A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CLXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Estonia on the mutual representation by their diplomatic and consular missions in processing visas and collecting biometric data

Article 1

(1) The Contracting Parties may represent each other as provided by this Agreement and as specified by implementing agreements concluded according to Article 4 in processing visas to the extent of providing information on visa applications, arranging appointments, conducting interviews, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees. The Contracting Parties may also assist each other in collecting biometric data to be used for applications for D visas, residence permits and passports.

(2) Acting under paragraph (1), the diplomatic missions and consular posts of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance. At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission shall give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location.

(3) From the date of application of all parts of the Schengen Acquis by the Republic of Hungary and the Republic of Estonia, the Contracting Parties represent each other in processing uniform visas in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the European Union, including Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Party shall be applicable, and the interests of the represented Party concerning the data protection shall be taken into account.

Article 3

Acting under Article 1, the representing Party shall act as diligently as if processing visas on its own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 4

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic missions and consular posts to which this Agreement shall be applied as well as the necessary technical and financial details of the cooperation and rules relating to data protection. The Contracting Parties shall jointly notify the host country concerned.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the notification by the contracting parties of each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notified each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Article 7

This Agreement is concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 8

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Done at Tallinn this 22 day of November, 2007 in two originals in the English language.

(Signatures)

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás és annak 4. cikkében meghatározott végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően eljárhatnak egymás nevében a vízumok kiadására irányuló eljárásban, a vízumok kiadására vonatkozó információ nyújtása, időpont egyeztetése, interjú lefolytatása, kérelmek és támogató dokumentumok átvétele és továbbítása, adatok rögzítése - ideértve a biometrikus adatokat is -, valamint az eljárási díjak bevételezése tekintetében. A Szerződő Felek a D vízumokhoz, tartózkodási engedélyekhez és útlevélkérelmekhez szükséges biometrikus adatok gyűjtése során is segíthetik egymást.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden megfelelő módon segítik egymást. Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik Szerződő Félnek van képviselete, ez a képviselet segítséget nyújt a másik Szerződő Fél helyileg illetékességgel rendelkező képviseletének.

(3) A Schengen acquis-nak a Magyar Köztársaság, valamint az Észt Köztársaság vonatkozásában történő teljes körű alkalmazása napjától kezdődően a Szerződő Felek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében az egységes vízum kiadására irányuló eljárásban.

2. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva az Európai Unió vonatkozó szabályait, ideértve az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-én kelt, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvét is, valamint a képviseletet ellátó Fél jogszabályait kell alkalmazni, a képviselt Fél adatvédelemmel kapcsolatos érdekeinek figyelembevétele mellett.

3. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumok kiadására irányuló eljárásban, mintha saját nevében folytatná le az eljárást. Mindemellett az egyik Szerződő Féltől átvállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.

4. Cikk

A Szerződő Felek Külügyminisztériumai végrehajtási megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttműködés szükséges technikai és pénzügyi részletszabályait, illetve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. A Szerződő Felek együttesen értesítik az érintett fogadó országot.

5. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos feltételeket teljesítették.

6. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt követően, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

7. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás kilencven (90) napig marad hatályban, azt követően, hogy a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

8. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítés küldését követő harminc (30) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a Szerződő Felek erről másként meg nem állapodnak.

Készült Tallinnban, 2007. november 22-én, angol nyelven, két eredeti példányban.

(Aláírások)”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.