A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A hulladék behozatala, kivitele, átszállítása és a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti bejelentés és adatszolgáltatás során hatóságként az országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el.

(1a) *  A hulladék behozatala és kivitele vonatkozásában fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget az 1., 2. és 3. számú melléklet adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell teljesíteni.

(2) * 

(2a) *  „Sárgalistás” hulladék kivitele esetén az R. 2. cikk 15. pontja szerinti bejelentőnek - az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal - a szállítás megkezdése előtt három munkanappal adatszolgáltatást kell teljesítenie. A bejelentő - az 1. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal - a hulladék címzetthez való megérkezését követő hét napon belül köteles adatot szolgáltatni, továbbá - az 1. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal - legkésőbb a végleges hasznosítási vagy az ártalmatlanítási művelet befejezését követő negyvenedik napon és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles adatot szolgáltatni a végleges hasznosítás vagy az ártalmatlanítás végrehajtásáról.

(2b) *  „Sárgalistás” hulladék behozatala esetén az R. 2. cikk 14. pontja szerinti címzettnek - a 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal - a szállítás megkezdése előtt három munkanappal, de legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon adatszolgáltatást kell teljesítenie. A címzett - a 2. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal - a hulladék megérkezését követő három munkanapon belül köteles adatot szolgáltatni. A hazai hulladékkezelő létesítmény - a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal - legkésőbb a végleges hasznosítási vagy az ártalmatlanítási művelet befejezését követő harmincadik napon és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles adatot szolgáltatni a végleges hasznosítás vagy az ártalmatlanítás végrehajtásáról.

(3) A bejelentőlapot és az előírt dokumentációt magyar és angol nyelven kell benyújtani a hatósághoz. Hulladék behozatala esetén a teljes hasznosítási folyamatot be kell mutatni az érvényes hasznosítási engedélyekkel és szerződésekkel, vagy az azok létezését tanúsító nyilatkozattal együtt.

(4) *  A bejelentéshez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a bejelentőt vagy a címzettet a 3. § szerinti kármentesítési kötelezettség nem terheli.

(5) *  A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a bejelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték az R. II. Mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedezetére szolgál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(6) *  A biztosíték kedvezményezettje az országos hulladékgazdálkodási hatóság. Amennyiben a hulladékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását jogellenesen hajtják végre, az országos hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezik a biztosíték felett, és felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más hatóságok céljára történő kifizetésekre.

(7) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról * 

a) *  hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

b) *  hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

c) *  hulladéknak az országon történő átszállítása esetén a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíti.

(8) *  A (7) bekezdésben meghatározott értesítések elektronikus kapcsolattartás útján, hivatali kapun keresztül történnek.

2. § (1) *  Az R. 18. cikke szerinti bizonyos információkkal kísérendő hulladékok („zöldlistás” hulladékok) szállításához az R. VII. mellékletében meghatározott, kitöltött űrlap (a továbbiakban: VII-es kísérődokumentum) szükséges.

(2) *  „Zöldlistás” hulladék kivitele esetén az R. 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek - a 3. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal - negyedévente, a negyedévet követő hónap harmincadik napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(3) *  „Zöldlistás” hulladék behozatala esetén a címzettnek - a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal - a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie.

3. § *  Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig.

4. § (1) *  Az Európai Unió területére Magyarországon keresztül érkező és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet 4. számú mellékletben felsorolt határkirendeltségeknél léptethető be, illetve ki.

(2) *  A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését

a) a rendőrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság - a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között - önállóan,

b) *  az országos hulladékgazdálkodási hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság - a vámhatóság közreműködésével - a jogellenes hulladékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt * 

a) megállíttathatja,

b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja,

c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja.

(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához igénybe veheti a hulladékgazdálkodási hatóságok közreműködését is.

(5) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

(6) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak - a NAV Központi Irányításának bevonásával - az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen együtt kell működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésével is.

(7) *  A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország területén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az országos hulladékgazdálkodási hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos hulladékgazdálkodási hatóság intézkedéséig visszatartja.

