendő)*:
A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt villamosenergia-mennyiség: kWh/naptári év
Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:
Szerződésszám*:
4. A kedvezményes vételezés módosításához/megszüntetéséhez kapcsolódó adatok
Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatokat amennyiben Ön
– kedvezményes felhasználási helyet érintő adatváltozást vagy módosítást jelent be és
– meg kívánja változtatni a kedvezményes felhasználási helyeket – erre naptári évente kétszer van lehetősége (a kedvezményes vételezés egy adott kedvezményes felhasználási helyen történő befejezése is ebbe a kategóriába tartozik),
– a kedvezményes felhasználási helyeket az adott naptári évben már kétszer megváltoztatta és a kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény feltételét jelentő jogviszony (a használat jogcíme) megszűnése miatt befejezi az adott felhasználási hely(ek)en történő kedvezményes vételezést (ebben az esetben új első vagy második kedvezményes felhasználási helyet nem jelölhet meg és a kedvezményesen vételezni kívánt villamos energia mennyiségét nem módosíthatja),
– teljesen meg kívánja szüntetni a kedvezmény igénybevételét.
I. Kedvezményes vételezés befejezése vagy megszüntetése az első kedvezményes felhasználási helyen
A kedvezményes vételezés befejezésének vagy megszüntetésének oka:
A kedvezményes felhasználási helyek megváltoztatása
(évente kétszer lehetséges)

A kedvezményes vételezés befejezése a kedvezmény feltételét jelentő használati jogcím megszűnése miatt
A kedvezmény igénybevételének megszüntetése
A kedvezményes felhasználási hely címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, kötelezően kitöltendő)*:
Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
II. Kedvezményes vételezés befejezése vagy megszüntetése a második kedvezményes felhasználási helyen

A kedvezményes vételezés befejezésének vagy megszüntetésének oka:
A kedvezményes felhasználási helyek megváltoztatása
(évente kétszer lehetséges)

