A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról szóló 89/2005. (XII. 7.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 12/2006. (II. 16.) OGY határozatban, a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 30/2006. (VII. 11.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 6 549 197,8 millió forint, azaz hatmillió-ötszáznegyvenkilencezer-százkilencvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,

b) 8 510 829,5 millió forint, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer-nyolcszázhuszonkilenc egész öttized millió forint kiadással, és

c) 1 961 631,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharmincegy egész héttized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2006-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 60 318,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 25 185,7 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

c) 1 467 624,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

d) 184 381,7 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2006-ban

a) 1 140 671,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 267 022,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 111 825,7 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 109. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter a 2006. évi költségvetési hiány terhére

a) 415 900,0 millió forint összegben forint hiteleket vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, amelyek összegét a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím 1. alcímén számolta el, valamint

b) 22 968,0 millió forint összegben az a) pont szerinti átvállalást megelőzően felhalmozódott kamatot vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, melynek összegét a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Forinthitelek kamatelszámolásai alcím, 2. Egyéb hitelek kamatelszámolásai jogcímcsoport 15. jogcímén számolta el,

c) az a) és b) pont szerinti átvállalások következtében 438 868 millió forinttal növelte központi költségvetés adósságállományát.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2006-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 1 061 731,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 675 778,8 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 36 690,7 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 4050,5 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 7625,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 79,9 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 36,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(3) A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyi jövedelemadó-részesedésből a megyei Önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 4462,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3698,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2006. év után előírt tartozása 764,1 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 153,6 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 2254,9 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 5263,6 millió forint.

Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 154,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(8) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzat jogcímen 298,1 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 64,4 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 2360,3 millió forint,

d) a 2005. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 373,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 123,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(9) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (8) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 347,5 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 34,3 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 7,0 millió forint,

d) címzett és céltámogatások jogcímen 78,8 millió forint,

e) céljellegű decentralizált támogatás és a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 1,3 millió forint,

f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 3,3 millió forint, valamint

g) a 2005. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 83,2 ezer forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(10) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (6) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

a) a visszafizetési kötelezettség 17,0 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3,7 millió forint,

amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(11) A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 6484,6 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből, amelynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

(12) Az önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevőszék által megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 46,4 ezer forint visszafizetési, és a még jogszerűen járó 14,6 ezer forint központi költségvetésből történő folyósítási kötelezettségének önkormányzatonkénti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. * 

(13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2007. március 28. napjától keletkezik.

(14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap.

(15) Amennyiben a (13)–(14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 8265,5 millió forint átutalásáról rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4/a. számú melléklet részletezi.

(2) Egyes központosított előirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4/b. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok 2006. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.

(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 39,4 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 1,9 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 9,9 millió forint.

9. § Az Országgyűlés

a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint;

b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2006-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 268 696,1 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 7268,5 millió forint egyszeri – a 2006. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2007. decemberében. * 

(2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2777,7 millió forint egyszeri – a 2006. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2007. decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2007. évben 60,0 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.

11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok forrásainak támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásainak támogatási döntéseit a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 20. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásainak támogatási döntéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) egyes intézkedései esetén az e törvény 21. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, amely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra előírt átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet alapján jóváhagyott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni.

13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 77. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából 2005. december 31-én fennállt 6167,6 millió forint követelésállomány 2006. év folyamán összesen 4235,2 millió forinttal csökkent, így 2006. december 31-én 1932,4 millió forintot tett ki.

(2) A követelésállomány csökkenés közel 90%-a az év folyamán bírósági végzés alapján lezárt felszámolásoknál jelentkező 3733,9 millió forintos veszteség elszámolásából ered. Az állomány változásának fennmaradó része az 501,3 millió forint összegű járadékbefizetés eredménye.

