A jogszabály mai napon ( 2022.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése.

Fogalommeghatározás

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás: az 1. számú mellékletben felsorolt betegségek, zoonózisok megelőzésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat e rendeletben meghatározott feltételekkel történő nyújtása;

b) *  állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;

c) *  tárgyhónap: a támogatott szolgáltatás elvégzésének hónapja;

d) *  kislétszámú állattartó telep: az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 1. számú függelék 5. pontjában meghatározott telep;

e) *  nagy létszámú állattartó telep: az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 1. számú függelék 4. pontjában meghatározott telep;

f) *  egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások;

g) *  akvakultúra-ágazati vállalkozás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk b) pontja szerinti terméket előállító vállalkozás;

h) *  vágóhíd: az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. számú mellékletének 1. pont 16. alpontja alapján olyan állatok levágására és zsigerelésére szolgáló létesítmény, amelyek húsát emberi fogyasztásra szánják, és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező létesítmény;

i) *  vemhes üsző: legalább 3 hónapos vemhességű, tejhasznú vagy kettőshasznú fajtához tartozó nőivarú szarvasmarha az első ellésig.

A támogatás jellege, mértéke

3. § (1) *  Az e rendelet szerinti támogatás az 1. számú melléklet * 

a) *  3-33. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) 26. cikke,

b) 34-35. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) 39. cikke

szerinti támogatásnak minősül.

(2) *  Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Állat-egészségügyi Világszervezet állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegséggel vagy a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok valamelyikével kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez,

a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végre kell hajtani,

b) amelyek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § d) pontja, a 34. § (3) bekezdése, valamint a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülnek elrendelésre, vagy

c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek.

A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

(4) *  A támogatás nem kapcsolódhat olyan intézkedésekhez, amelyek költségeit az uniós jogszabályok értelmében a kedvezményezettnek kell viselnie, kivéve, ha a szóban forgó intézkedések költségeit teljes egészében kiegyenlítik a kedvezményezettekre háruló kötelező terhek.

(5) *  Nem nyújtható egyedi támogatás, ha megállapítást nyer, hogy az állatbetegséget vagy a növénykárosítóval való fertőzöttséget a kedvezményezett idézte elő szándékosan vagy gondatlanságból.

(6) *  A támogatásokat az állatbetegség miatti költségek vagy veszteségek keletkezésének időpontjától számított négy éven belül kell kifizetni.

(7) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati vállalkozás részére nyújtható.

(8) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás genetikailag módosított szervezetek tartására nem nyújtható.

(9) *  Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó,

a) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról,

b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az akvakultúra-ágazati vállalkozások esetén 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról

adatot kell szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(10) *  A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-a szerint teljesíti.

3/A. § * 

Az intézkedésben részt vevők köre

4. § (1) *  Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely

a) *  megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,

b) *  rendelkezik a telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.

(2) *  A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére az az állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: engedélyes) jogosult, aki

a) *  külön jogszabály alapján rendelkezik a telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal), illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással, valamint

b) nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.

(3) * 

(4) A vizsgálathoz szükséges minták vételére kizárólag az e tevékenységre külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező állatorvost, illetve engedélyest lehet igénybe venni.

(5) *  Nem nyújtható támogatás olyan kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek nem tett eleget.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5. § *  (1) *  A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozásnak évente egy alkalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon a járási hivatalhoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás jogosult, aki/amely:

a) *  rendelkezik működési engedéllyel, vagy a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által a tevékenység végzéséhez adott szakhatósági hozzájárulással, illetve nyilvántartásba vételi igazolással;

b) *  tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket; továbbá

c) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy

ca) *  valamennyi állat-egészségügyi és nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

cb) *  mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára a megyei kormányhivatal által jóváhagyott mentesítési programtól,

cc) *  az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el,

cd) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

ce) nincs lejárt köztartozása,

cf) állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenység igénybevétele esetén az állatállomány állat-egészségügyi ellátására szerződéssel rendelkezik;

d) *  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

(3) *  Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a járási hivatal a kérelmezőt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő tűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

(4) *  A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról a járási hivatal döntést hoz.

(5) *  A jogosultságról szóló döntés meglétét az engedélyes köteles ellenőrizni. Támogatás csak a jogosultságról szóló döntés keltét követően elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás után igényelhető.