(8) A hulladékszállítmány visszatartásával összefüggésben keletkezett költségeket a szállítmánnyal rendelkező (a hulladék birtokosa) viseli.

5. § *  Az e rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve a hulladék jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

6. § *  Az R. által előírt megbízottak kijelöléséről, a Bizottságnak megküldendő tájékoztatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

7. § (1) E rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Ez a rendelet

a) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i 255/2013/EU bizottsági rendelet és

c) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., III., IIIA., IV., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról szóló, 2020. október 19-i (EU) 2020/2174 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

A „sárgalistás” hulladék kivitelével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A „sárgalistás” hulladék kivitelének megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-EXP-JEL):

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék kivitelére vonatkozó adatok:

a) a szállítás tervezett dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

1.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A „sárgalistás” hulladék átvételének a címzett általi írásbeli megerősítése alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-EXP-ÉRK):

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladékkiviteli szállítások adatai:

a) a külföldi címzetthez érkezés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

2.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. A „sárgalistás” hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának a létesítmény általi írásbeli megerősítése alapján a bejelentő adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalma (EHIR: SL-EXP-KEZ):

3.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

3.2. A hasznosított/ártalmatlanított hulladékszállítmány adatai:

a) a külföldi hulladékkezelés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a kezelt hulladék mennyisége és mértékegysége.

3.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

A „sárgalistás” hulladék behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A „sárgalistás” hulladék behozatal tényleges megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-IMP-JEL):

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék behozatalára vonatkozó adatok:

a) a szállítás tervezett dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

1.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A „sárgalistás” hulladék beérkezésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma (EHIR:SL-IMP-ÉRK):

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladékbehozatali szállítások adatai:

a) a szállítmány átvételének dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

2.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. A „sárgalistás” hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma (EHIR: SL-IMP-KEZ):

3.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

3.2. A hasznosított/ártalmatlanított hulladékokra vonatkozó adatok:

a) a hulladékkezelés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a kezelt hulladék mennyisége és mértékegysége.

3.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

A „zöldlistás” hulladék kivitelével és behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A „zöldlistás” hulladék kivitelével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma:

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék kivitelére vonatkozó adatok:

a) a szállítás dátuma;

b) a hulladék származási helyének KÜJ-azonosítója (ha nem azonos a szállítást szervezőjével);

c) a hulladék származási helyének KTJ-azonosítója;

d) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK kód);

e) a hulladék mennyisége és mértékegysége;

f) a célország jele;

g) a külföldi átvevő (címzett) neve;

h) a kezelési művelet fajtája (D kódja, R kódja).

1.3. A kitöltött VII-es kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A „zöldlistás” hulladék behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma:

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladék behozatalára vonatkozó adatok:

a) a szállítás dátuma;

b) a kiindulási ország jele;

c) a külföldi partner (szállítást szervező) neve;

d) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK kód);

e) a hulladék mennyisége és mértékegysége;

f) az átvételt végző hulladékkezelő KÜJ-azonosítója(ha nem azonos a címzettjével);

g) az átvételt végző hulladékkezelő KTJ-azonosítója (ha nem azonos a címzettjével);

h) a hasznosítási művelet kódja (R kód).

2.3. A kitöltött VII-es kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

A B
I. Közúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail
1. Szerbia Röszke NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu
2. Ukrajna Záhony NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
II. Vasúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail
1. Szerbia Kelebia NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely
6422 Tompa, Szabadföld 104.
Fax: +36-77-554-027
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu
2. Ukrajna Záhony, Eperjeske NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony, Eperjeske
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
III. Vízi szállítás esetén (Duna) Cím, fax, e-mail
1. Szerbia Mohács NAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Mohács
7700 Mohács, Budapesti u. 14/B
Fax: +36-69-511-131
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu
IV. Légi szállítás esetén Cím, fax, e-mail
1. Budapest- Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér NAV Repülőtéri Igazgatóság Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1675 Budapest, Pf. 40.
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: repig_1@nav.gov.hu