(3) A követelésállományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz kapcsolódóan befolyt 5,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2007. december 31-éig

a) a központi költségvetés

aa) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 9,9 millió forintot,

ab) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,6 millió forintot

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 432,1 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. § c) pontjában megállapított 19 498,9 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak az e törvény 22. § c) pontjában megállapított 111 293,8 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2007. december 31-éig elengedi.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1038,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára 2007. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2006. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2006. évi költségvetése végrehajtását

a) 3 660 960,6 millió forint, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszázhatvan egész hattized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 791 753,3 millió forint, azaz hárommillió-hétszázkilencvenegyezer-hétszázötvenhárom egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 130 792,7 millió forint, azaz százharmincezer-hétszázkilencvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 15. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 093 596,4 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenháromezer-ötszázkilencvenhat egész négytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 113 095,3 millió forint, azaz kettőmillió-száztizenháromezer-kilencvenöt egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 19 498,9 millió forint, azaz tizenkilencezer-négyszázkilencvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi működési előirányzat-maradványát 1237,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 306,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2006. évi működési kiadásai 2127,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 567 364,2 millió forint, azaz egymillió-ötszázhatvanhétezer-háromszázhatvannégy egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 678 658,0 millió forint, azaz egymillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázötvennyolc millió forint kiadási főösszeggel,

c) 111 293,8 millió forint, azaz egyszáztizenegyezer-kettőszázkilencvenhárom egész nyolctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1886,4 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 3,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1803,5 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

24. § Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4532,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1304,4 millió forint felhasználását.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 75. §-a (3) bekezdésére és 83. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 505,4 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 692,2 millió forint,

b) 75. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 430,6 millió forint,

c) 75. §-ának (5) bekezdése, illetve a 82. § (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 177,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 747,1 millió forint, egyszeri segélyre 122,5 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 127,7 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 63,7 millió forint,

d) 75. §-ának (6) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 131,4 millió forint,

e) 84. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 48,4 millió forint

felhasználása történt meg.

26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

29. § (1) A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz következtében károsodott magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítésével összefüggésben a központi költségvetésből nyújtott támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra – a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése alapján – bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond.

(2) E törvény hatálybalépését követő harminc napon belül a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyző – a Magyar Állam nevében – törlésre vonatkozó kérelmet nyújt be a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalhoz.

(3) A földhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

(4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről a Magyar Állam lemond. Ez esetben is a jegyző jogosult a lakóingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtott jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszavonására.

(5) Az Országgyűlés engedélyezi Doboz Nagyközség Önkormányzatnak, hogy a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről szóló 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás jogtalanul igénybe vett 61 989 000 forintos részét 2015-ig, évente egyenlő részletekben fizesse vissza a következők szerint:

a) az önkormányzat e törvény kihirdetését követő 10 napon belül köteles a Magyar Államkincstár felé adatot szolgáltatni a jogtalanul igénybe vett támogatás összegéről;

b) a Magyar Államkincstár minden év december 5-éig értesíti az önkormányzatot az esedékes fizetési kötelezettségről;

c) az önkormányzatnak az éves részletet adott év december 15-éig kell megfizetnie, az első részlet megfizetésének határideje 2007. december 15.;

d) amennyiben a fizetési kötelezettségének az önkormányzat határidőben nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be ellene.

1. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Országgyűlés hivatali szervei 15 080,0 16 627,7
1 Működési költségvetés 350,0 590,2
1 Személyi juttatások 8 628,4 8 927,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 143,0 2 247,7
3 Dologi kiadások 2 945,6 3 263,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7
2 Felhalmozási költségvetés 30,5
1 Intézményi beruházási kiadások 333,6 983,7
2 Felújítás 1 379,4 1 552,6
3 Kölcsönök 30,4 30,4
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 693,0 693,2
1 Működési költségvetés 3,0 10,7
1 Személyi juttatások 399,5 400,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,4 121,2
3 Dologi kiadások 122,4 138,9
2 Felhalmozási költségvetés 4,9
1 Intézményi beruházási kiadások 36,7 43,9
2 Felújítás 10,0 8,2
3 Kölcsönök 4,0 3,5 6,6
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 eParlament 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0
6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 2 110,0 753,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 023,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 289,2
3 Dologi kiadások 95,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 620,5
2 Felújítás 82,0
1–4. cím összesen: 18 436,0 353,0 18 083,0 17 725,5 673,3 18 073,9
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 215,0 216,3
1 Működési költségvetés 864,0 1 797,3
1 Személyi juttatások 449,9 586,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 147,0 187,5
3 Dologi kiadások 453,1 1 077,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 19,5
2 Felújítás 10,0 11,0
3 Kölcsönök 30,0
2 Fejezeti államháztartási tartalék 6,7 6,7
5. cím összesen: 1 085,7 864,0 221,7 1 912,3 1 797,3 216,3
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 969,2 960,2
2 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 817,4 826,6
3 SZDSZ – A magyar liberális párt 282,0 269,8
4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 251,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 137,3
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 39,8 16,6
3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 36,2
4 MIÉP – Jobbik a harmadik út 22,1
7 Centrum Párt 69,4 28,9
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 461,4 477,2
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 430,3 400,1
3 Antall József Alapítvány 118,8 101,7
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 109,9 109,9
5 Tartalék 12,4
6 Barankovics István Alapítvány 50,1
6–8. cím összesen: 3 791,7 3 797,9
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 234,5 5 127,0
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 700,0 700,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 6 929,2 6 904,2
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 341,6 1 420,0
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 4 395,4 4 395,4
2 Hozzájárulás az MTV kárainak rendezéséhez 150,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 100,0 2 100,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 50,0 50,0
3 A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választási időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra 116,8 116,8
15 Üzemben tartási díj pótlása 25 596,7 25 596,7
10–15. cím összesen: 46 464,2 46 560,1
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0
2 Görög Országos Önkormányzat 35,0 35,0
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 88,6 88,6
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 173,9 173,9
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,7 50,7
6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6
7 Lengyel Országos Önkormányzat 35,0 35,0
8 Örmény Országos Önkormányzat 35,0 35,0
9 Szlovák Országos Önkormányzat 89,4 89,4
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 39,9 39,9
11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6
12 Ruszin Országos Önkormányzat 28,6 28,6
13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,0 15,0
2 Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 12,0 12,0
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 45,0 45,0
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 70,0 70,0
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 16,5 16,5
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 70,0 70,0
7 Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,0 14,0
9 Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 88,8 88,8
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,2 16,2
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0
12 Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,0 6,0
16–17. cím összesen: 1 294,4 1 294,4
Összesen: 71 072,0 1 217,0 18 304,7 71 290,2 2 470,6 18 290,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 947,6 1 246,4
1 Működési költségvetés 1,7
1 Személyi juttatások 427,0 703,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,7 134,9
3 Dologi kiadások 264,3 334,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 5,2
1 Intézményi beruházási kiadások 108,6 111,1
2 Felújítás 3,0 5,1
3 Kölcsönök 4,0 9,0 5,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 41,9
2 Államfői Protokoll kiadásai 320,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 280,4
3 Fejezeti államháztartási tartalék 47,9 47,9
Összesen: 1 598,0 1 598,0 1 298,6 11,9 1 246,4

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Alkotmánybíróság 1 427,1 1 466,1
1 Működési költségvetés 1,5 8,3
1 Személyi juttatások 852,9 856,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 276,4 272,0
3 Dologi kiadások 257,8 281,6
2 Felhalmozási költségvetés 7,5 7,6
1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 39,4
2 Felújítás 12,0 17,4
3 Kölcsönök 2,6 2,6
4 Fejezeti államháztartási tartalék 44,1 44,1
Összesen: 1 480,2 9,0 1 471,2 1 469,2 18,5 1 466,1

