A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CXVIII. törvény

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar szövege a következő:

„Megállapodás
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: az EK-tagállamok,

IZLAND,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban: az EFTA-államok,

a továbbiakban együttesen: a jelenlegi szerződő felek,

valamint

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

mivel 2005. április 25-én Luxembourgban aláírták a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés);

mivel az 1992. május 2-án Portóban aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 128. cikke alapján minden olyan európai államnak, amely a Közösség tagjává válik, kérnie kell, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) szerződő felévé váljon;

mivel a Bolgár Köztársaság és Románia kérelmezték, hogy az EGT-megállapodás szerződő felévé váljanak;

mivel a részvétel feltételei a jelenlegi szerződő felek és a részvételüket kérő államok közötti megállapodás tárgyát képezik;

a következő megállapodás megkötéséről határoztak:

1. Cikk

(1) A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új szerződő felek) az EGT-megállapodás szerződő felévé válnak.

(2) E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az EGT-megállapodás rendelkezései, az EGT-Vegyesbizottság 2004. október 1-je előtt elfogadott határozataiban foglalt módosításokkal együtt, az e megállapodásban megállapított szabályok az új szerződő felekre nézve a jelenlegi szerződő felekre vonatkozó feltételek és az e megállapodásban megállapított feltételek szerint kötelezőek.

(3) E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

2. Cikk

(1) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS FŐSZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI

a) Preambulum:

A szerződő felek felsorolása helyébe az alábbi felsorolás lép:

„AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

valamint

IZLAND,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,”;

b) 2. cikk:

(i) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„az »EFTA-államok« kifejezés Izlandot, a Liechtensteini Hercegséget és a Norvég Királyságot jelenti;”

(ii) a d) pont után a szöveg az alábbi pontokkal egészül ki:

e) a 2005. április 25-i csatlakozási okmány: a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2005. április 25-én Luxembourgban elfogadott okmány;

f) a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyv: a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló, 2005. április 25-én Luxembourgban elfogadott jegyzőkönyv.”;

c) 117. cikk:

A 117. cikk szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„A finanszírozási mechanizmusokra irányadó rendelkezéseket a 38. jegyzőkönyv, a 38a. jegyzőkönyv és a 38a. jegyzőkönyv kiegészítése tartalmazza.”;

d) 126. cikk:

az (1) bekezdésben az „Izlandi Köztársaság” kifejezés helyébe az „Izland” kifejezés lép;

e) 129. cikk:

(i) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Gazdasági Térség bővítése következtében e megállapodás bolgár, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák és szlovén nyelvű változata szintén hiteles.”;

(ii) az (1) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A mellékletekben hivatkozott jogi aktusok angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett szövege egyaránt hiteles, és ezeket hitelesítés céljából izlandi és norvég nyelven is meg kell szövegezni és az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.”.

(2) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS JEGYZŐKÖNYVEINEK KIIGAZÍTÁSA

a) A származási szabályokról szóló 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

(i) A 3. cikk (1) bekezdésében az új szerződő felekre történő utalást el kell hagyni;

(ii) A IVa. melléklet (a számlanyilatkozat szövege) a következőképpen módosul:

aa) A számlanyilatkozat spanyol változata elé a következő szöveget kell illeszteni:

„Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение No ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... (2).”;

bb) A számlanyilatkozat szlovén változata elé a következő szöveget kell illeszteni:

„Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).”;

(iii) A IVb. melléklet (az EUR-MED számlanyilatkozat szövege) a következőképpen módosul:

aa) Az EUR-MED számlanyilatkozat spanyol változata elé a következő szöveget kell illeszteni:

„Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение No ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... (2).”;

– cumulation applied with........ (name of the country/countries)

– no cumulation applied (3)”;

bb) Az EUR-MED számlanyilatkozat szlovén változata elé a következő szöveget kell illeszteni:

„Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).