A kedvezményes vételezés befejezése a kedvezmény feltételét jelentő használati jogcím megszűnése miatt
A kedvezmény igénybevételének megszüntetése
A kedvezményes felhasználási hely címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, kötelezően kitöltendő)*:
Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
5. Nyilatkozat
Jelen igénylőlap aláírásával hozzájárulok az igénylőlapon megadott személyes adataimnak, valamint a kedvezményes vételezéshez kapcsolódó egyedi villamosenergia-fogyasztási adataimnak a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. mint átviteli rendszerirányító részére történő átadásához és az átviteli rendszerirányító általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes és fogyasztási adataimat az átviteli rendszerirányító csak a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben [a továbbiakban: 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] meghatározott célok érdekében használhatja fel.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy szénjárandóságban nem részesülök és a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményesen vételezett villamos energiát saját célra kívánom igénybe venni, jövedelemszerzésre irányuló tevékenységhez azt nem használom. Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és a kedvezményt a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott feltételekkel veszem igénybe. Tudomásul veszem, hogy a MAVIR ZRt. az igénylőlapon feltüntetett adatokat, illetve a jogosultság feltételeinek fennállását ellenőrizheti és tőlem ezek alátámasztását kérheti, az erre szolgáló igazolásokat köteles vagyok a MAVIR ZRt. részére az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül megküldeni.
Tudomásul veszem, hogy az igénylőlapon feltüntetett adataim megváltozásáról (a fogyasztásmérő cseréjének esetét kivéve) köteles vagyok 15 napon belül új igénylőlap megküldésével értesíteni a tájékoztató szerinti kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.
Dátum: 20... ............................ hó ...... nap
............................................................
igénylő aláírása
Kérjük, hogy az igénylőlap 2. pontjában megjelölt jogosultsági kategória alapján az alábbiaknak megfelelően mellékelje a jogosultságra vonatkozó kitöltött igazolást!
Kitöltött igazolást az alábbi esetekben kell mellékelni:
– az igénylő a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban nem vette igénybe,
– az igénylő a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is igénybe veszi, de a kedvezményre vonatkozó jogosultsági alapja (az igénylőlap 2. pontjában megjelölt jogosultsági kategória, vagy az elhunyt házastárs személye) megváltozott (kivéve ha a kedvezményt igénybe vevő munkavállaló, illetve szakszervezeti alkalmazott nyugdíjba vonult),
– az igénylő a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is igénybe veszi, de a munkáltató személyében változás következett be.
= Ha Ön 1-es jogosultsági kategóriába tartozó munkavállaló vagy 5-ös jogosultsági kategóriába tartozó szakszervezeti alkalmazott, igénylőlapjához az 1. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie.
= Ha Ön 2-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas vagy 6-os jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott és
– 2007. június 21-én nyugdíjasként a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet [a továbbiakban: 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet] szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie,
– 2007. június 21-én nyugdíjasként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, és mint munkavállaló vagy mint nyugdíjas nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, igénylőlapjához a 3. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie.
= Ha Ön 3-as jogosultsági kategóriába tartozó munkavállalói özvegy vagy 7-es jogosultsági kategóriába tartozó szakszervezeti alkalmazotti özvegy és
– 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie,
– 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, igénylőlapjához a 4. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie.
= Ha Ön 4-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas özvegye vagy 8-as jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegye és
– 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie,
– 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, valamint
= az elhunyt nyugdíjas házastárs igénybe vette a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, igénylőlapjához az 5. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie,
= az elhunyt nyugdíjas házastárs nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, igénylőlapjához a 6. számú igazolást kell mellékelve kitöltenie,
= az elhunyt nyugdíjas házastárs elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 7. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie (ebben az esetben a jogosultság a 6. számú igazolás kitöltésével is igazolható).
Az igazolás szövegében „/” jellel elválasztott, dőlt betűvel szedett lehetőségek közül, kérjük, aláhúzással jelezze a megfelelőt!
Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy hányas számú igazolást mellékelte az igénylőlaphoz!
1. számú igazolás 4. számú igazolás 7. számú igazolás
2. számú igazolás 5. számú igazolás
3. számú igazolás 6. számú igazolás
1. számú igazolás
Igazolás
villamosenergia-ipari/ szakszervezeti munkavállaló jogosultságáról
Az igazolás kiállítója: ....................................................................
Igazolom, hogy ......................................................... (név) (születési hely, idő: ............................................, anyja születési neve: ......................................................, lakcím: .......................................................................................) teljes vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszonya társaságunkkal/szakszervezetünkkel fennáll és legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezik.
A fennálló teljes vagy részmunkaidős munkaviszony alapján, annak megszűnéséig villamosenergia-ipari munkavállalóként/szakszervezeti alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igazoló (cégszerű) aláírása
2. számú igazolás
Igazolás
2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát vételező villamosenergia-ipari nyugdíjas/özvegy jogosultságáról
Alulírott, ......................................... (az igénylő neve) (születési hely, idő: ................................................................, anyja születési neve: .................................., lakcím: .....................................................) mint igénylő kijelentem, hogy 2007. június 21-én mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/özvegy az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételeztem villamos energiát.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal történő igazolása esetén töltendő ki!)
A fenti igazoláshoz mellékelem a 2007. június 21-ét is tartalmazó időszakra vonatkozóan kiállított villamosenergia-számla másolatát.
A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak:
A fogyasztási hely címe:
Fogyasztási hely azonosítója:
Fogyasztásmérő gyári száma:
A közüzemi szolgáltató megnevezése:
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által történő igazolása esetén töltendő ki!)
Az igazolás kiállítója: ....................................................................
Igazolom, hogy az igénylő 2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát.
A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak:
A fogyasztási hely címe:
Fogyasztási hely azonosítója:
Fogyasztásmérő gyári száma:
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igazoló (cégszerű) aláírása
3. számú igazolás
Igazolás
2007. június 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételező és munkavállalóként vagy nyugdíjasként a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe nem vevő villamosenergia-ipari nyugdíjas jogosultságáról
(A volt munkáltató vagy jogutódjának működése esetén töltendő ki!)
Az igazolás kiállítója: ....................................................................
Igazolom, hogy társaságunktól/szakszervezetünktől, illetve annak jogelődjétől (a(z): ........................................................ (jogelőd megnevezése) -tól/től) nyugdíjba vonult ............................................. (név) (születési hely, idő: ......................................., anyja születési neve: ..................................... lakcím: ........................................................) nyugdíjazásának időpontjában........................... (nyugdíjazás dátuma: év, hó, nap) -án/én........................... (munkaviszony tartama: év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.
