A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a folyami információs szolgáltatásokról

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (1) bekezdésének a) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-ának b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a) *  Magyarország olyan IV. és magasabb osztályba sorolt belvízi útjaira, amelyek összeköttetést biztosítanak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: tagállam) IV. vagy magasabb osztályba sorolt vízi útjával, valamint az ezekhez a vízi utakhoz kapcsolódó kikötők és a kombinált szállítási terminálok területére,

b) a transz-európai közlekedési hálózatba tartozó belvízi utak mentén elhelyezkedő kikötőkre,

c) a folyami információk szolgáltatására és felhasználására

terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) folyami információs szolgáltatások (a továbbiakban: RIS): a nemzetközi belvízi hajózás forgalmi és áruszállítási tevékenységének támogatására szolgáló harmonizált információs szolgáltatások, amelyek keretében a vízi útra és a hajóútra vonatkozó információk, a forgalomirányítással és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos információk, hajó- és áruforgalmi adatok, statisztikai és vámügyi szolgáltatások, az esetleges vízi úthasználati díjak és a kikötőhasználati díjak, valamint más információk szolgáltatása valósul meg;

b) hajóútra vonatkozó információk: a vízi úttal (hajóúttal) kapcsolatos, a partról a hajóra vagy parti irodába továbbított, földrajzi, nautikai, hidrológiai és igazgatási adatokat tartalmazó egyirányú információk;

c) taktikai forgalmi információk: az azonnali navigációs döntéseket befolyásoló, az adott forgalmi helyzetben és a közvetlen földrajzi környezetben hasznosítható információk;

d) stratégiai forgalmi információk: a taktikai forgalmi információktól elkülönült rendszerben közölt olyan információk, amelyek a RIS alkalmazóinak közép- és hosszú távú döntéseit befolyásolják;

e) hajósoknak szóló hirdetmény: a hajózási hatóság által a külön jogszabály felhatalmazása alapján kiadott rendelkezés közzétételére szolgáló közlemény;

f) RIS-alkalmazás: a folyami információs szolgáltatások biztosítása az erre szolgáló rendszereken keresztül;

g) RIS-felhasználók: a folyami információs szolgáltatásokat igénybe vevő valamennyi felhasználócsoport, különösen a hajóvezetők, a zsilipek és hidak fenntartói, a vízi utakért felelős hatóságok és szervezetek, a kikötők és terminálok üzemben tartói, a katasztrófavédelem irányító szervezeteinek személyzete, a hajózási társaságok vezetői, a fuvaroztatók és fuvarozási ügynökök;

h) összekapcsolhatóság: a szolgáltatások, az adattartalom, az adatcsere formája és frekvenciája olyan módon harmonizált, hogy a RIS-felhasználók európai szinten ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz és információkhoz férnek hozzá;

i) *  RIS-üzemeltető: a közlekedésért felelős miniszter által a RIS technikai üzemeltetésével megbízott közhasznú szervezet.

A RIS működtetése

3. § (1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter):

a) gondoskodik a RIS létrehozásáról, üzemeltetésének ellenőrzéséről, az informatikai és távközlési feltételeinek biztosításáról, beleértve a többi RIS-alkalmazással és - ha lehetséges - az egyéb közlekedési alágazatok rendszereivel való összekapcsolhatóságot;

b) értesíti az Európai Bizottságot a típusjóváhagyásért felelős hatóság kijelöléséről.

(2) *  A RIS-t a közlekedésért felelős miniszter működteti.

(3) A folyami információs szolgáltatások központ (a továbbiakban: RIS-központ) vagy más, a RIS működtetésébe bevont nem állami szervezet által használt állami tulajdonú eszközök kezelői jogait a miniszter gyakorolja.