– cumulation applied with ........ (name of the country/countries)

– no cumulation applied (3)”;

b) A 38a. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

A 4. cikk (3) bekezdésében az „ellenőrzi” szó helyébe az „ellenőrizheti” szó lép;

c) A 38a. jegyzőkönyv az alábbiakkal egészül ki:

„Kiegészítés
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGOT ÉS ROMÁNIÁT CÉLZÓ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSRÓL SZÓLÓ 38a. jegyzőkönyvhöz

1. cikk

(1) A 38a. jegyzőkönyvet a Bolgár Köztársaságra és Romániára megfelelően alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 38a. jegyzőkönyv 6. cikkét nem kell alkalmazni. Bulgária és Románia esetében a kötelezettségvállalásokkal nem lekötött pénzeszközök más kedvezményezett állam részére történő átcsoportosításának nincs helye.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a 38a. jegyzőkönyv 7. cikkét nem kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a nem kormányzati szervezetek és a szociális partnerek részére biztosított hozzájárulás mértéke elérheti a projektek költségeinek 90%-át.

2. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás kiegészítő összege a 2007. január 1-jétől 2009. április 30-ig tartó időszakban a Bolgár Köztársaság részére 21,5 millió euro, Románia részére pedig 50,5 millió euro; ez az összeg a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás vagy ezen megállapodás átmeneti alkalmazásáról szóló megállapodás hatálybalépésétől kezdődően, egy csomagban, 2007-ben válik elérhetővé.”;

d) A 44. jegyzőkönyv szövege helyébe a következő lép:

„AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL

(1) A megállapodás 112. cikkének alkalmazása az általános gazdasági védzáradékra, valamint a személyek szabad mozgása és a közúti fuvarozás területén bevezetett átmeneti intézkedésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra

A megállapodás 112. cikkét azokban a helyzetekben is alkalmazni kell, amelyeket a következő rendelkezések határoznak meg vagy amelyekre a következő rendelkezések hivatkoznak:

a) a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 37. cikkének, a 2005. április 25-i csatlakozási okmány 36. cikkének, illetve adott esetben a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyv rendelkezései, és

b) az V. mellékletben (A munkavállalók szabad mozgása) és a VIII. mellékletben (Letelepedési jog) az „Átmeneti időszak” cím alatt, továbbá a XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) 30. pontjában (az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve), valamint a XIII. melléklet (Közlekedés) 26c. pontjában (a Tanács 3118/93/EGK rendelete) foglalt átmeneti intézkedésekben rögzített védintézkedési mechanizmusok, a rendelkezésekben meghatározott határidőkkel, hatállyal és hatásoknak megfelelően.

(2) Belső piaci védzáradék

A megállapodásban előírt általános döntéshozatali eljárást az Európai Közösségek Bizottsága által a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 38. cikke, a 2005. április 25-i csatlakozási okmány 37. cikke, illetve adott esetben a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyv alapján hozott határozatok meghozatala esetén szintén alkalmazni kell.”

3. Cikk

(1) A közösségi intézmények által elfogadott, az EGT-megállapodásba beépített jogi aktusoknak a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányban, illetve adott esetben a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyvben foglalt módosításai beépülnek az EGT-megállapodásba, és annak részévé válnak.

(2) Ennek megfelelően az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek a közösségi intézmények vonatkozó jogi aktusaira való hivatkozásokat tartalmazó pontjai a következő francia bekezdéssel egészülnek ki:

„– 1 2005 SA: A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2005. április 25-én elfogadott okmány (HL L 157., 2005.6.21., 203. o.).”

(3) Az európai alkotmányról szóló szerződés hatálybalépésével a (2) bekezdésben említett francia bekezdés helyébe a következő francia bekezdés lép:

„– 1 2005 SP: A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről és részletes szabályairól szóló, 2005. április 25-én elfogadott jegyzőkönyv (HL L 157., 2005.6.21., 29. o.).”

(4) Ha a (2) vagy (3) bekezdésben említett francia bekezdés az adott pontban az első francia bekezdés lenne, akkor a következő kifejezés előzi meg: „az alábbi módosítással:”.

(5) Az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek azokat a pontjait, amelyeket a (2), (3) és (4) bekezdésben említett szövegekkel kell kiegészíteni, az e megállapodáshoz csatolt A. melléklet sorolja fel.