A fenti munkaviszony időtartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre. A jogosultság időtartama .............................. (év, hónap) /időben nem korlátozott.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igazoló (cégszerű) aláírása
(A volt munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén töltendő ki!)
Alulírott, .................................. (az igénylő neve) (születési hely, idő: .........................................................., anyja születési neve: ...................................................., lakcím: .......................................................................................) mint igénylő kijelentem, hogy a ............................................................................................. (cégnév/szakszervezet neve, székhelye) -tól/től vonultam nyugdíjba és összesen .................................. (év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezem, nyugdíjazásom időpontja .............................. (év, hónap, nap).
A fenti munkaviszony időtartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazottként jogosult vagyok a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre, jogosultságom időtartama.............................. (év, hónap) / időben nem korlátozott.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
4. számú igazolás
Igazolás
2007. június 21-én villamosenergia-ipari munkavállaló/szakszervezeti alkalmazott özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételező özvegy jogosultságáról
Az igazolás kiállítója: ....................................................................
Igazolom, hogy elhunyt munkavállalónk, illetve jogelődünk, [a(z) .............................................................. (jogelőd megnevezése)] elhunyt munkavállalója ............................................. (név) (születési hely, idő: ......................................., anyja születési neve: ................................................) elhalálozásának időpontjában..................... (év, hónap, nap) legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett, illetve munkavállalóként jogosult volt az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással történő vételezésre.
Az elhunyt munkavállaló házastársa ................................. (az igénylő neve) (születési hely, idő: ..................................., anyja születési neve: .................................., lakcím: .....................................................) villamosenergia-ipari özvegyként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre.
A jogosultság időtartama öt év.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igazoló (cégszerű) aláírása
5. számú igazolás
Igazolás
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményben részesült, elhunyt villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról
Alulírott, ............................................. (az igénylő neve) (születési hely, idő: ................................................., anyja születési neve ...................................., lakcím: ......................................................) mint igénylő kijelentem, hogy ...............................................-nak/nek (név) (születési hely, idő: ........................................., anyja születési neve: .................................................) elhalálozásáig házastársa voltam.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
6. számú igazolás
Igazolás
2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételező és a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe nem vevő villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról
(A volt munkáltató vagy jogutódjának működése esetén töltendő ki!)
Az igazolás kiállítója: ....................................................................
Igazolom, hogy ...................................................... (név) (születési hely, idő: ............................................., anyja születési neve: .................................................................................), társaságunktól/szakszervezetünktől, illetve annak jogelődjétől (a(z): ........................................................ (jogelőd megnevezése) -tól/től) vonult nyugdíjba és elhalálozásának időpontját [..................... (év, hónap, nap)] megelőzően legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igazoló (cégszerű) aláírása
Alulírott, ...................................... (az igénylő neve) (születési hely, idő: .........................................................., anyja születési neve: .................................., lakcím: .....................................................) mint igénylő kijelentem, hogy ........................................-nak/nek (név) (születési hely, idő: .........................................., anyja születési neve: .................................................) elhalálozásáig házastársa voltam.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
(A volt munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén töltendő ki!)
Alulírott, ............................................ (az igénylő neve) (születési hely, idő: ............................................., anyja születési neve: .................................., lakcím: .....................................................) mint igénylő kijelentem, hogy ............................................. (név) (születési hely, idő: ......................................., anyja születési neve: ................................................) elhalálozását megelőzően a................................. (cégnév/szakszervezet neve, székhely) -tól/től vonult nyugdíjba és elhalálozásának időpontját, ..................... (év, hónap, nap) -t megelőzően legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.
Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett.............................................-nak/nek elhalálozásáig házastársa voltam.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
7. számú igazolás
Igazolás
elhunyt, elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát vételező nyugdíjas özvegyének jogosultságáról
Alulírott, ............................................ (az igénylő neve) (születési hely, idő: ..................................................., anyja születési neve .................................., lakcím: .....................................................) mint igénylő kijelentem, hogy ................................. (az elhunyt nyugdíjas neve) (születési hely, idő: ..................................., anyja születési neve: ..................................) elhalálozásának időpontjában [............................ (év, hó, nap)] mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát.
Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett .............................................-nak/nek (név) elhalálozásáig házastársa voltam.
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal történő igazolása esetén töltendő ki!)
Igazolásomhoz mellékelem fenti elhunyt házastársam elhalálozásának időpontját is tartalmazó időszakra vonatkozóan kiállított villamosenergia-számla másolatát.
A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak:
A fogyasztási hely címe:
Fogyasztási hely azonosítója:
Fogyasztásmérő gyári száma:
A közüzemi szolgáltató megnevezése:
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igénylő aláírása
(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által történő igazolása esetén töltendő ki!)
Az igazolás kiállítója: ....................................................................
Igazolom, hogy a fent megnevezett elhunyt ............................. (név) elhalálozásának időpontjában [............................ (év, hó, nap)] az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát.
A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak:
A fogyasztási hely címe:
Fogyasztási hely azonosítója:
Fogyasztásmérő gyári száma:
Dátum: 20... ................. hó ...... nap
.................................................................
igazoló (cégszerű) aláírása

4. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez * 

A kedvezményes villamosenergia-vételezésre jogosultakról szóló értesítés adatai

A jogosultságra vonatkozó értesítés nyilvántartási száma

A kedvezményre jogosult fogyasztó

családi és utóneve

születési neve

anyja születési neve

születési helye, ideje

lakcíme

egyetemes szolgáltató szerinti vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma

átviteli rendszerirányító által adott egyedi azonosító kódja (MAVIR ID)

A jogosultság alapja

A jogosultság kezdetének időpontja

A jogosultság megszűnésének időpontja (ha ismert)

A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. §-a szerinti finanszírozó neve

A finanszírozó székhelye

A kedvezményes felhasználási hely(ek) címe

A kedvezményes felhasználási hely(ek) azonosítója

A fogyasztásmérő(k) gyári száma (kedvezményes felhasználási helyenként)

A kedvezményesen vételezhető villamosenergia-mennyiség adott naptári évben (kedvezményes felhasználási helyenként)

A kedvezményre jogosult által egy naptári évben kedvezményesen vételezni kívánt villamosenergia-mennyiség (kedvezményes felhasználási helyenként)

Dátum ......................................................................................

5. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezmény elszámolására vonatkozó részletszabályok

1. A 37. § szerinti térítésre az egyetemes szolgáltató által a nyújtott kedvezmény összegének megfelelő mértékben, havi rendszerességgel kiállított, az Áfa törvény szerint számlának nem minősülő számviteli bizonylat alapján kerülhet sor. Az egyetemes szolgáltató havonta egy számviteli bizonylatot állít ki és nyújt be a finanszírozónak. Az egyetemes szolgáltató a térítésre vonatkozó számviteli bizonylatot a tárgyhót követő hónap 20. napjáig küldheti meg a finanszírozónak. A számviteli bizonylat mellékleteként az egyetemes szolgáltató a 6. számú melléklet szerinti kimutatást is megküldi a finanszírozónak.

2. Az egyetemes szolgáltató az általa foglalkoztatott és vele villamosenergia-vásárlási szerződést kötött villamosenergia-ipari munkavállaló kedvezményes villamosenergia-fogyasztásának térítéséhez kapcsolódóan nem állít ki számviteli bizonylatot. A kapcsolódó, 37. § szerint meghatározott térítési igényt külön nyilvántartja. A térítési igény mértékéről és a kapcsolódó fogyasztási adatokról az egyetemes szolgáltató havonta tájékoztatja az átviteli rendszerirányítót.

3. *  Az egyetemes szolgáltató köteles együttműködni az átviteli rendszerirányítóval a tárgyhónapra vonatkozó hiteles mennyiségi adatok előállítása és átadása érdekében. Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott kedvezményre jogosult fogyasztónak felhasználási helyenként értékesített villamos energia mennyiségére vonatkozó, a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő-berendezés elosztó általi leolvasásából származó vagy az adatrögzítéssel nyert egyedi adatokat megküldi – az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban – az átviteli rendszerirányítónak az azok kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül.

3/a. *  Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes villamosenergia-vételezés megszűnése esetén a megszüntetéstől számított 5 munkanapon belül megküldi – az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban – az átviteli rendszerirányító részére az adott felhasználási helyre vonatkozóan a fogyasztásmérő(k) állását és a megszüntetés naptári hónapjában a megszüntetés időpontjáig elszámolt villamosenergia-fogyasztás mennyiségét.

4. Az egyetemes szolgáltató a finanszírozó részére a számviteli bizonylatot úgy állítja ki és küldi meg, hogy azt a kötelezett az esedékesség időpontját legalább 8 munkanappal megelőzően kézhez vehesse. A fizetés esedékessége a számviteli bizonylat átvételétől számított 8 munkanap.

4/a. *  A számviteli bizonylat kiállításával egyidejűleg az egyetemes szolgáltató – ha ahhoz az érintett munkavállaló írásban hozzájárult – elektronikus formában megküldi a finanszírozónak a kedvezményt igénybe vevő fogyasztók azon személyes és fogyasztási adatait, amely alapján a számviteli bizonylat kiállításra került.

