A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása során hatóságként az országos környezetvédelmi hatóság jár el.

(2) *  A hulladék behozatalára, kivitelére és átszállítására irányuló bejelentési kötelezettséget az e rendelet 1. számú melléklete szerinti bejelentőlapon, valamint a 2. számú melléklet szerinti kísérődokumentumon kell teljesíteni.

(3) A bejelentőlapot és az előírt dokumentációt magyar és angol nyelven kell benyújtani a hatósághoz. Hulladék behozatala esetén a teljes hasznosítási folyamatot be kell mutatni az érvényes hasznosítási engedélyekkel és szerződésekkel, vagy az azok létezését tanúsító nyilatkozattal együtt.

(4) *  A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a bejelentőt vagy a címzettet a 3. § szerinti kármentesítési kötelezettség nem terheli.

(5) *  A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a bejelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) II. Mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedezetére szolgál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(6) *  A biztosíték kedvezményezettje az országos környezetvédelmi hatóság. Amennyiben a hulladékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását jogellenesen hajtják végre, az országos környezetvédelmi hatóság rendelkezik a biztosíték felett, és felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más hatóságok céljára történő kifizetésekre.

(7) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról * 

a) *  hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti környezetvédelmi hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

b) *  hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes környezetvédelmi hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

c) *  hulladéknak az országon történő átszállítása esetén a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíti.

(8) *  A (7) bekezdésben meghatározott, a NAV Központi Irányítása részére teljesítendő értesítés elektronikus kapcsolattartás útján hivatali kapun keresztül történik.

2. § (1) Az R. 18. cikke szerinti bizonyos információkkal kísérendő hulladékok („zöldlistás” hulladékok) szállításához e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, kitöltött űrlap szükséges.

(2) *  „Zöldlistás” hulladék kivitele esetén a címzettnek a szállítmány átvételét igazoló aláírását is tartalmazó űrlap másolatát negyedévente, a negyedévet követő hónap 30-ig az R. 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek meg kell küldenie az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(3) *  „Zöldlistás” hulladék behozatal esetén a szállítmányt kísérő, e rendelet 3. számú melléklete szerinti, a címzett által aláírt űrlap másolatát, a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül a címzettnek meg kell küldenie az országos környezetvédelmi hatóság részére.

3. § *  Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig.

4. § (1) *  Az Európai Közösségbe Magyarországon keresztül érkező és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet 4. számú mellékletben felsorolt határkirendeltségeknél léptethető be, illetve ki.

(2) *  A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését

a) a rendőrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság - a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között - önállóan,

b) *  az országos környezetvédelmi hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi.

(3) Az országos környezetvédelmi hatóság - a vámhatóság közreműködésével - a jogellenes hulladékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt * 

a) megállíttathatja,

b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja,

c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja.

(4) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához igénybe veheti a környezetvédelmi hatóságok közreműködését is.

(5) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

(6) *  Az országos környezetvédelmi hatóságnak - a NAV Központi Irányításának bevonásával - az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen együtt kell működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésével is.

(7) *  A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország területén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az országos környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos környezetvédelmi hatóság intézkedéséig visszatartja.

(8) A hulladékszállítmány visszatartásával összefüggésben keletkezett költségeket a szállítmánnyal rendelkező (a hulladék birtokosa) viseli.

5. § Az e rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve a hulladék jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

6. § *  Az R. által előírt megbízottak kijelöléséről, a Bizottságnak megküldendő tájékoztatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

7. § (1) E rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Ez a rendelet

a) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i 255/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A. MELLÉKLET