(6) Amennyiben az új szerződő felek részvétele miatt az EGT-megállapodásba e megállapodás hatálybalépése előtt beépített jogi aktusok kiigazítására van szükség és a szükséges kiigazításokról ez a megállapodás nem rendelkezik, a szóban forgó kiigazításokat az EGT-megállapodásban meghatározott eljárásokkal összhangban kell kezelni.

4. Cikk

(1) A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, e megállapodás B. mellékletében hivatkozott okmányban foglalt intézkedések ezennel beépülnek az EGT-megállapodásba, és annak részévé válnak.

(2) Az európai alkotmányról szóló szerződés hatálybalépésével a B. mellékletben említett intézkedéseket a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv által elfogadott intézkedéseknek kell tekinteni.

(3) Minden olyan, a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányban, illetve adott esetben a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyvben foglalt, vagy az előbbiek alapján elfogadott EGT-vonatkozású intézkedésre, amelyet az e megállapodáshoz csatolt B. melléklet nem tartalmaz, az EGT-megállapodásban meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.

5. Cikk

E megállapodás szerződő felei a megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármilyen kérdéssel az EGT-vegyesbizottsághoz fordulhatnak. Az EGT-vegyesbizottság megvizsgálja az ügyet azzal a céllal, hogy az EGT-megállapodás megfelelő működésének fenntartása érdekében elfogadható megoldást találjon.

6. Cikk

(1) E megállapodást a jelenlegi és az új szerződő feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe.

(2) E megállapodás a jelenlegi és az új szerződő felek utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirata letétbe helyezését követő napon lép hatályba, amennyiben az alábbi kapcsolódó megállapodások és jegyzőkönyvek ugyanazon a napon szintén hatályba lépnek:

a) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között a Bulgária gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról;

b) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között a Románia gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról;

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan; valamint

d) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan.

7. Cikk

E megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, izlandi és norvég nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának irattárában helyezik letétbe, amely minden további szerződő fél kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A. Melléklet

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista

I. RÉSZ
AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZON JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY, ILLETVE ADOTT ESETBEN A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV MÓDOSÍTOTT

Az EGT-megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a következő szöveghelyeken egészülnek ki a 3. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikk (3) bekezdésében említett francia bekezdésekkel:

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) XXVII. fejezete (Szeszes italok):

– 1. pont (A Tanács 1576/89/EGK rendelete),

– 3. pont (A Tanács 1601/91/EGK rendelete);

XIII. melléklet (Közlekedés):

– 19. pont (A Tanács 96/26/EK irányelve);

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

– 6. pont (A Tanács 1768/92/EGK rendelete),

– 6a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete).

II. RÉSZ
AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEINEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI

Az EGT-megállapodás mellékletei a következőképpen módosulnak:

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

1. A 3. pontban (68/360/EK tanácsi irányelv) az e) alpont (ii) alpontjában szereplő kiigazítás helyébe a következő lép:

(ii) a lábjegyzet szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„az engedélyt kiadó országtól függően belga, bolgár, cseh, dán, német, észt, görög, izlandi, spanyol, francia, ír, olasz, ciprusi, lett, liechtensteini, litván, luxemburgi, magyar, máltai, holland, norvég, osztrák, lengyel, portugál, román, szlovén, finn, svéd, illetve brit.”

B. Melléklet

A megállapodás 4. cikkében említett lista

Az EGT-megállapodás mellékletei a következőképpen módosulnak:

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás):

1. A XV. fejezet 12a. pontja (A Tanács 91/414/EGK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 5. fejezet, B szakasz, II. rész) kell alkalmazni.”;

2. A XVII. fejezet 7. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B szakasz, 2. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B szakasz, 2. pont) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

3. A XVII. fejezet 8. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, A szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, A szakasz) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

4. A XXV. fejezet 3. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve) a kiigazító szöveg előtt a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 7. fejezet) kell alkalmazni.”.

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

Az „átmeneti időszak” cím alatti második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az előző bekezdésekben említett átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra – a Máltára vonatkozó rendelkezések kivételével – AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET kell alkalmazni.”.