(6) A jogosultság megállapításának hiányában az elvégzett szolgáltatás nem minősül támogatottnak és a kedvezményezett köteles az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla teljes összegét kifizetni az engedélyes részére. A jóváhagyás a kedvezményezettet csak az adott naptári évben jogosítja fel a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A jogosultsági döntés hiányában teljesített vagy a jóváhagyási kérelemben nem szereplő állategészségügyi-szolgáltatást tartalmazó számla alapján igényelt támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(7) *  Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állatfaj megnevezését, az állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A kiállított számlákon - a C001 technikai kóddal jelölt, sertés, baromfi vagy vágóhídra szállított szarvasmarha vonatkozásában elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlák kivételével - szerepelnie kell a kedvezményezett nyilatkozatának, amellyel a szolgáltatás teljesítését igazolja.

(8) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel nem teljesítése esetén a kedvezményezett köteles az engedélyes részére a számla teljes összegét kifizetni.

Támogatási kérelem, kifizetés

6. § *  (1) *  Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napján kiállított számlák másolatát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelméhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnak. A támogatási kérelemmel érintett állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó számlákat a baromfifélékre, az egyéb állatfajokra és a vemhes üszőre vonatkozóan külön kell kiállítani, és az azokra vonatkozó támogatási kérelmeket külön kell benyújtani.

(1a) *  A C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja

a) sertés állatfaj vonatkozásában a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak,

b) szarvasmarha és baromfi állatfaj vonatkozásában az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett telephelyéről,

c) nyúl állatfaj vonatkozásában a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított, „Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez” című nyomtatvány (a továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” nyomtatvány) vagy a harmadik országok által előírt állategészségügyi exportbizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi exportbizonyítvány” nyomtatvány) keltének hónapja,

d) vemhes üsző vonatkozásában a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett igazoláson szereplő tárgyidőszak.

(1b)-(1d) * 

(2)-(3) * 

(3a) *  Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet, szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyilatkozat eredeti példányát kell csatolnia. A Kincstár az 5. és a 6. számú mellékletben feltüntetett adatokat a Baromfi Információs Rendszer (a továbbiakban: BIR), az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR), illetve a Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) alapján ellenőrzi. Eltérés esetén a Kincstár a BIR-ben, az ENAR-ban és a TIR-ben szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

(3b) *  Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzése esetén belföldi vágóhídra történő szállítás során az engedélyesnek az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” nyomtatvány másolatát, külföldre történő szállítás esetén a Traces bizonyítvány másolatát vagy az „Állategészségügyi exportbizonyítvány” nyomtatvány másolatát kell csatolnia.

(3c) *  A vemhes üsző esetében az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez az engedélyesnek az egyed legalább három hónapos vemhességéről és a tejhasznú vagy kettőshasznú hasznosításáról szóló, szolgáltató állatorvos által kiállított, a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett igazolást kell csatolnia.

(4) *  Sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyilatkozat eredeti példányát kell csatolnia.

(5) * 

(6) *  A megyei kormányhivatal megállapítja

a) *  a támogatásra való jogosultságot a 4. §-ban, az 5. § (5) és (7) bekezdésében, és e § (1a), (3a)-(3c) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével, valamint,

b) a támogatási kérelem postai úton történő benyújtásának időpontját, és az a)-b) pontban foglaltakat az engedélyes támogatási kérelmén igazolja.

(6a) *  Kizárólag a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal jogosult a (6) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására. A megyei kormányhivatal az e rendeletben foglalt feltételek teljesítését nem igazolja, amennyiben az engedélyes a támogatási kérelmét határidőn túl vagy másolati példányban nyújtotta be, illetve azt nem írta alá.

(7) *  A megyei kormányhivatal a támogatási kérelmeket azok mellékleteivel, engedélyesenként elkülönítve folyamatosan a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi a Kincstár részére.

(8) *  A Kincstár a támogatási kérelmeket a Kincstár részére történő benyújtásuk sorrendjében, a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül bírálja el, majd döntést hoz a támogatás összegéről és azt kedvezményezettenkénti részletezésben közli az engedélyessel. Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmek esetén a benyújtási sorrendet a hiánypótlás, kiegészítés benyújtása határozza meg.

