A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CLXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Lithuania on the mutual representation by their diplomatic representations and consular posts in processing visas and collecting biometric data

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”

bearing in mind the strong and friendly relations between the Republic of Hungary and the Republic of Lithuania;

desiring to continue and to enhance these relations;

considering that both countries are the Members of the European Union and NATO;

endorsing the mutual advantages of the co-operation and;

willing to cooperate in processing Schengen visas;

have agreed as follows:

Article 1

(1) From the date of application of all parts of the Schengen acquis by the Republic of Hungary and the Republic of Lithuania, the Contracting Parties shall represent each other in processing uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay visas) in accordance with the provisions of the applicable Schengen acquis, with this Agreement, with the national laws of the Contracting Parties as well as with the implementing agreements concluded according to Article 4 of this Agreement.

(2) The implementing agreements concluded under Article 4 of this Agreement may reduce the representation to one or more parts of the visa issuing procedure, namely providing information on visa applications, arranging appointments, conducting interviews, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees.

(3) The Contracting Parties may assist each other in the collection of biometric data to be used for applications for national D visas, residence permits and passports. Detailed rules of this type of co-operation shall be regulated in the implementing agreements concluded under Article 4 of this Agreement.

(4) The diplomatic representations and consular posts of the Contracting Parties shall cooperate closely and shall render to each other all appropriate assistance necessary for the proper performance and implementation of this Agreement as well as future implementing agreements to be concluded under Article 4 of this Agreement.

(5) At locations where only one of the Contracting Parties has a diplomatic representation or consular post, that representation or post shall give assistance to the representation or post of the other Contracting Party competent for that location in accordance with the implementing agreements concluded under Article 4 of this Agreement.

Article 2

The Contracting Parties representing each other pursuant to this Agreement shall apply Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Official Journal L: 1995 11 23 Nr.281-31) and other relevant legislation of the European Union and the representing Contracting Party on the protection of personal data and on the free movement of such data.

Article 3

The representing Contracting Party, in the implementation of this Agreement, shall act as diligently and responsibly as if performing on its own benefit, i.e. it shall process visas, collect data and take other actions stipulated herein for the benefit of the other Contracting Party as if taking those actions on its own behalf.

Article 4

The Ministries of Foreign Affairs of the Contracting Parties for the purpose of proper implementation of this Agreement shall conclude the implementing agreements which shall designate the diplomatic representations and consular posts to which this Agreement shall be applicable and may, inter alia, provide necessary technical and financial details of the co-operation and rules relating to data protection.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their internal procedures for the entry into force have been fulfilled.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Article 7

This Agreement is concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 8

(1) Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by negotiations between the Contracting Parties through diplomatic channels.

(2) Amendments to this Agreement may be made by mutual written consent of the Contracting Parties. The amendments shall enter into force in accordance with the procedures provided for in Article 5 of this Agreement.

Article 9

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. Respectively the starting or closing date of the suspension shall be communicated through diplomatic channels and shall become effective ten (10) days following the receipt of the notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Done at Vilnius this 20 day of November, 2007 in the Lithuanian, Hungarian, and English languages. All texts are equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(Signatures)

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya, a továbbiakban „Szerződő Felek”

szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti erős és baráti kapcsolatokat,

azzal az óhajjal, hogy fenntartsák és továbbfejlesszék ezen viszonyt,

tekintettel arra, hogy mindkét fél az Európai Unió és a NATO tagállama,

elismerve az együttműködés kölcsönös előnyeit,

készen a schengeni vízumok feldolgozását érintő együttműködésre,

a következőképpen állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A schengeni joganyagnak a Magyar Köztársaság, valamint a Litván Köztársaság vonatkozásában történő teljes körű alkalmazása napjától kezdődően a Szerződő Felek a schengeni joganyag, a jelen Megállapodás, a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai, valamint a jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében az egységes vízum (repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum, rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum) kiadására irányuló eljárásban.

(2) A jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások a képviseletet a vízumkiadási eljárás egy vagy több elemére, nevezetesen, a vízumok kiadására vonatkozó információ nyújtására, időpont egyeztetésére, interjú lefolytatására, kérelmek és támogató dokumentumok átvételére és továbbítására, adatok rögzítésére - ideértve a biometrikus adatokat is -, valamint az eljárási díjak bevételezésére korlátozhatják.

(3) A Szerződő Felek a nemzeti D vízumokhoz, tartózkodási engedélyekhez és útlevélkérelmekhez szükséges biometrikus adatok gyűjtése során is segítséget nyújthatnak egymásnak. Az ilyen jellegű együttműködés részletes szabályait a jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások szabályozzák.

(4) A Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei szorosan együttműködnek, és minden megfelelő módon segítik egymást a jelen Megállapodás, valamint a jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint kötendő végrehajtási megállapodások hatékony alkalmazásában és végrehajtásában.

(5) Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik Szerződő Félnek van diplomáciai vagy konzuli képviselete, ez a külképviselet a jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint kötendő végrehajtási megállapodásokkal összhangban segítséget nyújt a másik Szerződő Fél helyileg illetékes külképviseletének.

2. Cikk

A Szerződő Felek egymás képviseletében jelen Megállapodásnak megfelelően eljárva az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-én kelt, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvét (Hivatalos Lap L: 1995 11 23 Nr. 281-31), valamint az Európai Uniónak és a képviseletet ellátó Félnek a személyes adatok védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó egyéb jogszabályait alkalmazzák.

3. Cikk

Jelen Megállapodás szerint eljárva a képviseletet ellátó Fél ugyanolyan gondosságot és felelősséget tanúsít, mintha saját nevében folytatná le az eljárást, vagyis a vízumok feldolgozása, az adatgyűjtés és az itt kikötött, a másik Szerződő Fél érdekében foganatosított más cselekmények során úgy jár el, mintha a fenti cselekményeket a saját nevében végezné el.

4. Cikk

A Szerződő Felek Külügyminisztériumai jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében végrehajtási megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttműködés szükséges technikai és pénzügyi részletszabályait, illetve szükség esetén az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

5. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket teljesítették.

6. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt követően, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

7. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás kilencven (90) napig marad hatályban, azt követően, hogy a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

8. Cikk

(1) Jelen Megállapodás értelmezése vagy végrehajtása kapcsán felmerülő bármely vitás kérdést a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon folytatott tárgyalások útján rendezik.

(2) Jelen Megállapodás rendelkezéseit a Szerződő Felek írásba foglalt megegyezés útján módosíthatják. A fenti módosítások a jelen Megállapodás 5. cikkének rendelkezéseivel összhangban lépnek hatályba.

9. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítés küldését követő tíz (10) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a Szerződő Felek erről másként meg nem állapodnak.

Készült Vilniusban, 2007. november 20-án, magyar, litván és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

(Aláírások)”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.