VIII. melléklet (Letelepedési jog):

Az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatti második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az előző bekezdésekben említett átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra – a Máltára vonatkozó rendelkezések kivételével – AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET kell alkalmazni.”.

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások):

A 30c. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve) a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 2. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 2. fejezet) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”.

XI. melléklet (Távközlési szolgáltatások):

Az 5cm. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve) a kiigazító szöveg előtt a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 9. fejezet) kell alkalmazni.”.

XII. melléklet (A tőke szabad mozgása):

Az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatti bekezdés után a következő bekezdést kell beilleszteni:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 3. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 3. fejezet) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”.

XIII. melléklet (Közlekedés):

1. A 15a. pont (A Tanács 96/53/EK irányelve) a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 5. fejezet, 3. pont) és Románia (VII. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

2. A 18a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1992/62/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 6. fejezet, 3. pont) kell alkalmazni.”;

3. A 19. pont (A Tanács 96/26/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 5. fejezet, 2. pont) kell alkalmazni.”;

4. A 26c. pont (A Tanács 3118/93/EGK rendelete) az átmeneti rendelkezésekről szóló második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 5. fejezet, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az előző bekezdésekben említett átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET kell alkalmazni.”.

XV. melléklet (Állami támogatás):

1. A „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” rész vége a következő bekezdéssel egészül ki:

„A létező támogatási programokra a 2005. április 25-i csatlakozási okmány V. mellékletének 2. fejezetében (Versenypolitika), illetve adott esetben a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyvben megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni a Szerződő Felek között.”;

2. A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” címsor elé a következő szöveget kell illeszteni:

„ÁTMENETI IDŐSZAK

A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 4. fejezet) kell alkalmazni.”.

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

A szöveg a „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” címsor alatt a következő szöveggel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány V. mellékletének 1. fejezetében (Társasági jog), illetve adott esetben a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyvben megállapított különleges mechanizmusokat kell alkalmazni a Szerződő Felek között.”.

XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód):

A 30. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az előző bekezdésekben említett átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET kell alkalmazni.”.

XX. melléklet (Környezet):

1. Az 1f. pont (A Tanács 96/61/EK irányelve) a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, D szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, D szakasz, 1. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

2. A 7a. pont (A Tanács 98/83/EK irányelve) a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, C szakasz, 5. pont) kell alkalmazni.”;

3. A 9. pont (A Tanács 83/513/EGK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, C szakasz, 1. pont) kell alkalmazni.”;

4. A 10. pont (A Tanács 84/156/EGK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, C szakasz, 1. pont) kell alkalmazni.”;

5. A 11. pont (A Tanács 84/491/EGK irányelve) a kiigazító szöveg előtt a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, C szakasz, 2. pont) kell alkalmazni.”;

6. A 12. pont (A Tanács 86/280/EGK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, C szakasz, 3. pont) kell alkalmazni.”;

7. A 13. pont (A Tanács 91/271/EGK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, C szakasz) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, C szakasz, 4. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

8. A 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, D szakasz, 2. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, D szakasz, 3. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

9. A 21ad. pont (A Tanács 1999/32/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 10. fejezet, A szakasz, 2. pont) kell alkalmazni.”;

10. A 32c. pont (A Tanács 259/93/EGK rendelete) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B szakasz, 1. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

11. A 32d. pont (A Tanács 1999/31/EK irányelve) a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B szakasz, 3. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B szakasz, 3. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”;

12. A 32f. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve) a kiigazító szöveg előtt a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, D szakasz, 2. pont) kell alkalmazni.”;

13. A 32fa. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve) az átmeneti rendelkezésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B szakasz, 4. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B szakasz, 4. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.”.