(4) A RIS-központ a RIS keretében nyújtott szolgáltatásként:

a) a RIS-felhasználók számára elektronikus formában hozzáférhetővé teszi a belvízi hajózással és az útiterv-kialakítással kapcsolatos adatokat, így a fő vízi útvonalat kilométerben megadva, a hajók és kötelékek hosszúságára, szélességére, merülésére és szabad űrszelvénymagasságára vonatkozó korlátozásokat, az áthaladást korlátozó építmények, zsilipek és hidak üzemelési idejét, a kikötők és átrakásra alkalmas területek helymeghatározását, a vízmérce hajózásra vonatkozó mértékadó referenciaadatait;

b) biztosítja, hogy az európai belvízi utak osztályozásának megfelelően a IV. osztályú vagy annál magasabb kategóriába sorolt belvízi utak esetében a RIS-felhasználók számára az a) pontban említett adatokon kívül navigációs célra alkalmas elektronikus navigációs térképek rendelkezésre álljanak;

c) biztosítja, hogy - amennyiben a nemzeti vagy nemzetközi előírások megkövetelik - az illetékes hatóságok részesüljenek a szükséges elektronikus hajózási adatszolgáltatásban;

d) gondoskodik a hajósoknak szóló hirdetmények, valamint a belvízi utak vízállásaira (vagy a legnagyobb megengedett merülésre) és a jégveszélyre vonatkozó jelentések külön jogszabályban foglalt szabványosított, kódolt és elektronikus formában letölthető üzenet formájában való hozzáférhetőségéről.

(5) A RIS keretében megvalósuló adatszolgáltatás, illetve adatátvitel elektronikus kapcsolaton keresztül történik.

Iránymutatások és típusjóváhagyás

4. § (1) A RIS az Európai Bizottság által a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében foglaltak alapján a szolgáltatások tervezésére, megvalósítására és működtetésére megállapított, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett iránymutatások szerint működik.

(2) A hajózás biztonsága érdekében a RIS terminálnak, hálózati berendezésnek és szoftvernek a megfelelőségét tanúsító típusjóváhagyással kell rendelkeznie.

(3) Nem szükséges külön típusjóváhagyás azokra a berendezésekre és szoftverekre, amelyek rendelkeznek más tagállam illetékes hatósága által kiadott típusjóváhagyással.

Műholdas helymeghatározás

5. § A pontos helymeghatározás érdekében a RIS alkalmazásokhoz a műholdas helymeghatározás technológiáját kell alkalmazni.

A RIS számára nyújtott adatszolgáltatás

6. § (1) A RIS létrehozása és adatainak aktualizálása érdekében, a hajózás biztonságával és zavartalanságával összefüggő

a) a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott adatok rögzítéséről és frissítéséről, a keletkezés helyétől függően:

aa) a vízi rendészet rendőri szerveinél az országos rendőrfőkapitány,

ab) *  a Rendőrségnél az országos rendőrfőkapitány,

ac) *  a vámhatóságoknál, továbbá az uniós határkikötőkkel összefüggésben az állami adó- és vámhatóság vezetője,

ad) az egészségügyi közigazgatási szerveknél az egészségügyért felelős miniszter,

ae) a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szerveknél a katasztrófa elleni védekezésért felelős miniszter,

af) *  a miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter,

ag) *  a hajózási hatóságoknál a közlekedésért felelős miniszter,,

ah) *  a közlekedésbiztonsági szervnél a közlekedésbiztonsági szerv vezetője,

ai) a honvédelmi érdekből, vagyon-, illetve katasztrófavédelmi feladatok, terrorcselekmények felszámolásának végrehajtását, illetve közszolgálati tevékenységet ellátó (robbanótestek keresése, kiemelése, hatástalanítása) katonai szervezeteknél a honvédelemért felelős miniszter,

b) a RIS hatálya alá tartozó legalább IV. osztályú vízi utak hajózási térképként felhasználható, ECDIS-szabványnak megfelelő elektronikus alaptérképének átadásáról és folyamatos frissítéséről, valamint a vízállási és gázlóadatok átadásáról és folyamatos frissítéséről a vízügyért felelős miniszter,

c) *  a RIS hatálya alá tartozó legalább IV. osztályú vízi utak partélétől, továbbá az e vízi utak mentén elhelyezkedő kikötők, illetve egyéb hajózási létesítmények, terminálok területétől legfeljebb 200 m távolságban elhelyezkedő ingatlanokra vonatkozó, a térképészetért felelős miniszter felügyelete alá tartozó szerveknél nyilvántartott térképészeti adatok átadásáról, valamint az állategészségügyi hatóságoknál és a növényvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveknél keletkező, a 2. § a)-e) pontjában meghatározott adatok rögzítéséről és frissítéséről az agrárpolitikáért felelős miniszter

gondoskodik.