(9) *  A Kincstár az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő harminc napon belül folyósítja az engedélyes részére feltéve, hogy

a) az állattartóval, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozással szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely az állattartó támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és

b) az állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(10) *  Amennyiben a Kincstár a támogatási kérelem bírálatakor megállapítja, hogy a kedvezményezett valamely jogosultsági feltételt nem teljesített, a kedvezményezett vonatkozásában az elvégzett szolgáltatás nem minősül támogatottnak és a kedvezményezett a Kincstár határozata alapján köteles az engedélyes részére megfizetni a számla teljes összegét az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően.

(10a) *  Amennyiben a Kincstár a támogatási összeg kifizetését követően állapítja meg, hogy a kedvezményezett a támogatott szolgáltatásra nem, vagy a támogatási kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, és ezért - a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kamattal növelt visszafizetését rendeli el, úgy a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának összegét - a Kincstár erre vonatkozó határozata alapján, az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles az engedélyes részére megfizetni.

(11) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét - az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles az engedélyes részére megfizetni.

(12) * 

(13) *  A jóváhagyott támogatási összegről és a kifizetett támogatásról a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és ezekről az adatokról a NÉBIH elnökét is tájékoztatja.

6/A-6/B. § * 

Ellenőrzés * 

6/C. § *  Ha a támogatási kérelem az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatást tartalmaz, akkor a támogatás alapját képező tenyészkocák számát a járási hivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a telepi állományi nyilvántartás alapján. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a járási hivatal az ellenőrzést követő harminc napon belül megküldi a Kincstár részére.

Támogatás forrása

7. § *  (1) A 2019. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2019. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(2) *  A 2020. évben rendelkezésre álló keret összege 13 600 millió forint, amelyből 2900 millió forintot a baromfi ágazatban, 9200 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2020. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(2a) *  A 2021. évben rendelkezésre álló keret összege 13 800 millió forint, amelyből 3000 millió forintot a baromfi ágazatban, 9300 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2021. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(2b) *  A 2022. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2022. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2022. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2022. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(3) Az adott évre meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról és minden további 10%-os mértékű felhasználásáról a Kincstár köteles a minisztert és a NÉBIH elnökét is tájékoztatni. A miniszter a keretek várható kimerüléséről közleményt ad ki.

Tájékoztatások

8. § *  A 702/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikke, valamint az 1388/2014/EU rendelet 12. cikke szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Nem nyújtható be a 2009. december 31-ét követően elvégzett, az 1. számú mellékletben szereplő A009 kódszámú Szalmonellózis betegség vonatkozásában, a pulyka és a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok és árutojás-termelő állományok immunizálásával kapcsolatos szolgáltatás költségeit tartalmazó, e rendelet szerinti támogatási kérelem.

(5) * 

9/A-9/D. § * 

10. § *  E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet, és

b) * 

c) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. § *  Az 5. §-nak, a 6. §-nak, az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számú mellékletnek az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 24/2014. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2014. november 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokra kell alkalmazni.

12. § *  Az 1. számú mellékletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított

a) 3/A. §-át a 2015. május 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokra,

b) 2. § d)-f) pontját, 3. § (1) bekezdését, 3. § (6) bekezdését, 6. § (6)-(7) bekezdését, 6. § (9) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 10. §-át és 1-3. számú, 5. és 6. számú mellékletét a 2015. július 15-ét követően elvégzett szolgáltatásokra

kell alkalmazni.

14. § *  E rendeletnek az egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet] módosított 7. § (2) bekezdését a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

16. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel megállapított 6. § (1a) bekezdését, 6. § (3b) bekezdését, 1. számú mellékletét, valamint 3-6. számú mellékletét a 2016. június 30-át követően elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

17. § *  E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet] megállapított 7. § (2) és (3) bekezdését, valamint 1. számú mellékletét a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18. § *  E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2016. (XII. 12.) FM rendelettel [a továbbiakban: 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet] megállapított 2. § i) pontját, 3. § (9) és (10) bekezdését, 5. § (7) bekezdését, 6. § (3c) bekezdését és (6) bekezdés a) pontját, 6/C. §-át és 3. számú mellékletét a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

19. § *  E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.) FM rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni kell.