ZÁRÓOKMÁNY

Az alábbiak meghatalmazottjai:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a közösség,

és

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az EURÓPAI KÖZÖSSÉGET létrehozó szerződés szerződő felei, a továbbiakban: az EK-tagállamok,

az alábbiak meghatalmazottjai:

IZLAND,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban: az EFTA-államok,

valamennyien az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-án Portóban aláírt megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) szerződő felei, a továbbiakban együttesen: a jelenlegi szerződő felek, valamint

az alábbiak meghatalmazottjai:

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

a továbbiakban: az új szerződő felek,

akik a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás aláírása céljából a kettőezer-hetedik év július havának huszonötödik napján Brüsszelben üléseztek, elfogadták a következő szövegeket:

I. A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás);

II. Az alábbi szövegek, amelyeket a megállapodáshoz csatoltak:

A. melléklet: A megállapodás 3. cikkében említett lista;

B. melléklet: A megállapodás 4. cikkében említett lista.

A jelenlegi szerződő felek meghatalmazottjai és az új szerződő felek meghatalmazottjai elfogadták az alábbiakban felsorolt, ehhez a záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatokat:

1. Együttes nyilatkozat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás kellő időben történő megerősítéséről;

2. Együttes nyilatkozat az átmeneti megállapodások lejárati idejéről;

3. Együttes nyilatkozat a származási szabályok alkalmazásáról a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépését követően;

4. Együttes nyilatkozat a mezőgazdasági termékek és a feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelméről;

5. Együttes nyilatkozat a Liechtensteinre vonatkozó szektorális kiigazításokról a személyek szabad mozgása területén;

6. Együttes nyilatkozat a 38a. jegyzőkönyvben említett kiemelt területekről;

7. Együttes nyilatkozat a pénzügyi hozzájárulásokról.

A jelenlegi és az új szerződő felek meghatalmazottjai tudomásul vették az alábbiakban felsorolt, ehhez a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatokat:

1. Az EFTA-államok általános együttes nyilatkozata;

2. Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a munkavállalók szabad mozgásáról;

3. Liechtenstein Kormányának egyoldalú nyilatkozata a 38a. jegyzőkönyv kiegészítéséről.

Ezen túlmenően megállapodtak abban, hogy legkésőbb a megállapodás hatálybalépésének időpontjáig bolgár és román nyelven meg kell szövegezni az EGT-megállapodásnak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított szövegét, továbbá az EGT-Vegyesbizottság valamennyi határozatának teljes szövegét, és e szövegeket az új szerződő felek képviselőinek hitelesíteniük kell.

A jelenlegi és az új szerződő felek meghatalmazottjai tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, az Európai Közösség és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodást a Bulgária gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról.

Szintén tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, az Európai Közösség és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodást a Románia gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról.

Tudomásul veszik továbbá az e záróokmányhoz csatolt, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodásnak a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel készült kiegészítő jegyzőkönyvét.

Végezetül tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodásnak a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel készült kiegészítő jegyzőkönyvét.

Hangsúlyozzák, hogy a fenti megállapodásokat és jegyzőkönyveket abból a feltevésből kiindulva fogadták el, hogy az Európai Gazdasági Térségben való részvétel változatlan marad.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július huszonötödik napján.

A MEGÁLLAPODÁS
JELENLEGI ÉS ÚJ SZERZŐDŐ FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KELLŐ IDŐBEN TÖRTÉNŐ MEGERŐSÍTÉSÉRŐL

A jelenlegi szerződő felek és az új szerződő felek hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a jelenlegi és az új szerződő felek megfelelő alkotmányos követelményeikkel összhangban kellő időben gondoskodjanak a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás megerősítéséről, illetve jóváhagyásáról az Európai Gazdasági Térség megfelelő működésének biztosítása érdekében.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK LEJÁRATI IDEJÉRŐL

A csatlakozási szerződésben foglalt átmeneti rendelkezések átvételre kerülnek az EGT-megállapodásba, és ugyanazon a napon vesztik hatályukat, mint abban az esetben vesztették volna hatályukat, ha az Európai Unió és az EGT bővítésére egyidejűleg, 2007. január 1-jén került volna sor.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSÉT KÖVETŐEN A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁRÓL

1. Az EFTA-államok vagy az új szerződő felek valamelyike által az EFTA-államok és az új szerződő felek közötti preferenciális megállapodások vagy az EFTA-állam, illetve az új szerződő fél egyoldalúan megállapított nemzeti joga alapján szabályszerűen kiállított származási igazolásokat preferenciális EGT-származást igazoló okmányoknak kell tekinteni, feltéve, hogy:

a) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb az új szerződő fél Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőző napon adták ki;

b) a származási igazolást a megállapodás hatálybalépésétől számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatósághoz.