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

EU
1. Exportáló/ Bejelentő 3. Bejelentés Sz.:HU-□□□□□□
Azonosító szám: Bejelentés vonatkozik:
Név: A.(i) egyszeri szállítás:
Címe: (ii) többszöri szállítás:
B.(i) ártalmatlanítás (1):
Ügyintéző: (ii) hasznosítás:
Tel: Fax: C. Előre engedélyezett hasznosító Igen □ Nem □
Email: létesítmény (2; 3)
2. Importáló/Címzett 4. A tervezett szállítások száma:
Azonosító szám:
Név: 5. Összes tervezett mennyiség (t/m3) (4):
Címe: 6. A szállítás(ok) tervezett ideje (4):
Első szállítás Utolsó szállítás
időpontja: időpontja:
Ügyintéző: 7. Csomagolás módja(i) (5):
Tel: Fax: Különleges kezelési előírások(6): Igen: Nem: □
Email: 11. Ártalmatlanítási / hasznosítási művelet(ek) (2)
8. Tervezett szállító(k) D-kód / R-kód (5):
Azonosító szám:
Név (7): Alkalmazott technológia (6):
Cím:
Ügyintéző: Exportálás indoka (1; 6):
Tel: Fax:
Email: 12. A hulladék megnevezése és összetétele (6):
Szállítási eszköz (5):
9. Hulladék származása/termelője (1; 7; 8)
Azonosító szám:
Név:
Cím:
13. Fizikai jellemzők (5):
Ügyintéző:
Tel: Fax: 14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat)
(i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.)
Email: melléklete:
A keletkezés helye és folyamata: (ii) OECD-kód [ha eltér (i)-től]:
(6) (iii) EK-hulladékjegyzék:
10. Ártalmatlanító létesítmény (2):
vagy hasznosító létesítmény (2):
(iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:
Azonosító szám: (v) Az importáló ország nemzeti kódja:
Név: (vi) Egyéb
(részletezve):
Cím: (vii) Y-kód:
(viii) H-kód (5):
Ügyintéző: (ix) UN-osztály (5):
Tel: Fax: (x) UN-szám:
Email: (xi) UN szállítási
megnevezés:
Az ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye: (xii) Vámtarifaszám (HS):
15. Érintett országok (a) az illetékes hatóságok kódjai (ha van) (b), a be- és kilépés megadott helyei (c)
Exportáló/küldő állam Tranzit állam(ok) (beléptető és kiléptető) Importáló/rendeltetési állam
(a)
(b)
(c)
16. A be- és/vagy kiléptető és/vagy export vámhivatal(ok): Európai Közösség):
Belépés: Kilépés: Export:
17. Exportáló/Bejelentő - származási hely/termelő (1) nyilatkozata:
Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződésben foglalt kötelezettségek és megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, illetve lesznek érvényben az országhatárokon át történő szállítások fedezésére.
Exportáló/bejelentő neve: Aláírás: Dátum: 18. Csatolt mellékletek száma
Származási hely /termelő neve: Aláírás: Dátum:
HIVATALOS HASZNÁLATRA
19. az importáló - rendeltetési / tranzit (1) / exportáló - küldő ország illetékes hatóságának visszaigazolása (9): 20. A szállításhoz írásban hozzájáruló (1; 8) illetékes hatóság (ország):
Ország: Engedély kelte:
A bejelentés beérkezett (dátum): Engedély
érvényessége:

lejár:
Visszaigazolás elküldve (dátum): Speciális feltételek: Nincs: □ Ha van, lásd 21. (6): □
Illetékes hatóság neve: Illetékes hatóság neve:
Bélyegző és/vagy aláírás: Bélyegző és/vagy aláírás:
21. A SZÁLLÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉBEN ELŐÍRT FELTÉTELEK VAGY AZ ELUTASÍTÁS INDOKAI

(1) A bázeli egyezmény írja elő.
(5) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a következő oldalon.
(2) R 12/R 13 vagy D 13-D 15 művelet esetében kérelemre csatolja a megfelelő információt a következő R 1-R 11 vagy D 1-D 12 létesítményről. (6) Csatolja a részleteket, ha szükséges.
(3) Csak az OECD térségben teljesítendő szállítás esetén töltendő ki és, csak ha B(ii) alkalmazandó. (7) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több.
(4) Többszöri szállítás esetén a részletes jegyzéket csatolni kell. (8) Ha nemzeti jogszabály előírja.
(9) Ha az OECD határozat értelmében alkalmazható.