(2) A digitalizált térképészeti adatok átadása a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően történik.

(3) A Vkt. 48/A. §-ának (1) bekezdése szerinti adatkérés során a hatóság megjelöli, ha az adattovábbítást a folyami információs rendszeren keresztül kéri.

(4) *  A nemzetközi adatcseréről a közlekedésért felelős miniszter, gondoskodik.

(5) A RIS-központnak átadott adatok valóságtartalmáért és időszerűségéért az adatszolgáltató felel.

(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott vezetők gondoskodnak a felügyeletük alá tartozó szerveknél a RIS-alkalmazás feltételeinek biztosításáról.

A RIS adatainak felhasználására vonatkozó szabályok

7. § (1) A RIS működtetője:

a) a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott RIS-alapszolgáltatásokat, valamint a RIS keretében kezelt közérdekű adatot - az erre a célra fenntartott honlapon keresztül - megszakítás nélküli üzemben, folyamatosan aktualizálva térítésmentesen;

b) a RIS a) pont alá nem tartozó adatait és szolgáltatásait díj ellenében;

c) valamennyi szolgáltatást

ca) a költségvetési forrásból finanszírozott szervezetek számára, és

cb) a belvízi hajós képző szervek számára, kizárólag a képző szerven belüli képzés céljára

a továbbértékesítés kizárásával térítésmentesen biztosítja.

(2) A RIS-alapszolgáltatásként szolgáltatott adatok a következők:

a) hajósoknak szóló hirdetmények;

b) vízállás- és gázlóadatok;

c) hajók érkezésének előrejelzése;

d) hajózási alaptérkép a kitűző- és hajózást irányító jelekkel;

e) külön jogszabályban meghatározott szervezetek számára a veszélyes árut szállító hajók helymeghatározó és követő rendszere által továbbított adatok;

f) vészhelyzeti segélyhívó és kiértesítő rendszer által továbbított adatok.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendeletben meghatározott RIS-szolgáltatásokat a működtető legkésőbb a 4. § (1) bekezdésében említett iránymutatásoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 30 hónapon belül valósítja meg teljeskörűen. Ha a teljes megvalósítás valamely fontos feltétel hiánya miatt késedelmet szenved, akkor a RIS működtetője erről legkésőbb a határidő letelte előtt hat hónappal tájékoztatja a minisztert, aki gondoskodik az Európai Bizottság tájékoztatásáról. A teljes körű megvalósítás eléréséig az egyes szolgáltatások önállóan is üzemeltethetők, vagy szakaszosan is üzembe helyezhetők, de megoldásuk módjának a meghatározó nemzetközi szervezetek által már kialakított műszaki feltételrendszerhez kell alkalmazkodnia.

(3) A 6. § (1) és (3) bekezdésében adatszolgáltatásra kötelezettek az e rendelet kihirdetését követő 6. hónap 1. napjáig teljeskörűen átadják a meghatározott adatokat a RIS működtetőjének és megállapodnak azzal a frissítés módjában.

(4) * 

9-10. § * 

11. § Ez a rendelet a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, a 9. cikk kivételével.

Melléklet a 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Az adatokra vonatkozó minimális követelmények

A 7. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt adatszolgáltatás keretében különösen a következő adatokat kell megadni:

- a víziút-szelvény helye a folyamkilométer (fkm) feltüntetésével;

- a hajókra és kötelékekre vonatkozó korlátozások a hossz, szélesség, merülés és a tetőpontmagasság tekintetében,

- az áthaladást korlátozó létesítmények, különösen a zsilipek és hidak üzemelési ideje,

- a kikötők és rakodóhelyek helymeghatározása,

- a vízmércék mértékadó hajózási referenciaadatai.