Amennyiben az árura vonatkozó, valamely EFTA-államból, illetve az új szerződő felek valamelyikéből történő behozatali eljárás alá vonásra irányuló nyilatkozatot az új szerződő fél államában, illetve az EFTA-államban az új szerződő fél Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontját megelőzően, az EFTA-állam és az új szerződő fél között abban az időpontban hatályban lévő preferenciális szabályok alapján nyújtották be, az e szabályok alapján utólagosan kiadott származási igazolást az EFTA-államok, illetve az új szerződő felek szintén elfogadhatják, feltéve, hogy azt a megállapodás hatálybalépésétől számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatósághoz.

2. Az EFTA-államok, illetve a Bolgár Köztársaság és Románia számára engedélyezik az egyrészről az EFTA-államok, másrészről pedig a Bolgár Köztársaság, illetve Románia között megkötött megállapodások keretében megadott „elfogadott exportőr” státuszt biztosító engedélyek fenntartását, feltéve, hogy az elfogadott exportőrök az EGT származási szabályait alkalmazzák.

Az EFTA-államok, illetve a Bolgár Köztársaság és Románia ezeket az engedélyeket legkésőbb a megállapodás hatálybalépésének időpontját követő egy éven belül az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4. jegyzőkönyvében foglalt feltételeknek megfelelően kiadott új engedélyekkel váltják fel.

3. Az 1. és 2. pontban említett preferenciális megállapodások és szabályok értelmében kiállított származási igazolások utólagos ellenőrzésére irányuló kérelmeket az EFTA-államok és az új szerződő felek illetékes vámhatóságai a kérdéses származási igazolás kiállítását követő hároméves időszakban fogadják el, és e hatóságok az ellenőrzést a származási igazolás elfogadását követő hároméves időszakban végezhetik el.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS A FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL

1. Az EGT-bővítési tárgyalásokkal összefüggésben a jelenlegi és az új szerződő felek egyeztetést folytattak a mezőgazdasági termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó, az EGT-megállapodás vonatkozó részeiben, illetve az Európai Közösség és Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti kétoldalú megállapodásokban rögzített kétoldalú kereskedelmi engedmények kiigazításának szükségességéről az Európai Unió bővítésének fényében.

2. A jelenlegi és az új szerződő felek termékenként megvizsgálták a piacra jutás feltételeit és megállapodtak, hogy a bővítéssel összefüggésben a jelenlegi megállapodásokat nem egészítik ki a mezőgazdasági termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó további kereskedelmi engedményekkel.

3. A jelenlegi és az új szerződő felek megállapodtak, hogy Izland, Liechtenstein és Norvégia a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan nem támaszt semmilyen igényt, követelést, nem nyújt be keresetet és nem módosít vagy von vissza engedményt az 1994. évi GATT XXIV.6. és XXVIII. cikkei értelmében az Európai Unió jelenlegi bővítésével kapcsolatban.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA TERÜLETÉN A LIECHTENSTEINRE VONATKOZÓ SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOKRÓL

A jelenlegi és az új szerződő felek,

– hivatkozással az EGT-Vegyesbizottság 191/1999. határozatával bevezetett és a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2003. október 14-i megállapodás által módosított, Liechtensteinre vonatkozó szektorális kiigazításokra a személyek szabad mozgása területén,

– megállapítva, hogy az EK- és EFTA-államok állampolgárai részéről továbbra is jelentős mértékű igény figyelhető meg a Liechtensteinben való letelepedés iránt, amely meghaladja a fent megjelölt rendszerben meghatározott nettó letelepedési kvótát,

– tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia EGT-ben való részvétele azt eredményezi, hogy több állampolgár hivatkozhat az EGT-megállapodásban rögzített, a személyek szabad mozgáshoz való jogára,

megállapodnak, hogy az EGT-megállapodás V. és VIII. mellékletében foglalt szektorális kiigazítások felülvizsgálata során kellő mértékben figyelembe veszik ezeket a tényeket, valamint Liechtenstein változatlan befogadási képességét.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A 38A. JEGYZŐKÖNYVBEN EMLÍTETT KIEMELT TERÜLETEKRŐL

