A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CLVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2008. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 503,600 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhárommillió-hatszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 503,600 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhárommillió-hatszázezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi kiadási előirányzatát 6 567,816 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-nyolcszáztizenhatezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi bevételi előirányzatát 6 567,816 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-nyolcszáztizenhatezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti – a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2009. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 31 340,699 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáznegyvenmillió-hatszázkilencvenkilencezer forintban,

a) bevételi főösszegét 31 340,699 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáznegyvenmillió-hatszázkilencvenkilencezer forintban hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2007. évi CLVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat
száma
Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 892,423
2. Munkaadókat terhelő járulékok 274,318
3. Dologi kiadások 314,259
4. Felhalmozási kiadások 22,600
Összesen: 1 503,600

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2008. évi kiadási előirányzat

Előirányzat
száma
Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4 991,380
2. Frekvencia pályázati díj 1,000
3. Támogatási pályázati díj 86,217
4. Kötbér 450,000
5. Bírság 20,000
6. Késedelmi kamat 3,500
7. ÁFA 1 015,719
Összesen: 6 567,816

2. melléklet a 2007. évi CLVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat
száma
Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 1 028,468
2. Rendkívüli finanszírozás 467,709
3. Működési bevétel 7,423
Összesen: 1 503,600

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2008. évi bevételi előirányzat

Előirányzat
száma
Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4 991,380
2. Frekvencia pályázati díj 1,000
3. Támogatási pályázati díj 86,217
4. Kötbér 450,000
5. Bírság 20,000
6. Késedelmi kamat 3,500
7. ÁFA 1 015,719
Összesen: 6 567,816

3. melléklet a 2007. évi CLVII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetése

M Ft
I. BEVÉTELEK 2008. év
kiemelt
előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat
1. üzembentartási díj 25 711,708
1.1. átvállalt üzembentartási díj 24 936,700
1.2. átvállalással nem érintett üzembentartási díj 775,008
2. műsorszolgáltatási díj 4 991,380
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 1 845,652
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 676,537
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Zrt. 183,333
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 200,000
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 085,858
3. pályázati díjak 87,217
4. kötbér, kártérítés, bírság 473,500
5. önkéntes befizetések
6. egyéb bevételek 76,894
költségvetési bevételek 31 340,699
II. KIADÁSOK 2008. év
kiemelt
előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 169,005
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 284,683
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 199,278
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 170,810
1.4. ORTT 257,117
1.5. közalapítványok összesen 257,117
2. céltámogatások 2 369,616
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 262,781
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 746,677
2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei 811,454
2.4. nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása 274,352
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 274,352
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 028,985
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 291,956
3.2. Duna Televízió Zrt. 553,696
3.3. Magyar Rádió Zrt. 183,333
4. kiegészítő támogatások 977,045
4.1. ORTT 771,351
4.2. közalapítványok összesen 205,694
5. Igazgatóság 851,892
5.1. személyi juttatások 406,600
5.2. munkaadót terhelő járulékok 125,806
5.3. dologi kiadások 290,408
5.4. felhalmozási kiadások 29,078
6. szerzői jogdíjak 210,731
7. pályázatok bírálatának költségei 86,217
8. az ORTT-t terhelő műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 33,235
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 467,709
10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 146,264
költségvetési kiadások 31 340,699