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 243,8 1 292,8
1 Működési költségvetés 1,8
1 Személyi juttatások 764,5 799,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,3 252,2
3 Dologi kiadások 209,1 221,4
2 Felhalmozási költségvetés 4,2
1 Intézményi beruházási kiadások 26,9 29,6
2 Felújítás 2,7
3 Kölcsönök 0,5 0,5
2 Fejezeti államháztartási tartalék 38,5 38,5
Összesen: 1 282,3 1 282,3 1 306,3 6,5 1 292,8

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Állami Számvevőszék 7 539,6 7 701,1
1 Működési költségvetés 18,0 13,6
1 Személyi juttatások 4 568,1 4 593,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 424,0 1 472,2
3 Dologi kiadások 1 122,1 1 073,3
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,2
1 Intézményi beruházási kiadások 321,6 345,5
2 Felújítás 123,8 210,5
3 Kölcsönök 3,7 3,7
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Fejezeti államháztartási tartalék 160,0 160,0
Összesen: 7 719,6 20,0 7 699,6 7 698,3 20,5 7 701,1

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Bíróságok 60 201,8 63 548,5
1 Működési költségvetés 5 076,4 6 649,5
1 Személyi juttatások 44 423,6 42 830,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 136,4 13 213,0
3 Dologi kiadások 7 315,0 9 809,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 24,3
2 Felhalmozási költségvetés 607,2
1 Intézményi beruházási kiadások 148,5 758,8
2 Felújítás 114,2 72,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,5 156,6
4 Kormányzati beruházás 4 290,8
3 Kölcsönök 69,5 69,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 000,0 265,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 722,9
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 2 000,0
2 Ptk. alapján történő kártérítés 9,0 8,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 9,0 1,2
3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 93,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 326,4
4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám)
1 Működési költségvetés 126,3 63,5
3 Dologi kiadások 126,3 74,0
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése
1 Működési költségvetés 126,2
3 Dologi kiadások 126,2
2 Felhalmozási költségvetés 323,2 147,8
1 Intézményi beruházási kiadások 323,2 147,8
2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében 1,2
1 Működési költségvetés 74,1
3 Dologi kiadások 1,2
15 Fejezeti államháztartási tartalék 1 930,2 1 930,2
Összesen: 69 793,1 5 652,1 64 141,0 73 498,4 7 611,6 63 917,3

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Ügyészségek 27 662,0 28 632,8
1 Működési költségvetés 36,5 540,2
1 Személyi juttatások 18 368,4 18 849,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 770,0 5 971,9
3 Dologi kiadások 2 385,4 2 627,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 45,4
2 Felhalmozási költségvetés 150,5 143,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 076,2 1 565,0
2 Felújítás 100,0 73,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 144,0 105,4
4 Kormányzati beruházás 801,5
3 Kölcsönök 26,0 26,0 29,4 29,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 380,0 0,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 421,7
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 380,0
3 EU tagságból eredő feladatok 24,0 23,5
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 12,0 12,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 1,9
3 Dologi kiadások 10,0 10,2
4 Fejezeti államháztartási tartalék 870,7 870,7
Összesen: 29 149,7 213,0 28 936,7 30 516,1 713,4 28 656,5