A bejelentőlapon használandó rövidítések és kódok jegyzéke

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)
D l Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba
D 2 Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebomlása stb.)
D 3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása stb.)
D 4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban stb.)
D 5 Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.)
D 6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat
D 7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is
D 8 Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket,
keverékeket a listán szereplő műveletek valamelyikével kezelnek
D 9 Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket,
keverékeket a listán szereplő műveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; szárítás, kiégetés stb.)
D 10 Hulladékégetés szárazföldön
D 11 Hulladékégetés tengeren
D 12 Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányákban stb.)
D 13 Keverés vagy elegyítés a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
D 14 Átcsomagolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
D 15 Tárolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)
R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás (közvetlen hulladékégetést kivéve) vagy más módon energia előállítására /
Elsősorban fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítására
R 2 Oldószer visszanyerés/regenerálás
R 3 Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, az oldószerek kivételével
R 4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása
R 5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása
R 6 Savak és lúgok regenerálása
R 7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése
R 8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése
R 9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata
R 10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös
R H Az R 1-R 10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
R 12 Átalakítás az R 1-R 11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
R 13 Tárolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.
CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont) H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)
1. Hordó UN H kód Megnevezés
2. Fahordó osztály
3. Műanyag kanna 1 Hl Robbanóanyagok
4. Doboz 3 H3 Gyúlékony folyadékok
5. Zsák 4.1 H4.1 Gyúlékony szilárd anyagok
6. Összetett csomagolás 4.2 H4.2 Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy hulladékok
7. Nyomásálló tartály 4.3 H4.3 Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel érintkezve
8. Ömlesztett gyúlékony gázokat fejlesztenek
9. Egyéb (részletezve)
A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)
R = közúton 5.1 H5.1 Oxidáló anyagok
T = vonaton 5.2 H5.2 Szerves peroxidok
S = tengeren 6.1 H6.1 Mérgező anyagok (akut)
A = légi úton 6.2 H6.2 Fertőzőanyagok
W = belvízi úton 8 H8 Maró (korrozív) anyagok
9 H10 Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy
vízzel való érintkezés során
FIZIKAI JELLEMZŐK (13. pont) 9 H11 Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus
1. Porszerű/por hatású)
2. Szilárd 9 H12 Ökotoxikus anyagok
3. Viszkózus/paszta 9 H13 Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk
4. Iszapszerű után bármely módon olyan anyag képződik,
5. Folyékony amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi
6. Gáznemű jellemzők bármelyikével rendelkezik
7. Egyéb (részletezve)
További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az OECD kódokat és Y-kódokat illetően, az OECD-től és a bázeli egyezmény Titkárságán beszerezhető Útmutatóban / Használati Kézikönyvben található.

B. MELLÉKLET

Notification document for transboundary movements/shipments of waste

EU
1. Exporter - Notifier Registration No: 3. Notification No: HU- □□□□□□
Name: Notification concerning
Address: A.(i) Individual shipment:
(ii) Multiple shipments:
Contact person: B.(i) Disposal (1):
Tel.: Fax: (ii) Recovery:
E-mail: C. Pre-consented recovery facility (2;3) Yes □ No □
2. Importer - Consignee
Registration No:
4. Total intended number of shipments:
Name: 5. Total intended quantity (t/ m3) (4):
Address: 6. Intended period of time for shipment(s) (4):
First departure: Last departure:
Contact person: 7. Packaging type(s) (5):
Tel.: Fax: Special handling requirements (6): Yes: □ No: □
E-mail: 11. Disposal/recovery operation(s) (2)
8. Intended carrier(s) Registration No: D-code/R-code(5):
Name (7): Technology employed (6):
Address:
Contact person: Reason for export (1;6):
Tel.: Fax:
E-mail: 12. Designation and composition of the waste (6):
Means of transport (5):
9. Waste generator(s)/producer(s) (1;7;8)
Registration No:
Name:
Address:
13. Physical characteristics (5):
Contact person:
Tel.: Fax: 14. Waste identification (fill in relevant codes)
E-mail: (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
Site and process of generation (6): (ii) OECD code [if different from (i)]:
(iii) EC list of wastes:
10. Disposal facility (2): □ or Recovery facility (2): □ (iv) National code in country of export:
Registration No: (v) National code in country of import:
Name: (vi) Other (specify):
Address: (vii) Y-code:
(viii) H-code (5):
Contact person: (ix) UN class (5):
Tel.: Fax: (x) UN number:
E-mail: (xi) UN shipping name:
Actual site of disposal/recovery: (xii) Customs code(s) (HS):
15. Countries/states concerned (a), code No of competent authorities where applicable (b), specific points of exit or entry (c)
State of export/dispatch State(s) of transit (entry and exit) State of import/destination
(a)
(b)
(c)
16. Customs offices of entry and/or exit and/or export: European Community):
Entry: Exit: Export:
17. Exporter’s/notifier’s - generator’s/producer’s (1) declaration:
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary
movement
Exporter’s/notifier’s name: Signature: Date: 18. Number of
annexes attached
Generator’s/producer’s name Signature: Date:
FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of import - destination/transit (l)/export - dispatch (9): 20. Written consent (1 ;8) to the movement provided by the competent authority of (country):
Country: Consent given on:
Notification received on: Consent valid from:
until:
Acknowledgement sent on: Specific conditions: No: □ If Yes, see block 21 (6): □
Name of competent authority: Name of competent authority:
Stamp and/or signature: Stamp and/or signature:
21. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT OR REASONS FOR OBJECTING
(1) Required by the Basel Convention (5) See list of abbreviations and codes on the next page
(2) In the case of an R 12/R 13 or D 13-D 15 operation, also attach corresponding (6) Attach details if necessary
information on the subsequent R 1-R 11 or D 1-D 12 facilit(y)ies when required (7) Attach list if more than one
(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies (8) If required by national legislation
(4) Attach detailed list if multiple shipments (9) If applicable under the OECD Decision

