A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Soproni botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1978. számú OKTH határozatával védetté nyilvánított Soproni botanikus kert természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Soproni botanikus kert természetvédelmi terület kiterjedése 17,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Sopron 7183, 7192.

3. § A védettség indoka és célja a területen előforduló, az eredeti termőhelyre jellemző védett növény- és állatfajok megőrzése, veszélyeztetett hazai növényfajok ex situ megőrzésének biztosítása, valamint a területen fészkelő és vonuló madárállomány életfeltételeinek védelme.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Melléklet a 160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Soproni botanikus kert természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- a területen előforduló, az eredeti termőhelyre jellemző védett növény- és állatfajok megőrzése,

- a veszélyeztetett hazai növényfajok ex situ megőrzése,

- a területen fészkelő és vonuló madárállomány védelmének biztosítása,

- az oktatási, kutatási feladatok ellátásához megfelelő keretek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A meglévő és a tervezett növényállománynak megfelelő termőhelyi adottságú területek fenntartása.

- Sziklakertek felújítása, a vízkedvelő mocsári növények élőhelyének (medencék) felújítása, fejlesztése.

- A különleges értéket jelentő egyes öreg fák (pl. Seguoiadendron, Ginkgo stb.) kiemelt védelme.

- Agresszív fajok terjeszkedésének megakadályozása.

- A káros emberi hatások csökkentése, korlátozása.

- A terület táj- és kultúrtörténeti értékeit jelentő szobrok, épületek, uszoda karbantartása, esetleges felújítása.

- A Magyarországon veszélyeztetett, ritkuló növényekből törzstelepeknek alkalmas növényállományok létesítése.

- A termőhelyjelző növények gyűjteményeinek bővítése, fejlesztése.

- A hagymás, gumós növények gyűjteményének fejlesztése.

- Eurázsia jellegzetes, alapvető fái, cserjéi, évelő lágyszárú gyűjteményeinek fejlesztése.

- A botanikus kerti gyűjtemény oktató kertté fejlesztése.

- Oktatási tevékenység megszervezése az iskolai korcsoport számára, valamint szakképzési gyakorlati bemutatóhelyként való működés (terepi növénytár) a közép- és felsőfokú szakképzés számára.

- A terület látogathatóságának megszervezése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1-3.6. fejezet tartalmazza.

3.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

- Folyamatosan biztosítani kell a mocsári növényzet élőhelyeként fenntartott medence vízellátását megfelelő minőségű vízzel.

- Biztosítani kell a gyepterületek évente legalább egyszeri kaszálását.

- Tilos a gallyégetés és a gyepterületek égetése. A gallyhulladékot aprítással kell a termőhelyre visszajuttatni.

- A botanikus kert területén tilos növényvédő szerek alkalmazása.

- A gyepterületre műtrágya és hígtrágya kijuttatása tilos.

- A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok (fakivágás, gyérítés, szálalás stb.) kizárólag szeptember 1. és februári 28. között végezhetők.

- A fás területek kezelését a gyepszintben előforduló értékes lágyszárú növényzet minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.

- A botanikus kert területén el kell végezni az idős fák ápolását, a balesetveszélyes (száraz, korhadt) ágak levágását és a sebek kezelését.

3.2. Fajok védelme

- Biztosítani kell a teljes területen az adventív és agresszíven terjedő növényfajok terjedésének megakadályozását.

3.3. Oktatás, bemutatás

- A botanikus kert - nyitvatartási idejében - szabadon látogatható.

3.4. Közlekedés

- A területen tilos az átmenő közúti forgalom.

- A meglévő sétautakon gépjárművel közlekedni kizárólag a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagy a Nyugat-Magyarországi Egyetem hozzájárulásával, a területen található infrastruktúra, kulturális és természeti értékek fenntartása érdekében szabad.

- Gyalogos közlekedés csak az aszfaltozott utakon és a sétányokon megengedett. Kerékpáros közlekedés csak az aszfaltozott utakon megengedett, a gyalogos járdákon, sétautakon, parcellákon kerékpárral közlekedni tilos.

3.5. Terület- és földhasználat

- A terület további beépítése tilos, kivéve, ha ez a védett természeti értékek fennmaradásának biztosításához elengedhetetlen.

- Csak a botanikus kert fenntartásához szükséges, illetve a természetvédelmi célkitűzések megvalósulását elősegítő építmények létesítése engedélyezhető területen.

- Újabb aszfaltozott út és sétány építése tilos. Amennyiben a sétányok bővítése indokolt, akkor kizárólag kaviccsal, kőzúzalékkal, térkővel, illetve más tájba illő, természetes anyaggal burkolt sétányok létesítése megengedett.

- Új légvezeték a területen nem létesíthető, az egyetemi épületek működéséhez szükséges közművek kizárólag a földben vezethetők.

- A területen ipari jellegű tevékenységet kizárólag a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Tanműhelyében lehet folytatni, az oktatási tevékenység keretei között. Az üzem területe nem bővíthető a terület termőhelyeinek rovására.

3.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- A terület jelenlegi tájképi karakterét meg kell őrizni, a kultúrtörténeti értékek, objektumok megmaradásáért minden szükséges intézkedést meg kell tenni.