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Normatív hozzájárulások
9 Pénzbeli szociális juttatások 14 947,8 14 947,9
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11 405,8 10 801,8
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 18 010,5 17 623,8
13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 503,4 407,3
14 Gyermekek napközbeni ellátása 1 283,9 1 293,7
15 Óvodai nevelés 61 255,4 61 109,9
16 Iskolai oktatás 280 779,9 279 196,7
17 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 33 363,3 32 103,1
18 Alapfokú művészetoktatás 11 521,0 12 142,9
19 Kollégiumok közoktatási feladatai 21 498,4 21 383,3
20 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 18 684,1 18 549,8
21 Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 15 432,8 15 583,7
22 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 31 612,2 31 023,7
2 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 3 000,0 1 927,2
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 4 748,0
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0
5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 166,1 1 196,2
6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 170,0
7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 1 024,6
8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 500,0 499,9
9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010,0 1 010,0
10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3 290,0 4 755,4
11 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 750,0 978,7
12 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 100,0 100,0
13 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 500,0 496,9
14 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 300,0 300,0
15 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 500,0 500,0
16 A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 500,0 7 086,8
17 Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7 400,0 4 931,2
18 A múzeumok szakmai támogatása 300,0 300,0
19 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése 60,0 63,3
20 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 35 069,7
21 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 8 000,0 12 078,8
22 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 300,0 2 300,0
23 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 1 213,7
24 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása 355,0 130,5
25 Sportpályák felújításának támogatása 500,0 491,9
26 Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása 200,0
27 A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása 400,0 278,5
28 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 400,0 4 987,9
40 A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatása 400,0
3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 12 000,0 28 957,2
2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0 22,6
3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 2 921,4
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 479,7 9 479,7
2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3
3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 831,5 1 830,9
2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 500,0 1 500,0
3 Pedagógiai szakszolgálat 3 214,0 3 193,6
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 69 940,7 64 685,0
2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 120,0 14 734,9
3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 321,9 324,7
5 A többcélú kistérségi társulások támogatása 15 400,0 14 910,1
6 Címzett és céltámogatások 63 800,0 68 939,1
7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 13 057,8
8 Vis maior tartalék 240,0 6 585,7
9 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása 15 800,0 20 615,3
10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 9 000,0 6 798,7
11 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 868,4
12 Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 2 921,6
Összesen: 815 600,7 867 118,8