List of abbreviations and codes used in the notification document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D l Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)
D 2 Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D 3 Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D 4 Surface impoundment (e.g. piacement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D 5 Specially engineered landfill, (e.g. piacement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)
D 6 Release into a water body except seas/oceans
D 7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D 8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list
D 9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.)
D 10 Incineration on land
D 11 Incineration at sea
D 12 Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.)
D 13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D 14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D 15 Storage pending any of the operations numbered in this list
RECOVERY OPERATIONS (block 11)
R 1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy/use principally as a fuel or other means to generate energy
R 2 Solvent reclamation/regeneration
R 3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R 4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R 5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R 6 Regeneration of acids or bases
R 7 Recovery of components used for pollution abatement
R 8 Recovery of components from catalysts
R 9 Used oil re-refining or other reuses ofpreviously used oil
R 10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R 11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10
R 12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11
R 13 Accumulation of material intended for any operation in this list.
PACKAGING TYPES (block 7) H-CODE AND UN CLASS (block 14)
1. Drum UN H-code Characteristics
2. Wooden barrel Class
3. Jerrican 1 Hl Explosive
4. Box 3 H3 Flammable liquids
5. Bag 4.1 H4.1 Flammable solids
6. Composite packaging 4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous
7. Pressure receptacle combustion
8. Bulk 4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with
9. Other (specify) water, emit flammable gases
MEANS OF TRANSPORT (block 8) 5.1 H5.1 Oxidising
R = Road 5.2 H5.2 Organic peroxides
T = Train/rail 6.1 H6.1 Poisonous (acute)
S = Sea 6.2 H6.2 Infectious substances
A = Air 8 H8 Corrosives
W = Inland waterways 9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13) water
1. Powdery/powder 9 H11 Toxic (delayed or chronic)
2. Solid 9 H12 Ecotoxic
3. Viscous/paste 9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding
4. Sludgy another material, e.g. leachate, which possesses
5. Liquid any of the characteristics listed above
6. Gaseous
7. Other (specify)
Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.

2. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A. MELLÉKLET

Kísérő dokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

EU
1. Vonatkozó bejelentés száma: 2. Szállítmányok sorszáma/száma:
3. Exportáló/Bejelentő 4. Importőr-Címzett
Azonosító szám: Azonosító szám:
Név: Név:
Cím: Cím:
Ügyintéző: Ügyintéző:
Tel: Fax: Tel: Fax:
Email: Email:
5. Tényleges mennyiség: t: m3: 6. A szállítás tényleges időpontja:
7. Csomagolás módja(i) (1): Csomagok száma:
Különleges kezelési előírások: (2) Igen: □ Nem: □
8.(a) Első szállító (3): 8.(b) Második szállító: 8.(c) Utolsó szállító:
Azonosító szám: Azonosító szám: Azonosító szám:
Név: Név: Név:
Cím: Cím: Cím:
Tel: Tel: Tel:
Fax: Fax: Fax:
Email: Email: Email:
------ A szállító képviselője tölti ki ------ Háromnál több
szállító
(2)
Szállítás módja (1): Szállítás módja (1): Szállítás módja (1):
Az átadás időpontja: Az átadás időpontja: Az átadás
időpontja:
Aláírás: Aláírás: Aláírás:
9. Hulladék származása/termelője (4; 5; 6): 12. A hulladék megnevezése és összetétele (2):
Azonosító szám:
Név:
Cím:
Ügyintéző: 13. Fizikai jellemzők (1):
Tel: Fax:
Email: 14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat)
Hulladék keletkezési helye (2): (i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.) melléklete:
10. Ártalmatlanító létesítmény □ vagy hasznosító létesítmény □ (ii) OECD kód [ha eltér (i)-től]:
Azonosító szám: (iii) EK hulladékjegyzék:
Név: (iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:
Cím: (v) Az importáló ország nemzeti kódja:
(vi) Egyéb (részletezve):
Ügyintéző: (vii) Y kód:
Tel: Fax: (viii) H kód (1):
Email: (ix) UN osztály (1):
Ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye(2) (x) UN szám:
11. Ártalmatlanítási/hasznosítási művelet(ek) (xi) UN szállítási megnevezés:
D-kód / R-kód (1): (xii) Vámtarifaszám (HS):
15. *  Exportáló/bejelentő - származási hely/hulladéktermelő (4) nyilatkozata:
Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződésben foglalt kötelezettségek és megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, illetve lesznek érvényben az országhatárokon át történő szállítások fedezésére és az érintett országok illetékes hatóságainak összes szükséges hozzájárulásával rendelkezem.
Név: Aláírás:
Dátum:
16. Kiegészítő információ bekérése esetén a határátlépésbe bevont további személyek használatára
AZ ÁRTALMATLANÍTÓ / HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY TÖLTI KI
17. A szállítmány megérkezése
ártalmatlanításra
vagy hasznosításra 18. Igazolom, hogy az ártalmatlanítás/hasznosítás a fentiek szerint megtörtént
A szállítmány érkezésének Elfogadva: □ Elutasítva*:
időpontja:
Érkezett mennyiség: kg: liter: * azonnal lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal Dátum:
Az ártalmatlanítás/hasznosítás várható dátuma: Név:
Az ártalmatlanítás/hasznosítás módja (1):
Dátum: Aláírás és bélyegző:
Név:
Aláírás:
(1) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a következő oldalon (4) A bázeli egyezmény írja elő
(2) Csatolja a részleteket, ha szükséges (5) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több.
(3) Háromnál több szállító esetén csatolja a 8. pont (a, b, c) szerinti információkat (6) Ha nemzeti jogszabály előírja
A VÁMHIVATALOK TÖLTIK KI (ha a nemzeti jogszabályok előírják)
19. EXPORTÁLÓ/KÜLDÖ ORSZÁG VAGY KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL 20. IMPORTÁLÓ/CÉLORSZÁG VAGY BELÉPTETÓ VÁMHIVATAL
Az ebben a kísérő dukumentumban megjelölt hulladék elhagyta az országot Az ebben a kísérő dokumentumban megjelölt hulladék belépett az országba (dátum):
(dátum):
Aláírás: Aláírás:
Bélyegző: Bélyegző:
21. A TRANZITORSZÁG VÁMHIVATALAINAK BÉLYEGZŐJE
Ország neve: Ország neve:
Belépés: Kilépés: Belépés: Kilépés:
Ország neve: Ország neve:
Belépés: Kilépés: Belépés: Kilépés:

A kísérő dokumentumban használt rövidítések és kódok jegyzéke

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont) HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)
D 1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más
D 2 Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok módon energia előállítására / Elsősorban
talajban történő biológiai lebomlása stb.) fűtőanyagként történő felhasználás vagy más
D 3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, módon energia előállítására
sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása R 2 Oldószer visszanyerés/regenerálás
stb.) R 3 Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése,
D 4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése az oldószerek kivételével
árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő R 4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése,
tavakban stb.) újrafeldolgozása
D 5 Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, R 5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített újrafeldolgozása
cellákban stb.) R 6 Savak és lúgok regenerálása
D 6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és R 7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok
óceánokat összetevőinek visszanyerése
D 7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a R 8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése
tengerfenéken történő elhelyezést is R 9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő
D 8 Ebben a listában máshol nem meghatározott újrahasználata
biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő R 10 Talajban történő hasznosítás, amely
vegyületeket, keverékeket a listán szereplő mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból
műveletek valamelyikével kezelnek előnyös
D 9 Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai- R H Az R 1-R 10 műveletek valamelyikéből származó
kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő hulladék hasznosítása
vegyületeket, keverékeket a listán szereplő R 12 Átalakítás az R 1-R 11 műveletek valamelyikének
műveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; elvégzése érdekében
szárítás, kiégetés stb.) R 13 Tárolása a listán szereplő műveletek
D 10 Hulladékégetés szárazföldön valamelyikének elvégzése érdekében.
D 11 Hulladékégetés tengeren
D 12 Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányákban stb.)
D 13 Keverés vagy elegyítés a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
D 14 Átcsomagolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
D 15 Tárolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont) H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)
1. Hordó UN H kód Megnevezés
2. Fahordó osztály
3. Műanyag kanna 1 Hl Robbanóanyagok
4. Doboz 3 H3 Gyúlékony folyadékok
5. Zsák 4.1 H4.1 Gyúlékony szilárd anyagok
6. Összetett csomagolás 4.2 H4.2 Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy
7. Nyomásálló tartály hulladékok
8. Ömlesztett 4.3 H4.3 Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel
9. Egyéb (részletezve) érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek
A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont) 5.1 H5.1 Oxidáló anyagok
R = közúton 5.2 H5.2 Szerves peroxidok
T = vonaton 6.1 H6.1 Mérgező anyagok (akut)
S = tengeren 6.2 H6.2 Fertőzőanyagok
A = légi úton 8 H8 Maró (korrozív) anyagok
W = belvízi úton 9 H10 Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy
vízzel való érintkezés során
FIZIKAI JELLEMZŐK (13. pont) 9 H11 Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus
1. Porszerű/por hatású)
2. Szilárd 9 H12 Ökotoxikus anyagok
3. Viszkózus/paszta 9 H13 Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk
4. Iszapszerű után bármely módon olyan anyag képződik,
5. Folyékony amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi
6. Gáznemű jellemzők bármelyikével rendelkezik
7. Egyéb (részletezve)
További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az OECD kódokat és Y-kódokat illetően, az OECD-től és a bázeli egyezmény Titkárságán beszerezhető Útmutatóban / Használati Kézikönyvben található.