20. § *  E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2017. (III. 17.) FM rendelettel [a továbbiakban: 13/2017. (III. 17.) FM rendelet] megállapított 6. § (1), (6), (6a) és (7) bekezdését, a 2. számú melléklet 4.4. pontját és a 3. számú melléklet 8. és 9. pontját a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

21. § *  E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] megállapított 1. számú mellékletét a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22. § *  E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését a 2020. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

A B C D
1. 2015-20
2. Technikai kód Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése) Támogatható állatfajok Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit
3. A001 Szarvasmarha-
tuberkulózis
szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
4. A002 Szarvasmarha-
brucellózis
szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1000 Ft
5. A003 Enzootiás szarvasmarha-
leukózis
szarvasmarha Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1000 Ft
6. B002 IBR/IPV szarvasmarha, bivaly Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagy létszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa, VN: 1120 Ft, PCR: 5500 Ft
7. A004 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)
juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1000 Ft
8. A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft
9. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
500 Ft
10. B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
500 Ft
11. A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa: 1540 Ft, PCR: 5500 Ft
12. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
9800 Ft
13. B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft
14. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: HAG próba: 840 Ft, RT PCR: 5500 Ft
15. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske, bivaly Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagy létszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft
16. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1500 Ft
17. A008 Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy súrlókór valamennyi emlős állatfaj Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Prion ELISA: 5600 Ft
18. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
7000 Ft
19. B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
11 200 Ft
20. *  A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági haszonállat Immunizálás: 30 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak
a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében) Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum: 21 000 Ft/légtér/alkalom): Salmonella kimutatása:
6300 Ft/vizsgálat* Salmonella szerotipizálása: 7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata:
3500 Ft/db
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata:
3500 Ft/db
21. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1000 Ft
22. A011 PRRS sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft
23. C001 Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás baromfi, szarvasmarha, sertés (tenyészkoca), házinyúl és
vemhes üsző
Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után havonta 2100 Ft/egyed
Vemhes üsző esetén legfeljebb:
2610 Ft/egyed/hó
24. B012 Myxomatózis elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/vakcina
25. *  B013 Nyulak vérzéses betegsége
(RHDV 1 és 2) elleni vakcinázás
házinyúl Vakcinázás: 900 Ft/alkalom/vakcina (évente legfeljebb 3 alkalom/egyed)
26. E001 Takonykór (Malleus) egypatások Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: KK: 1000 Ft
27. E002 Lovak fertőző kevésvérűsége
(FKV)
egypatások Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: AGID: 2500 Ft
28. F001 Kecskék arthritis-encephalitise
(CAE)
kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1000 Ft
29. F002 Maedi-visna juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1000 Ft
30. F003 Mycoplasma agalactiae
(kecske és juh fertőző elapasztása)
kecske (tenyészbak import, bejelentett mentesítés esetén) Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1450 Ft
31. F004 Chlamydophila abortus juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1400 Ft
32. F005 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)
juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
1400 Ft
33. F006 Lépfene ló, szarvasmarha, juh, kecske, bivaly Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagy létszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
34. D001 Koi Herpes Virus (KHV) közönséges ponty, koi ponty Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
5500 Ft/pool (1 pool=5 egyed)
35. D002 Pontyfélék tavaszi virémiája
(SVC)
közönséges ponty, koi ponty, fehér busa, pettyes busa, ezüstkárász, kárász, amur, szürke harcsa, compó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
2300 Ft/pool (1 pool=5 egyed)
* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonelladúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonellakimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata = 1 minta = 6300 Ft).
** Állategység:
- Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014//EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6-24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.
- Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014//EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint: egyéb baromfi: 0,003 ÁE.
- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.
- A házinyúl esetében az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2015. (IV. 30.) VM rendelet 1. melléklete alapján 0,002 ÁE. Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).

2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Az ügyfél adatai:

1.1. ügyfél-azonosító,

1.2. adószám,

1.3. adóazonosító jel,

1.4. *  őstermelői nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója,

1.5. felelős vezető neve és telefonszáma,

1.6. érintett telephely(ek) megnevezése,

1.7. a .... évben igénybe venni tervezett szolgáltatások megjelölése,

1.8. a .... évben igénybe venni tervezett szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatások összege,

1.9. felelős ügyintéző neve és telefonszáma.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:

(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám),

2.2. Éves forgalom (forintban),

2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban),

2.4. Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).

3. Az állatállomány meghatározása:

3.1. faj,

3.2. tenyészetkód,

3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód,

3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.