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 525,8 6 362,0
1 Működési költségvetés 4,7 161,8
1 Személyi juttatások 3 798,7 4 619,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 186,3 1 409,4
3 Dologi kiadások 540,0 591,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2,0
3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,0 3,3
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4 733,9 7 041,0
1 Működési költségvetés 1 285,1 3 640,1
1 Személyi juttatások 1 192,4 1 266,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 388,5 391,9
3 Dologi kiadások 2 641,6 3 066,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,7 1 370,3
2 Felhalmozási költségvetés 719,6
1 Intézményi beruházási kiadások 503,0 3 663,1
2 Felújítás 88,8 311,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 150,0
4 Kormányzati beruházás 1,4
3 Kölcsönök 1,0 1,0 1,3
2 Magyar Közigazgatási Intézet 80,1 240,8
1 Működési költségvetés 199,0 428,8
1 Személyi juttatások 177,1 436,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,5 128,7
3 Dologi kiadások 48,4 228,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 73,9
3 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19 165,9 29 165,6
1 Működési költségvetés 18 460,0 14 381,3
1 Személyi juttatások 2 232,7 2 219,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 642,2 669,2
3 Dologi kiadások 24 948,9 31 750,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 590,2 4 797,3
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 5 068,5 4 019,6
2 Felújítás 143,4 231,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,9
4 Határon Túli Magyarok Hivatala 566,8 3 934,3
1 Működési költségvetés 42,0 5 105,2
1 Személyi juttatások 384,0 547,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,5 172,0
3 Dologi kiadások 86,3 270,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 849,7
2 Felhalmozási költségvetés 10,0 10,2
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 22,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,3
6 Távközlési Szolgálat 1 486,9 1 957,4
1 Működési költségvetés 409,2 487,2
1 Személyi juttatások 499,2 566,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 161,2 182,7
3 Dologi kiadások 1 175,7 1 617,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,1
2 Felhalmozási költségvetés 17,8
1 Intézményi beruházási kiadások 44,8 151,8
2 Felújítás 15,2 39,4
3 Kölcsönök 0,4
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 400,0 320,2
1 Működési költségvetés 13,6
1 Személyi juttatások 110,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0
3 Dologi kiadások 260,0 23,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,4
3 Kölcsönök 10,1 10,1
4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 40,0 4,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0
3 Dologi kiadások 31,0 6,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,9
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 180,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 100,0
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 860,0 1 444,1
1 Működési költségvetés 83,2
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 810,0 1 297,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 272,3
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 730,0 384,2
1 Működési költségvetés 2,2
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 704,0 310,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5
9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 40,0 38,7
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 27,0 25,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0
10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 100,0 84,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0
3 Dologi kiadások 83,0 88,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,2
11 Nemzetközi tagdíjak 16,9 14,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 16,9 13,8
14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 2 090,0 3 165,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0
3 Dologi kiadások 1 600,0 1 839,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0
15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 1 000,0 695,9
1 Működési költségvetés 0,6
3 Dologi kiadások 300,0 567,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 070,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 700,0
16 EU integrációs képzés 18,0 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0
3 Dologi kiadások 10,0 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4
20 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 17,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3
21 Europe Direct Magyarország
1 Működési költségvetés 72,0 73,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,0 73,2
22 EU információs kampány
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 100,0 40,8
1 Működési költségvetés 22,3
1 Személyi juttatások 6,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5
3 Dologi kiadások 92,5 274,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,0
62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 1 588,0 220,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 150,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,0
3 Dologi kiadások 693,0 38,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 305,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5
63 Európa Terv projektjeinek megvalósítása 165,3 3,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0
3 Dologi kiadások 7,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 569,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 145,3
69 Gazdasági és Szociális Tanács
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,9
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 17,0 17,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 17,0
8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 20,0 15,0
1 Működési költségvetés 5,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 10,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása 2 305,0 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0
3 Dologi kiadások 101,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 069,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása 3 475,1 5 066,8
1 Működési költségvetés 3,5
1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 118,8 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,3 5 061,8
3 Határon túli magyarok szülőföld programjai 1 090,0 55,6
1 Működési költségvetés 7,1
3 Dologi kiadások 46,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 043,9
6 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 342,1 342,1 83,8
2 Fejezeti államháztartási tartalék 529,6 529,6
1–7. cím összesen: 67 152,4 20 486,0 46 666,4 89 168,7 25 180,3 60 429,1
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 406,4 1 396,3
1 Működési költségvetés 3,0 2,5
1 Személyi juttatások 887,8 869,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 287,9 261,7
3 Dologi kiadások 231,4 312,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 74,3
2 Felújítás 2,3 8,6
3 Kölcsönök 8,4 8,4
3 Fejezeti államháztartási tartalék 43,5 43,5
10. cím összesen: 1 452,9 3,0 1 449,9 1 535,0 10,9 1 396,3
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 8 201,2 8 470,2
1 Működési költségvetés 52,4 286,2
1 Személyi juttatások 5 227,5 5 338,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 657,6 1 685,7
3 Dologi kiadások 945,4 1 522,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 233,7 233,7
2 Felhalmozási költségvetés 16,0
1 Intézményi beruházási kiadások 159,0 63,2
2 Felújítás 12,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8
5 Lakástámogatás 17,5 17,5
3 Kölcsönök 20,0 20,0 33,1 33,7
2 Információs Hivatal 7 795,6 7 921,8
1 Működési költségvetés 50,0 81,0
1 Személyi juttatások 3 394,4 3 566,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 071,8 1 126,9
3 Dologi kiadások 2 707,4 2 761,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,7 128,7
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 521,7 403,9
2 Felújítás 10,0 76,9
5 Lakástámogatás 11,6 11,6
3 Kölcsönök 3,8 3,8 16,0 16,0
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 17 676,0 17 862,1
1 Működési költségvetés 147,6 327,9
1 Személyi juttatások 8 834,4 9 255,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 641,1 2 925,9
3 Dologi kiadások 2 952,2 2 724,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,9 314,9
2 Felhalmozási költségvetés 197,8
1 Intézményi beruházási kiadások 2 906,1 3 576,3
2 Felújítás 154,0 178,3
5 Lakástámogatás 20,9 18,1
3 Kölcsönök 23,0 23,0 44,6 44,8
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 16,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,6
2 Felhalmozási költségvetés 78,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,6
2 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 9,6
5 Fejezeti államháztartási tartalék 1 239,2 1 239,2
11. cím összesen: 35 208,8 296,8 34 912,0 36 147,8 1 084,0 34 279,9
12 Alapok támogatása
1 Szülőföld Alap támogatása
1 Adomány-kiegészítés 500,0 889,6
2 SzJA 1%-a 108,2 108,2
12. cím összesen: 608,2 997,8
20 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 37 890,4
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések 5 000,0
Összesen: 147 312,7 20 785,8 83 028,3 127 849,3 26 275,2 96 105,3

