A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CXLIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2006. évi költségvetése végrehajtását 1 498,416 M Ft, azaz egymilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió-négyszáztizenhatezer forint bevétellel és 1 444,815 M Ft, azaz egymilliárd-négyszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizenötezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 023,868 M Ft, azaz egymilliárd-huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint.

(2) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,949 M Ft, azaz tizenhárommillió-kilencszáznegyvenkilenc forint.

(3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 16,599 M Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázkilencvenkilencezer forint.

(4) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 443,000 M Ft, azaz négyszáznegyvenhárommillió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 385,557 M Ft, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-ötszázötvenhétezer forint, a felhalmozási kiadás 59,258 M Ft, azaz ötvenkilencmillió-kettőszázötvennyolcezer forint.

(2) A működési kiadásokból 835,769 M Ft, azaz nyolcszázharmincötmillió-hétszázhatvankilencezer forint a személyi juttatás, 267,745 M Ft, azaz kettőszázhatvanhétmillió-hétszáznegyvenötezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 282,043 M Ft, azaz kettőszáznyolcvankettőmillió-negyvenháromezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2006. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 53,601 M Ft, azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2006. évi kötelezettségvállalások 2007. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi bevétele 7 075,128 M Ft, azaz hétmilliárd-hetvenötmillió-százhuszonnyolcezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi kiadása 7 071,733 M Ft, azaz hétmilliárd-hetvenegymillió-hétszázharmincháromezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 1 023,868 1 023,868 1 023,868
Működési és felhalmozási bevételek 6,956 13,949 13,949
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 443,000 443,000
2005. évi pénzmaradvány felhasználása 16,578 16,578
Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 0,021 0,021
Lakáskölcsön visszatérülése 1,000 1,000
Összesen: 1 030,824 1 498,416 1 498,416

2. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés
Személyi juttatások 600,296 835,781 835,769
Munkaadókat terhelő járulékok 192,910 267,766 267,745
Dologi kiadások 208,118 306,913 282,043
Felhalmozási kiadások 29,500 87,956 59,258
Összesen: 1 030,824 1 498,416 1 444,815

3. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4 626,766 5 159,017 5 159,017
Frekvencia pályázati díj 1,500 32,253 32,253
Támogatási pályázati díj 82,500 189,615 189,615
Áfa 1 176,418 1 094,316 1 094,316
Áfa kötelezettség finanszírozás MA-tól 13,809 13,809
Késedelmi kamat 2,700 15,632 15,632
Kötbér 50,000 288,086 288,086
Bírság 30,000 140,575 140,575
Óvadék 10,067 126,943 126,943
Bankköltség térítése 1,972 1,972
MA támogatás (átfutó) 12,888 12,888
Függő bevétel 0,022 0,022
Összesen: 5 979,951 7 075,128 7 075,128

4. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4 626,766 5 140,292 5 140,292
Frekvencia pályázati díj 1,500 34,632 34,632
Támogatási pályázati díj 82,500 194,606 194,606
Áfa 1 176,418 1 053,809 1 053,809
Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak 63,880 63,880
Késedelmi kamat 2,700 1,688 1,688
Kötbér 50,000 295,072 295,072
Bírság 30,000 138,072 138,072
Óvadék 10,067 134,791 134,791
Bankköltség kifizetése 1,972 1,972
MA támogatás átfutó 12,820 12,820
Függő kiadás 0,099 0,099
Összesen: 5 979,951 7 071,733 7 071,733

5. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése - bevételi oldal

2006. év 2006. év (módosított) 2006. év teljesülés
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. üzembentartási díj pótlása 25 597 25 597 25 597
2. műsorszolgáltatási díj 4 626 4 626 4 626
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 638 1 638 1 620
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 488 1 488 1 471
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 200 200 183
2.4. Sláger jogosultság 200 200 281
2.5. nem országos műsorszolgáltatási 1 100 1 100 1 071
jogosultságok
3. pályázati díjak 84 84 54
4. kötbér, kártérítés, bírság 83 83 445
5. önkéntes befizetések 0 0 0
6. egyéb bevételek 122 122 223
7. átvett pénzeszközök - 605 605
7.1. OKM (volt: NKÖM) - 595 595
7.2. IRM (volt: IM) - 10 10
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók - - 64
által be nem fizetett áfa térülése
9. bevételek beszedésével és egyéb - - 12
átvállalt jogi költségekkel összefüggő
díjak térülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 30 512 31 117 31 626
Pénzmaradvány változás 798 2 587 -263
ÖSSZES BEVÉTEL 31 310 33 704 31 363
Költségvetési bevételek 30 512 31 117 31 626
Költségvetési kiadások 31 310 33 704 31 363
EGYENLEG -798 -2 587 263

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése - kiadási oldal

2006. év 2006. év (módosított) 2006. év teljesülés
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 061 24 061 24 061
1.1. Magyar Televízió Rt. 10 239 10 239 10 239
1.2. Magyar Rádió Rt. 7 167 7 167 7 167
1.3. Duna Televízió Rt. 6 143 6 143 6 143
1.4. ORTT 256 256 256
1.5. közalapítványok összesen 256 256 256
2. céltámogatások 2 588 4 243 2 194
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 315 812 438
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 880 822 683
2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 853 2 058 606
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 270 276 197
2.5 közműsor-szolgáltatók támogatása 270 275 270
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 838 1 838 1 820
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 147 1 147 1 134
3.2. Duna Televízió Rt. 491 491 486
3.3. Magyar Rádió Rt. 200 200 200
4. kiegészítő támogatások 973 1 416 1 416
4.1. ORTT 768 1 211 1 211
4.2. közalapítványok összesen 205 205 205
5. Igazgatóság 898 969 838
5.1. személyi juttatások 407 458 431
5.2. munkaadót terhelő járulékok 132 148 140
5.3. dologi kiadások 320 324 247
5.4. felhalmozási kiadások 39 39 20
6. szerzői jogdíjak 197 197 197
7. pályázatok bírálatának költségei 82 84 60
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 42 42 14
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 443 0 0
10. Irodaházi elhelyezés 188 0 0
11. átvett pénzeszközök felhasználása - 641 507
11.1. OKM (volt: NKÖM) - 631 499
11.2. IRM (volt: IM) - 10 8
12. egyedi támogatások - 213 245
13. bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak - - 11
ÖSSZES KIADÁS 31 310 33 704 31 363