4. Nyilatkozat:

4.1. arról, hogy a kérelmező jogi személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban;

4.2. arról, hogy a kérelmezőnek lejárt köztartozása nem áll fenn;

4.3. *  arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi és nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett;

4.4. *  arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára a megyei kormányhivatal által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;

4.5. arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;

4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén rendelkezik az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel;

4.7. *  arról, hogy a kérelmezővel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a kérelmező támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

4.8. * 

4.9. *  arról, hogy ha a 3. pont 3. és 4. alpontjában a D001 és D002 technikai kódú betegség került megjelölésre, akkor

a) a kérelmező a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk b) pontja szerinti terméket előállító vállalkozásnak minősül, és

b) a kérelmező az állategészségügyi szolgáltatást nem genetikailag módosított szervezetek tartására végezteti el.

5. *  Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét, illetve a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának összegét a Kincstár erre vonatkozó határozata alapján a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.

6. *  Keltezés, az ügyfél aláírása

7. * 

3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

Támogatási kérelem adattartalma

1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése:

2.1. tárgyidőszak megjelölése,

2.2. állatfaj: (baromfi, egyéb) megjelölése.

3. A kedvezményezett adatai:

3.1. név,

3.2. ügyfél-azonosító,

3.3. *  jogosultságát megállapító járási hivatal döntésének száma,

3.4. az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja,

3.5. a kiállított számla teljesítésének dátuma,

3.7. a kiállított számla száma,

3.8. a számlán feltüntetett támogatható nettó költség,

3.9. *  a vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).

4. Igényelt támogatás összege forintban

5. Nyilatkozatok

6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása

7. Mellékletek:

7.1. Számla másolatok.

7.2. *  Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet, szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.

7.3. *  A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléshez a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.

7.4. *  Nyúl állatfaj esetén C001 technikai kód alapján történő igényléshez a Traces bizonyítvány vagy az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány másolata.

7.5. *  Vemhes üsző esetén C001 technikai kód alapján történő igényléskor a szolgáltató állatorvos által kiállított igazolás eredeti példánya.

8. *  A megyei kormányhivatal igazolása a támogatási kérelemben megjelölt engedélyes és kedvezményezett(ek) által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a támogatási kérelem postai úton történő beküldésének időpontjáról.

9. *  Keltezés, a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal főállatorvosának (cégszerű) aláírása.

4. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban lévő tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Az állatállomány adatai:

4.1. tenyészetkód

4.2. a legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján

5. Nyilatkozat

5.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

5.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévő tenyészállatok száma megegyezik a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,

5.3. *  arról, hogy a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.

6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása

5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

Nyilatkozat az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított baromfilétszámra vonatkozóan

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Tenyészetkód

5. Állatfaj:

6. A tárgyidőszakban a vágóhídra szállított baromfik darab száma összesen:

7. Szállítólevelek sorszámai:

8. Nyilatkozat arról, hogy

8.1. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,

8.2. a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént,

8.3 *  a 7. pontban feltüntetett szállítólevelek megküldésre kerültek az Országos Adatbázis (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1537 Budapest Pf. 397.) részére.

9. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása

6. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

Nyilatkozat az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított szarvasmarha létszámra vonatkozóan

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. *  Származási hely tenyészetkódja, rendeltetési hely tenyészetkódja

5. A tárgyidőszakban a vágóhídra szállított szarvasmarhák darab száma összesen: Ebből korcsoportként:

5.1. 0-6 hónap korú szarvasmarhák darab száma összesen:

5.2. 6-24 hónap korú szarvasmarhák darab száma összesen:

5.3. 24 hónap feletti korú szarvasmarhák darab száma összesen:

6. Nyilatkozat arról, hogy

6.1. az 5. pontban feltüntetett szarvasmarhák vágóhídra történő szállítása az ENAR-ba bejelentésre került,

6.2. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,

6.3. a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.

7. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása

7. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez * 

Állatorvosi igazolás a vemhes üszőre vonatkozóan az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján igényelt támogatáshoz

1. Állattartó adatai

2. Állattartó neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye

3. A gazdaság tenyészetkódja

4. Tárgyidőszak

5. Tejhasznú vagy kettős hasznú vemhes üszők száma a tárgyidőszak utolsó napján (db)

6. Egyedek ENAR azonosítója

7. Nyilatkozat

8. Keltezés, a szolgáltató állatorvos aláírása és bélyegzője.


  Vissza az oldal tetejére