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt-
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2006. évi törvényi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás
Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 243,5 7 517,2
1 Működési költségvetés 10,0 1 882,5
1 Személyi juttatások 2 862,4 4 521,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 767,4 1 217,1
3 Dologi kiadások 587,1 1 867,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 457,5
2 Felhalmozási költségvetés 511,3
1 Intézményi beruházási kiadások 36,6 816,6
2 Felújítás 374,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,3
3 Kölcsönök 0,8 0,9
2 Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása 2 474,2 1 532,3
1 Működési költségvetés 3,5 95,9
1 Személyi juttatások 1 300,4 917,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,2 264,9
3 Dologi kiadások 716,9 454,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 57,6
2 Felhalmozási költségvetés 49,2
1 Intézményi beruházási kiadások 62,4 126,8
3 Kölcsönök 0,9
2 Magyar Turisztikai Hivatal 436,9 258,4
1 Működési költségvetés 0,8
1 Személyi juttatások 214,0 126,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 67,6 39,7
3 Dologi kiadások 135,6 74,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8
2 Felhalmozási költségvetés 4,8
1 Intézményi beruházási kiadások 18,9 13,4
2 Felújítás 0,8 8,0
3 Területi Főépítészi Irodák 335,1 348,9
1 Működési költségvetés 4,1
1 Személyi juttatások 189,5 189,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,6 60,9
3 Dologi kiadások 84,4 104,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 6,2
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 904,7 527,7
1 Működési költségvetés 1,3
1 Személyi juttatások 433,4 331,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,9 96,1
3 Dologi kiadások 182,3 184,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,6 81,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 58,5 119,2
5 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 398,6 8 139,0
1 Működési költségvetés 832,5 1 714,7
1 Személyi juttatások 5 556,5 6 255,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 722,5 1 915,1
3 Dologi kiadások 854,0 1 391,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,6 110,6
2 Felhalmozási költségvetés 23,0
1 Intézményi beruházási kiadások 35,2 135,0
2 Felújítás 10,3 13,4
4 Kormányzati beruházás 1,0
5 Lakástámogatás 14,3
3 Kölcsönök 17,2 17,2
6 Területpolitikai Kormányzati Hivatal 875,6 955,5
1 Működési költségvetés 23,4
1 Személyi juttatások 604,5 629,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,0 208,0
3 Dologi kiadások 90,0 150,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 21,3
2 Felújítás 2,0
7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9 573,4 10 887,6
1 Működési költségvetés 375,7 1 349,5
1 Személyi juttatások 5 762,2 6 463,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 801,8 2 025,7
3 Dologi kiadások 1 588,5 1 972,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 237,5
2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 3 893,7
1 Intézményi beruházási kiadások 2 695,8 5 246,8
2 Felújítás 104,1 260,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6
4 Kormányzati beruházás 387,9
5 Lakástámogatás 98,6
3 Kölcsönök 62,8 62,6
8 Duna Palota és Kiadó 547,7 560,9
1 Működési költségvetés 260,1 345,0
1 Személyi juttatások 423,5 410,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,3 125,0
3 Dologi kiadások 224,8 283,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 34,0
2 Felújítás 10,3 12,5
11 Nemzeti Sporthivatal intézményei
1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 757,9 1 179,3
1 Működési költségvetés 7,0 548,8
1 Személyi juttatások 451,8 880,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,1 83,5
3 Dologi kiadások 163,0 448,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 315,3
2 Felhalmozási költségvetés 399,1
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3,4
2 Felújítás 3,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 604,0
3 Kölcsönök 0,9 0,9
2 Testnevelési és Sportmúzeum 73,7 73,9
1 Működési költségvetés 1,0 4,4
1 Személyi juttatások 22,4 23,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 7,5
3 Dologi kiadások 39,9 43,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,0
3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 1 115,6 1 906,3
1 Működési költségvetés 5,0 4,1
1 Személyi juttatások 475,6 504,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 158,1 161,5
3 Dologi kiadások 458,9 760,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 339,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 28,0 36,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,1
4 Nemzeti Sportközpontok 2 421,5 2 631,0
1 Működési költségvetés 1 600,0 2 487,1
1 Személyi juttatások 1 330,0 1 343,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 414,6 457,8
3 Dologi kiadások 2 076,9 2 593,6
2 Felhalmozási költségvetés 212,9
1 Intézményi beruházási kiadások 34,8 261,8
2 Felújítás 165,2 362,9
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés 207,9 194,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6
3 Dologi kiadások 13,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,3 152,6
2 2007–2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 300,0 423,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 179,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,6
3 Dologi kiadások 40,0 40,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 290,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,7
4 Lakás- és építésügy
1 Állami Támogatású Bérlakás Program
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 310,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,6