5. Az egyetemes szolgáltató által kiállított számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást annak kézhezvételétől számított 4 munkanapon belül lehet az egyetemes szolgáltatóval közölni. A kifogás közlése esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

6. Ha a munkáltató a részére megküldött számviteli bizonylat tartalmát kifogásolja, erre vonatkozóan az ok megjelölésével írásos értesítést küld az egyetemes szolgáltatónak és az átviteli rendszerirányítónak.

7. *  Ha az egyetemes szolgáltató és a kedvezményre jogosult fogyasztó közötti, a Vhr. 1. számú melléklet 7. §-a és 9. §-a szerinti, továbbá a kedvezmény igénybevételének megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás eredményeként az egyetemes szolgáltató által bizonylatolt és a ténylegesen fogyasztott villamosenergia-mennyiség között eltérés mutatkozik, akkor ezt az eltérést az egyetemes szolgáltató által az 1. pont szerint kiállított, a Vhr. 1. számú melléklet 7. §-a és 9. §-a szerinti elszámolás időpontjára vonatkozó tárgyhavi számviteli bizonylatban kell elszámolni.

8. *  Az egyetemes szolgáltatónak a neki felróható okból jogosulatlanul elszámolt összeget a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben a finanszírozók javára vissza kell fizetnie.

9. A kedvezményt igénybevevő fogyasztó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó elszámolási időszaka januártól decemberig tart. Minden naptári év végén az egyetemes szolgáltató tömbelszámolást végez.

10. A tömbelszámolás szerint az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriák mint tömbök szerinti villamosenergia-díjak kerülnek elszámolásra. A fogyasztó havi számlájában a tömbök alapján az elszámolás időarányosan történik az egész éves fogyasztásra vonatkozóan. Az év végi elszámoló számlában a havi számlákban elszámolt fogyasztás és az éves fogyasztás különbözete szerepel.

10/a. *  A várható éves fogyasztást az egyetemes szolgáltató nem határozhatja meg kizárólag az igénylőlapon megjelölt, kedvezményesen vételezni kívánt villamosenergia-mennyiség alapján.

11. *  A tömbelszámolás alapját a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő-berendezés leolvasásával, adatrögzítéssel, valamint az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával megállapított mérőállás képezi. Az év végi tömbelszámolást azon a fogyasztási helyen kell elvégezni, ahol a decemberi fogyasztási időszak elszámolása történik. Ennek megvalósítása érdekében az egyetemes szolgáltatónak minden szükséges fogyasztási adatot meg kell kapnia ahhoz, hogy az éves tömbelszámolást el tudja végezni, abban az esetben is, ha év közben a fogyasztó egyetemes szolgáltatót vált. Szolgáltatóváltás esetén a szükséges adatokat az új egyetemes szolgáltató részére – az egyetemes szolgáltatók által biztosított adatok alapján – az átviteli rendszerirányító küldi meg.

12. A fogyasztó által fizetendő kedvezményes díj összegét a felhasználási helyen igényelt villamos energia mennyiségének figyelembevételével a kedvezmény igénybevételének év közbeni megkezdése, illetve megszűnése esetén naptári éven belül időarányosan kell elszámolni. Az elszámolást napra arányosítva kell alkalmazni.

6. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez * 

Kimutatás a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezmény térítéséhez

Finanszírozó számviteli bizonylat összesítő

Finanszírozó neve

Finanszírozó átviteli rendszerirányító által adott egyedi azonosító kódja

Tárgyidőszak (év, hónap)

Első kedvezményes felhasználási hely Második kedvezményes felhasználási hely
A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet [a továbbiakban: 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] 1. számú melléklete szerinti, illetve az egyetemes szolgáltatók által alkalmazott elszámolási kategóriák (tömbök) I.1


0–1320
kWh/év
(0–110
kWh/hó)
II.1

0/1320–
6000
kWh/év
(0/110–500
kWh/hó)
III.


6000–9000 kWh/év (500 – 750 kWh/hó)
IV.

9000–
12 000 kWh/év (750–1000 kWh/hó)
V.