B. MELLÉKLET

Movement document for transboundary movements/shipments of EU waste

1. Corresponding to notification No: 2. Serial/total number of shipments: /
3. Exporter - Notifier Registration No: 4. Importer - Consignee Registration No:
Name: Name:
Address: Address:
Contact person: Contact person:
Tel: Fax: Tel: Fax:
E-mail: E-mail:
5. Actual quantity: t: m3: 6 Actual date of shipment:
7. Packaging Type(s) (1): Number of packages:
Special handling requirements: (2) Yes: □ No: □
8.(a) 1st carrier (3): 8.(b) 2nd carrier: 8.(c) Last carrier:
Registration No: Registration No: Registration No:
Name: Name: Name:
Address: Address: Address:
Tel: Tel: Tel:
Fax: Fax: Fax:
E-mail: E-mail: E-mail:
------ To be completed by carrier’s representative ------ More than 3 carriers (2)
Means of transport (1): Means of transport (1): Means of transport (1):
Date of transfer: Date of transfer: Date of transfer:
Signature: Signature: Signature:
9. Waste generator(s)/producer(s) (4; 5; 6): 12. Designation and composition of the waste (2):
Registration No:
Name:
Address:
Contact person: 13. Physical characteristics (1):
Tel: Fax:
E-mail: 14. Waste identification (fill in relevant codes)
Site of generation (2): (i) Basel Annex VIII [or IX if applicable]:
10. Disposal facility or recovery facility (ii) OECD code (if different from (i)):
Registration No: (iii) EC list of wastes:
Name: (iv) National code in country of export:
Address: (v) National code in country of import:
(vi) Other (specify):
Contact person: (vii) Y-code:
Tel: Fax: (viii) H-code (1):
E-mail: (ix) UN class (1):
Actual site of disposal/recovery (2): (x) UN number:
11. Disposal/recovery operation(s) (xi) UN shipping name:
D-code/R-code(1): (xii) Customs code(s) (HS):
15. Exporter’s - notifier’s/generator’s/producer’s (4) declaration:
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned.
Name: Signature:
Date:
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required
TO BE COMPLETED BY DISPOSAL/RECOVERY FACILITY
17. Shipment received at disposal facility or recovery facility 18. I certify that the disposal/recovery of the
Date of reception: Accepted: Rejected*: waste described above has been completed.
Quantity received: kg: litre: * immediately contact competent authorities Date:
Approximate date of disposal/recovery: Name:
Disposal/recovery operation (1):
Date: Signature and stamp:
Name:
Signature:
(1) See list of abbreviations and codes on the next page (4) Required by the Basel Convention
(2) Attach details if necessary (5) Attach list if more than one
(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a, b, c) (6) If required by national legislation
FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)
19. COUNTRY OF EXPORT - DISPATCH OR CUSTOMS OFFICE OF EXIT 20. COUNTRY OF IMPORT - DESTINATION OR CUSTOMS OFFICE OF ENTRY
The waste described in this movement document left the country on: The waste described in this movement document entered the country on:
Signature: Signature:
Stamp: Stamp:
21. STAMPS OF CUSTOMS OFFICES OF TRANSIT COUNTRIES
Name of country: Name of country:
Entry: Exit: Entry: Exit:
Name of country: Name of country:
Entry: Exit: Entry: Exit:

List of abbreviations and codes used in the movement document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11) RECOVERY OPERATIONS (block 11)
D 1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.) R 1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy/use principally as a fuel or other means to generate energy
D 2 Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) R 2 Solvent reclamation/regeneration
D 3 Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) R 3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
D 4 Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) R 4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
D 5 Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment) R 5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
D 6 Release into a water body except seas/oceans R 6 Regeneration of acids or bases
D 7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion R 7 Recovery of components used for pollution abatement
D 8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list R 8 Recovery of components from catalysts
D 9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination) R 9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
D 10 Incineration on land R 10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
D 11 Incineration at sea R 11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10
D 12 Permanent storage (e.g. emplacement of Containers in a mine, etc.) R 12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11
D 13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list R 13 Accumulation of material intended for any operation in this list
D 14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D 15 Storage pending any of the operations in this list
PACKAGING TYPES (block 7) H-CODE AND UN CLASS (block 14)
1. Drum UN class H-code Characteristics
2. Wooden barrel 1 H1 Explosive
3. Jerrican 3 H3 Flammable liquids
4. Box 4.1 H4.1 Flammable solids
5. Bag 4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
6. Composite packaging 4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water,
7. Pressure receptacle emit flammable gases
8. Bulk 5.1 H5.1 Oxidising
9. Other (specify) 5.2 H5.2 Organic peroxides
MEANS OF TRANSPORT (block 8) 6.1 H6.1 Poisonous (acute)
R = Road T = Train/rail 6.2 H6.2 Infectious substances
S = Sea A = Air 8 H8 Corrosives
W = Inland waterways 9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
9 H11 Toxic (delayed or chronic)
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13) 9 H12 Ecotoxic
1. Powdery/powder 9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding
2. Solid 5. Liquid another material, e.g. leachate, which possesses any
3. Viscous/paste 6. Gaseous of the characteristics listed above
4. Sludgy 7. Other (specify)
Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.

3. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK AZ R. 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSEIBEN FOGLALTAK SZERINT

A szállítmányra vonatkozó információ(1)

Sorszám: □□□□□□/HU
1. A szállítást szervező személy: 2. Importáló/Címzett
Név: Név:
Cím: Cím:
Ügyintéző: Ügyintéző:
Tel: Fax: Tel: Fax:
E-mail: E-mail:
3. Tényleges mennyiség: t: m3: 4. A szállítás tényleges dátuma:
5.(a) 1. szállító (2): 5.(b) 2. szállító: 5.(c) 3. szállító:
Név: Név: Név:
Cím: Cím: Cím:
Ügyintéző: Ügyintéző: Ügyintéző:
Tel: Tel: Tel:
Fax: Fax: Fax:
E-mail: E-mail: E-mail:
Szállítás módja: Szállítás módja: Szállítás módja:
Átadás kelte: Átadás kelte: Átadás kelte:
Aláírás: Aláírás: Aláírás:
6. A hulladék származási helye (3):
Eredeti hulladéktermelő, másodlagos hulladéktermelő vagy gyűjtő:
Név:
Cím:
8. Hasznosítási művelet [vagy adott esetben ártalmatlanítási művelet, a 3. cikk (4) bekezdésben említett hulladék esetén]: R-kód / D-kód:
Ügyintéző: 9. A hulladék szokásos megnevezése:
Tel: Fax:
E-mail:
7. Hasznosító létesítmény Laboratórium □ 10. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat):
Név: (i) A bázeli egyezmény IX. melléklete:
Cím: (ii) OECD kód [ha eltér (i)-től]:
Ügyintéző: (iii) IIIA. melléklet:(4)
Tel: Fax: (iv) IIIB. melléklet:(5)
E-mail: (v) EK hulladékjegyzék:
(vi) Nemzeti kód:
11. Érintett országok/államfők):
Exportáló/küldő Tranzit Importáló/célország
12. A szállítást szervező személy nyilatkozata: Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződés van érvényben a címzettel [nem szükséges a R. 3. cikk (4) bekezdésében említett hulladék esetén]:
Név: Dátum: Aláírás:
13. Címzett aláírása a hulladék beérkezésekor:
Név: Dátum: Aláírás:
A HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY VAGY A LABORATÓRIUM TÖLTI KI:
14. A szállítmány beérkezése a hasznosító létesítménybe □ vagy laboratóriumba: □
Érkezett mennyiség: kg: liter:
Név: Dátum: Aláírás:
(1) A zöldlistás és hasznosítási vagy laboratóriumi analízis célú rendeltetéssel küldött szállítmányokat kísérő információ az 1013/2006/EK rendelet értelmében. A dokumentum kitöltésével kapcsolatban lásd még az 1013/2006/EK rendelet IC. mellékletében szereplő külön utasításokat.
(2) Háromnál több szállító esetén az 5. a), b), c) rovat szerinti információkat kell csatolni.
(3) Ha a szállítmányt szervező személy nem a hulladéktermelő vagy a gyűjtő, a hulladéktermelőről vagy a gyűjtőről információt kell szolgáltatni.
(4) Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletének megfelelően megadott vonatkozó kódot/kódokat adott esetben egymást követően kell alkalmazni. A bázeli egyezmény egyes sorai, például a B1100, B3010 és B3020 sor csak bizonyos hulladékokra korlátozódnak a IIIA. mellékletnek megfelelően.
(5) Az 1013/2006/EK rendelet IIIB. mellékletében felsorolt BEU-kódokat kell alkalmazni.

4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

A B
I. Közúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail
1. *  Szerbia Röszke NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu
2. Ukrajna Záhony NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
II. Vasúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail
1. Szerbia Kelebia NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely
6422 Tompa, Szabadföld 104. Fax: +36-77-554-027
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu
4. Ukrajna Záhony, Eperjeske NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony, Eperjeske
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
III. Vízi szállítás esetén (Duna) Cím, fax, e-mail
1. Szerbia Mohács NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Mohács
7700 Mohács, Budapesti ou. 14/B
Fax: +36-69-511-131
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu
IV. Légi szállítás esetén Cím, fax, e-mail
1. Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér NAV Repülőtéri Igazgatóság
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1675 Budapest, Pf. 40.
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: repig_1@nav.gov.hu

  Vissza az oldal tetejére