A jelenlegi szerződő felek és az új szerződő felek emlékeztetnek, hogy nem szükséges valamennyi kedvezményezett államban a 38a. jegyzőkönyv 3. cikkében meghatározott valamennyi kiemelt területet lefedni.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSOKRÓL

A jelenlegi szerződő felek és az új szerződő felek egyetértenek abban, hogy az EGT-bővítés keretében elfogadott, különböző pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó rendelkezések nem képeznek precedenst a 2009. április 30-án bekövetkező lejáratuk utáni időszak tekintetében.

A MEGÁLLAPODÁS
EGY VAGY TÖBB SZERZŐDŐ FELÉNEK EGYÉB NYILATKOZATAI

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLTALÁNOS EGYÜTTES NYILATKOZATA

Az EFTA-államok tudomásul veszik a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között létrejött szerződés záróokmányához csatolt azon nyilatkozatokat, amelyek érintik az EGT-megállapodást.

Az EFTA-államok kiemelik, hogy az előző bekezdésben említett szerződés záróokmányához csatolt, az EGT-megállapodást érintő nyilatkozatok értelmezése, illetve alkalmazása nem állhat ellentétben a jelenlegi szerződő feleknek és az új szerződő feleknek az e megállapodásból, illetve az EGT-megállapodásból eredő kötelezettségeivel.

AZ EFTA-ÁLLAMOK EGYÜTTES NYILATKOZATA A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Az EFTA-államok hangsúlyozzák a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályozásban érvényesített differenciálás és rugalmasság elemeinek fontosságát. Az EFTA-államok törekednek arra, hogy a közösségi vívmányokhoz való közelítés felgyorsítása érdekében, nemzeti joguk alapján nagyobb mértékben biztosítsanak munkavállalási jogosultságot a bolgár és román állampolgárok számára. Ennek eredményeképpen ezen államok csatlakozásával a bolgár és román állampolgárok munkavállalási lehetőségeinek az EFTA-államokban lényegesen javulniuk kell. Ezen túlmenően az EFTA-államok a javasolt szabályokat a lehető legjobban használják fel annak érdekében, hogy a munkavállalók szabad mozgása terén a lehető leghamarabb eljussanak a közösségi vívmányok teljes körű alkalmazásához. Liechtenstein esetében mindezt az EGT-megállapodás V. mellékletében (A munkavállalók szabad mozgása), illetve VIII. mellékletében (Letelepedési jog) a Szektorális kiigazítások cím alatt előírt szabályokkal összhangban kell megvalósítani.

LIECHTENSTEIN KORMÁNYÁNAK EGYOLDALÚ NYILATKOZATA A 38A. JEGYZŐKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Liechtenstein Kormánya,

– hivatkozással a 38a. jegyzőkönyvhöz tett kiegészítésre,

– emlékeztetve arra a megegyezésre, melynek értelmében Bulgária és Románia ugyanolyan mértékben kell részesüljön az EFTA-államoknak az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló hozzájárulásaiból, mint a 38a. jegyzőkönyv 5. cikkében megjelölt kedvezményezett államok, és figyelembe véve az ebben a cikkben meghatározott elosztási kulcsot,

– megállapítva, hogy az EFTA-államok az EGT finanszírozási mechanizmusa keretében rendkívüli erőfeszítéseket tettek a Bulgária és Románia részére rendelkezésre álló források növelése érdekében,

kifejezi abbéli meggyőződését, hogy a 38a. jegyzőkönyv 9. cikkében előírt felülvizsgálat alkalmával bármilyen esetleges későbbi finanszírozási megállapodás megkötése során tekintetbe veszik majd a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek már megvalósult csökkenését a három EFTA-állam hozzájárulásának arányos csökkentése érdekében, abban az esetben, ha a jelenlegi kedvezményezett államok valamelyike már nem teljesíti az ilyen megállapodásban rögzített, támogatásra való jogosultsághoz szükséges feltételeket.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. *