12 000–
15 000 kWh/év (1000–
1250
kWh/hó)
VI.2


15 000 kWh/év –(1250
kWh/
hó –)
I.1


0–1320
kWh/év
(0–110
kWh/hó)
II.1

0/1320 kWh/év-Kedv. vételezni kívánt mennyiség (max. 2500 kWh/év) (0/110 kWh/hó – max. 208 kWh/hó)
III.3

Kedv. vételezni kívánt mennyiség (max. 2500
kWh) –
(max. 208
kWh/hó –)Összesen
Kedvezményes áron értékesített villamos energia mennyisége (kWh)
A kedvezményes áron értékesített villamos energia értékesítéséből származó ÁFA nélkül
árbevétel kedvezmény nélküli áron számítva (Ft) ÁFÁ-val
A kedvezményes áron történő értékesítésből származó árbevétel (Ft) ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA nélkül
Egyetemes szolgáltató ÁFÁ-val
térítési igénye (Ft) Korrekció4
Ténylegesen fizetendő
1 Ha az A/I. (1320 kWh/év fogyasztásig terjedő) tömb a későbbiekben megszüntetésre kerül, a vonatkozó adatok a II. tömb oszlopában kerülnek feltüntetésre és az I. tömb oszlopa üresen marad (ebben az esetben a II. tömb fejlécében az intervallumok kezdeteként nulla kWh-t kell figyelembe venni).
2 15 000 kWh/év feletti villamos energia mennyiségre vonatkozóan a nem kedvezményes árak kerülnek feltüntetésre.
3 2500 kWh/év feletti villamos energia mennyiségre vonatkozóan a nem kedvezményes árak kerülnek feltüntetésre.
4 Nettó részösszegekre számított ÁFA kerekítésekből származó eltérés.

Finanszírozói jogosultság-csoportonkénti összesítő

Finanszírozó neve

Finanszírozó átviteli rendszerirányító által adott egyedi azonosító kódja

Tárgyidőszak (év, hónap)

Jogosultsági kategória (villamosenergia-ipari munkavállaló [nem szakszervezeti alkalmazott], villamosenergia-ipari munkavállaló özvegye, villamosenergia-ipari nyugdíjas, villamosenergia-ipari nyugdíjas özvegye, szakszervezeti alkalmazott)

A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelet [a továbbiakban: 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] 3. § (1) bekezdése szerinti árszabás („A1” vagy „A2”)

A kedvezményre jogosult hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek kezelése (összevontan/külön)

Első kedvezményes felhasználási hely Második kedvezményes felhasználási hely
A 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklete szerinti, illetve az egyetemes szolgáltatók által alkalmazott elszámolási kategóriák (tömbök) I.1


0–1320
kWh/év
(0–110
kWh/hó)
II.1


0/1320–
6000 kWh/év
(0/110–500
kWh/hó)
III.


6000–9000
kWh/év
(500–750
kWh/hó)
IV.


9000–
12 000 kWh/év
(750–1000 kWh/hó)
V.

12 000–
15 000
kWh/év (1000–
1250
kWh/hó)
VI.2


15 000
kWh/év –
(1250
kWh/
hó –)
I.1


0–1320
kWh/év
(0–110
kWh/hó)
II.1

0/1320 kWh/év –
Kedv. vételezni
kívánt mennyiség
(max. 2500 kWh/év)
(0/110 kWh/hó –
max. 208 kWh/hó)
III.3

Kedv.
vételezni kívánt
mennyiség
(max. 2500
kWh) –
(max. 208 kWh/ hó –)Összesen
Kedvezményes áron értékesített villamos energia mennyisége (kWh)
A kedvezményes áron értékesített villamos energia értékesítéséből származó ÁFA nélkül
árbevétel kedvezmény nélküli áron számítva (Ft) ÁFÁ-val
A kedvezményes áron történő értékesítésből származó árbevétel (Ft) ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA nélkül
Egyetemes szolgáltató ÁFÁ-val
térítési igénye (Ft) Korrekció4
Ténylegesen fizetendő
1 Ha az A/I. (1320 kWh/év fogyasztásig terjedő) tömb a későbbiekben megszüntetésre kerül, a vonatkozó adatok a II. tömb oszlopában kerülnek feltüntetésre és az I. tömb oszlopa üresen marad (ebben az esetben a II. tömb fejlécében az intervallumok kezdeteként nulla kWh-t kell figyelembe venni).
2 15 000 kWh/év feletti villamos energia mennyiségre vonatkozóan a nem kedvezményes árak kerülnek feltüntetésre.
3 2500 kWh/év feletti villamos energia mennyiségre vonatkozóan a nem kedvezményes árak kerülnek feltüntetésre.
4 Nettó részösszegekre számított ÁFA kerekítésekből származó eltérés.
A finanszírozói jogosultság-csoportonkénti összesítőt az egyes jogosultsági kategóriák, a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti árszabások, valamint a hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződések kezelése alapján külön-külön kell kitölteni.