2 Építésügyi célelőirányzatok
1 Működési költségvetés 220,0 220,0
3 Dologi kiadások 432,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 224,1
3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
1 Működési költségvetés 0,5
3 Dologi kiadások 80,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 824,1
4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 524,9
2 Felhalmozási költségvetés 612,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 918,2
5 Lakbértámogatás 1 521,8 6,7
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 0,2 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 521,6 6,3
6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 17,6 17,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,6 17,6
7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
5 Turisztikai célelőirányzat 12 544,4 11 877,5
1 Működési költségvetés 40,1
1 Személyi juttatások 60,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0
3 Dologi kiadások 197,0 299,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 100,0 8 089,2
2 Felhalmozási költségvetés 40,0 51,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 207,4 2 703,9
3 Kölcsönök 51,2
6 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása
1 Működési költségvetés 57,0
3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0
7 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 600,0 600,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3
3 Dologi kiadások 75,0 115,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 194,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 491,7 1 010,6
2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése 69,0 69,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,0 85,1
3 Duna–Tisza közi hátság területfejlesztési programja 264,3 301,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5
3 Dologi kiadások 107,0 78,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 459,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,8 116,6
5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,0 2,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 33,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 287,5
6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 131,5 131,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2
3 Dologi kiadások 10,0 13,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 615,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,0 218,2
7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 68,6 18,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 20,5 18,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 262,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,1
8 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 19,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok 2 216,3 1 763,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 274,0 927,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 797,3 397,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 145,0 445,9
2 Decentralizált területfejlesztési programok 8 400,0 7 645,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 875,0 9 019,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 525,0 9 463,0
3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
1 Idegenforgalmi fejlesztések 600,0 718,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 1 964,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 200,5
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 200,0
2 Autópályaépítést segítő közmunkaprogram 180,0 90,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 29,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0
3 Nemzeti parkok közmunkaprogram 105,0 6,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0
4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 174,0 54,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 93,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 214,1
5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 36,0 35,4
1 Működési költségvetés 5,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 108,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6
6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 90,0 83,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 37,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 8,6
7 Kerékpárutak fejlesztése 90,0 90,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 351,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 87,0
8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 1 760,0 1 574,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,6
3 Dologi kiadások 220,0 14,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 529,4
4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Működési költségvetés 151,9
3 Dologi kiadások 207,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 765,0
2 Felhalmozási költségvetés 20,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 403,9
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 350,0 350,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 387,5
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 261,7 261,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 93,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,7 312,2
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0 840,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 840,0 1 093,4
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 80,0 80,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 93,7
5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 312,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 211,3
5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) 40,0 40,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 41,4